Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 463) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule rozporządzenia określenie przedmiotu rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia";

2)
§ 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Ustanawia się Odznakę Honorową Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, zwaną dalej "odznaką".

§ 2. 1. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem za zasługi dla rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego, zwłaszcza w zakresie prowadzonych prac badawczych oraz we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki, i może być nadawana:

1) pracownikom przemysłu naftowego i gazowniczego;

2) członkom organizacji zawodowych i społecznych;

3) innym niż wymienione w pkt 1 i 2 osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom;

4) organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą;

5) przedsiębiorstwom energetycznym w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868 i 1093), zwanym dalej "przedsiębiorstwami energetycznymi";

6) innym niż wymienione w pkt 5 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

2. Odznaka może być nadana tej samej osobie, organizacji, instytucji, temu samemu przedsiębiorstwu energetycznemu lub innemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą tylko raz.";

3)
w § 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5-7 w brzmieniu:

"5) jednostki naukowej, której statutową działalnością jest działalność na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego;

6) stowarzyszenia, fundacji lub innej organizacji pozarządowej, których statutowym zadaniem jest działalność na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego;

7) przedsiębiorstwa energetycznego lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, którego działalność dotyczy przemysłu naftowego i gazowniczego.";

4)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek o nadanie odznaki zawiera:

1) dane wnioskodawcy - nazwę i adres siedziby;

2) dane podmiotu przedstawionego do wyróżnienia:

a) w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania,

b) w przypadku organizacji, instytucji, przedsiębiorstwa energetycznego lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą - nazwę i adres siedziby;

3) opis osiągnięć uzasadniających nadanie odznaki;

4) datę złożenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.",

b)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) organizacji, instytucji, przedsiębiorstwu energetycznemu lub innemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.",

c)
dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Wniosek o nadanie odznaki może być wniesiony w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP ministra właściwego do spraw energii.

5. Wniosek o nadanie odznaki wniesiony w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.";

5)
w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Organizacja, instytucja, przedsiębiorstwo energetyczne lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą wyróżnieni odznaką otrzymują nieodpłatnie nadaną im odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie.";

6)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ewidencję osób i podmiotów wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw energii.";

7)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
8)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

"WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO";

9)
załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Wnioski o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego" złożone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stanowią podstawę do rozstrzygnięcia w sprawie nadania tej odznaki na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO OSOBIE FIZYCZNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO ORGANIZACJI, INSTYTUCJI, PRZEDSIĘBIORSTWU ENERGETYCZNEMU LUB INNEMU PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1416

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia.
Data aktu: 02/07/2021
Data ogłoszenia: 04/08/2021
Data wejścia w życie: 19/08/2021