Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2020.1625
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 16 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia
Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493 i 1578) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 835) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Roczny plan finansowy Funduszu, sprawozdania roczne i okresowe sporządza się i przekazuje w postaci elektronicznej.";

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Sprawozdania sporządza się w sposób czytelny i trwały.";

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz. Wyszczególnienie Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na ... rok
1 2 3
1 Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)
1.1 od ZUS
1.2 od KRUS
2 Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)
2.1 w stosunku do ZUS
2.2 w stosunku do KRUS
3 Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1 +3.2)
3.1 od ZUS
3.2 od KRUS
4 Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)
4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS
4.2 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS
5 Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy
A Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3- 4-5) + A1+ A2 + A3 + A4 + A5
A1 przychody wynikające z przepisów o koordynacji
A2 przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
A3 dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c i 2e ustawy
A4 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego
A5 dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy
B Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7)
B1 obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną
B2 koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.l + ... + B2.22)
B2.1 podstawowa opieka zdrowotna
B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3 leczenie szpitalne, w tym:
B2.3.1 programy lekowe, w tym:
B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2 chemioterapia, w tym:
B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii
B2.3.3 ratunkowy dostęp do technologii lekowej
B2.3.4 świadczenia wysokospecjalistyczne
B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5 rehabilitacja lecznicza
B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8 leczenie stomatologiczne
B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12 świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14 refundacja, z tego:
B2.14.1 refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3 refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji
B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:
B2.16.1 rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18 koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21 koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:
B2.21.1 koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego
B2.22 świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności
B3 koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4 koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5 koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43 a ust. 3 ustawy
B6 koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
B7 koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy
Bn całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 +B2.3.2.1 +B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7)
C WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)
D Koszty administracyjne (Dl + ... + D8)
D1 zużycie materiałów i energii
D2 usługi obce
D3 podatki i opłaty, z tego:
D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
D3.1.1 podatek od nieruchomości
D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3 VAT
D3.4 podatek akcyzowy
D3.5 wpłaty na PFRON
D3.6 inne
D4 wynagrodzenia, w tym:
D4.1 wynagrodzenia bezosobowe
D5 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:
D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2 składki na Fundusz Pracy
D5.3 składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4 pozostałe świadczenia
D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8 pozostałe koszty administracyjne
E Pozostałe przychody
F Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)
F1 wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia
F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3 inne rezerwy
F4 inne koszty
G Przychody finansowe (G1 + G2)
G1 odsetki uzyskane z lokat
G2 inne przychody finansowe
H Koszty finansowe
I WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C-D + E- F + G-H)
J PRZYCHODY - ogółem
K KOSZTY - ogółem

Tabela 2. Koszty centrali/oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia*)

w tys. zł

Poz. Wyszczególnienie Plan finansowy centrali/oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia *) na ... rok
1 2 3
B2 koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)
B2.1 podstawowa opieka zdrowotna
B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3 leczenie szpitalne, w tym:
B2.3.1 programy lekowe, w tym:
B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2 chemioterapia, w tym:
B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii
B2.3.3 ratunkowy dostęp do technologii lekowej
B2.3.4 świadczenia wysokospecjalistyczne
B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5 rehabilitacja lecznicza
B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8 leczenie stomatologiczne
B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.1 1 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12 świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14 refundacja, z tego:
B2.14.1 refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3 refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji
B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:
B2.16.1 rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18 koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21 koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:
B2.21.1 koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego
B2.22 świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności
B3 koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4 koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5 koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
B6 koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
B7 koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy
Bn całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 +B5 + B7)
D Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)
D1 zużycie materiałów i energii
D2 usługi obce
D3 podatki i opłaty, z tego:
D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
D3.1.1 podatek od nieruchomości
D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3 VAT
D3.4 podatek akcyzowy
D3.5 wpłaty na PFRON
D3.6 inne
D4 wynagrodzenia, w tym:
D4.1 wynagrodzenia bezosobowe
D5 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:
D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2 składki na Fundusz Pracy
D5.3 składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4 pozostałe świadczenia
D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8 pozostałe koszty administracyjne
F Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)
F1 wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia
F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3 inne rezerwy
F4 inne koszty
H Koszty finansowe

*) Należy wypełnić oddzielnie dla centrali Funduszu i każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Uwaga: Do planu finansowego należy dołączyć uzasadnienie, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 835 oraz z 2020 r. poz. 1625).

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

w tys. zł

Poz. Wyszczególnienie Obowiązujący plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na ... rok Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za ... rok Różnica (poz. 3- poz. 4) Udział wykonania (poz. 4/ poz. 3) (w %)
1 2 3 4 5 6
1 Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)
1.1 od ZUS
1.2 od KRUS
2 Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)
2.1 w stosunku do ZUS
2.2 w stosunku do KRUS
3 Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1 + 3.2)
3.1 od ZUS
3.2 od KRUS
4 Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)
4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS
4.2 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS
5 Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy
A Przychody netto z działalności (1-2 + 3 - 4 - 5) + A1+ A2 + A3 + A4 + A5
A1 przychody wynikające z przepisów o koordynacji
A2 przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
A3 dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c i 2e ustawy
A4 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego
A5 dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy
B Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7)
B1 obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną
B2 koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... +B2.22)
B2.1 podstawowa opieka zdrowotna
B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3 leczenie szpitalne, w tym:
B2.3.1 programy lekowe, w tym:
B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
B2.3.2 chemioterapia, w tym:
B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii
B2.3.3 ratunkowy dostęp do technologii lekowej
B2.3.4 świadczenia wysokospecjalistyczne
B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
B2.5 rehabilitacja lecznicza
B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8 leczenie stomatologiczne
B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
B2.12 świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14 refundacja, z tego:
B2.14.1 refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
B2.14.3 refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji
B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:
B2.16.1 rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.17 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18 koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy
B2.21 koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:
B2.21.1 koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego
B2.22 świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności
B3 koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4 koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5 koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43 a ust. 3 ustawy
B6 koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy
B7 koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43 b ust. 7 ustawy
Bn całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 +

B5 + B7)

C WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)
D Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)
D1 zużycie materiałów i energii
D2 usługi obce
D3 podatki i opłaty, z tego:
D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
D3.1.1 podatek od nieruchomości
D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3 VAT
D3.4 podatek akcyzowy
D3.5 wpłaty na PFRON
D3.6 inne
D4 wynagrodzenia, w tym:
D4.1 wynagrodzenia bezosobowe
D5 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:
D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
D5.2 składki na Fundusz Pracy
D5.3 składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4 pozostałe świadczenia
D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8 pozostałe koszty administracyjne
E Pozostałe przychody
F Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)
F1 wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia
F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3 inne rezerwy
F4 inne koszty
G Przychody finansowe (G1 + G2)
G1 odsetki uzyskane z lokat
G2 inne przychody finansowe
H Koszty finansowe
I WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C-D + E- F + G-H)
J PRZYCHODY - ogółem
K KOSZTY - ogółem

*)

' Sprawozdanie należy sporządzić zbiorczo dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz oddzielnie dla centrali Funduszu i oddzielnie dla każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Data sporządzenia sporządził: kontakt
............................. ................. ...............
zatwierdził: kontakt
................ ................

Uwaga: Do sprawozdania należy dołączyć omówienie, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 835 oraz z 2020 r. poz. 1625).

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1625

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.
Data aktu: 16/09/2020
Data ogłoszenia: 22/09/2020
Data wejścia w życie: 23/09/2020