Pozbawianie strzeleckiej broni palnej cech użytkowych.

Dz.U.2020.272
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych 2
Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 148) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) podmioty uprawnione do weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych oraz do oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych;
2) tryb postępowania ze strzelecką bronią palną przekazaną w celu pozbawienia cech użytkowych;
3) tryb postępowania ze strzelecką bronią palną przekazaną w celu przeprowadzenia weryfikacji zgodności pozbawienia broni cech użytkowych ze specyfikacjami technicznymi;
4) tryb i formę oznakowania i poświadczenia pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych oraz indywidualny znak graficzny identyfikujący podmiot poświadczający właściwe pozbawienie cech użytkowych;
5) wysokość opłaty za weryfikację zgodności pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych.
§  2. 
1.  Podmiotami uprawnionymi do weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych, oraz do oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych są Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej, "CLKP", oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, zwany dalej "WITU".
2.  W CLKP i WITU weryfikację, poświadczanie i oznakowanie wykonują zespoły, odrębne od zespołów dokonujących czynności w zakresie pozbawiania cech użytkowych broni palnej, kierowane przez osoby niepozostające w podległości służbowej.
§  3. 
1.  Przedsiębiorca, uprawniony do pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych, o którym mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanej dalej "ustawą", zwany dalej "przedsiębiorcą", przyjmujący strzelecką broń palną w celu pozbawienia jej cech użytkowych potwierdza na piśmie przyjęcie broni od osoby lub podmiotu posiadających uprawnienie do dysponowania tą bronią.
2.  Po potwierdzeniu przyjęcia broni przedsiębiorca dokonuje demontażu strzeleckiej broni palnej przyjętej w celu pozbawienia jej cech użytkowych.
3.  Po dokonaniu demontażu przedsiębiorca wykonuje szczegółowe czynności określone w tabeli III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2403 ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku.
§  4.  Przedsiębiorca przekazuje istotne części strzeleckiej broni palnej CLKP lub WITU w celu przeprowadzenia weryfikacji zgodności pozbawienia tych istotnych części cech użytkowych ze specyfikacjami technicznymi.
§  5.  CLKP oraz WITU dokonują weryfikacji, że istotne części strzeleckiej broni palnej przekazane przez przedsiębiorcę w celu pozbawienia cech użytkowych zostały pozbawione cech użytkowych, w terminie 30 dni od dnia ich przekazania.
§  6. 
1.  W przypadku potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych istotnych części strzeleckiej broni palnej ze specyfikacjami technicznymi CLKP i WITU nanoszą w sposób trwały i nieodwracalny oznakowanie pozbawienia istotnych części strzeleckiej broni palnej cech użytkowych.
2.  Pełne oznakowanie umieszcza się na szkielecie broni palnej, a w przypadku braku takiej możliwości - na komorze zanikowej. Znak pozbawienia cech użytkowych i oznaczenie państwa, w którym nastąpiło pozbawienie cech użytkowych, umieszcza się na wszystkich pozostałych istotnych częściach strzeleckiej broni palnej. Miejsca i technika naniesienia oznakowania zależą od konstrukcji i materiału, z którego jest wykonana istotna część strzeleckiej broni palnej.
3.  Wielkość czcionki użytej do oznakowania wynosi co najmniej 1,6 mm. Użycie mniejszej czcionki jest możliwe do oznakowania istotnych części strzeleckiej broni palnej pozbawionych cech użytkowych zbyt małych na umieszczenie oznakowania w pełnej wielkości.
4.  CLKP i WITU zawiadamiają przedsiębiorcę o poświadczeniu pozbawienia cech użytkowych istotnych części strzeleckiej broni palnej ze specyfikacjami technicznymi, informując o możliwości odebrania istotnych części strzeleckiej broni palnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
5.  Przedsiębiorca po odebraniu oznakowanych istotnych części strzeleckiej broni palnej przekazuje CLKP i WITU, które dokonały ich oznakowania, zmontowaną strzelecką broń palną z osadzonymi w niej istotnymi częściami pozbawionymi cech użytkowych do poświadczenia pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych i naniesienia właściwego oznakowania.
§  7.  CLKP i WITU dokonują oceny pozbawienia cech użytkowych strzeleckiej broni palnej przekazanej przez przedsiębiorcę w celu pozbawienia cech użytkowych w terminie 10 dni od dnia przekazania broni.
§  8. 
1.  W przypadku poświadczenia, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych, CLKP i WITU nanoszą w sposób trwały i nieodwracalny oznakowanie pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych.
2.  Wielkość czcionki użytej do oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych wynosi co najmniej 1,6 mm.
3.  CLKP i WITU zawiadamiają przedsiębiorcę, który przekazał strzelecką broń palną w celu pozbawienia cech użytkowych, o poświadczeniu, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych, informując o możliwości odebrania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
4.  CLKP i WITU do strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych dołączają świadectwo, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy.
5.  Wzór indywidualnego znaku graficznego identyfikującego podmiot poświadczający właściwe pozbawienie strzeleckiej broni palnej cech użytkowych jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  9. 
1.  W przypadku niepotwierdzenia pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych przedstawionej do oceny, CLKP i WITU, które dokonały weryfikacji zgodności pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, zawiadamiają o tym przedsiębiorcę, który przekazał tę broń w celu przeprowadzenia weryfikacji.
2.  Zawiadomienie zawiera uzasadnienie, w którym wskazuje się zakres dodatkowych prac niezbędnych do wykonania, aby dany egzemplarz strzeleckiej broni palnej został uznany za pozbawiony cech użytkowych.
§  10.  Opłata za weryfikację zgodności pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych ze specyfikacjami technicznymi wynosi 1/10 przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 i 252).
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WZÓR INDYWIDUALNEGO ZNAKU GRAFICZNEGO IDENTYFIKUJĄCEGO PODMIOT POŚWIADCZAJĄCY WŁAŚCIWE POZBAWIENIE CECH UŻYTKOWYCH STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ

1. CLKP

wzór

2. WITU

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiającego wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku (Dz. Urz. UE L 333 z 19.12.2015, str. 62, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 56, Dz. Urz. UE L 173 z 06.07.2017, str. 12 oraz Dz. Urz. UE L 65 z 08.03.2018, str. 1).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020