Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Dz.U.2020.1561
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 1 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 515 oraz z 2018 r. poz. 1146) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) środki dotyczące zdrowia publicznego, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, zwane dalej "środkami dotyczącymi zdrowia publicznego".",

b) w ust. 3 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) która jest uzasadniona ekonomicznie - w przypadku operacji realizowanych w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a, b oraz e-k rozporządzenia nr 508/2014, oraz działania zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury;

6) dla której wykazano racjonalność kosztów, z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe oraz działania środki dotyczące zdrowia publicznego;",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Uzasadnienie ekonomiczne operacji, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, ustala się na podstawie dotychczasowych i prognozowanych wyników finansowych wnioskodawcy, możliwości sfinansowania operacji, w tym ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki, jak również biorąc pod uwagę posiadane zasoby rzeczowe i ludzkie, weryfikowane na podstawie analizy danych ekonomicznych zawartych w biznesplanie sporządzonym na podstawie wzoru opracowanego i udostępnionego przez instytucję zarządzającą.";

2) w § 11:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przez obiekt chowu lub hodowli ryb, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć integralny terytorialnie system urządzeń wodnych lub urządzeń służących do prowadzenia działalności polegającej na wylęganiu, chowie lub hodowli organizmów wodnych wraz z budynkami lub budowlami, w których wykorzystuje się techniki zwiększające produkcję organizmów wodnych ponad naturalne możliwości środowiska, a organizmy te przez cały okres chowu lub hodowli oraz w czasie odłowu pozostają własnością beneficjenta, któremu został lub zostanie nadany w związku z realizacją operacji jeden numer weterynaryjny na podstawie przepisów w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.",

b) uchyla się ust. 3;
3) w § 28 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) utrzymanie do 200 sztuk tarlaków i selektów dziko żyjących populacji ryb z gatunków wykorzystywanych w gospodarce rybackiej lub utrzymanie do 200 sztuk tarlaków i selektów oryginalnych czystych linii genotypów ryb hodowlanych jako żywych banków genów;";

4) w § 29:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb przyznaje się podmiotom, o których mowa w § 28 ust. 2, które są posiadaczami obiektów chowu lub hodowli ryb, w formie premii, której wysokość nie przekracza kwoty 1 500 000 zł na jednego beneficjenta, który zobowiąże się do realizacji operacji w ramach programu ochrony zasobów genetycznych ryb, będącego programem ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej, o którym mowa w art. 54 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, przez 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę o dofinansowanie.",

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Celem programu ochrony zasobów genetycznych, o którym mowa w ust. 1, jest:

1) poprawa cech użytkowych wyselekcjonowanych linii karpia;

2) powiększenie stanu liczbowego linii chronionych do poziomu, który zapewni możliwość długotrwałej hodowli linii w zmiennych warunkach środowiskowych, epizootycznych i ekonomicznych;

3) osiągnięcie i utrzymanie docelowej liczebności minimum 100 sztuk tarlaków w każdej linii, przy czym liczba minimum 100 sztuk dotyczy zdolnych do rozrodu (dojrzałych płciowo) ikrzyc i mleczaków;

4) zachowanie oryginalnych genotypów pstrąga tęczowego wiosennego i jesiennego tarła przystosowanych do krajowych warunków produkcyjnych oraz utrzymanie dotychczas uzyskanych korzystnych cech użytkowych szczepów (linii);

5) osiągnięcie i utrzymanie docelowej liczebności minimum 50 sztuk selektów jesiotra ostronosego;

6) odbudowa zagrożonych wyginięciem populacji ryb dziko żyjących i restytucji gatunków na obszarze ich dawnego występowania w celu odtworzenia szlaków migracji i swobodnego dostępu do tarlisk, ochrona zachowanych dzikich populacji tarłowych, miejsc rozrodu i wychowu młodych pokoleń, wzmacnianie tych populacji lub odbudowa przez zarybianie rybami wyhodowanymi w warunkach kontrolowanych.

4. Zobowiązania w zakresie realizacji operacji, o której mowa w ust. 1, obejmują:

1) utrzymywanie jednego tarlaka lub selekta w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych - za którego realizację wysokość premii wynosi 60 zł za sztukę na dany rok kalendarzowy, lub

2) utrzymywanie jednego tarlaka lub selekta jesiotra ostronosego, w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych - za którego realizację wysokość premii wynosi 300 zł za sztukę na dany rok kalendarzowy, lub

3) jednorazowe znakowanie ryby w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych - za którego realizację wysokość premii wynosi 8 zł za sztukę na dany rok kalendarzowy, lub

4) pobranie i poddanie kriokonserwacji, w słomce do kriokonserwacji o objętości 250 mikrolitrów, porcji nasienia od ryb karpiowatych, jesiotrowatych i łososiowatych w celu przechowywania w stanie zamrożonym - za którego realizację wysokość premii wynosi 21 zł za sztukę na dany rok kalendarzowy, lub

5) przeprowadzenie testów genetycznych do 30 sztuk osobników na rok z jednego stada podlegającego ochronie zasobów genetycznych, nie więcej niż 120 sztuk w trakcie trwania operacji - za którego realizację wysokość premii wynosi 200 zł za sztukę na dany rok kalendarzowy.",

c) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku realizacji więcej niż jednego zobowiązania w tym samym obiekcie chowu lub hodowli ryb, wysokość premii ustala się jako sumę kwot przysługujących za realizację poszczególnych zobowiązań, z tym że wysokość pomocy nie może przekroczyć kwoty obliczonej zgodnie ze wzorem:";

5) § 33 otrzymuje brzmienie:

"§ 33. 1. Pomoc w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę podmiotom prowadzącym albo rozpoczynającym działalność polegającą na chowie lub hodowli ryb jest przyznawana, jeżeli przedstawią one plan biznesowy i - w przypadku gdy całkowity koszt planowanej operacji przekracza równowartość w złotych kwoty 50 000 euro - studium wykonalności według wzoru opracowanego i udostępnionego przez instytucję zarządzającą, zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 46 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, i instrukcją wypełniania opracowaną i udostępnioną przez instytucję zarządzającą.

2. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1, rozpoczynających działalność polegającą na chowie lub hodowli ryb jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko.";

6) w § 39 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) na jedną operację - w przypadku realizacji operacji w ramach działań: innowacje, inwestycje produkcyjne w akwakulturę oraz promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów oraz środki dotyczące zdrowia publicznego.";

7) w § 40:
a) w ust. 1:
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji, z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe oraz działania środki dotyczące zdrowia publicznego;",

pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) określenie kategorii wielkości przedsiębiorstwa prowadzonego przez wnioskodawcę zgodnie z zaleceniem 2003/361/WE, z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe oraz działania środki dotyczące zdrowia publicznego;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie, w postaci papierowej, lub ich kopie, które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.",

c) uchyla się ust. 3;
8) w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zwanej dalej "ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną", o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia wraz z podaniem uzasadnienia.";

9) w § 43 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pkt 2, 3 i 8, w zakresie operacji, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d, art. 49 ust. 5 i art. 55 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 - na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie;";

10) w § 46:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia, wnioskodawca jest wzywany w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku gdy wnioskodawca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie nie może powodować zwiększenia kwoty wnioskowanej pomocy.",

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.";

11) w § 47:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po zakończeniu oceny, o której mowa w § 46 ust. 1, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, Agencja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o terminie zawarcia umowy o dofinansowanie, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W terminach określonych w ust. 1 i 2 umowa o dofinansowanie może również zostać zawarta poza siedzibą podmiotu przyznającego pomoc przez odesłanie do Agencji przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego podpisanej przez wnioskodawcę umowy o dofinansowanie.";

12) w § 49 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) osiągnięcia wskaźników realizacji celów operacji oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie w terminach określonych w umowie lub monitorowania wskaźników realizacji celów operacji w terminach określonych w umowie, jeżeli operacja przewiduje takie wskaźniki, ";

13) w § 50:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podpisane przez beneficjenta weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są składane we właściwym oddziale regionalnym Agencji albo odsyłane przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie w formie, o której mowa w § 47 ust. 4, podpisane przez beneficjenta weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są składane we właściwym oddziale regionalnym Agencji albo odsyłane przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność.",

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku niezłożenia do podmiotu przyznającego pomoc zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, pomocy nie wypłaca się.";

14) w § 51:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pkt 5 i 8, na podstawie umowy o dofinansowanie.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wniosek o płatność składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję w formie pisemnej, w postaci papierowej, wraz z załącznikami, osobiście przez beneficjenta albo przez osobę upoważnioną przez beneficjenta, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.",

c) w ust. 4 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach działań: innowacje, usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury, akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, ubezpieczenie zasobów akwakultury oraz środki dotyczące zdrowia publicznego.",

d) ust. 8 і 9 otrzymują brzmienie:

"8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7, dołącza się w postaci papierowej, w oryginale lub w formie kopii.

9. Wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż do dnia 15 lipca 2023 r.";

15) § 51a-51c otrzymują brzmienie:

"§ 51a. W przypadku wypłaty pomocy na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb beneficjent osobiście albo przez upoważnioną przez niego osobę dostarcza do Agencji, raz w roku, za każdy rok realizacji zobowiązań określonych w § 24, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po każdym roku realizacji operacji, dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia.

§ 51b. W przypadku wypłaty pomocy na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb beneficjent osobiście albo przez upoważnioną przez niego osobę dostarcza do Agencji, raz w roku, za każdy rok realizacji zobowiązań określonych w § 29 ust. 4, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po każdym roku realizacji operacji, dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia.

§ 51c. 1. Jeżeli beneficjent nie dostarczył żadnego z dokumentów wymienionych w § 51a lub 51b w terminie, o którym mowa w tych przepisach, Agencja wzywa beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do dostarczenia tych dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli beneficjent w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie dostarczył żadnego z dokumentów wymienionych w § 51a lub 51b, pomoc podlega zwrotowi w całości.

3. Jeżeli beneficjent w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w § 51a i 51b albo dokumenty te wymagają uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, Agencja wzywa beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do dostarczenia brakujących dokumentów albo ich uzupełnienia lub do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w § 51a lub 51b albo dokumenty te wymagają uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, Agencja ponownie wzywa beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do dostarczenia brakujących dokumentów albo ich uzupełnienia lub do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli beneficjent mimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie dostarczył brakujących dokumentów albo ich nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja weryfikuje realizację zobowiązań na podstawie dostarczonej przez beneficjenta dokumentacji potwierdzającej ich realizację; przepis § 27 stosuje się odpowiednio.";

16) w § 52:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, Agencja wzywa beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do złożenia wniosku o płatność w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.",

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, Agencja wzywa beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do wypłaty pomocy, termin rozpatrywania wniosku o płatność wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym Agencja informuje beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.",

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W przypadku wystąpienia we wniosku o płatność oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja może dokonać ich poprawy, informując jednocześnie beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną o wprowadzonych zmianach.";

17) po § 56 dodaje się § 56a-56f w brzmieniu:

"§ 56a. 1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania środki dotyczące zdrowia publicznego przyznaje się podmiotom uprawnionym do chowu, hodowli lub połowu ryb w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168) w związku z tymczasowym zawieszeniem lub ograniczeniem produkcji i sprzedaży lub dodatkowymi kosztami składowania produktów akwakultury i rybołówstwa śródlądowego, w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-19, w formie rekompensaty kosztów poniesionych przez te podmioty.

2. Wysokość rekompensaty, o której mowa w ust. 1, w przypadku:

1) podmiotów wykonujących działalność gospodarczą oznaczoną kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, jest obliczana zgodnie ze wzorem:

R = S x N

gdzie:

R - oznacza kwotę rekompensaty,

S - oznacza wartość rocznych przychodów ze sprzedaży netto, stanowiącą sumę wartości netto produkcji sprzedanej ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania działalności Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, oznaczoną na podstawie dokumentów księgowych, innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej albo sprawozdania statystycznego RRW-22 za rok sprawozdawczy 2018,

N - oznacza współczynnik wsparcia równy 0,1;

2) podmiotów wykonujących działalność gospodarczą oznaczoną kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych, jest obliczana zgodnie ze wzorem:

R = P x N

gdzie:

R - oznacza kwotę rekompensaty,

P - oznacza wartość rocznych przychodów ze sprzedaży netto ryb i raków, uzyskaną z tytułu wykonywania działalności Rybołówstwo w wodach śródlądowych w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących oznaczoną na podstawie dokumentów księgowych, innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej albo sprawozdania statystycznego RRW-23 za rok sprawozdawczy 2018,

N - oznacza współczynnik wsparcia równy 0,1.

§ 56b. 1. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w § 56a, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w siedzibie Agencji i jej oddziałach regionalnych, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości również na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

3. Prezes Agencji w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie;

2) działanie lub typ operacji, których dotyczy nabór wniosków o dofinansowanie.

4. Termin składania wniosków o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie może być dłuższy niż

7 dni.

5. Prezes Agencji udostępnia wzór wniosku o dofinansowanie nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

6. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się, w postaci papierowej, następujące dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie:

1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia wniosku w imieniu wspólników - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników;

3) kopię dokumentu tożsamości - w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy finansowej jest osobą fizyczną albo wspólnikiem spółki cywilnej będącym osobą fizyczną;

4) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie o wartości rocznych przychodów ze sprzedaży netto stanowiącej sumę wartości netto produkcji sprzedanych ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania działalności Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, oznaczonej na podstawie sprawozdania statystycznego RRW-22 za rok sprawozdawczy 2018, lub

5) oświadczenie potwierdzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie o wartości rocznych przychodów ze sprzedaży netto ryb i raków, uzyskanej z tytułu wykonywania działalności Rybołówstwo w wodach śródlądowych w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, oznaczonej na podstawie sprawozdania statystycznego RRW-23 za rok sprawozdawczy 2018, albo

6) oświadczenie wnioskodawcy o rocznym przychodzie ze sprzedaży netto, o którym mowa w pkt 4 lub 5, ustalonym na podstawie dokumentów księgowych za rok 2018, składane wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość osiągniętego przychodu, a w przypadku przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność później niż w 2018 r. - ustalonym na podstawie dokumentów księgowych z okresu prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę pełne lata, składanym wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość osiągniętego przychodu - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

§ 56c. 1. Wniosek o dofinansowanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli:

1) nie zawiera elementów, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy lub wymienionych w § 40 ust. 1 pkt 5, lub

2) nie jest zgodny z typem operacji, o którym mowa w § 56b ust. 3 pkt 2, lub

3) został złożony w terminie innym niż określony w ogłoszeniu, o którym mowa w § 56b ust. 3 pkt 1, albo

4) został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 56b ust. 1, ale wpłynął do Agencji po upływie 14 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 56d. Agencja sporządza listę wniosków o dofinansowanie do oceny w odniesieniu do operacji w zakresie działania środki dotyczące zdrowia publicznego, o którym mowa w art. 55 rozporządzenia nr 508/2014, na podstawie kolejności złożenia wniosków o dofinansowanie.

§ 56e. Wypłata pomocy finansowej na realizację operacji w zakresie działania środki dotyczące zdrowia publicznego, o którym mowa w art. 55 rozporządzenia nr 508/2014, jest dokonywana przez Agencję na podstawie umowy o dofinansowanie w dwóch równych transzach.

§ 56f. Do szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w zakresie działania środki dotyczące zdrowia publicznego, o którym mowa w art. 55 rozporządzenia nr 508/2014:

1) stosuje się przepisy § 39, § 40 ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 8 i 10 oraz ust. 4, § 41, § 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, § 46 oraz § 49 ust. 1 pkt 1 lit. e i lit. f;

2) przepisy § 45, 47, 48 і § 49 ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio;

3) stosuje się przepisy § 54, z tym że do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego wnioskodawcy, trybu jego rozpatrywania oraz zawarcia umowy o dofinansowanie przepisy § 40 ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 8 i 10 oraz ust. 4, § 43 ust. 2 pkt 2, § 45, 46, 47, 56b oraz 56c stosuje się odpowiednio;

4) stosuje się przepisy § 55, z tym że do wniosku następcy prawnego beneficjenta i trybu jego rozpatrywania nie stosuje się przepisów § 43 ust. 1 pkt 2, § 45-47, 56b oraz 56c;

5) nie stosuje się § 50 ust. 1, 2 i 5.";

18) w załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się część X w brzmieniu:

"X. Działanie środki ochrony zdrowia publicznego:

Kryterium wyboru operacji do dofinansowania jest kolejność złożenia wniosków w ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie.";

19) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) w ust. "1. Działanie innowacje" w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę albo kopia zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 2 lub w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, jeżeli na zgłoszeniu nie ma adnotacji właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.",

b) w ust. "3. Działanie inwestycje produkcyjne w akwakulturę":
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) plan biznesowy operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;",

pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę albo kopia zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 2 lub w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, jeżeli na zgłoszeniu nie ma adnotacji właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;",

pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające, że wnioskodawca dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;",

uchyla się pkt 19,
dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

"20) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36, z późn. zm.), sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję.",

c) ust. "5. Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" otrzymuje brzmienie:

"5. Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe:

1) w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb:

a) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone,

b) kopia dokumentu tożsamości - w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną albo wspólnikiem spółki cywilnej będącym osobą fizyczną,

c) oświadczenie współposiadacza obiektu chowu lub hodowli ryb o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w obiekcie chowu lub hodowli ryb stanowiącym przedmiot współposiadania,

d) oświadczenie wspólników spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej,

e) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji,

f) kopia decyzji o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w przepisach w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji,

g) dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb:

a) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone,

b) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji,

c) kopia decyzji o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w przepisach w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji,

d) dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji,

e) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru, oraz statut - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji,

f) kopia programu ochrony zasobów genetycznych, o którym mowa w § 29 ust. 1 rozporządzenia.";

20) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:
a) w ust. "1. Działanie innowacje":
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;",

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;",

dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

7) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę albo potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopia zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 2 lub w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, jeżeli na zgłoszeniu nie ma adnotacji właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.",

b) w ust. "2. Działanie usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury":
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.",

c) w ust. "3. Działanie inwestycje produkcyjne w akwakulturę":
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;",

pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;",

w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę albo potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopia zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 2 lub w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, jeżeli na zgłoszeniu nie ma adnotacji właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.",

d) w ust. "4. Działanie zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury":
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;",

pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.",

e) ust. "5. Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" otrzymuje brzmienie:

"5. Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe:

1) w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb:

a) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej odnoszące się do wapnowania wraz z dowodami zapłaty - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji,

b) potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za każdy rok realizacji zobowiązań, o których mowa w § 24 rozporządzenia,

c) wyciąg z księgi stawowej sporządzony na formularzu opracowanym przez instytucję zarządzającą, udostępnionym na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rybołówstwa,

d) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej odnoszące się do wapnowania wraz z dowodami zapłaty - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji,

e) certyfikat potwierdzający co najmniej 60% zawartości tlenku wapnia w wapnie palonym - w przypadku realizacji wymogu, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia,

f) opis realizacji wymogu zawierający opis ścieżki edukacyjnej i umiejscowienie przystanków edukacyjnych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji,

g) mapa z zaznaczeniem przebiegu ścieżki edukacyjnej oraz przystanków edukacyjnych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji,

h) opis realizacji wymogu utrzymania nie mniej niż 50% powierzchni lustra wody wolnej od porostu roślinności wynurzonej (twardej) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb:

a) wykaz tarlaków i selektów w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych wraz z numerami indywidualnymi tarlaków oraz liczbą oznakowanych selektów,

b) wykaz oznakowanych w roku sprawozdawczym ryb w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych,

c) wykaz porcji nasienia od ryb łososiowatych poddanych kriokonserwacji w roku sprawozdawczym, przechowywanych w słomce do kriokonserwacji o objętości 250 mikrolitrów,

d) wykaz porcji nasienia od ryb karpiowatych i jesiotrowatych poddanych kriokonserwacji w roku sprawozdawczym, przechowywanych w słomce do kriokonserwacji o objętości 250 mikrolitrów,

e) protokół przeprowadzonych w roku sprawozdawczym poborów materiału biologicznego do testów genetycznych w obrębie tego samego stada podlegającego ochronie zasobów genetycznych,

f) opis przebiegu realizacji operacji zawierający informacje o przeprowadzonych w roku sprawozdawczym zabiegach hodowlanych,

g) opis realizacji testów genetycznych zawierający podstawowe parametry populacyjne stad chronionych - współczynnik inbredu, populacyjną statystykę F - końcowy raport obejmujący wszystkie zbadane próbki,

h) opis przebiegu realizacji operacji wraz z planem unieszkodliwiania, odtwarzania i zmiany udziału linii genetycznych w zasobach kriokonserwowanych porcji nasienia.",

f) w ust. "6. Działanie promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów":
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;",

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.",

g) w ust. "7. Działanie ubezpieczenie zasobów akwakultury" pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;".

§  2.  W przypadku działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb, o którym mowa w § 29 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, zobowiązanie w zakresie realizacji operacji może obejmować również utrzymanie zasobów kriokonserwowanego nasienia od ryb łososiowatych, karpiowatych i jesiotrowatych, zamrożonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz bieżąco kriokonserwowanego w słomkach do kriokonserwacji o objętości 250 mikrolitrów, za którego realizację wysokość premii wynosi 5 zł za sztukę na dany rok kalendarzowy.
§  3.  Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze", wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy o dofinansowanie, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1561

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
Data aktu: 01/09/2020
Data ogłoszenia: 10/09/2020
Data wejścia w życie: 11/09/2020