Załączniki do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r., zmienione w Sztokholmie dnia 20 kwietnia 2018 r.

Dz.U.2020.297
ZAŁĄCZNIKI
do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.,
zmienione w Sztokholmie dnia 20 kwietnia 2018 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 20 kwietnia 2018 r. w Sztokholmie zostały zmienione Załączniki do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

Przekład

ZAŁĄCZNIKI I i II

DO KONWENCJI O KONTROLI I CECHOWANIU WYROBÓW Z METALI SZLACHETNYCH,

SPORZĄDZONEJ W WIEDNIU DNIA 15 LISTOPADA 1972 R.,

KTÓRE WESZŁY W ŻYCIE DNIA 27 CZERWCA 1975 R.,

znowelizowane w dniach:

- 23 maja 1978 r. (wejście w życie w dniu 14 lipca 1980 r.)

- 24 listopada 1988 r. (wejście w życie w dniu 13 grudnia 1989 r.)

- 25 i 26 maja 1998 r. (wejście w życie w dniu 10 marca 2000 r.)

- 15 października 2002 r. (wejście w życie w dniu 10 sierpnia 2004 r.)

- 11 października 2010 r. (wejście w życie w dniu 3 sierpnia 2011 r.)

- 20 kwietnia 2018 r. (wejście w życie w dniu 1 stycznia 2019 r.)

Redaktor: Sekretariat konwencji o metalach szlachetnych

e-mail: info@hallmarkingconvention.org

strona www: www.hallmarkingconvention.org

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK  I

Definicje i wymagania techniczne

1. Definicje

Dla potrzeb niniejszej konwencji stosuje się następujące definicje:

1.1 Metale szlachetne

Metalami szlachetnymi są platyna, złoto, pallad i srebro. Metalem o największej wartości jest platyna, następnie złoto, pallad oraz srebro.

1.2 Stop metalu szlachetnego

Stopem metalu szlachetnego jest roztwór stały zawierający co najmniej jeden metal szlachetny.

1.3 Wyrób z metalu szlachetnego

Wyrobem z metalu szlachetnego jest każdy wyrób jubilerski, złotniczy, srebrniczy, zegarmistrzowski i każdy inny przedmiot wykonany w całości lub części z metali szlachetnych lub ich stopów. Określenie "w części" oznacza, że wyrób z metalu szlachetnego może zawierać

i. części niemetaliczne;

ii. części wykonane z metali nieszlachetnych z przyczyn technicznych i/lub dekoracyjnych (patrz: ustęp 1.5 poniżej).

1.4. Wyrób z metalu szlachetnego mieszanego

Wyrobem z metalu szlachetnego mieszanego jest wyrób składający się z dwóch lub więcej stopów metalu szlachetnego.

1.5 Wyrób wielometalowy

Wyrób wielometalowy składa się z części z metalu szlachetnego oraz części z metalu innego niż szlachetny.

1.6 Próba

Termin "próba" oznacza zawartość określonego metalu szlachetnego wyrażoną liczbą jednostek wagowych metalu przypadających na tysiąc jednostek wagowych stopu.

1.7 Określona próba

Termin "określona próba" oznacza ustaloną minimalną zawartość określonych metali szlachetnych, wyrażoną liczbą jednostek wagowych metalu przypadających na tysiąc jednostek wagowych stopu.

1.8 Powlekanie/platerowanie

Powłoką lub platerem jest jedna lub więcej warstw materiału dopuszczonego przez Stały Komitet, nałożona na całość lub część powierzchni wyrobu z metalu szlachetnego za pomocą procesu chemicznego, elektrochemicznego, mechanicznego lub fizycznego.

1.9 Metale nieszlachetne

Metalem nieszlachetnym jest każdy metal z wyjątkiem platyny, złota, palladu oraz srebra.

1.10 Badanie

Termin "badanie" oznacza analizę ilościową stopu metalu szlachetnego z zastosowaniem metody zdefiniowanej w ustępie 3.2 załącznika II.

1.11 Inne definicje i dodatkowe szczegóły

Stały Komitet może wprowadzić inne definicje oraz ustalić dodatkowe szczegóły.

2. Wymagania techniczne

2.1 Wyroby nieobjęte Konwencją

Niniejsza Konwencja nie dotyczy:

a) wyrobów wykonanych ze stopów o próbie niezdefiniowanej przez Stały Komitet;

b) wyrobów o przeznaczeniu medycznym, dentystycznym, weterynaryjnym, naukowym lub technicznym,

c) monet stanowiących prawne środki płatnicze;

d) części lub niekompletnych półfabrykatów (np. części metalowych lub warstw powierzchniowych);

e) surowców takich jak sztabki, blachy, druty, czy rury,

f) wyrobów z metali nieszlachetnych pokrytych metalem szlachetnym,

g) innych przedmiotów wyłączonych przez Stały Komitet.

W związku z powyższym, wyroby wymienione w punktach od a) do g) powyżej nie podlegają cechowaniu Wspólną Cechą Kontroli.

2.2 Określone próby obowiązujące na mocy niniejszej konwencji

Z zastrzeżeniem artykułu 1 ustęp 2 niniejszej konwencji, określone próby, które obowiązują na mocy niniejszej konwencji definiuje Stały Komitet.

2.3 Tolerancja

Tolerancja ujemna w stosunku do określonych prób umieszczonych na wyrobie jest niedopuszczalna.

2.4 Stosowanie stopu lutowniczego

2.4.1 Obowiązują następujące zasady:

a) Stop lutowniczy stosować wolno wyłącznie do łączenia elementów.

b) Określona próba stopu lutowniczego powinna być taka sama, jak określona próba wyrobu.

c) Jeśli używa się stopu lutowniczego o niższej określonej próbie, cały wyrób powinien posiadać dopuszczoną określoną próbę.

2.4.2 Stały Komitet określa wyjątki o charakterze praktycznym od powyższej zasady oraz inne metody łączenia.

2.5 Stosowanie części z metali nieszlachetnych i części niemetalicznych w wyrobach z metali szlachetnych

2.5.1 Dopuszcza się stosowanie części z metali nieszlachetnych i części niemetalicznych w wyrobach z metali szlachetnych w celu związanym z funkcją mechaniczną, do której metale szlachetne są nieodpowiednie ze względu na wytrzymałość lub trwałość, z zastrzeżeniem następujących warunków:

a) Jeśli części z metali nieszlachetnych i części niemetalicznych są widoczne, muszą wyraźnie odróżniać się pod względem koloru od metalu szlachetnego.

b) Nie mogą być pokryte metalem szlachetnym ani być obrabiane w taki sposób, aby sprawiać wrażenie metalu szlachetnego.

c) Nie należy ich używać w celu wzmocnienia, zwiększenia wagi lub wypełnienia wyrobu.

d) W miarę możliwości części z metali nieszlachetnych muszą być oznaczone jako "METAL".

2.5.2 Stały Komitet może wprowadzić dodatkowe szczegóły lub wyjątki dotyczące części z metali nieszlachetnych, jak również części i substancji niemetalicznych.

2.6. Wyroby wielometalowe

2.6.1 Dla celów dekoracyjnych dozwolone jest stosowanie części z metali nieszlachetnych i części niemetalicznych w wyrobach z metali szlachetnych, z zastrzeżeniem poniższych warunków:

a) Zakres części z metali nieszlachetnych i części niemetalicznych powinien być wyraźnie widoczny.

b) Części te muszą odróżniać się kolorem od metalu szlachetnego (tj. nie mogą być pokrywane metalem szlachetnym ani poddawane obróbce w taki sposób, aby przypominały wyglądem metal szlachetny).

c) Części z metali nieszlachetnych muszą być oznaczone jako "METAL".

2.6.2 Stały Komitet może wprowadzić dodatkowe szczegóły lub wyjątki.

2.7. Powlekanie wyrobów z metali szlachetnych

Decyzje o dopuszczalnych powłokach i wyjątkach z przyczyn technicznych podejmuje Stały Komitet.

ZAŁĄCZNIK  II

Kontrola ze strony upoważnionych urzędów probierczych

1. Postanowienia ogólne

1.1 Upoważniony urząd probierczy (zwany dalej "urzędem probierczym") powinien spełniać warunki i wymagania określone w ustępie 2 artykułu 5 niniejszej konwencji, nie tylko w chwili powiadomienia Depozytariusza, ale przez cały czas trwania działalności po powiadomieniu Depozytariusza.

1.2 Urząd probierczy bada spełnianie warunków załącznika I do niniejszej konwencji przez wyroby z metali szlachetnych przedstawianych mu do ocechowania Wspólną Cechą Kontroli.

1.3 W celu zbadania wyrobów z metali szlachetnych urząd probierczy powinien co do zasady posiadać odpowiednie laboratorium badawcze. Co do zasady laboratorium powinno umożliwiać analizę wyrobów z metali szlachetnych, które zostały przedstawione do ocechowania Wspólną Cechą Kontroli, zgodnie z zatwierdzonymi metodami badawczymi (patrz ustęp 3.2 poniżej). Urząd probierczy może podzlecać prowadzenie badań. Warunki podzlecania prowadzenia badań określa Stały Komitet. Ponadto urząd probierczy wydaje wytyczne dotyczące wymagań z zakresu oceny laboratorium badawczego.

1.4 W celu wykazania swojej kompetencji laboratorium powinno być akredytowane zgodnie z normą ISO 17025 albo wykazać równoważny poziom kompetencji.

1.5 Równoważny poziom kompetencji zostaje osiągnięty, kiedy urząd probierczy korzysta z systemu zarządzania, który spełnia główne wymagania normy ISO 17025 i z powodzeniem bierze udział w międzynarodowym programie badań biegłości o nazwie "Round Robin". Round Robin organizowany jest przez Stały Komitet lub przez inny organ wyznaczony przez Stały Komitet. Stały Komitet ustala zasady osiągania i weryfikacji równoważnego poziomu kompetencji. Stały Komitet wydaje również wytyczne dotyczące Round Robin, w tym dotyczące poziomu uczestnictwa oraz kryteriów efektywności.

1.6 Stały Komitet dostarcza dalszych wskazówek dotyczących wymagań wspomnianych w ustępie 2 artykułu 5 niniejszej konwencji, zwłaszcza dotyczących niezależności pracowników urzędu probierczego.

2. Badanie

2.1 W przypadku uznania wyrobu przez urząd probierczy za kompletny w odniesieniu do wszystkich jego części metalowych i jeśli jest on zgodny z postanowieniami załącznika I do niniejszej konwencji, urząd probierczy, na żądanie, oznacza taki wyrób swoim znakiem urzędu probierczego i Wspólną Cechą Kontroli. W przypadkach zastosowania Wspólnej Cechy Kontroli urząd probierczy zadba, by przed opuszczeniem jego siedziby wyrób został należycie ocechowany zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów.

2.2 Badanie wyrobów z metali szlachetnych przedstawionych do ocechowania Wspólną Cechą Kontroli obejmuje następujące dwa etapy:

a) ocenę jednorodności partii wyrobów,

b) oznaczenie próby stopu (badanie).

2.3 Celem badania jest ocena zgodności stopu lub wyrobu z metalu szlachetnego.

3. Metody badawcze i metody analizy

3.1 W celu oceny jednorodności partii wyrobów urząd probierczy może wykorzystać dowolną metodę badawczą określoną przez Stały Komitet.

3.2 Na potrzeby badania wyrobów z metali szlachetnych urząd probierczy wykorzystuje dowolną zatwierdzoną metodę analizy określoną przez Stały Komitet.

4. Pobieranie próbek

Liczba wyrobów pobranych z danej partii oraz liczba próbek pobranych z wyrobów do badania i analizy powinna wystarczyć dla ustalenia jednorodności partii i zweryfikowania, czy wszystkie skontrolowane wyroby należące do partii odpowiadają wymaganej określonej próbie. Stały Komitet ustala wytyczne do pobierania próbek.

5. Cechowanie

5.1 Zasada

5.1.1 Wyroby spełniające kryteria zawarte w załączniku I zostaną oznaczone Wspólną Cechą Kontroli (WCK) opisaną w ustępie 5.5, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym załączniku.

5.1.2 WCK umieszcza się wraz z innymi znakami (z których niektóre można ze sobą łączyć), które to łącznie dostarczają następujące minimalne informacje:

a) kto wyprodukował (lub zaimportował) wyrób: wskazuje na to zarejestrowany znak wytwórcy opisany w ustępie 5.4;

b) kto skontrolował wyrób: informuje o tym znak urzędu probierczego;

c) jaka jest zawartość metali szlachetnych w wyrobie: wskazuje na to próba w postaci cyfr arabskich; oraz

d) z jakiego metalu szlachetnego jest wykonany wyrób: informuje o tym znak, symbol lub kształt wskazujący na rodzaj metalu szlachetnego.

5.1.3 Stały Komitet określa, które z tych znaków muszą zostać umieszczone na wyrobach, a które z nich można ze sobą łączyć.

5.2 Metody

Akceptuje się następujące metody znakowania: wybijanie i metoda laserowa. Stały Komitet może uznać inne metody znakowania wyrobów.

5.3 Rozmieszczenie

W miarę możliwości wszelkie znaki będą umieszczanie w bezpośrednim wzajemnym sąsiedztwie. Inne znaki (np. oznaczenie roku), których nie należy mylić ze znakami wspomnianymi powyżej, są dozwolone w charakterze znaków dodatkowych.

5.4 Rejestr znaków wytwórcy

Znak wytwórcy, o którym mowa w literze a) ustępu 5.1.2, zostanie zarejestrowany w urzędowym rejestrze Umawiającego się Państwa i/lub w jednym z jego urzędów probierczych, który kontroluje dany wyrób.

5.5 Wspólna Cecha Kontroli (WCK)

5.5.1 Opis

5.5.1.1 WCK jest znakiem zgodności wskazującym na to, ze wyrób z metalu szlachetnego przeszedł kontrolę zgodnie z wymaganiami niniejszej konwencji zawartymi w niniejszych załącznikach oraz w zestawieniu decyzji technicznych. Powinien on się składać ze żłobionego przedstawienia wagi na liniowanym tle w obwódce o zróżnicowanej formie geometrycznej.

5.5.1.2 WCK może być łączona z cechą próby i oznaczeniem metalu szlachetnego: w takim przypadku jest ona otoczona obwódką wskazującą na rodzaj metalu szlachetnego i zawiera liczbę zapisaną cyframi arabskimi stanowiącą żłobione przedstawienie określonej próby wyrobu w częściach na tysiąc, jak opisano poniżej (Rodzaj 1).

5.5.1.3 WCK może stanowić jedynie znak zgodności: w takim przypadku jest ona otoczona standaryzowaną ośmiokątną obwódką, jak opisano poniżej (Rodzaj 2).

wzór

5.5.2 Zatwierdzone wymiary

Zatwierdzone wymiary WCK i innych obowiązkowych znaków określa Stały Komitet.

5.6 Wyroby składające się z więcej niż jednego stopu tego samego metalu szlachetnego

Jeśli wyrób składa się z różnych stopów tego samego metalu szlachetnego, stosuje się cechę próby i WCK odpowiadające najniższej obecnej w wyrobie próbie. Stały Komitet może dopuścić wyjątki.

5.7 Wyroby wieloczęściowe

Jeśli wyrób zawiera części zamocowane zawiasowo lub łatwo odłączalne, wspomniane wyżej cechy umieszcza się w miarę możliwości na elemencie głównym. Jeśli jest to możliwe, Wspólną Cechę Kontroli umieścić należy również na mniejszych częściach.

5.8 Wyrób z metalu szlachetnego mieszanego

5.8.1 Jeśli wyrób składa się ze stopów różnych metali szlachetnych, a zakresy i barwy elementów wykonanych z poszczególnych stopów są wyraźnie widoczne, cechy wspomniane w ustępie 5.1.2, umieszcza się na jednym ze stopów metalu szlachetnego, a odpowiednie WCK (Rodzaj 1) - na pozostałym stopie (pozostałych stopach).

5.8.2 Jeśli wyrób składa się ze stopów różnych metali szlachetnych, a zakresy i barwy elementów wykonanych z poszczególnych stopów są niewidoczne, cechy wspomniane w ustępie 5.1.2 i odpowiadające im WCK umieszcza się na najmniej szlachetnym metalu, a Wspólnych Cech Kontroli dotyczących materiałów bardziej szlachetnych można nie nanosić.

5.8.3 Dodatkowe zasady oraz wyjątki uzasadnione z przyczyn technicznych określa Stały Komitet.

5.9 Wyroby wielometalowe

5.9.1 Znaki, o których mowa w ustępie 5.1.2, umieszcza się na części wyrobu wielometalowego wykonanej z metalu szlachetnego. Na części metalowej umieszcza się znak <METAL> (lub znak równoważny), zgodnie z ustępem 2.6 załącznika I do niniejszej konwencji.

5.9.2 Stały Komitet może wprowadzić dodatkowe szczegóły lub wyjątki.

Po zaznajomieniu się z powyższymi załącznikami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

- są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

- będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 21 listopada 2019 r.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.297

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Załączniki do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r., zmienione w Sztokholmie dnia 20 kwietnia 2018 r.
Data aktu: 20/04/2018
Data ogłoszenia: 25/02/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2019