Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

Dz.U.2020.1646
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 15 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych
Na podstawie art. 402 pkt 1, 2 і 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (Dz. U. poz. 1838) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zwiększenia wysokości subwencji, o których mowa w art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 ustawy;";

2) w § 9 w pkt 3 w opisie elementów wzoru oznaczenie elementu wzoru "Ldd,i" zastępuje się oznaczeniem "Ldd,i";
3) w § 10 w ust. 1:
a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w latach 2020-2022:",

b) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w roku 2020:",

c) w pkt 2 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w latach 2021-2023:

a) składnik studencki i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w § 9 pkt 3, przy czym:

– ksk oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

– w ramach Lsk,i, Ld_stypd,i, Ldd,i, Lbki i elementów wzoru, według którego oblicza się SSRi, bierze się pod uwagę dane według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

b) składnik umiędzynarodowienia i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

– Lsui - oznacza sumę liczby studentów w i-tej publicznej uczelni akademickiej, liczby doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię i liczby doktorantów w i-tej uczelni, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach wymiany międzynarodowej kształcenie za granicą trwające co najmniej trzy miesiące,

– Lsni - oznacza sumę liczby studentów w i-tej publicznej uczelni akademickiej, liczby doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię i liczby doktorantów w i-tej uczelni, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, będących cudzoziemcami, pobierających stypendium przyznane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub kształcących się na podstawie umów międzynarodowych lub innych porozumień, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582), według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

– Ldpci - oznacza sumę liczby doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą publiczną uczelnię akademicką i liczby doktorantów w i-tej uczelni, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, będących cudzoziemcami, z wyłączeniem osób uwzględnionych w ramach Lsni, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

c) M oznacza referencyjną sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego w publicznych uczelniach akademickich.";

4) w § 14 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "W latach 2020 i 2021" zastępuje się wyrazami "W latach 2020-2022";
5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w ust. 3 w opisie elementu wzoru Lai po wyrazach "na stanowisku adiunkta" dodaje się wyrazy "lub docenta",
b) w ust. 4 w opisie elementu wzoru Lsni po wyrazach "Narodową Agencję Wymiany Akademickiej" dodaje się wyrazy "lub kształcących się na podstawie umów międzynarodowych lub innych porozumień, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej",
c) w ust. 6 w opisie elementu wzoru Ldi,d skreśla się wyrazy "i cudzoziemców",
d) w ust. 8 opisy elementów wzoru Lhi i Uhi otrzymują brzmienie:

"Lhi - oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą publiczną uczelnię akademicką samodzielnie lub w ramach konsorcjum, jeżeli i-ta uczelnia była jego liderem i otrzymała na nie finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) "HORYZONT 2020" lub programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021-2027) "HORYZONT EUROPA",

Uhi - oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą publiczną uczelnię akademicką jako członka konsorcjum niebędącego liderem tego konsorcjum, jeżeli i-ta uczelnia otrzymała na nie finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) "HORYZONT 2020" lub programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021-2027) "HORYZONT EUROPA", ";

6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 3 w opisie elementu wzoru Lai po wyrazach "na stanowisku adiunkta" dodaje się wyrazy "lub docenta";
7) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) w ust. 2:
w opisie elementu wzoru wSk dla wS4 = 0,5 skreśla się wyrazy "uprawnień personelu pokładowego, obsługi naziemnej lub",
w opisie elementu wzoru Lsk dla k od wS1 do wS3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych objętych kształceniem personelu lotniczego dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku, z wyłączeniem studentów korzystających z urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów lub powtarzających zajęcia przewidziane do realizacji w danym roku studiów z powodu niezadowalających wyników w nauce, dla których współczynnik wagowy wynosi wS1, wS2 albo wS3, którzy podlegają praktycznemu szkoleniu lotniczemu i:",

opis elementu wzoru Lsk dla k = wS4 otrzymuje brzmienie:

"Lsk dla k = wS4 - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych objętych kształceniem personelu lotniczego dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku, z wyłączeniem studentów korzystających z urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów lub powtarzających zajęcia przewidziane do realizacji w danym roku studiów z powodu niezadowalających wyników w nauce, dla których współczynnik wagowy wynosi wS4, którzy podlegają praktycznemu szkoleniu lotniczemu, ",

b) w ust. 3 w opisie elementu wzoru Lkk wyrazy "dla którego" zastępuje się wyrazami "dla których".
§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1646

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.
Data aktu: 15/09/2020
Data ogłoszenia: 24/09/2020
Data wejścia w życie: 09/10/2020