Świadectwo broni alarmowej i sygnałowej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie świadectwa broni alarmowej i sygnałowej 2

Na podstawie art. 47h ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545 oraz z 2021 r. poz. 1329) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
podmiot uprawniony do weryfikacji, że broń alarmowa i sygnałowa została wytworzona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, o których mowa w art. 47a ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanej dalej "ustawą", oraz do wydawania świadectwa broni alarmowej i sygnałowej;
2)
wykaz dokumentów wchodzących w skład dokumentacji technicznej broni alarmowej i sygnałowej;
3)
sposób i tryb postępowania z bronią alarmową i sygnałową oraz z dokumentacją techniczną, przekazanymi w celu weryfikacji zgodności wytworzenia ze specyfikacjami technicznymi, o których mowa w art. 47a ustawy;
4)
wysokość opłaty za weryfikację oraz wydanie świadectwa broni alarmowej i sygnałowej;
5)
wzór świadectwa broni alarmowej i sygnałowej.
§  2. 
Podmiotem uprawnionym do weryfikacji, że broń alarmowa i sygnałowa została wytworzona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, o których mowa w art. 47a ustawy, zwanej dalej "weryfikacją", oraz do wydawania świadectwa broni alarmowej i sygnałowej jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej, "CLKP".
§  3. 
1. 
Dokumentacja techniczna broni alarmowej i sygnałowej obejmuje następujące dokumenty:
1)
ogólny opis urządzenia;
2)
rysunek zestawieniowy urządzenia wraz z opisem objaśniającym sposób działania urządzenia;
3)
wykaz wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowania, które mają zastosowanie do urządzenia;
4)
sprawozdania techniczne z wyników badań przeprowadzonych albo zleconych przez wytwórcę urządzenia;
5)
egzemplarz instrukcji użytkowania urządzenia;
6)
oznaczenie wytwórcy urządzenia.
2. 
Dokumentacja techniczna broni alarmowej i sygnałowej jest sporządzana w języku polskim.
§  4. 
Przedsiębiorca przekazuje CLKP jeden egzemplarz broni alarmowej i sygnałowej wraz z dokumentacją techniczną tej broni w celu przeprowadzenia weryfikacji.
§  5. 
CLKP dokonuje weryfikacji w terminie 30 dni od dnia przekazania przez przedsiębiorcę egzemplarza broni alarmowej i sygnałowej.
§  6. 
1. 
CLKP zawiadamia przedsiębiorcę, który przekazał broń alarmową i sygnałową do weryfikacji, o zgodności wytworzenia danego typu lub modelu tej broni ze specyfikacjami technicznymi oraz informuje o możliwości odebrania świadectwa broni alarmowej i sygnałowej w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
2. 
Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w języku polskim i angielskim.
3. 
Wzór świadectwa, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  7. 
1. 
W przypadku niepotwierdzenia zgodności wytworzenia danego typu lub modelu broni alarmowej i sygnałowej ze specyfikacjami technicznymi CLKP zawiadamia o tym przedsiębiorcę, który przekazał tę broń do weryfikacji, oraz informuje o możliwości odebrania przekazanego egzemplarza broni alarmowej i sygnałowej wraz z dokumentacją techniczną tej broni w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
2. 
Zawiadomienie zawiera uzasadnienie, w którym wskazuje się przyczyny nieuznania egzemplarza broni przekazanego do weryfikacji za broń alarmową i sygnałową.
§  8. 
Opłata za weryfikację oraz wydanie świadectwa broni alarmowej i sygnałowej potwierdzającego, że broń alarmowa i sygnałowa została wytworzona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, o których mowa w art. 47a ustawy, wynosi jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353 i 794).
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ŚWIADECTWO BRONI ALARMOWEJ I SYGNAŁOWEJ

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę wykonawczą Komisji (UE) 2019/69 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiającą specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej zgodnie z dyrektywą Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 15 z 17.01.2019, str. 22).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021