Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 382) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
w ust. 1 w pkt 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"który posiada, z wyłączeniem wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a, plan poprawy dobrostanu zwierząt, który został sporządzony w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej:",

lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - w przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b i d, pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli rolnik w roku następującym bezpośrednio po roku realizacji danego wariantu realizuje ten sam wariant, to w odniesieniu do tego wariantu posiada ten sam plan poprawy dobrostanu zwierząt, o ile w gospodarstwie rolnym nie zaszły zmiany skutkujące koniecznością zmiany informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. c, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b lub pkt 6 lit. b i c załącznika nr 1 do rozporządzenia.",

c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Zmianą skutkującą koniecznością zmiany informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c załącznika nr 1 do rozporządzenia, nie jest utrzymywanie loch w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym.",

d)
w ust. 5:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku, o którym mowa w ust. 4, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji oświadczenie sporządzone w roku składania wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej o tym, że w planie poprawy dobrostanu zwierząt nie zaszły zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. c, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b oraz pkt 6 lit. b i c załącznika nr 1 do rozporządzenia, na formularzu udostępnionym przez Agencję - które w przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c, zawiera również oświadczenie, że lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym albo są utrzymywane w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym - z tym że oświadczenie to jest składane w przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2:",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pkt 1 lit. b i d, pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 - przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.",

e)
w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) lit. a i c, może zostać przyznana, jeżeli rolnik nie utrzymuje loch w systemie jarzmowym albo utrzymuje je w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym;";

2)
w § 4:
a)
w ust. 2:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wymogi, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe wymogi ustanowione zgodnie z tytułem VI rozdziału I rozporządzenia nr 1306/2013, oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi, o których mowa w art. 33 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przy czym wymogi te obejmują także obowiązek prowadzenia na formularzu udostępnionym przez Agencję rejestru wypasu krów mlecznych oraz rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym, i są przestrzegane w ramach następujących pakietów i ich wariantów:",

w pkt 2 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Pakiet 3. Dobrostan owiec obejmujący wariant 3.1. Dobrostan owiec - zwiększona powierzchnia w budynkach.",

b)
w ust. 4 w pkt 5:
w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"– od dnia wskazanego przez rolnika w oświadczeniu, o którym mowa w § 8 ust. 6 pkt 1 lit. b, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia do dnia 15 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej - w przypadku gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia, ",

w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) pkt 3, w zakresie wymogów, o których mowa w ust. 7:

a) pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia - co najmniej przez 120 dni w okresie:

– od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 15 października tego roku - w przypadku gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia,

– od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 15 października roku, w którym został złożony ten wniosek - w przypadku gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia,

b) pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia - od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 14 marca kolejnego roku.";

3)
w § 5:
a)
w ust. 3:
w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) pochodzą od loch objętych wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a, i w odniesieniu do których na podstawie tego wniosku i dołączonych do niego dokumentów oraz danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ustalono, że jest spełniony warunek, o którym mowa w § 3 ust. 6 pkt 1, a w dniu złożenia tego wniosku w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a, liczba wszystkich loch utrzymywanych w gospodarstwie rolnym nie przekracza więcej niż o 5% maksymalnej liczby loch określonej w planie poprawy dobrostanu zwierząt, ",

w pkt 5 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) pkt 3, jest średnia liczba samic z gatunku owca domowa (Ovis aries) w wieku co najmniej 12 miesięcy, utrzymywanych przez rolnika w okresie od dnia 16 października roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 14 marca kolejnego roku",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Średnią liczbę zwierząt, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 4-6, ustala się jako iloraz sumy dziennych liczb tych zwierząt i liczby dni w okresie:

1) w którym rolnik przestrzega wymogów w ramach odpowiednich wariantów - w przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 lit. b;

2) określonym w § 4 ust. 4 pkt 5 lit. b - w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c;

3) od dnia 16 października roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 14 marca kolejnego roku - w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3.";

4)
po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. W przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, płatność dobrostanowa w ramach tych wariantów jest przyznawana w wysokości:

1) 100% stawki płatności - za każdą sztukę krowy mlecznej od 1 sztuki do 100 sztuk;

2) 75% stawki płatności - za każdą sztukę krowy mlecznej od 101 sztuk do 150 sztuk;

3) 50% stawki płatności - za każdą sztukę krowy mlecznej powyżej 150 sztuk.";

5)
w § 6:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Rolnikowi może zostać przyznana kwota przeznaczona na refundację kosztów transakcyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. e rozporządzenia nr 1305/2013 poniesionych z tytułu sporządzenia, w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, planu poprawy dobrostanu zwierząt, jeżeli są spełnione warunki przyznania płatności dobrostanowej w ramach danego wariantu.

2. Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. e rozporządzenia nr 1305/2013 poniesionych z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt nie może przekraczać 15% wypłaconej płatności dobrostanowej w ramach danego wariantu i nie może być wyższa niż 1000 zł w ramach jednego pakietu, niezależenie od liczby planów poprawy dobrostanu zwierząt sporządzonych w ramach jednego pakietu.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4.";

6)
w § 8:
a)
uchyla się ust. 3,
b)
ust. 5-8 otrzymują brzmienie:

"5. Jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu innego niż warianty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 lit. a, składa do kierownika biura powiatowego Agencji, przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, kopie stron planu poprawy dobrostanu zwierząt zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz informacje, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 2 lit. b i c załącznika nr 1 do rozporządzenia - w przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b i d,

2) pkt 4 lit. b załącznika nr 1 do rozporządzenia - w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b,

3) pkt 5 lit. b załącznika nr 1 do rozporządzenia - w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c,

4) pkt 6 lit. b i c załącznika nr 1 do rozporządzenia - w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3

- z tym że kopie stron zawierające informacje określone w pkt 1-4 zawierają również podpis rolnika i doradcy rolniczego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.

6. Jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a lub c, pkt 2 lit. a lub c lub pkt 3, składa do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie od dnia:

1) 16 października do dnia 31 października roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej odpowiednio:

a) rejestr wypasu krów mlecznych - w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a,

b) oświadczenie o zapewnieniu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania wypasu co najmniej przez 140 dni w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 5 lit. a, a w przypadku:

– tymczasowego ich przemieszczenia w tym okresie, w celu wypasu, do siedziby stada w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt innego rolnika - również wskazanie miejsca tego przemieszczenia,

– gdy wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej został złożony po dniu 1 kwietnia - również wskazanie daty rozpoczęcia wypasu

– w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c,

c) oświadczenie o zapewnieniu wypasu lub dostępu do wybiegu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym zwierzętom z gatunku owca domowa co najmniej przez 120 dni w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 6 lit. a, a w przypadku tymczasowego ich przemieszczenia w tym okresie, w celu wypasu, do siedziby stada w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt innego rolnika - również wskazanie miejsca tego przemieszczenia - w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3;

2) 15 marca do dnia 31 marca roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a lub c - rejestr sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym, jeżeli rolnik w planie poprawy dobrostanu zwierząt lub oświadczeniu, o którym mowa w § 3 ust. 5, oświadczył, że lochy są utrzymywane w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym - w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a lub c.

7. W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 5 lub 6, lub w ramach wariantu innego niż warianty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i e, nie dokonał czynności, o której mowa w § 3 ust. 5, w terminie określonym w ust. 5 lub 6 lub w § 3 ust. 5, lub przekazał niekompletne informacje, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności lub przekazania tych informacji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że rolnik dokonał już tej czynności lub przekazał już te informacje.

8. Płatność dobrostanowa w ramach odpowiedniego wariantu nie przysługuje, jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 7, rolnik odpowiednio nie dostarczył lub nie uzupełnił:

1) kopii stron planu poprawy dobrostanu zwierząt, o których mowa w ust. 5, lub oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 5;

2) rejestru wypasu krów mlecznych.",

c)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Jeżeli rolnik w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, utrzymuje w gospodarstwie rolnym krowy typu użytkowego kombinowanego, w odniesieniu do których nie został zgłoszony mleczny lub mięsny kierunek ich użytkowania, a w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c - utrzymuje w gospodarstwie rolnym również cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego kombinowanego, w odniesieniu do których nie został zgłoszony mleczny lub mięsny kierunek ich użytkowania, zgłasza zmianę typu ich użytkowania na typ użytkowy mleczny lub typ użytkowy mięsny albo zgłasza mleczny lub mięsny kierunek ich użytkowania w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.",

d)
po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 10, rolnik dokonuje przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a w przypadku zwierząt nabytych w trakcie okresu realizacji wymogów - w dniu zgłoszenia zdarzenia zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.",

e)
uchyla się ust. 11,
f)
w ust. 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli rolnik nie dokonał zgłoszeń, o których mowa w ust. 10:";

7)
w § 13 w ust. 5:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) oświadczeniem tego spadkobiercy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierającym wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą, w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku",

b)
po pkt 3 dodaje się część wspólną w brzmieniu:

"-jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi decyzji w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej.";

8)
w § 14:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w § 8 ust. 7, zostanie stwierdzone uchybienie polegające na nieprowadzeniu rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym w gospodarstwie lub stwierdzono, że rejestr ten jest niekompletny, płatność dobrostanowa w ramach wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a lub c, w odniesieniu do lochy, dla której nie jest prowadzony ten rejestr lub jest on niekompletny, nie przysługuje.",

b)
w ust. 6 w pkt 4 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) pkt 6 lit. b i c załącznika nr 1 do rozporządzenia",

c)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w § 8 ust. 7, rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w § 8 ust. 6 pkt 1 lit. b lub c, płatność dobrostanowa odpowiednio w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c lub pkt 3, przysługuje w wysokości zmniejszonej o 10%.";

9)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
w ust. 2:
w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) oświadczenia, że w gospodarstwie rolnym lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym albo są utrzymywane w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym, ",

w pkt 5 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) w przypadku wariantu 3.1. Dobrostan owiec - zwiększona powierzchnia w budynkach:

a) systemu produkcji w danym gospodarstwie rolnym oraz struktury stada z podziałem na kategorie technologiczne, na dzień sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt,

b) wielkości (w m2) posiadanych powierzchni bytowych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt z gatunku owca domowa, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 14 marca kolejnego roku - dla każdej siedziby stada oddzielnie,

c) utrzymywania pojedynczego lub grupowego, oddzielnie dla każdej siedziby stada, w odniesieniu do każdej grupy zwierząt z gatunku owca domowa, a w przypadku jednoczesnego utrzymywania danej grupy zwierząt zarówno pojedynczo, jak i grupowo - również ze wskazaniem liczby zwierząt utrzymywanych pojedynczo.",

b)
w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem, dodaje się wyraz "lub" i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) jest zlokalizowany wybieg - w przypadku realizacji wariantu 3.1. Dobrostan owiec - zwiększona powierzchnia w budynkach, jeżeli wymóg, o którym mowa w pkt 1 w ust. 7 załącznika nr 3 do rozporządzenia, jest realizowany przez zapewnienie dostępu do wybiegu.";

10)
w załączniku m 2 do rozporządzenia w tabeli "Inne odpowiednie wymogi obowiązkowe, o których mowa w art. 33 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013" po części wariant 2.3. Dobrostan krów mamek dodaje się część wariant 3.1. Dobrostan owiec - zwiększona powierzchnia w budynkach w brzmieniu:
Wariant 3.1. Dobrostan owiec - zwiększona powierzchnia w budynkach
1. W przypadku utrzymywania zwierząt objętych wymogami wariantu w pomieszczeniach - powierzchnie pomieszczenia są zgodne z wymaganiami określonymi w § 16 ust. 2 lub 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. 1. Stwierdzono, że powierzchnia pomieszczenia dla zwierząt objętych wymogami wariantu nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w § 16 ust. 2 lub 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. 80% 1,25 - - 100%
11)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
w ust. 1 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) rejestr sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym jest prowadzony na formularzu udostępnionym przez Agencję, jeżeli w planie poprawy dobrostanu zwierząt lub w oświadczeniu, o którym mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia, potwierdzono, że lochy są utrzymywane w takim systemie w okresie okołoporodowym; w rejestrze tym wskazuje się wszystkie lochy, a w odniesieniu do lochy, która była utrzymywana w takim systemie w okresie okołoporodowym, wskazuje się terminy utrzymywania tej lochy w takim systemie;",

b)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Wymogi dla wariantu 3.1. Dobrostan owiec - zwiększona powierzchnia w budynkach:

1) wypasanie wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym zwierząt z gatunku owca domowa na trwałych użytkach zielonych lub na gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, lub zapewnienie tym zwierzętom dostępu do wybiegu;

2) powierzchnia bytowa w pomieszczeniu dla wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym zwierząt z gatunku owca domowa wynosi co najmniej:

a) w przypadku utrzymywania pojedynczego:

– samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy -2,16 m2,

– samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z jagnięciem - 3 m2 i dodatkowo co najmniej 0,84 m2 dla każdego następnego jagnięcia ssącego,

– samicy gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy - 1,8 m2,

– samca gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyjątkiem skopka - 3,6 m2,

– samca gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy, z wyjątkiem skopka - 2,4 m2,

– skopka - 0,96 m2,

b) w przypadku utrzymywania grupowego, w przeliczeniu na jedną sztukę:

– samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy - 1,2 m2,

– samicy gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy wraz z jagnięciem - 1,8 m2 i dodatkowo co najmniej 0,6 m2 dla każdego następnego jagnięcia ssącego,

– samicy gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy - 0,96 m2,

– samca gatunku owca domowa w wieku powyżej 12 miesięcy, z wyjątkiem skopka - 2,4 m2,

– samca gatunku owca domowa w wieku od 6 do 12 miesięcy, z wyjątkiem skopka - 1,8 m2,

– skopka - 0,72 m2.";

12)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli "Wysokość stawek płatności dobrostanowej" po wierszu Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek dodaje się wiersze w brzmieniu:
Pakiet 3. Dobrostan owiec
1 Wariant 3.1. Dobrostan owiec - zwiększona powierzchnia w budynkach 133 zł
13)
w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli "Wysokość współczynników dotkliwości uchybienia oraz współczynników trwałości uchybienia stosowanych do dokonywania zmniejszeń płatności dobrostanowej":
a)
w części dotyczącej wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych - wypas dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:
7. W rejestrze wypasu krów mlecznych wskazano, że wypas nie jest w ogóle prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika - dla nie więcej niż 10% wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie rolnym. 32% 1,25 - - 40%
8. W rejestrze wypasu krów mlecznych wskazano, że wypas nie jest w ogóle prowadzony z przyczyn innych niż niezależne od rolnika - dla więcej niż 10% wszystkich krów objętych wymogami wariantu w gospodarstwie rolnym. 80% 1,25 - - 100%
b)
w części dotyczącej wariantu 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach pkt 9-12 otrzymują brzmienie:
9. W przypadku systemu wolnostanowiskowego bez wydzielonych legowisk na ściółce, powierzchnia bytowa, w przeliczeniu na jedną sztukę, jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 5 pkt 2 lit. b załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku nie więcej niż 5% krów objętych wymogami wariantu. 8% 1,25 - - 10%
10. W przypadku systemu wolnostanowiskowego bez wydzielonych legowisk na ściółce, powierzchnia bytowa, w przeliczeniu na jedną sztukę, jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 5 pkt 2 lit. b załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% krów objętych wymogami wariantu. 16% 1,25 - - 20%
11. W przypadku systemu wolnostanowiskowego bez wydzielonych legowisk na ściółce, powierzchnia bytowa, w przeliczeniu na jedną sztukę, jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 5 pkt 2 lit. b załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% krów objętych wymogami wariantu. 40% 1,25 - - 50%
12. W przypadku systemu wolnostanowiskowego bez wydzielonych legowisk na ściółce, powierzchnia bytowa, w przeliczeniu na jedną sztukę, jest mniejsza niż powierzchnia określona w ust. 5 pkt 2 lit. b załącznika nr 3 do rozporządzenia - w przypadku więcej niż 20% krów objętych wymogami wariantu. 80% 1,25 - - 100%
c)
w części dotyczącej wariantu 2.3. Dobrostan krów mamek pkt 6-9 otrzymują brzmienie:
6. Dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki), w tym również ze względu na utrzymywanie na uwięzi, nie zapewniono nie więcej niż 5% zwierząt objętych wymogami wariantu. 8% 1,25 - - 10%
7. Dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki), w tym również ze względu na utrzymywanie na uwięzi, nie zapewniono więcej niż 5%, ale nie więcej niż 10% zwierząt objętych wymogami wariantu. 16% 1,25 - - 20%
8. Dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki), w tym również ze względu na utrzymywanie na uwięzi, nie zapewniono więcej niż 10%, ale nie więcej niż 20% zwierząt objętych wymogami wariantu. 40% 1,25 - - 50%
9. Dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki), w tym również ze względu na utrzymywanie na uwięzi, nie zapewniono więcej niż 20% zwierząt objętych wymogami wariantu. 80% 1,25 - - 100%
d)
po części dotyczącej wariantu 2.3. Dobrostan krów mamek dodaje się część wariant 3.1. Dobrostan owiec - zwiększona powierzchnia w budynkach w brzmieniu:
Wariant 3.1. Dobrostan owiec - zwiększona powierzchnia w budynkach
1. Powierzchnia bytowa pomieszczenia, w którym są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym zwierzętom odpowiedniej wielkości powierzchni - mniej niż o 5% i nie dłużej niż przez 5% wymaganego okresu przestrzegania wymogów. 32% 1,25 - - 40%
2. Powierzchnia bytowa pomieszczenia, w którym są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym zwierzętom odpowiedniej wielkości powierzchni - mniej niż o 5% i dłużej niż przez 5%, ale krócej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów. 64% 1,25 - - 80%
3. Powierzchnia bytowa pomieszczenia, w którym są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym zwierzętom odpowiedniej wielkości powierzchni - mniej niż o 5% i dłużej niż przez 10% wymaganego okresu przestrzegania wymogów. 80% 1,25 - - 100%
4. Powierzchnia bytowa pomieszczenia, w którym są utrzymywane zwierzęta objęte wymogami wariantu, jest mniejsza niż ta, która pozwoliłaby na zapewnienie tym zwierzętom odpowiedniej wielkości powierzchni - więcej niż o 5%. 80% 1,25 - - 100%
§  2. 
Do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami:
1)
wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.441

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 08/03/2021
Data ogłoszenia: 11/03/2021
Data wejścia w życie: 15/03/2021