Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2020.1872
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 47b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493 i 1578) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) podmiot uprawniony do wydania osobie, której minister właściwy do spraw wewnętrznych nadał status weterana poszkodowanego, zwanej dalej "weteranem poszkodowanym-funkcjonariuszem", dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 11a, art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 46 ust. 1 pkt 8, art. 47 ust. 2a i 2b oraz art. 57 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą";
2) wzór dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 11a, art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 46 ust. 1 pkt 8, art. 47 ust. 2a i 2b oraz art. 57 ust. 2 pkt 13 ustawy, dane zawarte w tym dokumencie oraz tryb jego wydawania, wymiany lub zwrotu.
§  2.  Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 11a, art. 24b, art. 24c, art. 44 ust. 1c, art. 46 ust. 1 pkt 8, art. 47 ust. 2a i 2b oraz art. 57 ust. 2 pkt 13 ustawy, zwany dalej "dokumentem potwierdzającym uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej", jest wydawany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej "ministrem", w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.
§  3.  Wzór dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  4.  Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej zawiera następujące dane:
1) imię i nazwisko weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;
2) numer PESEL weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;
3) informacje o uprawnieniach przysługujących weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi;
4) wyrażoną procentowo wysokość uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze;
5) oznaczenie organu, który wydał dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej;
6) datę wydania.
§  5. 
1.  Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przesyła się, niezwłocznie po wydaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) na adres korespondencyjny wskazany przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.
2.  Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej weteran poszkodowany-funkcjonariusz może odebrać osobiście, na pisemny wniosek, po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w tym dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517), który, odpowiednio do żądania, został okazany lub przekazany celem potwierdzenia integralności, pochodzenia i ważności tego dokumentu elektronicznego.
3.  Na pisemny wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej może odebrać również osoba upoważniona po przedstawieniu do wglądu:
1) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej, w tym dokumentu elektronicznego, o którym mowa w ust. 2;
2) upoważnienia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza do odebrania w jego imieniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.
4.  Osoba odbierająca dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej potwierdza odbiór tego dokumentu własnoręcznym, czytelnym podpisem.
5.  Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej odbiera się w siedzibie urzędu obsługującego ministra.
§  6. 
1.  Uszkodzony albo zniszczony lub zawierający nieaktualne dane dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej wymienia się na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku.
2.  Do wniosku dołącza się oświadczenie o zniszczeniu albo uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej lub o zmianie danych zawartych w tym dokumencie.
3.  W przypadku wymiany dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej weteran poszkodowany-funkcjonariusz zwraca dotychczasowy dokument.
§  7. 
1.  Na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, który utracił dokument potwierdzający przysługujące mu uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, minister wydaje nowy dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2.  Wniosek powinien zawierać oświadczenie o utracie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.
3.  W przypadku odzyskania utraconego dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej weteran poszkodowany-funkcjonariusz zwraca ten dokument w terminie 14 dni od dnia jego odzyskania.
§  8.  Weteran poszkodowany-funkcjonariusz, który utracił status weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, zwraca ministrowi dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w terminie 14 dni od dnia, kiedy decyzja o utracie tego statusu stała się ostateczna.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIK

WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE WETERANOWI POSZKODOWANEMU-FUNKCJONARIUSZOWI DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 11A, ART. 24B, ART. 24C, ART. 44 UST. 1C, ART. 46 UST. 1 PKT 8, ART. 47 UST. 2A I 2B ORAZ ART. 57 UST. 2 PKT 13 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w postaci karty wykonanej z PVC, w formacie według standardu ISO 7810 ID-1: 53,98 x 85,6 x 0,76 mm.

Awers dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej:

1. Tło w kolorze zielono-żółtym cieniowanym.
2. W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w kolorze druku.
3. Napisy w kolorze czarnym:
- po prawej stronie wizerunku orła "RZECZPOSPOLITA POLSKA", poniżej "MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI",
- centralnie "DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE WETERANOWI POSZKODOWANEMU-FUNKCJONARIUSZOWI DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ",
- poniżej po lewej stronie miejsce na wpisanie nazwiska, a po prawej stronie "SERIA" i "NR" dokumentu oraz miejsce na wpisanie serii i numeru, poniżej po lewej stronie "NAZWISKO", poniżej po lewej stronie miejsce na wpisanie imienia, poniżej "IMIĘ",
- poniżej po lewej stronie "Nr PESEL" oraz miejsce na wpisanie numeru PESEL.

Rewers dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej:

1. Tło w kolorze zielono-żółtym cieniowanym.
2. Napisy w kolorze czarnym:
- w górnej części "Uprawnia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.",
- poniżej "Wysokość uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, wynosi:", miejsce na wpisanie wysokości procentowego uszczerbku na zdrowiu oraz "%.",
- w dolnej części po lewej stronie "Organ wydający:",
- poniżej "MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI",
- poniżej po lewej stronie "Data wydania:", miejsce na wpisanie daty wydania oraz "r.".

Wzór graficzny

str. 1

wzór

str. 2

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom (Dz. U. z 2017 r. poz. 1765), które utraciło moc na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726).

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020