Zmiana ustawy o doręczeniach elektronicznych.

USTAWA
z dnia 15 czerwca 2021 r.
o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Art.  1. 

W ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72 i 802) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 151 w ust. 1 i dwukrotnie w ust. 2 wyrazy "1 października 2021 r." zastępuje się wyrazami "5 lipca 2022 r.";
2)
użyte w art. 152:
a)
w ust. 1 i 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "30 września 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 stycznia 2023 r.",
b)
w ust. 4 dwukrotnie wyrazy "1 października 2021 r." zastępuje się wyrazami "5 lipca 2022 r.";
3)
użyte w art. 155:
a)
w ust. 1 wyrazy "1 października 2021 r." zastępuje się wyrazami "5 lipca 2022 r.",
b)
w ust. 2-4 wyrazy "1 stycznia 2022 r." zastępuje się wyrazami "5 lipca 2022 r.";
4)
użyte w art. 166:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "1 lipca 2021 r." zastępuje się wyrazami "5 października 2021 r.",
b)
w pkt 5 wyrazy "1 października 2021 r." zastępuje się wyrazami "5 lipca 2022 r.".
Art.  2. 

Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej projekt:

1)
cennika, o którym mowa w art. 52 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1,
2)
regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1

- w terminie do dnia 5 sierpnia 2021 r.

Art.  3. 

Postępowania administracyjne w sprawie przedłożonego na podstawie art. 150 ustawy zmienianej w art. 1 projektu pierwszego cennika publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz projektu pierwszego regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się.

Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021