Przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej.

Dz.U.2020.1129
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej
Na podstawie art. 74a ust. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb, terminy oraz jednostki właściwe do przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "ZUS", składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanych dalej "składkami", od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi Straży Granicznej po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono tych składek.
§  2. 
1.  Składki przekazuje się na wskazany przez ZUS rachunek bankowy przy użyciu bankowych dokumentów płatniczych, określonych w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875).
2.  Składki rozliczone w deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem całego okresu służby funkcjonariusza Straży Granicznej, przekazuje się do ZUS:
1) za miesiąc grudzień, za funkcjonariusza Straży Granicznej, który pozostawał w służbie cały rok kalendarzowy lub co najmniej w grudniu danego roku kalendarzowego;
2) za ostatni miesiąc pozostawania w służbie, za funkcjonariusza Straży Granicznej, który został zwolniony ze służby w trakcie roku kalendarzowego.
§  3. 
1.  Składki przekazuje się w terminie:
1) 60 dni od dnia zwolnienia funkcjonariusza Straży Granicznej ze służby, w przypadku gdy przekazanie składek następuje z urzędu;
2) 60 dni od dnia złożenia wniosku, w przypadku gdy przekazanie składek następuje na wniosek funkcjonariusza Straży Granicznej;
3) niezwłocznie, jednak nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zawiadomienie z ZUS o ustaleniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej prawa do emerytury przewidzianej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 i 568).
2.  Jednocześnie z przekazaniem składek przekazuje się do ZUS dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2.
§  4.  Składki przekazują do ZUS:
1) Komenda Główna Straży Granicznej,
2) oddział Straży Granicznej,
3) Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej,
4) Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej,
5) ośrodek Straży Granicznej

- właściwe w sprawie wypłaty uposażenia funkcjonariuszowi Straży Granicznej w dniu jego zwolnienia ze służby.

§  5.  W przypadku gdy zwolnienie ze służby funkcjonariusza Straży Granicznej, który nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, nastąpiło przed dniem 1 października 2003 r., składki przekazuje się do dnia 31 marca 2004 r.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2019.2264).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1129 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej.
Data aktu: 23/12/2003
Data ogłoszenia: 29/06/2020
Data wejścia w życie: 29/12/2003