Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Dz.U.2020.560
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. poz. 2009, z 2016 r. poz. 1821, z 2017 r. poz. 1100 oraz z 2019 r. poz. 1110) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w pkt 2:
a) po lit. p dodaje się lit. pa w brzmieniu:

"pa) proste spółki akcyjne (kod 113), ",

b) lit. zy otrzymuje brzmienie:

"zy) instytuty badawcze i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Lukasiewicz (kod 165), ";

2) w § 12 w ust. 7 w pkt 1 uchyla się lit. g;
3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.
ZAŁĄCZNIK
Załącznik Nr 3

TABLICA ZNAKÓW PISARSKICH

wzór

Sposób i metodologia wpisu danych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w przypadku wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego w tablicy znaków pisarskich

W przypadku wystąpienia w danych podlegających wpisowi do rejestru REGON znaku pisarskiego niewystępującego

w tablicy znaków pisarskich stosuje się następujące reguły:

1) w przypadku dyftongów wpisuje się pierwszą literę tworzącą dyftong (np. AE = A);

2) w przypadku wystąpienia litery ze znakiem diakrytycznym, która nie występuje w tablicy zawartej w niniejszym załączniku, zastępuje się ją odpowiednią literą bez znaku diakrytycznego (np. Ň = N);

3) w wypadku wystąpienia innego znaku nienależącego do grupy znaków, o których mowa w punkcie 1 i 2, w miejsce tego znaku wpisuje się znak *;

4) apostrof w nazwiskach osób fizycznych i nazwach innych osób pisze się zgodnie z pisownią oryginału, z zastosowaniem dostępnego znaku z tablicy znaków pisarskich.

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.560

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.
Data aktu: 27/03/2020
Data ogłoszenia: 31/03/2020
Data wejścia w życie: 01/04/2020, 01/03/2021