Współpraca wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych.

Dz.U.2021.320
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych
Na podstawie art. 7a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 41) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych, w tym szczegółowy zakres informacji dotyczących czynności egzekucyjnych i innych czynności podejmowanych przez te podmioty, a także zdarzeń mających wpływ na egzekwowany obowiązek zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
2) organie egzekucyjnym - rozumie się przez to organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne;
3) innym organie egzekucyjnym - rozumie się przez to organ egzekucyjny inny niż organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne.
§  3. 
1.  Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego wierzyciel, organ egzekucyjny i inny organ egzekucyjny przekazują sporządzone przez siebie pisma i odpisy pism na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), jeżeli są obowiązane do udostępnienia i obsługi takiej skrzynki.
2.  Wierzyciel przekazuje zawiadomienie, o którym mowa w art. 32aa ustawy, organowi egzekucyjnemu będącemu naczelnikiem urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 26aa § 1 ustawy. Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przekazanie tego zawiadomienia za pośrednictwem tego systemu, wierzyciel przekazuje je na elektroniczną skrzynkę podawczą lub w przypadku wierzyciela będącego naczelnikiem urzędu skarbowego - przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego używanego do obsługi Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.
3.  Jeżeli nie jest możliwe przekazanie sporządzonego przez wierzyciela, organ egzekucyjny i inny organ egzekucyjny pisma i odpisu pisma w sposób, o którym mowa w ust. 1, oraz zawiadomienia, o którym mowa w art. 32aa ustawy, w sposób, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, przekazuje się je w postaci papierowej.
§  4.  Wierzyciel podaje w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 32aa pkt 1 lit. a, b i d ustawy, wysokość należności pieniężnej pozostałej do wyegzekwowania, a w przypadku:
1) wyegzekwowania należności pieniężnej przez inny organ egzekucyjny - również datę jej wyegzekwowania oraz nazwę tego organu egzekucyjnego;
2) korekty dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1 ustawy, powodującej zmniejszenie wysokości należności pieniężnej - również datę dokonania tej korekty oraz wysokość odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie, naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego od zmniejszonej wysokości należności pieniężnej;
3) zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej - również:
a) datę uzyskania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia,
b) wysokość:
uzyskanych: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia,
odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie, naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego od zmniejszonej w wyniku zapłaty wysokości należności pieniężnej,
c) informację, że zapłaty dokonał podmiot, o którym mowa w art. 71ca § 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy.
§  5.  Organ egzekucyjny niezwłocznie zawiadamia inny organ egzekucyjny o:
1) informacjach, o których mowa w art. 32aa pkt 1, 4 i 6 ustawy, przekazanych przez wierzyciela, chyba że z informacji od wierzyciela wynika, że zawiadomił inny organ egzekucyjny;
2) wyegzekwowaniu należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;
3) zawieszeniu postępowania egzekucyjnego albo wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego lub czynności egzekucyjnych;
4) podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego albo wstrzymanego postępowania egzekucyjnego lub czynności egzekucyjnych;
5) umorzeniu postępowania egzekucyjnego w całości albo w części.
§  6.  Przed wydaniem dalszego tytułu wykonawczego lub wystawieniem kolejnego tytułu wykonawczego wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego o podanie informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej lub w przypadku zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową, w tym hipoteką morską przymusową, o podanie wysokości należnych kosztów egzekucyjnych.
§  7. 
1.  W przypadku, o którym mowa w art. 26c § 1 pkt 1 i art. 26ca § 1 ustawy, wierzyciel przekazuje organowi egzekucyjnemu odpowiednio dalszy tytuł wykonawczy lub kolejny tytuł wykonawczy. Organ egzekucyjny przekazuje go innemu organowi egzekucyjnemu uprawnionemu do stosowania środków egzekucyjnych, do których nie jest uprawniony organ egzekucyjny, zwanemu dalej "innym organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania środków egzekucyjnych", wraz z wnioskiem o zastosowanie środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny nie jest uprawniony.
2.  Organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 79 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), przekazuje innemu organowi egzekucyjnemu uprawnionemu do stosowania środków egzekucyjnych wniosek o zastosowanie środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny nie jest uprawniony, wraz z odpisem tytułu wykonawczego sporządzonym zgodnie z art. 26b § 2 ustawy.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera również:
1) numer rachunku bankowego organu egzekucyjnego, na który należy przekazać wyegzekwowane lub uzyskane koszty egzekucyjne należne organowi egzekucyjnemu;
2) wysokość należnych na dzień sporządzenia tego wniosku: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, z rozbiciem na ich rodzaje.
4.  W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest sporządzany na podstawie więcej niż jednego tytułu wykonawczego, informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2, podaje się odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego.
§  8. 
1.  Inny organ egzekucyjny uprawniony do stosowania środków egzekucyjnych niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o wyegzekwowanych, w całości albo w części, należności pieniężnej, odsetkach z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztach upomnienia i kosztach egzekucyjnych. Zawiadomienie zawiera:
1) rodzaj i datę zastosowania środka egzekucyjnego, w tym datę zawiadomienia zobowiązanego o tym środku egzekucyjnym;
2) wysokość:
a) opłaty, o której mowa w art. 64cb § 1 pkt 3 ustawy, oraz wydatku egzekucyjnego, o którym mowa w art. 64cb § 1 pkt 4 ustawy, naliczonych lub pobranych przez inny organ egzekucyjny uprawniony do stosowania środków egzekucyjnych,
b) kosztów egzekucyjnych podlegających przekazaniu organowi egzekucyjnemu, z rozbiciem na ich rodzaje,
c) należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia podlegających przekazaniu wierzycielowi.
2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera informacji zawartych w planie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości.
3.  Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podaje się odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego, jeżeli wyegzekwowano należność pieniężną, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne na podstawie więcej niż jednego tytułu wykonawczego.
§  9.  W przypadku niewyegzekwowania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych inny organ egzekucyjny uprawniony do stosowania środków egzekucyjnych zawiadamia organ egzekucyjny o zakończeniu prowadzonej przez siebie egzekucji oraz o wysokości kosztów egzekucyjnych, jeżeli powstały w egzekucji prowadzonej przez ten inny organ egzekucyjny. Przepis § 8 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
§  10.  Do współpracy organu egzekucyjnego z:
1) innym organem egzekucyjnym, który przejął łączne prowadzenie egzekucji do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego w wyniku zbiegu egzekucji - przepisy § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz § 9 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio;
2) innym organem egzekucyjnym będącym organem rekwizycyjnym, o którym mowa w art. 31 ustawy - przepisy § 7 ust. 3 i 4, § 8 ust. 1 i 3 oraz § 9 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
§  11. 
1.  W przypadku zapłaty innemu organowi egzekucyjnemu należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych organ ten może wystąpić do organu egzekucyjnego o podanie maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej, o której mowa w art. 64 § 5 zdanie drugie ustawy, należnej na dzień dokonania tej zapłaty, a następnie niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o wysokości uzyskanych i pozostałych do wyegzekwowania: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, z rozbiciem na ich rodzaje.
2.  Organ egzekucyjny niezwłocznie zawiadamia inny organ egzekucyjny o dokonanej do organu egzekucyjnego lub innego organu egzekucyjnego zapłacie należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. Zawiadomienie zawiera wysokość uzyskanych i pozostałych do wyegzekwowania: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, z rozbiciem na ich rodzaje.
3.  W przypadku uzyskania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych dochodzonych na podstawie więcej niż jednego tytułu wykonawczego wysokość uzyskanych i pozostałych do wyegzekwowania: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, podaje się odrębnie dla każdego tytułu wykonawczego.
§  12.  Organ egzekucyjny właściwy do ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej, o którym mowa w art. 61 § 2 zdanie drugie ustawy, występuje do organu egzekucyjnego, który umorzył postępowanie egzekucyjne z przyczyny określonej w art. 59 § 2 ustawy, o podanie wysokości:
1) opłaty manipulacyjnej i opłaty egzekucyjnej wyegzekwowanej lub uzyskanej w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym;
2) kosztów egzekucyjnych, o których mowa w art. 64ca § 2 pkt 2 ustawy, z rozbiciem na ich rodzaje, które mogą być dochodzone w ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej.
§  13.  Organ egzekucyjny albo inny organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia wierzytelności pieniężnej lub innego prawa majątkowego, niezwłocznie zawiadamia dłużnika zajętej wierzytelności o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację tego zajęcia.
§  14.  W postępowaniach egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553 i 2070) organ egzekucyjny zawiadamia inny organ egzekucyjny o wysokości:
1) opłaty manipulacyjnej ustalonej zgodnie z art. 7 tej ustawy,
2) opłaty za czynności egzekucyjne ustalonej zgodnie z art. 8 i art. 9 tej ustawy

- przy pierwszej czynności podjętej w stosunku do zobowiązanego lub dłużnika zajętej wierzytelności, nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§  15.  Do wystawionego przez wierzyciela tytułu wykonawczego, na podstawie którego przed dniem 21 listopada 2013 r. zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się § 7 ust. 1, 3 i 4, z tym że zamiast dalszego tytułu wykonawczego wierzyciel przekazuje do organu egzekucyjnego odpis tytułu wykonawczego.
§  16.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.320

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Współpraca wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych.
Data aktu: 18/02/2021
Data ogłoszenia: 19/02/2021
Data wejścia w życie: 20/02/2021