Przyznawanie zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi na pobyt w Domu Weterana.

Dz.U.2020.1174
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi na pobyt w Domu Weterana
Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb przyznawania zapomogi na pobyt w Domu Weterana, zwanej dalej "zapomogą", weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi, zwanym dalej "weteranami";
2) dokumenty, które należy dołączyć do wniosku;
3) sposób przekazywania zapomogi;
4) sposób tworzenia funduszu na zapomogi.
§  2.  Wniosek o przyznanie zapomogi kieruje się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  3.  Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1) dokumenty potwierdzające poniesione koszty pobytu, w szczególności faktury, rachunki lub dowody zakupu;
2) oświadczenie o wysokości dochodów za rok poprzedzający złożenie wniosku;
3) oświadczenie weterana o:
a) terminie pobytu w Domu Weterana oraz o miesięcznej opłacie za pobyt,
b) otrzymaniu bądź nieotrzymaniu z innych środków publicznych pomocy pieniężnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu.
§  4.  Zapomogę wypłaca się weteranowi:
1) pobierającemu emeryturę lub rentę policyjną na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723) - za pośrednictwem organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego,
2) pozostającemu w stosunku służbowym - za pośrednictwem jednostki organizacyjnej odpowiednio Policji, Straży Granicznej albo Państwowej Straży Pożarnej właściwej dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza oraz Służby Ochrony Państwa,
3) niepobierającemu emerytury lub renty policyjnej i niepozostającemu w stosunku służbowym - za pośrednictwem jednostki organizacyjnej odpowiednio Policji, Straży Granicznej albo Państwowej Straży Pożarnej właściwej dla ostatniego miejsca pełnienia służby funkcjonariusza oraz Służby Ochrony Państwa

- przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na wskazane konto bankowe.

§  5. 
1.  Fundusz na zapomogi tworzy się w ramach środków budżetowych części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
2.  Fundusz na zapomogi stanowi pięćdziesięciokrotność kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi zapomogi na pobyt w Domu Weterana oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi (Dz. U. poz. 686 oraz z 2019 r. poz. 220), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726).

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020