Aplikacja mobilna służąca do rozliczania opłaty za przewóz osób.

Dz.U.2020.954
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób
Na podstawie art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) minimalne wymagania funkcjonalne dla aplikacji mobilnej oraz aplikacji mobilnej działającej przy udziale systemu teleinformatycznego;
2) sposób zabezpieczenia danych gromadzonych przez aplikację mobilną oraz system teleinformatyczny.
§  2.  Aplikacja mobilna oraz aplikacja mobilna działająca przy udziale systemu teleinformatycznego, zwana dalej "aplikacją", zapewniają:
1) przedsiębiorcy wykonującemu transport drogowy w zakresie przewozu osób na podstawie licencji - funkcjonalność obliczania opłaty za przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w oparciu o:
a) wyliczanie orientacyjnej długości trasy przewozu przy użyciu systemu nawigacji satelitarnej,
b) następujące parametry charakteryzujące realizowany przewóz:
planowany czas rozpoczęcia i zakończenia przewozu,
przyznane klientowi ulgi i rabaty,
strefy taryfowe i informacje o cenach i stawkach taryfowych maksymalnych - w przypadku przewozu taksówką;
2) klientowi - funkcjonalność:
a) dostępu do informacji, o których mowa w pkt 1,
b) dokonania opłaty za przewóz.
§  3.  Aplikacja zapewnia funkcjonalność umożliwiającą rejestrację informacji o:
1) uprawnieniach przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy w zakresie przewozu osób na podstawie licencji i uprawnieniach kierowcy do realizacji przewozu;
2) numerze rejestracyjnym i numerze bocznym taksówki albo numerze rejestracyjnym pojazdu, w przypadku pojazdów innych niż taksówki;
3) realizowanym przewozie w zakresie:
a) przebytej w przewozie drogi,
b) czasie rozpoczęcia i zakończenia przewozu,
c) oznaczenia "CENA UMOWNA",
d) wartości ceny umownej za przewóz.
§  4.  Aplikacja zapewnia możliwość udostępniania w postaci elektronicznej:
1) klientowi - informacji, o których mowa w § 3;
2) podmiotowi uprawnionemu do kontroli wykonywania transportu drogowego - informacji, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2.
§  5.  Aplikacja zapewnia funkcjonalność umożliwiającą współdziałanie z kasą rejestrującą mającą postać oprogramowania o zastosowaniu specjalnym, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568).
§  6.  Dane gromadzone przez aplikację oraz system teleinformatyczny są zabezpieczane:
1) przez ewidencjonowany dostęp do tych danych i opisujących ich metadanych udzielany osobom, zgodnie z uprawnieniami przydzielonymi odpowiednio do zakresu udziału w realizacji przewozu;
2) przez zapewnienie integralności przetwarzanych danych i metadanych, polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;
3) przez zapewnienie rozliczalności działań dokonywanych na danych i metadanych, pozwalającej na przypisanie każdego działania na danych i metadanych do konkretnej osoby posiadającej uprawnienia przydzielone odpowiednio do zakresu udziału w realizacji przewozu, lub procesu oraz umiejscowienie tego działania w czasie;
4) przez uniemożliwienie utraty lub dokonywania nieuprawnionej zmiany tych danych lub metadanych.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2270).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020