Wewnętrzne służby ochrony działające na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U.2020.816
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 czerwca 1999 r.
w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa dla wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej:
1) warunki i tryb ich tworzenia,
2) strukturę organizacyjną i zakres działania,
3) uzbrojenie i wyposażenie,
4) warunki zatrudnienia pracowników,
5) umundurowanie i odznaki służbowe.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
2) (uchylony),
3) terenach jednostek wojskowych - rozumie się przez to nieruchomości Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej lub wykorzystywane na podstawie innych tytułów prawnych,
4) dowódcach jednostek wojskowych - rozumie się przez to również komendantów, dyrektorów oraz szefów jednostek wojskowych, o których mowa w pkt 5,
5) jednostkach wojskowych - rozumie się przez to jednostki wojskowe, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330, 730 i 1726),
6) pracowniku ochrony - rozumie się przez to komendanta, zastępcę komendanta, dowódcę warty i wartowników,
7) oddziale wart cywilnych - rozumie się przez to wewnętrzne służby ochrony jednostek wojskowych, powołane do ochrony mienia wojskowego i osób.
Rozdział  2

Warunki i tryb tworzenia wewnętrznych służb ochrony

§  3.  Oddziały wart cywilnych tworzą dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz szefowie (dyrektorzy), którym są podporządkowane jednostki wojskowe, o których mowa w § 2 pkt 5, na wniosek dowódców podległych jednostek wojskowych.
§  4.  Warunkiem utworzenia w jednostce wojskowej oddziału wart cywilnych jest wprowadzenie stosownych zmian do jej etatu oraz przydzielenie etatów kalkulacyjnych i środków na wynagrodzenia pracowników.
§  5. 
1.  Po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny ochronę terenów jednostek wojskowych sprawują oddziały wart cywilnych posiadające etat czasu "P" i "W".
2.  Ochrona, o której mowa w ust. 1, będzie realizowana przez pracowników oddziałów wart cywilnych, którym nadano pracownicze przydziały mobilizacyjne.
Rozdział  3

Struktura organizacyjna i zakres działania oddziałów wart cywilnych

§  6.  Tworzy się dwie kategorie oddziałów wart cywilnych:
1) I kategorii - przy liczbie wartowników ponad 30,
2) II kategorii - przy liczbie wartowników do 30.
§  7. 
1.  W skład oddziału wart cywilnych wchodzą pracownicy ochrony: komendant, zastępca komendanta, dowódcy wart i wartownicy.
2.  Zastępca komendanta oddziału wart cywilnych występuje tylko w oddziałach wart cywilnych I kategorii.
3.  (uchylony).
4.  Komendantowi mogą podlegać także portierzy i dozorcy.
§  8.  W oddziale wart cywilnych wystawiających tylko jeden posterunek obowiązki komendanta pełni jeden z dowódców wart.
§  9. 
1.  Do zakresu działania oddziału wart cywilnych należy w szczególności:
1) zapewnienie ochrony mienia wojskowego w granicach chronionych obszarów i obiektów jednostek wojskowych,
2) zapewnienie ochrony terenów i obiektów jednostek wojskowych oraz ważnych urządzeń jednostek wojskowych, znajdujących się poza granicami chronionych obszarów i obiektów,
3) kontrolowanie dokumentów uprawniających do wstępu, wjazdu i przebywania na terenach jednostek wojskowych, wynoszenia lub wywożenia mienia oraz wnoszenia lub wwożenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, a także uniemożliwienie wejścia osób postronnych na tereny jednostek wojskowych oraz do obiektów chronionych,
4) konwojowanie mienia wojskowego, materiałów niejawnych, wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych jednostki wojskowej,
5) współpraca z Żandarmerią Wojskową i wojskowymi organami porządkowymi na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431).
2.  Szczegółowy zakres działania służby ochronnej określają dowódcy jednostek wojskowych, na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział  4

Uzbrojenie i wyposażenie oddziałów wart cywilnych

§  10. 
1.  Na czas wykonywania zadań ochrony pracowników ochrony wyposaża się w broń i amunicję służbową, hełmy lub inne środki przymusu bezpośredniego.
2.  Stosownie do wykonywanych zadań ochrony pracowników ochrony wyposaża się ponadto w: opatrunki osobiste, środki łączności radiotelefonicznej, latarki, ostrzegacze napadowe, maski przeciwgazowe, kamizelki taktyczne i ochronne (kuloodporne) oraz środki transportu.
3.  Zestaw należności uzbrojenia i wyposażenia dla pracowników ochrony określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  11.  Decyzję o rodzaju uzbrojenia i wyposażenia oddziałów wart cywilnych w środki przymusu bezpośredniego podczas ochrony terenów, obiektów i urządzeń jednostek wojskowych podejmują osoby, o których mowa w § 3.
§  12. 
1.  Broń palną i amunicję dla pracownika ochrony przydziela się rozkazem dowódcy jednostki wojskowej.
2.  Pracownik ochrony może występować z bronią palną podczas pełnienia służby ochronnej i konwojowania oraz w czasie programowych szkoleń.
§  13.  Oddział wart cywilnych powinien posiadać broń palną i amunicję oraz środki przymusu bezpośredniego na pełny stan pracowników ochrony zatrudnionych w jednostce wojskowej.
§  14.  Broń i amunicja oddziału wart cywilnych podlega szczególnej ochronie, ewidencji i rozliczeniu, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Rozdział  5

Warunki zatrudnienia pracowników ochrony oddziałów wart cywilnych

§  15.  Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku wartownika jest obowiązana mieć zaświadczenie, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy.
§  16.  Pracownicy ochrony powinni posiadać aktualne wyniki badań lekarskich i psychologicznych stwierdzające przydatność do wykonywania zadań.
§  17.  Komendantem może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 15 i § 16, posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej trzyletni staż pracy w oddziale wart cywilnych na stanowisku zastępcy komendanta lub dowódcy warty lub była co najmniej podoficerem zawodowym.
§  18.  Przepis § 17 stosuje się odpowiednio do warunków zatrudnienia pracownika na stanowisku zastępcy komendanta, z tym że do jego zatrudnienia wymagany jest co najmniej dwuletni staż pracy w oddziale wart cywilnych na stanowisku dowódcy warty.
§  19.  Dowódcą warty może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 15 i § 16, posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej roczny staż pracy w oddziale wart cywilnych na stanowisku wartownika lub jest co najmniej podoficerem rezerwy lub w stanie spoczynku.
§  20.  (uchylony).
§  21.  Wartownikiem może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 15 i § 16, i która została przeszkolona w zakresie posługiwania się bronią palną wykorzystywaną w danym oddziale wart cywilnych.
§  22.  (uchylony).
§  23.  W przypadkach nie uregulowanych w rozporządzeniu, w zakresie zatrudniania pracowników ochrony, stosuje się Kodeks pracy.
Rozdział  6

Umundurowanie i odznaki służbowe oddziałów wart cywilnych 

§  24. 
1.  Pracownik ochrony otrzymuje umundurowanie służbowe na koszt jednostki wojskowej, w której jest zatrudniony.
2.  W skład umundurowania wchodzą:
1) mundury, koszulobluza, czapka, ubranie zimowe, rękawice zimowe pracownika ochrony - w nadruku maskującym, składającym się z nieregularnych plam w kolorach ciemnozielonym, jasnozielonym, brązowym i czarnym,
2) bielizna, rękawice zimowe pięciopalcowe i czapka zimowa - w kolorze zielonym,
3) obuwie w kolorze brązowym,
4) pas w kolorze czarnym.
3.  Wzory umundurowania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.  Zestaw należności umundurowania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  25. 
1.  Pracownik ochrony nosi na umundurowaniu odznaki stopni stanowisk służbowych koloru czarnego, oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem oraz odznakę służbową.
2.  Wzory odznak stopni stanowisk służbowych oraz odznaki służbowej są określone odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia.
§  26. 
1.  Pracownik ochrony nabywa prawo do umundurowania z dniem nawiązania stosunku pracy.
2.  Po upływie okresu używalności umundurowania albo po rozwiązaniu lub ustaniu stosunku pracy umundurowanie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przedmiotów przechodzących na własność.
3.  W razie utraty lub zniszczenia umundurowania albo jego części przed upływem okresu używalności, pracownik ochrony otrzymuje nowe umundurowanie na koszt jednostki wojskowej, jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły bez winy pracownika ochrony przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
4.  Jeżeli utrata lub zniszczenie umundurowania nastąpiły z przyczyn innych niż wymienione w ust. 3, pracownik ochrony otrzymuje nowe umundurowanie po uiszczeniu równowartości tej części utraconego lub zniszczonego umundurowania, jaka przypada za czas od dnia utraty lub zniszczenia do końca okresu używalności.
5.  Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w razie rozwiązania lub ustania stosunku pracy, jeżeli pracownik ochrony nie zwróci wydanych mu przedmiotów, z wyjątkiem przechodzących na własność.
§  27. 
1.  Pracownikowi ochrony przysługuje ekwiwalent pieniężny, ustalony na podstawie cen przedmiotów mundurowych obowiązujących w danym roku, z tytułu:
1) za przedmioty umundurowania nie wydane w naturze,
2) za używanie umundurowania przez okres dłuższy, aniżeli ustalony czas używalności.
2.  Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, ustalany jest corocznie decyzją Ministra Obrony Narodowej.
§  28.  Nowe przedmioty umundurowania wydaje się po upływie okresu używalności przedmiotów wydanych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.
§  29.  Dotychczas obowiązujące wzory umundurowania pracowników ochrony mogą być stosowane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do końca 2000 r.
§  30.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZESTAW NALEŻNOŚCI UZBROJENIA I WYPOSAŻENIA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁÓW WART CYWILNYCH

Lp. Uzbrojenie i wyposażenie Jednostka miary Liczba Uwagi
1 Karabinek, pistolet maszynowy lub pistolet kpl. 1
2 Amunicja kpl. 1 do załadowania jednego magazynka karabinka, pistoletu maszynowego lub dwóch magazynków pistoletu
3 Broń gazowa lub paralizator elektryczny, ręczny miotacz gazu i kajdanki kpl./szt. 1
4 Maska przeciwgazowa kpl. 1
5 Radiotelefon kpl. 1 na dowódcę warty oraz każdego pracownika ochrony pełniącego służbę
6 Ostrzegacz napadowy (pilot) szt. 1 na każdego pracownika ochrony pełniącego służbę
7 Latarka kpl. 1 na dowódcę warty, każdego pracownika ochrony pełniącego służbę
8 Opatrunek osobisty szt. 1
9 Kamizelka taktyczna szt. 1
10 Kamizelka ochronna (kuloodporna) szt. 1
11 Hełm szt. 1
ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZORY UMUNDUROWANIA

PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁU WART CYWILNYCH

wzór

Czapka pracownika ochrony

wzór

Czapka zimowa

wzór

Mundur (mundur letni) pracownika ochrony

wzór

Koszulobluza pracownika ochrony

wzór

Ubranie zimowe pracownika ochrony

wzór

Rękawice zimowe pracownika ochrony

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZESTAW NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁÓW WART CYWILNYCH

Lp. Nazwa przedmiotu JM Klasyfikator hierarchiczny

JIM

Liczba Okres

używalności (w latach)

Uwagi
1 Mundur pracownika ochrony kpl. 84050801021200 1 3
2 Mundur letni pracownika ochrony kpl. 84050801021300 1 3
3 Koszulobluza pracownika ochrony szt. 84051215000000 2 3
4 Ubranie zimowe pracownika ochrony kpl. 84050807000000 1 4
5 Pas pracownika ochrony szt. 84400715000000 1 6
6 Bielizna letnia kpl. 84200700000000 2 1
7 Bielizna zimowa kpl. 84201300000000 2 1
8 Rękawice zimowe pracownika ochrony para 84150201120000 1 3
9 Rękawice zimowe pięciopalcowe para 84150201100900 1 1
10 Czapka zimowa szt. 84050501041100 1 4
11 Czapka pracownika ochrony szt. 84050501020504 2 3
12 Trzewiki para 84301237000000 1 2
13 Trzewiki zimowe para 84301221000000 1 4
14 Skarpety letnie para 84400513010000 4 1
15 Skarpety zimowe para 84400513020000 4 1
16 Szalokominiarka koloru czarnego szt. 84401502000000 1 4
17 Odznaki stopni stanowisk służbowych pracownika ochrony kpl. 84550502260000 1 3 do mundurów, ubrania zimowego i koszulobluzy
18 Odznaka służbowa pracownika ochrony szt. 84550501040000 1 3 do mundurów, ubrania zimowego i koszulobluzy
19 Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego szt. 84550501070300 1 3 do mundurów, ubrania zimowego i koszulobluzy
Uwagi:

1. Przedmioty wymienione w lp. 6-19 przechodzą na własność pracownika ochrony z chwilą ich wydania.

2. Przedmiot wyszczególniony w lp. 16 jest wydawany wyłącznie w przypadku wydania kurtki zimowej pracownika ochrony z podpinką i peleryny-namiotu w zamian za ubranie zimowe pracownika ochrony.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZORY ODZNAK STOPNI STANOWISK SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁU WART CYWILNYCH

wzór

Uwaga: Odznaki stopni stanowisk służbowych są w kolorze czarnym; tło w kolorze umundurowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WZÓR ODZNAKI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA OCHRONY ODDZIAŁU WART CYWILNYCH

wzór

Uwaga: Odznaka służbowa ma tło czarne, okrąg i napis "ODDZIAŁ WART CYWILNYCH" - srebrne, dwa skrzyżowane jasnoszare karabinki z brązowymi kolbami na tle niezamkniętego zębatego ciemnoszarego pierścienia, w dolnej części odznaki pomiędzy kolbami karabinków flaga państwowa. Odznaka służbowa pracownika ochrony jest podszyta taśmą samosczepną.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.816 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wewnętrzne służby ochrony działające na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Data aktu: 02/06/1999
Data ogłoszenia: 07/05/2020
Data wejścia w życie: 11/07/1999