Opłaty elektroniczne pobierane w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywanie kar pieniężnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar pieniężnych

Na podstawie art. 40a ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb, sposób i termin wnoszenia opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zwanych dalej "opłatami elektronicznymi", oraz ich rozliczania, w tym tryb dokonywania zwrotu nienależnie pobranych opłat elektronicznych;
2)
tryb i termin przekazywania opłat elektronicznych oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 13k ust. 1-2d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zwanej dalej "ustawą", na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego;
3)
przypadki, w których ustanawiane jest zabezpieczenie należności z tytułu opłat elektronicznych, oraz formę i sposób jego ustalania.
§  2. 
Opłatę elektroniczną wnosi się w sposób gotówkowy lub bezgotówkowy.
§  3. 
1. 
Opłatę elektroniczną wnosi się w trybie:
1)
przedpłaty - dokonywanej przed rozpoczęciem korzystania z dróg krajowych lub ich odcinków, za przejazd którymi jest pobierana opłata elektroniczna, w kwocie nie mniejszej niż pozwalająca na odbycie planowanego przejazdu w całości albo
2)
płatności okresowej z zabezpieczeniem - po zatwierdzeniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego dalej "pobierającym opłatę", prawidłowo złożonego zabezpieczenia oraz danych, o których mowa w art. 13ia ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy, zwanych dalej "danymi".
2. 
W przypadku gdy wniesienie:
1)
środków na poczet opłaty elektronicznej w trybie przedpłaty,
2)
opłaty elektronicznej w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem

- następuje w formie przelewu bankowego, środki te albo opłatę wnosi się na rachunki bankowe przypisane korzystającemu z dróg publicznych przez pobierającego opłatę, w zależności od trybu wnoszenia opłaty elektronicznej, do odrębnych indywidualnych kont rozliczeniowych korzystającego z dróg publicznych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, do których są przypisane pojazdy, za przejazd którymi jest pobierana opłata elektroniczna w danym trybie.

3. 
Pobierający opłatę wystawia korzystającemu z dróg publicznych, za pośrednictwem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, dokument informujący o wysokości naliczonej opłaty elektronicznej, zwany dalej "dokumentem informującym".
§  4. 
1. 
Wniesione na poczet opłaty elektronicznej w trybie przedpłaty środki są przypisywane do konta rozliczeniowego korzystającego z dróg publicznych.
2. 
W przypadku gdy środki, o których mowa w ust. 1, są wnoszone w formie przelewu bankowego, środki te są przypisywane do konta rozliczeniowego w terminie do 3 dni roboczych od momentu dokonania przez korzystającego z dróg publicznych płatności na rachunek bankowy wskazany przez pobierającego opłatę.
§  5. 
W przypadku gdy opłata elektroniczna została wniesiona w trybie przedpłaty, dokument informujący jest wystawiany w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, w którym został wykonany przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach, za przejazd którymi jest pobierana opłata elektroniczna.
§  6. 
1. 
W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zabezpieczenie należności z tytułu opłaty elektronicznej jest wnoszone albo ustanawiane przez korzystającego z dróg publicznych w formie:
1)
pieniężnej albo
2)
gwarancji bankowej, albo
3)
gwarancji ubezpieczeniowej, albo
4)
poręczenia udzielonego przez podmiot, którego zdolność do spłaty zobowiązań w roku kalendarzowym, w którym przypada data udzielenia poręczenia, została oceniona na poziomie:
a)
co najmniej BBB+ albo Baa1 przyznawanym przez agencje ratingowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ust. 3 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442) albo
b)
odpowiadającym co najmniej poziomowi BBB+ albo Baa1 przyznawanym przez agencje ratingowe o międzynarodowej renomie

- oraz w wysokości umożliwiającej pobierającemu opłatę bezwarunkowe, natychmiastowe, pełne i nieodwołalne ściągnięcie wymaganej opłaty elektronicznej.

2. 
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1:
1)
pkt 1, jest wnoszone bezterminowo;
2)
pkt 2-4, jest ustanawiane na okres nie krótszy niż rok.
3. 
Kwotę minimalnego zabezpieczenia oblicza się według następującego wzoru:

Z = S x R x 1,3

gdzie:

Z - minimalna kwota zabezpieczenia na dany pojazd,

S - przewidywana liczba kilometrów wykonywanych na drogach krajowych lub ich odcinkach, za przejazd którymi jest pobierana opłata elektroniczna, w ciągu 45 dni,

R - stawka opłaty elektronicznej dla danego pojazdu ustalona w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy.

4. 
W przypadku gdy korzystający z dróg publicznych podaje w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną dane więcej niż jednego pojazdu, zabezpieczenie stanowi sumę zabezpieczeń obliczanych odrębnie dla każdego pojazdu przypisanego do kont rozliczeniowych w ramach jednego zestawu kont rozliczeniowych.
5. 
Pobierający opłatę, bez zbędnej zwłoki:
1)
zatwierdza prawidłowo złożone przez korzystającego z dróg publicznych zabezpieczenie oraz dane albo
2)
odmawia zatwierdzenia zabezpieczenia oraz danych

- oraz powiadamia korzystającego z dróg publicznych o zatwierdzeniu złożonego zabezpieczenia oraz danych albo odmowie zatwierdzenia zabezpieczenia oraz danych.

§  7. 
1. 
Wniesienie opłaty elektronicznej w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem następuje w terminie wskazanym w dokumencie informującym.
2. 
Dokument informujący jest przekazywany korzystającemu z dróg publicznych za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykonał przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach, za przejazd którymi jest pobierana opłata elektroniczna, w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu tego miesiąca.
3. 
W przypadku niewniesienia opłaty elektronicznej w terminie wskazanym w dokumencie informującym pobierający opłatę wystawia korzystającemu z dróg publicznych, następnego dnia roboczego po upływie tego terminu, za pośrednictwem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, monit o nieterminowej płatności, w którym określa termin na wniesie-nie opłaty elektronicznej.
4. 
Jeżeli w terminie określonym w monicie korzystający z dróg publicznych nie wniesie opłaty elektronicznej:
1)
z upływem tego terminu następuje zakończenie wnoszenia opłaty elektronicznej w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem;
2)
pobierający opłatę wystawia dokument informujący za okres od początku miesiąca, o którym mowa w ust. 2, do dnia zakończenia wnoszenia opłaty elektronicznej w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem;
3)
tworzy się, z saldem w wysokości 0 PLN, konta rozliczeniowe korzystającego z dróg publicznych do wnoszenia opłaty elektronicznej w trybie przedpłaty w liczbie odpowiadającej kontom rozliczeniowym utworzonym do wnoszenia opłaty elektronicznej w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem.
5. 
W przypadku niewniesienia opłaty elektronicznej przez korzystającego z dróg publicznych na podstawie wystawionych dokumentów informujących jest ona pobierana w całości z zabezpieczenia.
§  8. 
1. 
Korzystający z dróg publicznych może złożyć w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, do pobierającego opłatę reklamację w zakresie prawidłowości naliczonej opłaty elektronicznej, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS dokumentu informującego.
2. 
Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. 
Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty elektronicznej.
4. 
Pobierający opłatę rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
5. 
W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. 
W przypadku uznania reklamacji w całości lub w części nadpłacona kwota opłaty elektronicznej stanowi:
1)
przedpłatę, jeżeli w dniu uznania reklamacji korzystający z dróg publicznych jest zarejestrowany w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną - w przypadku opłaty elektronicznej wnoszonej w trybie przedpłaty;
2)
nienależnie pobraną opłatę elektroniczną - w przypadku opłaty elektronicznej wnoszonej w trybie:
a)
przedpłaty, jeżeli w dniu uznania reklamacji korzystający z dróg publicznych nie jest zarejestrowany w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną,
b)
płatności okresowej z zabezpieczeniem.
§  9. 
1. 
Pobierający opłatę, na wniosek korzystającego z dróg publicznych, dokonuje zwrotu:
1)
nienależnie pobranej opłaty elektronicznej,
2)
nienależnie przekazanych przez korzystającego z dróg publicznych środków na poczet opłaty elektronicznej,
3)
niewykorzystanych środków stanowiących saldo konta rozliczeniowego, na które zostały one wniesione na poczet opłaty elektronicznej w trybie przedpłaty

- w sposób, w jaki zostały wniesione.

2. 
Jeżeli nie ma możliwości dokonania zwrotu w sposób, o którym mowa w ust. 1, zwrot jest dokonywany na wskazany przez korzystającego z dróg publicznych rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
3. 
Zwrot, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywany w terminie 30 dni roboczych od dnia:
1)
stwierdzenia przez pobierającego opłatę wpłaty środków w wysokości przewyższającej kwotę wskazaną w dokumencie informującym;
2)
uznania reklamacji.
§  10. 
Pobierający opłatę identyfikuje wpłaty środków z tytułu opłaty elektronicznej nie rzadziej niż raz:
1)
w tygodniu - w przypadku opłaty elektronicznej wnoszonej w trybie przedpłaty;
2)
w miesiącu - w przypadku opłaty elektronicznej wnoszonej w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem;
3)
na 2 tygodnie - w przypadku opłaty elektronicznej wnoszonej przez dostawcę EETS, o którym mowa w art. 16e ust. 1 ustawy.
§  11. 
1. 
Pobierający opłatę przekazuje środki z tytułu opłaty elektronicznej na rachunek bankowy Krajowego Funduszu Drogowego niezwłocznie, nie później niż w terminie jednego dnia roboczego:
1)
po zakończeniu tygodnia, w którym nastąpiło rozliczenie zidentyfikowanej opłaty elektronicznej - w przypadku wnoszenia opłaty elektronicznej w trybie przedpłaty;
2)
od dnia, w którym opłata elektroniczna została zidentyfikowana - w przypadku wniesienia opłaty elektronicznej w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem;
3)
od dnia, w którym opłata elektroniczna została zidentyfikowana na rachunku podmiotu pobierającego opłatę, z którym dostawca EETS zawarł umowę, o której mowa w art. 16e ust. 1 pkt 1 albo art. 16h pkt 1 ustawy - w przypadku wniesienia opłaty elektronicznej przez dostawcę EETS.
2. 
Środki z kar pieniężnych, o których mowa w art. 13k ust. 1-2d ustawy, są przekazywane na rachunek bankowy Krajowego Funduszu Drogowego przelewem bankowym.
§  12. 
1. 
W przypadku opłaty elektronicznej wniesionej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem wniesionym w formie pieniężnej zgodnie z przepisami dotychczasowymi zabezpieczenie to zachowuje ważność pod warunkiem:
1)
rozliczenia naliczonej opłaty elektronicznej wskazanej w dokumencie informującym o wysokości naliczonej opłaty elektronicznej, wystawionym na podstawie przepisów dotychczasowych;
2)
że kwota zabezpieczenia będzie w pełni wystarczająca na pokrycie przyszłych zobowiązań wynikających z opłaty elektronicznej.
2. 
W przypadku opłaty elektronicznej wniesionej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem ustanowionym w innej formie niż pieniężna zgodnie z przepisami dotychczasowymi zabezpieczenie to zachowuje ważność przez okres, na jaki zostało ustanowione, pod warunkiem:
1)
rozliczenia opłaty elektronicznej wskazanej w dokumencie informującym, wystawionym na podstawie przepisów dotychczasowych;
2)
wskazania w dokumentach stanowiących zabezpieczenie ustanowione w innej formie niż pieniężna zgodnie z przepisami dotychczasowymi:
a)
numeru zestawu kont rozliczeniowych, do którego zostanie wniesione zabezpieczenie,
b)
że dokonanie zapłaty będzie następowało niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od wezwania o dokonanie płatności przez pobierającego opłatę;
3)
że kwota zabezpieczenia będzie w pełni wystarczająca na pokrycie przyszłych zobowiązań wynikających z naliczonej opłaty elektronicznej.
§  13. 
1. 
Do:
1)
rozliczenia opłaty elektronicznej wniesionej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
reklamacji złożonej na wysokość opłaty elektronicznej wskazanej, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w dokumencie informującym o wysokości naliczonej opłaty elektronicznej

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. 
Do zwrotu nienależnie pobranej opłaty elektronicznej, wniesionej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezwróconej do tego dnia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że zwrot tej opłaty jest dokonywany w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia żądania na piśmie, zgodnie z przepisami dotychczasowymi.
§  14. 
Zwrot zabezpieczenia ustanowionego w formie pieniężnej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia następuje na wniosek użytkownika, w rozumieniu przepisów dotychczasowych, w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych (Dz. U. poz. 1406 oraz z 2018 r. poz. 2015), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1087 oraz z 2021 r. poz. 1005).

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1058

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Opłaty elektroniczne pobierane w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywanie kar pieniężnych.
Data aktu: 08/06/2021
Data ogłoszenia: 14/06/2021
Data wejścia w życie: 15/06/2021