Ustawa budżetowa na rok 2021.

Dz.U.2021.190
USTAWA BUDŻETOWA
z dnia 20 stycznia 2021 r.
NA ROK 2021
Art.  1. 
1.  Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 404 484 028 tys. zł.
2.  Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 486 784 028 tys. zł.
3.  Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1-3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 975 287 958 tys. zł.
4.  Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 755 123 540 tys. zł.
5.  Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę nie większą niż 82 300 000 tys. zł.
Art.  2. 
1.  Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 80 475 876 tys. zł.
2.  Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 87 340 722 tys. zł.
3.  Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę -6 864 846 tys. zł.
Art.  3. 
1.  Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 597 094 719 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 507 929 873 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.
2.  Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 89 164 846 tys. zł.
Art.  4. 

Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2020 r. przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art.  5. 
1.  Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 180 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:
1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;
2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.
2.  Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.
3.  Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 24 500 000 tys. zł.
Art.  6. 

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 500 000 000 tys. zł.

Art.  7. 

Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych - w wysokości 16 500 000 tys. zł.

Art.  8. 
1.  Upoważnia się Ministra Finansów do:
1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw - do kwoty 1 000 000 tys. zł;
2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku - do kwoty 2 000 000 tys. zł,
b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - do kwoty 12 000 000 tys. zł,
c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego - do kwoty 250 000 tys. zł,
d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych - do kwoty 589 000 tys. zł,
e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo - do kwoty 12 000 000 tys. zł;
3) przekazywania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów wartościowych:
a) państwowym osobom prawnym, o których mowa w art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159), na podwyższenie kapitału zakładowego, zasadniczego lub statutowego,
b) państwowym funduszom celowym

- w celu finansowania przez te podmioty ich zadań ustawowych lub statutowych, w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 5 000 000 tys. zł;

4) przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2021 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689), w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel wyniesie 1 950 000 tys. zł, z przeznaczeniem na realizacje przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805); do rekompensaty tej stosuje się odpowiednio art. 11b ust. 3-11 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, z tym że ustalenia, o którym mowa w art. 11b ust. 4 tej ustawy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokona w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.
2.  Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.
Art.  9. 
1.  Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658) ustala się:
1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:
a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),
b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
2) kwoty bazowe dla:
a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1 789,42 zł,
b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w wysokości 2 031,96 zł,
c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych - w wysokości 1 651,83 zł,
d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1 614,69 zł,
e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej - w wysokości 1 803,16 zł;
3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%.
2.  Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 537,80 zł.
3.  Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:
1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań - w wysokości 1 252 tys. zł;
2) zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 3 675 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:
a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;
3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej - w wysokości 53 000 tys. zł.
Art.  10. 

Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.

Art.  11. 

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.

Art.  12. 

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

Art.  13. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 031,96 zł.

Art.  14. 

Ustala się etaty Policji w liczbie 103 395, w tym 103 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art.  15. 

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 500 000 tys. zł.

Art.  16. 

Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników - 30 osób;
2) środki na wynagrodzenia - w wysokości 10 126 454 tys. zł;
3) środki na szkolenia - w wysokości 54 776 tys. zł.
Art.  17. 

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,8%.

Art.  18. 

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,1%.

Art.  19. 

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.), wynosi 3 865 499 tys. zł.

Art.  20. 

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 280 045 tys. zł.

Art.  21. 

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924), wynosi 4 081 tys. zł.

Art.  22. 

Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 19, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy.

Art.  23. 

Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 625 845 tys. zł.

Art.  24. 

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 5 259 zł.

Art.  25. 

Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38), wynoszą dla:

1) gmin - 808 345 tys. zł;
2) powiatów - 1 698 344 tys. zł;
3) województw - 638 824 tys. zł.
Art.  26. 

Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369 i 2400) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art.  27. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 26.

Art.  28. 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art.  29. 

W załączniku nr 10 zamieszcza się zestawienie, w układzie zadaniowym, programów wieloletnich:

1) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 - w tabeli 1;
2) Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021 - w tabeli 2;
3) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 - w tabeli 3;
4) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021 - w tabeli 4;
5) Program ochrony brzegów morskich - w tabeli 5;
6) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - w tabeli 6;
7) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028 - w tabeli 7;
8) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie - w tabeli 8;
9) "Niepodległa" na lata 2017-2022 - w tabeli 9;
10) Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - w tabeli 10;
11) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 - w tabeli 11;
12) "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022 - w tabeli 12;
13) Uniwersytet Warszawski 2016-2025 - w tabeli 13;
14) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego - w tabeli 14;
15) "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO - w tabeli 15;
16) Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie - w tabeli 16;
17) Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - w tabeli 17;
18) Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - w tabeli 18;
19) Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - w tabeli 19;
20) Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym - w tabeli 20;
21) Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy - w tabeli 21;
22) Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi - w tabeli 22;
23) Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - etap I - w tabeli 23;
24) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) - w tabeli 24;
25) Wieloletni Plan Inwestycyjny - budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego - w tabeli 25;
26) Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - w tabeli 26;
27) Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych - w tabeli 27;
28) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 - w tabeli 28;
29) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021 - w tabeli 29;
30) Program polskiej energetyki jądrowej - w tabeli 30;
31) Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - w tabeli 31;
32) Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022 - w tabeli 32;
33) Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025 - w tabeli 33;
34) Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) - w tabeli 34;
35) Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku - w tabeli 35;
36) Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku - w tabeli 36;
37) Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów - w tabeli 37;
38) Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 - w tabeli 38;
39) Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej - w tabeli 39;
40) Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE - w tabeli 40;
41) Program wieloletni na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 - w tabeli 41;
42) Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025 - w tabeli 42;
43) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - w tabeli 43;
44) Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym - w tabeli 44.
Art.  30. 

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, plany finansowe agencji wykonawczych:

1) Polskiej Agencji Kosmicznej - w tabeli 1;
2) Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - w tabeli 2;
3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w tabeli 3;
4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - w tabeli 4;
5) Narodowego Centrum Nauki - w tabeli 5;
6) Agencji Mienia Wojskowego - w tabeli 6;
7) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w tabeli 7;
8) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - w tabeli 8;
9) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - w tabeli 9;
10) Agencji Rezerw Materiałowych - w tabeli 10.
Art.  31. 

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej:

1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP - w tabeli 1;
2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej - w tabeli 2;
3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej - w tabeli 3;
4) Centralnego Ośrodka Informatyki - w tabeli 4;
5) Centrum Usług Logistycznych - w tabeli 5;
6) Centralnego Ośrodka Sportu - w tabeli 6;
7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - w tabeli 7;
8) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "Mazovia" - w tabeli 8;
9) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie - w tabeli 9;
10) Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS - w tabeli 10.
Art.  32. 

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13, plany finansowe państwowych funduszy celowych:

1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - w tabeli 1;
2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - w tabeli 2;
3) Funduszu Reprywatyzacji - w tabeli 3;
4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych - w tabeli 4;
5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków - w tabeli 5;
6) Funduszu Promocji Kultury - w tabeli 6;
7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w tabeli 7;
8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - w tabeli 8;
9) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - w tabeli 9;
10) Funduszu Pracy - w tabeli 10;
11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - w tabeli 11;
12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - w tabeli 12;
13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy - w tabeli 13;
14) Funduszu Rekompensacyjnego - w tabeli 14;
15) Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - w tabeli 15;
16) Funduszu Wsparcia Policji - w tabeli 16;
17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego - w tabeli 17;
18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej - w tabeli 18;
19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - w tabeli 19;
20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w tabeli 20;
21) Funduszu W spierania Organizacji Pożytku Publicznego - w tabeli 21;
22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych - w tabeli 22;
23) Funduszu Dostępności - w tabeli 23;
24) Funduszu Emerytalno-Rentowego - w tabeli 24;
25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji - w tabeli 25;
26) Funduszu Administracyjnego - w tabeli 26;
27) Funduszu Emerytur Pomostowych - w tabeli 27;
28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w tabeli 28;
29) Funduszu Solidarnościowego - w tabeli 29;
30) Funduszu Dróg Samorządowych - w tabeli 30;
31) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej - w tabeli 31;
32) Funduszu Inwestycji Kapitałowych - w tabeli 32;
33) Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny - w tabeli 33;
34) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji - w tabeli 34;
35) Funduszu Szerokopasmowego - w tabeli 35.
Art.  33. 

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - w tabeli 1;
2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego - w tabeli 2;
3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - w tabeli 3;
4) Instytutu Europy Środkowej - w tabeli 4;
5) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - w tabeli 5;
6) Polskiego Instytutu Ekonomicznego - w tabeli 6;
7) Krajowego Zasobu Nieruchomości - w tabeli 7;
8) Urzędu Dozoru Technicznego - w tabeli 8;
9) Polskiego Centrum Akredytacji - w tabeli 9;
10) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w tabeli 10;
11) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - w tabeli 11;
12) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - w tabeli 12;
13) Polskiej Agencji Antydopingowej - w tabeli 13;
14) Polskiej Organizacji Turystycznej - w tabeli 14;
15) Polskiego Laboratorium Antydopingowego - w tabeli 15;
16) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych - w tabeli 16;
17) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - w tabeli 17;
18) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 18;
19) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 19;
20) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 20;
21) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 21;
22) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 22;
23) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 23;
24) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 24;
25) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 25;
26) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 26;
27) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 27;
28) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 28;
29) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 29;
30) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 30;
31) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 31;
32) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 32;
33) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 3 3;
34) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - w tabeli 34;
35) Centrum Łukasiewicz - w tabeli 35;
36) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - w tabeli 36;
37) Transportowego Dozoru Technicznego - w tabeli 37;
38) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w tabeli 38;
39) Babiogórskiego Parku Narodowego - w tabeli 39;
40) Białowieskiego Parku Narodowego - w tabeli 40;
41) Biebrzańskiego Parku Narodowego - w tabeli 41;
42) Bieszczadzkiego Parku Narodowego - w tabeli 42;
43) Parku Narodowego "Bory Tucholskie" - w tabeli 43;
44) Drawieńskiego Parku Narodowego - w tabeli 44;
45) Gorczańskiego Parku Narodowego - w tabeli 45;
46) Parku Narodowego Gór Stołowych - w tabeli 46;
47) Kampinoskiego Parku Narodowego - w tabeli 47;
48) Karkonoskiego Parku Narodowego - w tabeli 48;
49) Magurskiego Parku Narodowego - w tabeli 49;
50) Narwiańskiego Parku Narodowego - w tabeli 50;
51) Ojcowskiego Parku Narodowego - w tabeli 51;
52) Pienińskiego Parku Narodowego - w tabeli 52;
53) Poleskiego Parku Narodowego - w tabeli 53;
54) Roztoczańskiego Parku Narodowego - w tabeli 54;
55) Słowińskiego Parku Narodowego - w tabeli 55;
56) Świętokrzyskiego Parku Narodowego - w tabeli 56;
57) Tatrzańskiego Parku Narodowego - w tabeli 57;
58) Parku Narodowego "Ujście Warty" - w tabeli 58;
59) Wielkopolskiego Parku Narodowego - w tabeli 59;
60) Wigierskiego Parku Narodowego - w tabeli 60;
61) Wolińskiego Parku Narodowego - w tabeli 61;
62) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - w tabeli 62;
63) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - w tabeli 63;
64) Agencji Badań Medycznych - w tabeli 64;
65) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - w tabeli 65;
66) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego - w tabeli 66;
67) Rzecznika Finansowego - w tabeli 67.
Art.  34. 

Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - w wysokości 1 100 000 tys. zł.

Art.  35. 
1.  Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2021-2023 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa zawiera załącznik nr 15.
2.  Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich zawiera załącznik nr 16.
Art.  36. 

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

Art.  37. 

Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 18.

Art.  38. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art.  39. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
ZAŁĄCZNIK Nr  2
ZAŁĄCZNIK Nr  3
ZAŁĄCZNIK Nr  4
ZAŁĄCZNIK Nr  5
ZAŁĄCZNIK Nr  6
ZAŁĄCZNIK Nr  7
ZAŁĄCZNIK Nr  8
ZAŁĄCZNIK Nr  9
ZAŁĄCZNIK Nr  10
ZAŁĄCZNIK Nr  11
ZAŁĄCZNIK Nr  12
ZAŁĄCZNIK Nr  13
ZAŁĄCZNIK Nr  14
ZAŁĄCZNIK Nr  15
ZAŁĄCZNIK Nr  16
ZAŁĄCZNIK Nr  17
ZAŁĄCZNIK Nr  18

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021