Ubieganie się weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Dz.U.20.1308
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 lipca 2020 r.
w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne
Na podstawie art. 47 ust. 2d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące osobie posiadającej status weterana poszkodowanego nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726), zwanej dalej "ustawą", w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz osobie posiadającej status weterana poszkodowanego nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, zwanym dalej "weteranem poszkodowanym-funkcjonariuszem", w przypadku gdy cena wyrobu medycznego jest wyższa od wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357 i 945), zwanej dalej "ustawą o refundacji".
§  2. 
1.  Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyrób medyczny kwotą wykraczającą poza wysokość limitu finansowania ze środków publicznych następuje na pisemny wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, złożony do dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej "ministrem", która realizuje zadania z zakresu działalności leczniczej przez podmioty lecznicze utworzone przez ministra.
2.  Wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie ma nadanego numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
3) adres do korespondencji;
4) fakultatywnie numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej;
5) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania.
3.  Do wniosku weteran poszkodowany-funkcjonariusz dołącza:
1) kopię zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydanego przez osobę uprawnioną do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy o refundacji;
2) ofertę podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, która określa przewidywany koszt nabycia wyrobu medycznego z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz przewidywany termin realizacji zlecenia, albo
3) fakturę lub rachunek za zrealizowane zaopatrzenie w wyrób medyczny ze środków własnych weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wraz z potwierdzeniem odbioru wyrobu medycznego przez weterana poszkodowanego--funkcjonariusza.
§  3.  Dyrektor komórki, o której mowa w § 2 ust. 1, rozpatruje wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza w terminie do 30 dni od dnia jego wpływu.
§  4. 
1.  W przypadku dołączenia do wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oferty podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, dyrektor komórki, o której mowa w § 2 ust. 1, po rozpatrzeniu wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, wystawia pisemne zobowiązanie do przekazania środków finansowych w wysokości należnego dofinansowania na rachunek bankowy podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, które przekazuje weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz podmiotowi realizującemu czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.
2.  Środki finansowe w wysokości należnego dofinansowania są przekazywane na rachunek bankowy podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez dyrektora komórki, o której mowa w § 2 ust. 1, faktury lub rachunku wraz z potwierdzeniem odbioru wyrobu medycznego przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.
§  5.  W przypadku dołączenia do wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza faktury lub rachunku wraz z potwierdzeniem odbioru wyrobu medycznego, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3, środki finansowe w wysokości należnego dofinansowania są przekazywane na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez dyrektora komórki, o której mowa w § 2 ust. 1, wniosku.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne (Dz. U. poz. 500 oraz z 2018 r. poz. 1463), które na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1308

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ubieganie się weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne.
Data aktu: 17/07/2020
Data ogłoszenia: 28/07/2020
Data wejścia w życie: 12/08/2020