Zmiana rozporządzenia w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Dz.U.20.208
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 stycznia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 74) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Strukturę organizacyjną wojewódzkiego sztabu wojskowego tworzą:

1) wydział operacyjny;

2) wydział mobilizacji i uzupełnień;

3) sekcja ogólna;

4) zespół prawny;

5) pion ochrony informacji niejawnych.",

b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do kierowniczych stanowisk wojewódzkiego sztabu wojskowego należą:

1) szef wojewódzkiego sztabu wojskowego;

2) zastępca szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego - szef wydziału operacyjnego;

3) szef wydziału mobilizacji i uzupełnień;

4) szef sekcji ogólnej;

5) kierownik zespołu prawnego;

6) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.";

2) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Strukturę organizacyjną wojskowej komendy uzupełnień tworzą:

1) wydział planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami;

2) wydział rekrutacji;

3) pion ochrony informacji niejawnych.",

b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.208

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
Data aktu: 31/01/2020
Data ogłoszenia: 10/02/2020
Data wejścia w życie: 11/08/2020