Sposób i tryb prowadzenia i udostępniania akt oraz zbiór dokumentów w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIW OŚCI
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie sposobu i trybu prowadzenia i udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Na podstawie art. 49124 ust. 7 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080, 1177, 1598 i 2140) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa sposób i tryb prowadzenia przez syndyka akt, o których mowa w art. 49124 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, zwanej dalej "ustawą", oraz zbioru dokumentów, o którym mowa w art. 49124 ust. 2 ustawy, w tym stosowane urządzenia ewidencyjne, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów.
§  2. 
Syndyk prowadzi urządzenie ewidencyjne w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 53 § 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236), zwanym dalej "systemem teleinformatycznym", w postaci repertorium "GUp-s" dla spraw upadłościowych prowadzonych po ogłoszeniu upadłości na podstawie części trzeciej tytułu V ustawy.
§  3. 
Syndyk prowadzi akta, o których mowa w art. 49124 ust. 1 ustawy, zwane dalej "aktami sprawy", w tym akta do zgłoszeń wierzytelności, oraz zbiór dokumentów odrębnie dla każdego upadłego.

Rozdział  2

Akta sprawy, w tym akta do zgłoszeń wierzytelności

§  4. 
Akta sprawy, w tym akta do zgłoszeń wierzytelności, są zakładane w systemie teleinformatycznym z chwilą odnotowania w repertorium sądowym "GU" postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
§  5. 
1. 
Akta sprawy prowadzone przez syndyka oznacza się w systemie teleinformatycznym kodem ewidencyjnym "GUp-s" oraz dodaje się oznaczenie literowe "(of)".
2. 
Sygnatura akt sprawy prowadzonej przez syndyka składa się:
1)
z kodu wydziału upadłościowego sądu, który ogłosił upadłość;
2)
ze znaku łamania;
3)
z oznaczenia kodu ewidencyjnego "GUp-s";
4)
ze znaku łamania;
5)
z numeru porządkowego sprawy wygenerowanego w repertorium "GUp-s" prowadzonym w systemie teleinformatycznym;
6)
ze znaku łamania;
7)
z czterech cyfr roku kalendarzowego, w którym zostały założone akta sprawy.
§  6. 
1. 
Do akt sprawy, w tym akt do zgłoszeń wierzytelności, załącza się pisma lub dokumenty otrzymane przez syndyka w toku postępowania upadłościowego, pisma wysłane przez syndyka w toku postępowania upadłościowego wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez adresata oraz inne dokumenty utworzone przez syndyka w toku postępowania upadłościowego.
2. 
Do akt sprawy nie załącza się pism dotyczących czynności nadzorczych podejmowanych przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 20b ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 242 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080), art. 37g § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1166).
3. 
Syndyk wprowadza treść pism, o których mowa w art. 49124 ust. 2 ustawy, do akt sprawy, prowadzonych w systemie teleinformatycznym, z wykorzystaniem formularzy elektronicznych udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Syndyk sporządza cyfrowe odwzorowanie dokumentu złożonego w postaci papierowej i załącza do akt sprawy.
§  7. 
1. 
Akta do zgłoszeń wierzytelności składają się z odrębnych teczek prowadzonych dla każdego wierzyciela. W teczce prowadzonej dla danego wierzyciela prowadzi się odrębne zakładki dla każdego zgłoszenia dokonanego przez tego wierzyciela.
2. 
Zgłoszenie wierzytelności oraz wszelkie pisma i dokumenty, które dotyczą tego zgłoszenia wierzytelności, są zamieszczane w aktach do zgłoszeń wierzytelności w zakładce prowadzonej dla tego zgłoszenia wierzytelności.
3. 
Akta do zgłoszeń wierzytelności oznacza się w systemie teleinformatycznym kodem ewidencyjnym sprawy upadłościowej, dla której są zakładane, oraz symbolem "Zw".
§  8. 
1. 
Akta sprawy, w tym akta do zgłoszeń wierzytelności, udostępnia się uczestnikom postępowania za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.
2. 
Syndyk udostępnia akta sprawy, w tym akta do zgłoszeń wierzytelności, w biurze za pośrednictwem systemu telein-formatycznego osobom, o których mowa w ust. 1, po potwierdzeniu przez nie swojej tożsamości, a innym osobom również po dostatecznym usprawiedliwieniu potrzeby zapoznania się z tymi aktami, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
3. 
Udostępnienie akt sprawy, w tym akt do zgłoszeń wierzytelności, prowadzonych w systemie teleinformatycznym służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości następuje przez zgłoszenie przez tę służbę żądania wglądu do akt w systemie teleinformatycznym.

Rozdział  3

Zbiór dokumentów

§  9. 
1. 
Syndyk z chwilą otrzymania odpisu postanowienia o ogłoszeniu upadłości zakłada zbiór dokumentów dla pism i dokumentów papierowych.
2. 
Zbiór dokumentów umieszcza się w oddzielnej okładce oznaczonej sygnaturą sprawy prowadzonej przez syndyka w systemie teleinformatycznym.
3. 
Zbiór dokumentów rozpoczyna się od karty przeglądowej, na której są zamieszczane następujące dane:
1)
sygnatura akt sprawy;
2)
imię i nazwisko upadłego albo jego nazwa;
3)
numer PESEL, a w przypadku jego braku - inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) upadłego, jeżeli upadły ma taki numer;
4)
adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail upadłego i pełnomocnika upadłego, o ile pełnomocnik został ustanowiony;
5)
data ogłoszenia upadłości;
6)
data obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości;
7)
data uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości;
8)
oznaczenie sądu, który ogłosił upadłość;
9)
imię i nazwisko syndyka oraz informacja, czy syndyk posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a w przypadku spółek handlowych pełniących funkcję syndyka - nazwa spółki oraz jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
10)
adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu syndyka;
11)
spis pism wpływających do zbioru dokumentów w toku postępowania ze wskazaniem daty wpływu oraz karty, na której zamieszczono pismo w zbiorze dokumentów.
4. 
Kartę przeglądową, o której mowa w ust. 3, umieszcza się na początku każdego tomu zbioru dokumentów.
5. 
W przypadku zmiany danych zawartych na karcie przeglądowej, o której mowa w ust. 3, są one aktualizowane na bieżąco.
§  10. 
1. 
Do zbioru dokumentów załącza się pisma, oświadczenia lub dokumenty papierowe otrzymane przez syndyka w toku postępowania upadłościowego, pisma papierowe wysłane przez syndyka w toku postępowania upadłościowego wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez adresata oraz dokumenty utworzone przez syndyka w toku postępowania upadłościowego według daty ich wpływu lub utworzenia przez syndyka.
2. 
Koperty, w których nadesłano pisma, załącza się do zbioru dokumentów tylko wówczas, gdy data stempla pocztowego stanowi podstawę ustalenia terminu, z którego upływem wiążą się określone skutki procesowe.
3. 
Cyfrowe odwzorowanie koperty załącza się do akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym.
4. 
Jeżeli pismo zostało złożone syndykowi lub osobie przez niego upoważnionej do rąk własnych, na piśmie umieszcza się adnotację o dacie jego złożenia.
§  11. 
1. 
Zbiór dokumentów prowadzonych w postaci papierowej łączy się w sposób zapewniający jego trwałość, kompletność i integralność. Poszczególne karty są numerowane na bieżąco.
2. 
O zmianie numeracji kart czyni się wzmiankę i podaje się przyczynę zmiany. Wzmiankę zamieszcza się na karcie, na której zmieniono numerację, a gdy zmiana dotyczy numeracji kilku kolejnych kart - na pierwszej z nich.
3. 
Zbiór dokumentów, którego zawartość nie przekracza 200 kart, stanowi jeden tom. Na ostatniej stronie poświadcza się liczbę kart zawartych w tomie.
4. 
Po przekroczeniu 200 kart w zbiorze dokumentów zakłada się następny tom zbioru dokumentów w określonej sprawie, zachowując ciągłość numeracji kart. Na okładkach oznacza się cyfrą rzymską kolejne numery poszczególnych tomów.
5. 
Jeżeli zbiór dokumentów składa się z większej liczby tomów niż jeden tom, na okładce pierwszego tomu pod sygnaturą zamieszcza się informację o łącznej liczbie tomów w zbiorze dokumentów.
6. 
Po zakończeniu postępowania na wewnętrznej stronie tytułowej okładki zbioru dokumentów wpisuje się liczbę kart zawartych w zbiorze dokumentów.
§  12. 
1. 
Syndyk przechowuje zbiór dokumentów w biurze, do którego dostęp mają wyłącznie ten syndyk oraz osoby przez niego upoważnione. Syndyk informuje sąd o miejscu przechowywania zbioru dokumentów.
2. 
Syndyk udostępnia zbiór dokumentów służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości na jej wezwanie.
§  13. 
1. 
Syndyk przechowuje weksle i czeki przedkładane wraz ze zgłoszeniem wierzytelności dokonanym w trybie art. 216aa ust. 1 ustawy lub na wezwanie syndyka w trybie art. 243 ust. 2 ustawy w biurze ze szczególną starannością, w miejscu mającym odpowiednie zabezpieczenia techniczne, które uniemożliwiają zniszczenie tych weksli i czeków lub ich usunięcie przez osoby do tego nieuprawnione.
2. 
Do zbioru dokumentów załącza się uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, z adnotacją o miejscu przechowywania oryginałów dokumentów.
3. 
Uwierzytelnienie dokumentu polega na sporządzeniu kopii dokumentu i potwierdzeniu zgodności tej kopii z oryginałem przez syndyka albo osobę przez niego upoważnioną, opatrzeniu datą uwierzytelnienia kopii dokumentu, wpisaniu numeru licencji syndyka oraz czytelnego imienia i nazwiska osoby dokonującej uwierzytelnienia.
§  14. 
Odpisy dokumentów ze zbioru dokumentów są odręcznie podpisane przez syndyka albo osobę przez niego upoważnioną i zawierają:
1)
adnotację "odpis";
2)
datę sporządzenia odpisu;
3)
numer licencji syndyka;
4)
czytelne imię i nazwisko osoby podpisującej odpis.

Rozdział  4

Repertorium dla akt "GUp-s"

§  15. 
W repertorium "GUp-s" odnotowuje się:
1)
numer porządkowy sprawy;
2)
datę założenia akt sprawy;
3)
imię i nazwisko upadłego albo jego nazwę;
4)
numer PESEL, a w przypadku jego braku - inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej, a także NIP upadłego, jeżeli upadły ma taki numer;
5)
imię i nazwisko syndyka oraz informację, czy syndyk posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a w przypadku spółek handlowych pełniących funkcję syndyka - nazwę spółki oraz jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
6)
datę postanowienia o ogłoszeniu upadłości;
7)
oznaczenie sądu, który ogłosił upadłość;
8)
datę obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości;
9)
sygnaturę akt "GU" postępowania, w którym ogłoszono upadłość;
10)
datę prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości;
11)
datę postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 4915 ust. 2 ustawy;
12)
datę i sygnaturę postanowienia sądu o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz datę prawomocności tego postanowienia;
13)
datę i sygnaturę postanowienia sądu o umorzeniu postępowania oraz datę prawomocności tego postanowienia;
14)
datę i sygnaturę postanowienia sądu o zakończeniu postępowania oraz datę prawomocności tego postanowienia;
15)
datę i sygnaturę postanowienia sądu i stopień umorzenia zobowiązań upadłego oraz datę prawomocności tego postanowienia;
16)
datę i sygnaturę postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli lub o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty oraz datę prawomocności tego postanowienia;
17)
datę i sygnaturę postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty oraz datę prawomocności tego postanowienia;
18)
datę i sygnaturę postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty oraz datę prawomocności tego postanowienia.
§  16. 
W repertorium "GUp-s" zakreśla się numer porządkowy sprawy jako zakończonej w przypadkach, gdy sąd wydał prawomocne postanowienie:
1)
o którym mowa w art. 4915 ust. 2 ustawy;
2)
o umorzeniu postępowania;
3)
o stwierdzeniu zakończenia postępowania;
4)
o ustaleniu planu spłaty wierzycieli lub o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty;
5)
o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty;
6)
o odmowie ustalenia planu spłaty;
7)
o uchyleniu postępowania upadłościowego.

Rozdział  5

Przepis końcowy

§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 506), które traci moc z dniem 1 grudnia 2021 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1080).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2152

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób i tryb prowadzenia i udostępniania akt oraz zbiór dokumentów w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Data aktu: 15/11/2021
Data ogłoszenia: 26/11/2021
Data wejścia w życie: 01/12/2021