Sposób udzielania dostępu do aplikacji.

Dz.U.20.1543
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji
Na podstawie art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) zarządza się, co następuje:
§  1.  Dostępu do aplikacji udziela się na wniosek podmiotu udzielającego pomocy, złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa.
§  2. 
1.  Wniosek, o którym mowa w § 1, zawiera:
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu udzielającego pomocy;
2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy;
3) dane użytkownika aplikacji obejmujące imię i nazwisko pracownika wyznaczonego do obsługi aplikacji, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
2.  Minister właściwy do spraw rolnictwa, udzielając dostępu do aplikacji, przekazuje wnioskodawcy identyfikator (login) i hasło dostępu do aplikacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
3.  W terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o którym mowa w ust. 1, podmiot udzielający pomocy przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa zaktualizowane dane, składając wniosek, o którym mowa w§ 1, ze wskazaniem w tym wniosku przyczyn dokonania zmiany.
4.  Minister właściwy do spraw rolnictwa aktualizuje dane, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaktualizowanych danych.
§  3.  Dostęp do aplikacji udzielony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za udzielony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
§  4.  Do wniosków o udzielenie dostępu do aplikacji złożonych w 2020 r. i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz. U. poz. 1053, z 2011 r. poz. 1467, z 2012 r. poz. 1508 oraz z 2013 r. poz. 1683), które na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. poz. 1063) utraciło moc z dniem 1 stycznia 2020 r.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020