Specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowy Ceranowskie (PLH140024).

Dz.U.2021.321
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Ceranowskie (PLH140024)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowy Ceranowskie (PLH140024 2 ), obejmujący obszar 161,79 ha, położony w województwie mazowieckim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, o których mowa w pkt 1 - w stosunku do przedmiotu ochrony.
§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DĄBROWY CERANOWSKIE (PLH 140024)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
X Y
1 2 3
1 536118,58 713598,76
2 536056,35 713697,68
3 536016,89 713707,13
4 536015,96 713749,83
5 536049,08 713773,95
6 535997,44 713845,49
7 535990,77 713865,50
8 535976,43 713886,55
9 535946,87 713929,96
10 535944,65 713961,08
11 535961,32 713991,09
12 535967,43 714017,76
13 535961,32 714034,43
14 535961,88 714062,22
15 535943,54 714082,78
16 535924,67 714132,97
17 535919,09 714147,80
18 535919,09 714163,91
19 535912,42 714175,58
20 535894,08 714187,81
21 535897,42 714243,93
22 535903,53 714271,16
23 535907,42 714315,62
24 535913,53 714342,85
25 535929,65 714361,74
26 535947,43 714401,19
27 535940,76 714417,31
28 535942,92 714453,13
29 536021,17 714508,93
30 535952,11 714600,69
31 535893,17 714557,59
32 535811,65 714497,98
33 535593,69 714338,61
34 535332,48 714147,61
35 535024,97 713922,76
36 534739,12 713713,75
37 534706,67 713690,02
38 534921,01 713397,57
39 534969,38 713331,58
40 534982,88 713313,16
41 535000,26 713289,44
42 535028,06 713251,52
43 535126,01 713117,87
44 535133,59 713107,53
45 535195,85 713022,58
46 535226,34 712980,98
47 535234,53 712970,84
48 534751,04 712836,37
49 534765,55 712822,40
50 534781,69 712810,59
51 534797,58 712798,46
52 534813,59 712786,49
53 534829,91 712774,93
54 534847,12 712764,55
55 534856,45 712757,58
56 534910,26 712715,32
57 534949,87 712682,81
58 535050,59 712600,13
59 535167,80 712571,68
60 535234,11 712563,76
61 535252,07 712565,08
62 535290,99 712574,39
63 535400,17 712565,28
64 535509,04 712584,17
65 535579,85 712589,30
66 535633,09 712593,15
67 535749,25 712624,27
68 535793,93 712642,30
69 535877,09 712675,86
70 535887,61 712733,80
71 535903,20 712832,55
72 535912,97 712874,80
73 535765,26 712909,85
74 535750,68 712913,31
75 535736,12 712946,15
76 535724,98 712960,45
77 535717,54 712973,03
78 535696,23 713027,96
79 535744,74 713033,77
80 535733,17 713103,40
81 535730,30 713127,75
82 535801,86 713190,86
83 535907,68 713276,03
84 535935,33 713319,71
85 535938,85 713325,27
86 535959,53 713357,95
87 536003,18 713394,77
88 536076,36 713430,39
89 536075,52 713436,30
90 536065,19 713508,61
91 536108,21 713521,41
92 536151,83 713533,39
93 536175,08 713472,95
94 536208,03 713487,15
95 536189,67 713565,21
96 536178,04 713563,76
97 536177,49 713570,42
98 536162,48 713586,54
99 536144,15 713599,32
100 536118,58 713598,76
ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DĄBROWY CERANOWSKIE (PLH140024)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DĄBROWY CERANOWSKIE (PLH140024)

Lp. Kod 4 Nazwa
1 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
2 9110 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2019) 8586) (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2020, str. 144).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021