Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych 2

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa minimalną wysokość sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, związaną z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, zwaną dalej "minimalną wysokością sumy ubezpieczenia".
§  2. 
W celu określenia minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia dokonuje się następującego rozróżnienia wykonywanej działalności:
1)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6;
2)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego;
3)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;
4)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6;
5)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 7;
6)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;
7)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;
8)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;
9)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;
10)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 12;
11)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 13;
12)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium krajów mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;
13)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa.
§  3. 
1. 
Przez roczny przychód z tytułu działalności wykonywanej przez:
1)
organizatora turystyki rozumie się przychód wyłącznie z tytułu organizowania imprez turystycznych, w tym przychód, w którego uzyskaniu będą pośredniczyli agenci turystyczni - deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych;
2)
przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych rozumie się przychód uzyskany wyłącznie z tytułu działalności polegającej na ułatwianiu nabywania powiązanych usług turystycznych - deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych.
2. 
Roczny przychód w przypadku:
1)
połączenia przedsiębiorców turystycznych prowadzących działalność organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych stanowi odpowiednio sumę deklarowanych przychodów połączonych przedsiębiorców turystycznych;
2)
przejęcia przez przedsiębiorcę turystycznego prowadzącego działalność organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań innego przedsiębiorcy turystycznego wynikających z zawartych przez niego umów o udział w imprezie turystycznej lub umów o usługi turystyczne stanowiące element powiązanych usług turystycznych stanowi odpowiednio sumę deklarowanych przychodów przedsiębiorcy turystycznego i deklarowanych przychodów wynikających z przejętych zobowiązań;
3)
korzystania przez przedsiębiorcę turystycznego z marki lub znaku towarowego innego przedsiębiorcy turystycznego stanowi odpowiednio sumę deklarowanych przychodów tych przedsiębiorców turystycznych.
3. 
Roczny przychód, o którym mowa w ust. 1 i 2, deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy na potrzeby określenia minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia, nie może być niższy niż roczny przychód osiągnięty w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.
§  4. 
W przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wykonuje jednocześnie działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w § 2, minimalna wysokość sumy ubezpieczenia jest określana na poziomie najwyższej wartości procentowej lub kwotowej sumy ubezpieczenia.
§  5. 
Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia, ustalana w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych wykonujących działalność, o której mowa w § 2, przyjmujących wpłaty wyłącznie po realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, wynosi:
1)
6,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 74 500 euro;
2)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro;
3)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro;
4)
3,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 14 000 euro;
5)
2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro;
6)
1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 2250 euro;
7)
1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 1150 euro;
8)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro;
9)
1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 6250 euro;
10)
2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro;
11)
1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 3500 euro;
12)
1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 1150 euro;
13)
0,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 600 euro.
§  6. 
Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia, ustalana w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych wykonujących działalność, o której mowa w § 2, pobierających przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłej powiązanej usługi turystycznej w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia powiązanej usługi turystycznej lub w wysokości do 30% ceny imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, wynosi:
1)
12,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 149 000 euro;
2)
10,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 50 000 euro;
3)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro;
4)
7,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 28 000 euro;
5)
3,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 14 000 euro;
6)
3,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 4500 euro;
7)
1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 2250 euro;
8)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro;
9)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro;
10)
3,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 14 000 euro;
11)
2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro;
12)
1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 2250 euro;
13)
1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 1150 euro.
§  7. 
Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia ustalana w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych wykonujących działalność, o której mowa w § 2, pobierających przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłej powiązanej usługi turystycznej w wysokości powyżej 30% ceny imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, w terminie:
1)
powyżej 30 dni do 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia powiązanej usługi turystycznej, wynosi:
a)
17,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 212 000 euro,
b)
15,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 75 000 euro,
c)
7,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 37 500 euro,
d)
10,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 42 000 euro,
e)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 21 000 euro,
f)
4,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro,
g)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 3500 euro,
h)
7,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 37 500 euro,
i)
4,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 18 750 euro,
j)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 21 000 euro,
k)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 10 500 euro,
l)
2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 3500 euro,
m)
1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 1750 euro;
2)
powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia powiązanej usługi turystycznej, wynosi:
a)
20,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 250 000 euro,
b)
18,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 90 000 euro,
c)
9,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 45 000 euro,
d)
12,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 50 000 euro,
e)
6,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro,
f)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 7500 euro,
g)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 3750 euro,
h)
9,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 45 000 euro,
i)
4,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 22 500 euro,
j)
6% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro,
k)
3,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro,
l)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 3750 euro,
m)
1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 1900 euro.
§  8. 
Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych rozpoczynających działalność, o której mowa w § 2, wynosi:
1)
równowartość 250 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1;
2)
równowartość 90 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2;
3)
równowartość 45 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3;
4)
równowartość 50 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4;
5)
równowartość 25 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5;
6)
równowartość 7500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6;
7)
równowartość 3750 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7;
8)
równowartość 45 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8;
9)
równowartość 22 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9;
10)
równowartość 25 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10;
11)
równowartość 12 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11;
12)
równowartość 3750 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12;
13)
równowartość 1900 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13.
§  9. 
Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych przyjmujących wpłaty wyłącznie po realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, rozpoczynających działalność, o której mowa w § 2, wynosi:
1)
równowartość 125 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1;
2)
równowartość 45 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2;
3)
równowartość 22 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3;
4)
równowartość 25 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4;
5)
równowartość 12 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5;
6)
równowartość 3750 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6;
7)
równowartość 1900 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7;
8)
równowartość 22 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8;
9)
równowartość 11 250 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9;
10)
równowartość 25 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10;
11)
równowartość 6250 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11;
12)
równowartość 1900 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12;
13)
równowartość 950 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13.
§  10. 
Za przedpłaty, o których mowa w § 6 i § 7, uznaje się każdą wpłatę dokonaną przez podróżnego na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej.
§  11. 
Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w § 8 i § 9, wyznaczana w drugim roku działalności gospodarczej nie może być niższa niż określona w roku poprzednim.
§  12. 
Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do przedsiębiorcy turystycznego, który na swój wniosek został wykreślony z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, a następnie przed upływem 3 lat od dnia wykreślenia ponownie uzyskał wpis do tego rejestru, nie może być niższa niż określona w roku, w którym nastąpiło wykreślenie z rejestru.
§  13. 
Minimalną wysokość sumy ubezpieczenia, o której mowa w § 5-7 i § 11, podwyższa się proporcjonalnie do wzrostu deklarowanego przychodu, o którym mowa w § 3, jeżeli w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych zostanie przekroczony deklarowany roczny przychód, na podstawie którego została ustalona minimalna wysokość sumy ubezpieczenia.
§  14. 
Kwoty, o których mowa w § 5-9, są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych została zawarta.
§  14a. 
1. 
Roczny przychód, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2, deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy na potrzeby określenia minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia w roku obrotowym 2020 nie może być niższy niż 30% rocznego przychodu osiągniętego w roku obrotowym 2019.
2. 
Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż suma określona na podstawie § 5-9.
§  15. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia na rzecz podróżnych zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 3

ZAŁĄCZNIK

TERYTORIA PAŃSTW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM PAŃSTW MAJĄCYCH LĄDOWĄ GRANICĘ Z RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, A W PRZYPADKU FEDERACJI ROSYJSKIEJ - W OBRĘBIE OBWODU KALININGRADZKIEGO

Lp. Nazwa polska
1 Albania
2 Andora
3 Austria
4 Belgia
5 Bośnia i Hercegowina
6 Bułgaria
7 Chorwacja
8 Czarnogóra
9 Dania (z wyłączeniem Grenlandii)
10 Estonia
11 Finlandia (wraz z Wyspami Alandzkimi)
12 Francja (z wyłączeniem terytoriów zamorskich)
13 Gibraltar
14 Grecja
15 Hiszpania (z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli)
16 Irlandia
17 Islandia
18 Kosowo
19 Liechtenstein
20 Luksemburg
21 Łotwa
22 Macedonia
23 Malta
24 Mołdowa
25 Monako
26 Niderlandy (z wyłączeniem terytoriów zamorskich)
27 Norwegia (z wyłączeniem wysp Svalbard i Jan Mayen)
28 Portugalia
29 Rosja (część europejska bez obwodu kaliningradzkiego)
30 Rumunia
31 San Marino
32 Serbia
33 Słowenia
34 Szwajcaria
35 Szwecja
36 Turcja (część leżąca na zachód od cieśnin Dardanele i Bosfor)
37 Watykan
38 Węgry
39 Wielka Brytania (wraz z Irlandią Północną, wyspą Man i Wyspami Normandzkimi, ale z wyłączeniem terytoriów zamorskich)
40 Włochy
41 Wyspy Owcze
1 Obecnie działem administracji rządowej – instytucje finansowe kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str.1).
3 Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2004), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1022 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.
Data aktu: 27/12/2017
Data ogłoszenia: 07/06/2021
Data wejścia w życie: 01/07/2018