Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2021.203
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 18 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1147 oraz z 2020 r. poz. 2310) wprowadza się następujące zmiany:
1) załączniki nr 1-4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;
3) załączniki nr 9 i 10 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Znaki akcyzy w postaci:
1) banderol podatkowych według wzorów określonych w poz. IV, V, IX i X załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,
2) banderol legalizacyjnych według wzorów określonych w poz. IV i V załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem

- stosuje się od dnia 1 lipca 2021 r.

2.  Banderole podatkowe i legalizacyjne, o których mowa w ust. 1:
1) spełniają kryteria jakościowe znaków akcyzy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;
2) nanosi się na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w sposób przedstawiony na rys. 5a-5d w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3.  Kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz koszty wytworzenia banderol legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wpłaca się w wysokości określonej odpowiednio w tabeli 3 i 4 załącznika nr 9 i tabeli 3 i 4 załącznika nr 10 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
1.  Do dnia 31 grudnia 2021 r. można:
1) nanosić na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich:
a) banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. IV і VIII załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym,
b) banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. IV załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym;
2) sprowadzać na terytorium kraju importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby winiarskie w opakowaniach jednostkowych z naniesionymi banderolami podatkowymi według wzorów określonych w poz. IV załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
2.  Banderole podatkowe i legalizacyjne, o których mowa w ust. 1:
1) spełniają kryteria jakościowe znaków akcyzy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym;
2) nanosi się na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w sposób przedstawiony na rys. 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
3.  Kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, oraz koszty wytworzenia banderol legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, wpłaca się w wysokości określonej odpowiednio w tabeli 3 załącznika nr 9 i tabeli 3 załącznika nr 10 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH

I. 

Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (papierosów)

wzór

Rys.

II. 

Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

wzór

Rys. 1

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

wzór

Rys. 2

III. 

Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

wzór

Rys. 2

IV. 

Wzory banderol podatkowych samoprzylepnych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

wzór

Rys. 2

V. 

Wzory banderol podatkowych bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

wzór

Rys. 2

VI. 

Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów)

wzór

Rys.

VII. 

Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

wzór

Rys. 1

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

wzór

Rys. 2

VIII. 

Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

wzór

Rys. 2

IX. 

Wzory banderol podatkowych samoprzylepnych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

wzór

Rys. 2

X. 

Wzory banderol podatkowych bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

wzór

Rys. 2

XI. 

Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów spirytusowych

wzór

Rys.

XII. 

Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich

wzór

Rys.

XIII. 

Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych

wzór

Rys.

XIV. 

Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich

wzór

Rys.

XV. 

Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo płynu do papierosów elektronicznych

wzór

Rys.

XVI. 

Wzór banderoli podatkowej bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo płynu do papierosów elektronicznych

wzór

Rys.

XVII. 

Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe wyprodukowanego na terytorium kraju płynu do papierosów elektronicznych

wzór

Rys.

XVIII. 

Wzór banderoli podatkowej bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe wyprodukowanego na terytorium kraju płynu do papierosów elektronicznych

wzór

Rys.

XIX. 

Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów nowatorskich

wzór

Rys.

XX. 

Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów nowatorskich

wzór

Rys.

Objaśnienia:

1. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I-XX stosują odpowiednio podmioty prowadzące składy podatkowe, importerzy, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego, przedstawiciele podatkowi, podmioty dokonujące produkcji wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 ustawy, właściciele wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, oraz podmioty zamierzające nabyć wyroby akcyzowe i posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.

2. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I-XX stosuje się także do nanoszenia na inne opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. V i X można zastosować do oznaczania wyrobów winiarskich importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. IV i IX.

4. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. III-V i VIII-X można zastosować do oznaczania wyrobów spirytusowych i winiarskich w opakowaniach jednostkowych (puszkach), importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. XI-XIV.

5. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. XVI i XVIII można zastosować do oznaczania płynu do papierosów elektronicznych importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanego na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. XV i XVII.

OPIS WZORÓW BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH1), 3)

Pozycja Rysunek Cechy graficzne Wymiary w mm
długość szerokość
1 2 3 4 5
I Rys. Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IP/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32 16
II Rys. 1 i 2 Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IT/BP/1" (rys. 1) lub "IT/BP/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32 16
III.1 Rys. 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP. IS/BP/1 do 0,2 l wł.". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a pod rozetą koloru fioletowego - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż prawego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 50 12
III. 2 Rys. 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP. pow. 0,2 l IS/BP/2". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a w centralnej części banderoli - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" prostopadły do dłuższego boku banderoli po prawej stronie rozety z orłem, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż lewego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 90 16
IV Rys. 1 i 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP. do 0,5 l wł. IW/BP/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP. pow. 0,5 l IW/BP/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D. 50 16
V Rys. 1 i 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP. do 0,5 l wł. IW/BP/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP. pow. 0,5 1IW/BP/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 50 16
VI Rys. Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KP/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32 16
VII Rys. 1 і 2 Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KT/BP/1" (rys. 1) lub "KT/BP/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32 16
VIII.1 Rys. 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. KS/BP/1 do 0,2 l wł.". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a pod rozetą koloru fioletowego - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku 50 12
stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż prawego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.
VIII.2 Rys. 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. pow. 0,2 l KS/BP/2". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a w centralnej części banderoli - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" prostopadły do dłuższego boku banderoli po prawej stronie rozety z orłem, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż lewego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 90 16
IX Rys. 1 і 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. do 0,5 l wł. KW/BP/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. pow. 0,5 l KW/BP/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D. 50 16
X Rys. 1 i 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. do 0,5 l wł. KW/BP/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. pow. 0,5 l KW/BP/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 50 16
XI Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP." ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderol nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli 45 21
element graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "IS/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.
XII Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY PODAT. - IMP." ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "IW/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 45 21
XIII Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ."

("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element

45 21
graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "KS/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.
XIV Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ."

("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "KW/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

45 21
XV Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IE/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D. 32,5 12
XVI Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IE/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("20" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32,5 12
XVII Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KЕ/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D. 32,5 12
XVIII Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KЕ/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("20" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32,5 12
XIX Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IN/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("19" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32 16
XX Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KN/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("19" po numerze ewidencyjnym 32 16
i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym.

Objaśnienia:

1) Wzory zawierają przykładowy rok wytworzenia banderoli.

2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość 1,6 mm, z wyjątkiem banderol o wymiarach 50 mm x 12 mm i 50 mm x 16 mm, na których cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość 1,3 mm. Cyfry określające rok wytworzenia banderol mają tę samą wysokość co cyfry numeru ewidencyjnego.

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych w taki sposób, aby nacięcie powierzchni banderoli ułatwiało trwałe i widoczne jej uszkodzenie przy próbie otwarcia opakowania jednostkowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZ WSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH

I. 

Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów)

wzór

Rys.

II. 

Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

wzór

Rys. 1

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

wzór

Rys. 2

III. 

Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

wzór

Rys. 2

IV. 

Wzory banderol legalizacyjnych samoprzylepnych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

wzór

Rys. 2

V. 

Wzory banderol legalizacyjnych bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

wzór

Rys. 2

VI. 

Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyrobów spirytusowych

wzór

Rys.

VII. 

Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyrobów winiarskich

wzór

Rys.

VIII. 

Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe płynu do papierosów elektronicznych

wzór

Rys.

IX. 

Wzór banderoli legalizacyjnej bez warstwy samoprzylepnej na opakowania jednostkowe płynu do papierosów elektronicznych

wzór

Rys.

X. 

Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wyrobów nowatorskich

wzór

Rys.

Objaśnienia:

1. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I-Х stosują podmioty posiadające wyroby nieoznaczone, oznaczone nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, które to wyroby występują poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

2. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. III-V stosują podmioty, które przelewają wyroby spirytusowe lub winiarskie, od których zapłacono akcyzę, z opakowań jednostkowych oznaczonych banderolami w inne opakowania jednostkowe.

3. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I-Х stosuje się także do nanoszenia na inne opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. V można zastosować do oznaczania wyrobów winiarskich importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone w poz. IV.

5. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. III-V można zastosować do oznaczania wyrobów spirytusowych i winiarskich w opakowaniach jednostkowych (puszkach), importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. VI i VII.

6. Banderole legalizacyjne według wzoru określonego w poz. IX można zastosować do oznaczania płynu do papierosów elektronicznych importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanego na terytorium kraju zamiast banderol, których wzór został określony w poz. VIII.

OPIS WZORÓW BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH1),3)

Pozycja Rysunek Cechy graficzne Wymiary w mm
długość szerokość
1 2 3 4 5
I Rys. Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "P/BL", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32 16
II Rys. 1 i 2 Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "T/BL/1" (rys. 1) lub "T/BL/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego21 ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32 16
III.1 Rys. 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA S/BL/1 do 0,2 l wł". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a pod rozetą koloru fioletowego - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż prawego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 50 12
III. 2 Rys. 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA pow. 0,2 l S/BL/2". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a w centralnej części banderoli - numer ewidencyjny2)("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" prostopadły do dłuższego boku banderoli po prawej stronie rozety z orłem, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż lewego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 90 16
IV Rys. 1 i 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA do 0,5 l wł. W/BL/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA pow. 0,5 l W/BL/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D. 50 16
V Rys. 1 i 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące centralną część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż lewego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA do 0,5 l wł. W/BL/1" (rys. 1) lub "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA pow. 0,5 l W/BL/2" (rys. 2), w centralnej części rozetę koloru fioletowego w kształcie orła z liściem i gronem winorośli, wokół orła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW", wzdłuż lewej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY", wzdłuż prawej krawędzi tła powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D rok wytworzenia banderoli, w górnej części banderoli oznaczenie numeru ewidencyjnego2), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 50 16
VI Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "S/BL/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 45 21
VII Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "W/BL/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 45 21
VIII Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "E/BL", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. Banderola ma zaokrąglone narożniki oraz nacięcia rozmieszczone na całej powierzchni z wyłączeniem białego pola z kodem 2D. 32,5 12
IX Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "E/BL", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("20" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32,5 12
X Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "N/BL", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("19" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę kolom fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym. 32 16

Objaśnienia:

1) Wzory zawierają przykładowy rok wytworzenia banderoli.

2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość 1,6 mm, z wyjątkiem banderol o wymiarach 50 mm x 12 mm i 50 mm x 16 mm, na których cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość 1,3 mm. Cyfry określające rok wytworzenia banderol mają tę samą wysokość co cyfry numeru ewidencyjnego.

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych w taki sposób, aby nacięcie powierzchni banderoli ułatwiało trwałe i widoczne jej uszkodzenie przy próbie otwarcia opakowania jednostkowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KRYTERIA JAKOŚCIOWE ZNAKÓW AKCYZY

I. 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, WYROBÓW NOWATORSKICH I PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Banderole na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego, wyrobów nowatorskich i płynu do papierosów elektronicznych oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać następujące kryteria jakościowe, tj. powinny być:
1) pokrojone według ustalonych wymiarów z dokładnością ± 0,2 mm, z dopuszczalnym odchyleniem od prostopadłości, które nie może być większe niż 0,6 mm;
2) niezmienne pod względem właściwości kolorystycznych przez co najmniej 12 miesięcy od daty wytworzenia banderol przy temperaturze przechowywania 22±2°C i wilgotności względnej 50±5%;
3) wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych lub innych, wynoszącym nie więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na banderolach wzorcowych, pod warunkiem niezachodzenia na siebie tych elementów;
4) element w postaci złotych liter "MF", nadrukowany na awersie banderol na wyroby spirytusowe o wymiarach 90 mm x 16 mm i 50 mm x 12 mm, może być częściowo lub całkowicie widoczny na rewersie banderol jako penetracja farby w masę papieru lub odcisk farby;
5) z numeracją, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło, z wyjątkiem banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), suszu tytoniowego, wyrobów nowatorskich oraz płynu do papierosów elektronicznych, gdzie częściowo może zachodzić na element drukowany farbą termochromową oraz na tło giloszowe.

Kryteria jakościowe arkuszy banderol są następujące:

1) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosy i tytoń), suszu tytoniowego oraz wyrobów nowatorskich: format 480 mm x 540 mm (z tolerancją ±1,5 mm), 405 sztuk banderol o wymiarze 32 mm x 16 mm na każdym arkuszu (15 rzędów po 27 sztuk banderol w każdym rzędzie);
2) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności do 0,2 l: format 410 mm x 450 mm (z tolerancją ± 2,0 mm), 240 sztuk banderol o wymiarze 50 mm x 12 mm na każdym arkuszu (8 rzędów po 30 sztuk w każdym rzędzie);
3) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności powyżej 0,2 l: format 510 mm x 680 mm (z tolerancją ± 2,0 mm), 203 sztuki banderol o wymiarze 90 mm x 16 mm na każdym arkuszu (7 rzędów po 29 sztuk w każdym rzędzie);
4) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich: format 480 mm x 680 mm (z tolerancją ±1,5 mm), 300 sztuk banderol o wymiarach 50 mm x 16 mm na każdym arkuszu (12 rzędów po 25 sztuk w każdym rzędzie).

Parametry banderol umieszczonych na arkuszach są zgodne z kryteriami jakościowymi określonymi w stosunku do banderol pokrojonych.

Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej.

II. 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH SAMOPRZYLEPNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH I PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Banderole samoprzylepne na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych, winiarskich i płynu do papierosów elektronicznych oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać następujące kryteria jakościowe:
1) być wysztancowane według ustalonych wymiarów z dokładnością ± 0,2 mm, z dopuszczalnym odchyleniem od prostopadłości, które nie może być większe niż 0,6 mm;
2) format 112 mm x 145 mm (z tolerancją ± 0,5 mm), 10 sztuk wysztancowanych banderol samoprzylepnych o wymiarze 45 mm x 21 mm na każdym sektorze;
3) szerokość rolki 16,3 mm (z tolerancją ± 1,0 mm) - wariant pionowy, banderole o wymiarze 32,5 mm x 12 mm;
4) szerokość rolki 39,3 mm (z tolerancją ± 1,0 mm) - wariant poziomy, banderole o wymiarze 32,5 mm x 12 mm;
5) szerokość rolki 21,6 mm (z tolerancją ± 1,0 mm) - wariant pionowy, banderole o wymiarze 50 mm x 16 mm;
6) szerokość rolki 55,2 mm (z tolerancją ± 1,0 mm) - wariant poziomy, banderole o wymiarze 50 mm x 16 mm;
7) banderole samoprzylepne należy przechowywać poziomo w opakowaniach zabezpieczających przed wilgocią, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych, w stosach nie wyższych niż 50 cm; optymalne warunki przechowywania to 50 ± 5% wilgotności względnej i temperatura 22 ± 2°C;
8) być wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych lub innych, wynoszącym nie więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na banderolach wzorcowych, pod warunkiem niezachodzenia na siebie tych elementów;
9) mieć numerację, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło, z wyjątkiem banderol samoprzylepnych na płyn do papierosów elektronicznych, gdzie dopuszczalne jest zachodzenie numeracji na element drukowany farbą termochromową oraz na tło giloszowe.

Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPOSOBY NANOSZENIA BANDEROL NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH

wzór

Rys. 1a

Rysunek 1a przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem), u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I",

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów, u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I".

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego. Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 1b

Rysunek 1b przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim / super slim (pod celofanem), u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I" zachodzącej na przednią i tylną ściankę opakowania,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim / super slim, u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I" zachodzącej na przednią i tylną ściankę opakowania.

Kod 2D nie może znaleźć się w miejscu zgięcia banderoli. Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 1c

Rysunek 1c przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim / super slim (pod celofanem), w tylnej, dolnej części opakowania, w kształcie położonej litery "I" równolegle do krótszego boku opakowania, pod ostrzeżeniem zdrowotnym,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim / super slim, w tylnej, dolnej części opakowania, w kształcie położonej litery "I", równolegle do krótszego boku opakowania, pod ostrzeżeniem zdrowotnym.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego. Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 2

Rysunek 2 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na miękkim opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem, o ile występuje) na górnej powierzchni opakowania, równolegle do jej krawędzi, w sposób wyśrodkowany,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm na miękkim opakowaniu jednostkowym od góry opakowania na górnej powierzchni opakowania, równolegle do jej krawędzi, w sposób wyśrodkowany.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego. Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 3a

Rysunki 3a-3c przedstawiają sposoby umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 32 mm x 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym tytoniu do palenia.

Banderola powinna być nałożona w kształcie litery "I", pionowo na zamknięciu opakowania, równolegle do krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3a) lub poziomo na zamknięciu opakowania, prostopadle do krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3b) lub w kształcie litery "L" na zamknięciu opakowania równolegle do jego krawędzi po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3c).

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 3b

wzór

Rys. 3c

wzór

Rys. 4

Rysunek 4 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 50 mm x 12 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) do 0,2 l włącznie oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 90 mm x 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) powyżej 0,2 l (od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery "L"), z tym że napis "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ." (odpowiednio do rodzaju banderoli) zawarty na marginesie banderoli znajduje się na zamknięciu opakowania.

wzór

Rys. 5a

Rysunek 5a przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub odpowiednim klejem banderoli bez warstwy samoprzylepnej. Banderola podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm x 16 mm jest umieszczana bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie litery "I".

wzór

Rys. 5b

Rysunek 5b przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub odpowiednim klejem banderoli bez warstwy samoprzylepnej. Banderola podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm x 16 mm jest umieszczana bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery "L".

wzór

Rys. 5c

Rysunek 5c przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub odpowiednim klejem banderoli bez warstwy samoprzylepnej. Banderola podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm x 16 mm jest umieszczana bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l równolegle do lewego lub prawego boku kontretykiety w kształcie litery "I".

wzór

Rys 5d

Rysunek 5d przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub odpowiednim klejem banderoli bez warstwy samoprzylepnej. Banderola podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 50 mm x 16 mm jest umieszczana bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie albo powyżej 0,5 l równolegle do górnego lub dolnego boku kontretykiety w kształcie położonej litery "I".

wzór

Rys. 6

Rysunek 6 przedstawia sposób umocowania samoprzylepnej banderoli na puszkę. Banderola samoprzylepna podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 45 mm x 21 mm jest umieszczana bezpośrednio na wieczku puszki w taki sposób, że krawędź krótszej części znajduje się na początku kluczyka służącego do otwarcia opakowania, a dłuższa część przecina perforację wieczka.

wzór

Rys. 7a

Rysunek 7a przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub odpowiednim klejem banderoli bez warstwy samoprzylepnej na butelce płynu do papierosów elektronicznych. Banderola podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm x 12 mm jest umieszczana bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) płynu do papierosów elektronicznych na zamknięciu i korpusie opakowania w kształcie litery "I", prostopadle do podstawy butelki. Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 7b

Rysunek 7b przedstawia sposób umocowania banderoli samoprzylepnej lub odpowiednim klejem banderoli bez warstwy samoprzylepnej na butelce płynu do papierosów elektronicznych. Banderola podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm x 12 mm jest umieszczana bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) płynu do papierosów elektronicznych na zamknięciu i korpusie opakowania w kształcie położonej litery "I", równolegle do podstawy butelki. Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 8

Rysunek 8 przedstawia sposób umocowania podatkowej i legalizacyjnej banderoli samoprzylepnej lub odpowiednim klejem banderoli bez warstwy samoprzylepnej o wymiarach 32,5 mm x 12 mm bezpośrednio na kartonowym opakowaniu zawierającym płyn do papierosów elektronicznych, u góry i z boku opakowania w kształcie litery "L" położonej pionowo do wysokości opakowania jednostkowego po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego. Jeżeli opakowanie zawiera dwa miejsca do otwierania opakowania kartonowego, jedno z nich musi być zabezpieczone przed otwarciem.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 9a

Rysunek 9a przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem podatkowej i legalizacyjnej banderoli o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na kartonowym opakowaniu zawierającym wyroby nowatorskie, u góry z tyłu i z boku opakowania w kształcie litery "L" położonej poziomo do wysokości opakowania jednostkowego po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego. Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego. Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 9b

Rysunek 9b przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem podatkowej i legalizacyjnej banderoli o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na kartonowym opakowaniu zawierającym wyroby nowatorskie, u góry z tyłu i z boku opakowania w kształcie litery "L" położonej poziomo do wysokości opakowania jednostkowego po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego. Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego. Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  5
WZÓR

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE

Tabela 1. Wyroby spirytusowe

................................................................................... .................................
nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania miejscowość, data
.............................................................................
identyfikator podatkowy NIP Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
............................................. 00-916 Warszawa
numer akcyzowy podatnika*)
...................................................................................
właściwy naczelnik urzędu skarbowego
w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) ................................... na opakowania jednostkowe2) ..........................................

...................................................................wyrobów spirytusowych w ....... r. (....................)3)**)

Lp. Pojemność

w litrach / rodzaj

opakowania

jednostkowego / typ

cięcia banderol

Miejscowość

stosowania

banderol4)

Liczba banderol
jednorazowo5) miesięcznie rocznie
1 do 0,2 włącznie

w sztukach

2 do 0,2 włącznie

w arkuszach

3 powyżej 0,2

w sztukach

4 powyżej 0,2

w arkuszach

5 puszka

w sztukach

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na

terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

6) Wstępne zapotrzebowanie może być również opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym

weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać

łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

................................................................................
podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania6)

Tabela 2. Wyroby winiarskie

................................................................................... .................................
nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania miejscowość, data
.............................................................................
identyfikator podatkowy NIP Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
............................................. 00-916 Warszawa
numer akcyzowy podatnika*)
...................................................................................
właściwy naczelnik urzędu skarbowego
w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) ............................. w postaci2) ....................... na opakowania jednostkowe3)

............................................................................................................. wyrobów winiarskich

............ w ........ r. (.............................)4)**)

Lp. Pojemność

w litrach / rodzaj

opakowania

jednostkowego / typ

cięcia banderol / typ

ułożenia banderol

w rolce

Wymiar

banderol

Miejscowość

stosowania

banderol5)

Liczba banderol
jednorazowo6) miesięcznie rocznie
1 do 0,5 włącznie

ułożenie pionowe

2 powyżej 0,5

ułożenie pionowe

3 do 0,5 włącznie

ułożenie poziome

4 powyżej 0,5

ułożenie poziome

5 do 0,5 włącznie

w sztukach

6 do 0,5 włącznie

w arkuszach

7 powyżej 0,5

w sztukach

8 powyżej 0,5

w arkuszach

9 puszka

w sztukach

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać: samoprzylepnej albo bez warstwy samoprzylepnej.

3) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na

terytorium kraju.

4) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

5) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

6) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

7) Wstępne zapotrzebowanie może być również opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym

weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać

łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

..................................................................................
podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania7)

Tabela 3. Wyroby tytoniowe papierosy

................................................................................... .................................
nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania miejscowość, data
.............................................................................
identyfikator podatkowy NIP Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
............................................. 00-916 Warszawa
numer akcyzowy podatnika*)
...................................................................................
właściwy naczelnik urzędu skarbowego
w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) ............................... na opakowania jednostkowe2) ..............................................

..................................... wyrobów tytoniowych – papierosów w ............. r. (...................)3)**)

Lp. Typ cięcia

banderol

Miejscowość

stosowania

banderol4)

Liczba banderol
jednorazowo5) miesięcznie rocznie
1 w sztukach
2 w arkuszach

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na

terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

6) Wstępne zapotrzebowanie może być również opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym

weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać

łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

.................................................................................
podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania6)

Tabela 4. Wyroby tytoniowe tytoń

................................................................................... .................................
nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania miejscowość, data
.............................................................................
identyfikator podatkowy NIP Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
............................................. 00-916 Warszawa
numer akcyzowy podatnika*)
...................................................................................
właściwy naczelnik urzędu skarbowego
w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) ............................. na opakowania jednostkowe2) ................................................

........................................... wyrobów tytoniowych – tytoniu w .............. r. (........................)3)**)

Lp. Zawartość wyrobu

w opakowaniu

jednostkowym / typ

cięcia banderol

Miejscowość

stosowania

banderol4)

Liczba banderol
jednorazowo5) miesięcznie rocznie
1 do 200 g włącznie

w sztukach

2 do 200 g włącznie

w arkuszach

3 powyżej 200 g

w sztukach

4 powyżej 200 g

w arkuszach

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na

terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

6) Wstępne zapotrzebowanie może być również opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym

weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać

łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

.................................................................................
podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania6)

Tabela 5. Susz tytoniowy

................................................................................... .................................
nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania miejscowość, data
.............................................................................
identyfikator podatkowy NIP Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
............................................. 00-916 Warszawa
numer akcyzowy podatnika*)
...................................................................................
właściwy naczelnik urzędu skarbowego
w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) ......................... na opakowania jednostkowe2) ....................................................

............................................................ suszu tytoniowego w ................ r. (..........................)3)**)

Lp. Zawartość wyrobu

w opakowaniu

jednostkowym / typ

cięcia banderol

Miejscowość

stosowania

banderol4)

Liczba banderol
jednorazowo5) miesięcznie rocznie
1 do 200 g włącznie

w sztukach

2 do 200 g włącznie

w arkuszach

3 powyżej 200 g

w sztukach

4 powyżej 200 g

w arkuszach

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanego na

terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

6) Wstępne zapotrzebowanie może być również opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym

weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać

łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

..................................................................................
podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania6)

Tabela 6. Płyn do papierosów elektronicznych

................................................................................... .................................
nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania miejscowość, data
.............................................................................
identyfikator podatkowy NIP Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
............................................. 00-916 Warszawa
numer akcyzowy podatnika*)
...................................................................................
właściwy naczelnik urzędu skarbowego
w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) ............................... w postaci2) ............................ na opakowania jednostkowe3)

........................................................................................ płynu do papierosów elektronicznych

w .............. r. (..................................)4)**)

Lp. Typ ułożenia

banderol w rolce /

typ banderol

pociętych

Miejscowość

stosowania

banderol5)

Liczba banderol
jednorazowo6) miesięcznie rocznie
1 ułożenie pionowe
2 ułożenie poziome
3 w sztukach

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać: samoprzylepnej albo bez warstwy samoprzylepnej.

3) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanego na

terytorium kraju.

4) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

5) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

6) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

7) Wstępne zapotrzebowanie może być również opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym

weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać

łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

...................................................................................
podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania7)

Tabela 7. Wyroby nowatorskie

................................................................................... .................................
nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania miejscowość, data
.............................................................................
identyfikator podatkowy NIP Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
............................................. 00-916 Warszawa
numer akcyzowy podatnika*)
...................................................................................
właściwy naczelnik urzędu skarbowego
w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) ...................................... na opakowania i jednostkowe2) ......................................

..................................................................... wyrobów nowatorskich w .......... r. (...............)3)**)

Lp. Typ cięcia

banderol

Miejscowość

stosowania

banderol4)

Liczba banderol
jednorazowo5) miesięcznie rocznie
1 w sztukach
2 w arkuszach

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na

terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

6) Wstępne zapotrzebowanie może być również opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym

weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać

łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

......................................................................................
podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania6)
ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYSOKOŚĆ KWOT WPŁACANYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL PODATKOWYCH

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń), susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie
Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł
1 32 x 16 12,40 14,47

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł
1 50 x 12 14,47 20,10
2 90 x 16 24,59 29,88

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol samoprzylepnych

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł
1 50 x 16 42,80

Tabela 4. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł
1 50 x 16 18,77 21,59

Tabela 5. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe i winiarskie w opakowaniach jednostkowych (puszkach)

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w sektorach za 1000 szt. w zł
1 45 x 21 56,35

Tabela 6. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol samoprzylepnych

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł
1 32,5 x 12 38,28

Tabela 7. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł
1 32,5 x 12 20,03
ZAŁĄCZNIK Nr  7

WYSOKOŚĆ KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL LEGALIZACYJNYCH

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń), susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie
Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł
1 32 x 16 15,13 17,03

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł
1 50 x 12 18,07 25,06
2 90 x 16 30,71 37,34

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol samoprzylepnych

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł
1 50 x 16 53,50

Tabela 4. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł
1 50 x 16 23,47 26,59

Tabela 5. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe i winiarskie w opakowaniach jednostkowych (puszkach)

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kosztów wytworzenia banderol w sektorach za 1000 szt. w zł
1 45 x 21 70,43

Tabela 6. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol samoprzylepnych

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł
1 32,5 x 12 47,84

Tabela 7. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych - dla banderol bez warstwy samoprzylepnej

Lp. Wymiar banderoli w mm Wysokość kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł
1 32,5 x 12 21,09
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021