Moc obowiązująca w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Lizbonie dnia 9 maja 1995 r.

Dz.U.2020.1061
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Lizbonie dnia 9 maja 1995 r.
Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. 1 , Republika Portugalska staje się dnia 1 czerwca 2020 r. stroną wyżej wymienionej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 1 czerwca 2020 r. Konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Republika Portugalska, składając dokument ratyfikacyjny, złożyła:

2) zastrzeżenia zgodnie z: art. 3 ust. 5 lit. a), art. 4 ust. 3 lit. a), art. 8 ust. 3 lit. b) pkt i), art. 10 ust. 5 lit. a), art. 12 ust. 4, art. 14 ust. 3 lit. a), art. 16 ust. 5 lit. a), art. 19 ust. 11, art. 19 ust. 12, art. 23 ust. 2, art. 23 ust. 7, art. 28 ust. 2 lit. a), art. 35 ust. 6 oraz art. 36 ust. 2
- Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Treści notyfikacji oraz zastrzeżeń zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wskazane w niniejszym oświadczeniu rządowym złożone przez Republikę Portugalską notyfikacje i zastrzeżenia do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., mają zastosowanie w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Lizbonie dnia 9 maja 1995 r. 2 .

Notvfíkacia zgodnie z art. 2 ust. 1 lit, a) pkt ii)

Artykuł 2. - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Portugalia planuje objęcie Konwencją następujących umów:

Nr Tytuł Druga

Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst pierwotny/ Instrument zmieniający Data podpisania Data wejścia w życie
553) Konwencja między Republiką Portugalską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Polska Tekst pierwotny 09-05-1995 04-02-1998

Article 2. - Interpretation of Terms

Notification - Agreements Covered by the Convention

Pursuant to Article 2(l)(a)(ii) of the Convention Portugal wishes the following agreements to be covered by the Convention:

No Title Other

Contracting

Jurisdiction

Original/

Amending instrument

Date

of signature

Date of entry into force
55 Convention between the Portuguese Republic and the Republic of Poland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income Poland Original 09-05-1995 04-02-1998

Zastrzeżenie zgodnie z art. 3 ust. 5 lit, a)

Artykuł 3. - Podmioty transparentne podatkowo

Zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a) Konwencji Portugalia zastrzega prawo do niestosowania art. 3 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 3. - Transparent Entities

Pursuant to Article 3(5)(a) of the Convention Portugal reserves the right for the entirety of Article 3 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 4 ust. 3 lit, a)

Artykuł 4. - Podmioty o podwójnej siedzibie

Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a) Konwencji Portugalia zastrzega prawo do niestosowania art. 4 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 4 - Dual Resident Entities

Pursuant to Article 4(3)(a) of the Convention Portugal reserves the right for the entirety of Article 4 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 5 ust. 10

Artykuł 5. - Stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 5 ust. 10 Konwencji Portugalia, na podstawie art. 5 ust. 1, dokonuje wyboru stosowania Opcji C przewidzianej w tym artykule.

Article 5. - Application of Methods for Elimination of Double Taxation Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 5(10) of the Convention Portugal hereby chooses under Article 5(1) to apply Option C of that Article.

Notyfikacja zgodnie z art. 6 ust. 5

Artykuł 6. - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Konwencji Portugalia wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 6 ust. 4 oraz zawierają tekst preambuły, o którym mowa w art. 6 ust. 2. Tekst odpowiedniego fragmentu preambuły został wskazany poniżej.

Numer wymienionej

Umowy

Druga

Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst preambuły
55 Polska <Rząd Republiki Portugalskiej i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, > pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od podatków od dochodu, <uzgodniły, co następuje:>

Article 6. - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Existing Preamble Language in Listed Agreements

Pursuant to Article 6(5) of the Convention Portugal considers that the following agreements are not within the scope of a reservation under Article 6(4) and contain preamble language described in Article 6(2). The text of the relevant preambular paragraph is identified below.

Listed

Agreement

Number

Other

Contracting

Jurisdiction

Preamble Text
55 Poland <The Government of the Portuguese Republic and the Government of the Republic of Poland, > desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, <have agreed as follows:>

Zastrzeżenie zgodnie z art. 8 ust. 3 lit, b) pkt і)

Artykuł 8. - Transakcje wypłat dywidend

Zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. b) pkt i) Konwencji Portugalia zastrzega prawo do niestosowania art. 8 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w zakresie, w jakim przepisy, o których mowa w art. 8 ust. 1, przewidują już minimalny okres posiadania. Następujące umowy zawierają postanowienia będące w zakresie niniejszego zastrzeżenia.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
55 Polska art. 10 ust. 3

Article 8. - Dividend Transfer Transactions

Pursuant to Article 8(3)(b)(i) of the Convention Portugal reserves the right for the entirety of Article 8 not to apply to its Covered Tax Agreements to the extent that the provisions described in Article 8(1) already include a minimum holding period. The following agreements contain provisions that are within the scope of this reservation.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
55 Poland Article 10(3)

Notyfikacją zgodnie z art. 9 ust. 8

Artykuł 9. - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 9 ust. 8 Konwencji Portugalia dokonuje wyboru stosowania art. 9 ust. 4.

Article 9. - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 9(8) of the Convention Portugal hereby chooses to apply Article 9(4).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 10 ust. 5 lit a)

Artykuł 10. - Klauzula antyabuzywna dotycząca zakładów położonych na terytoriach trzecich jurysdykcji

Zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a) Konwencji Portugalia zastrzega prawo do niestosowania art. 10 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 10. - Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions

Pursuant to Article 10(5)(a) of the Convention Portugal reserves the right for the entirety of Article 10 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 12 ust. 4

Artykuł 12. - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Zgodnie z art. 12 ust. 4 Konwencji Portugalia zastrzega prawo do niestosowania art. 12 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Artide 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Pursuant to Article 12(4) of the Convention Portugal reserves the right for the entirety of Article 12 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notvfìkacia zgodnie z art. 13 ust. 8

Artykuł 13. - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 13 ust. 8 Konwencji Portugalia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 13 ust. 5 lit. b). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
55 Polska art. 5 ust. 4

Article 13. - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 13(8) of the Convention Portugal considers that the following agreements contain a provision described in Article !3(5)(b). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
55 Poland Article 5(4)

Zastrzeżenie zgodnie z art. 14 ust. 3 lit, a)

Artykuł 14. - Podział umów

Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) Konwencji Portugalia zastrzega prawo do niestosowania art. 14 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 14. - Splitting-up of Contracts

Pursuant to Article 14(3)(a) of the Convention Portugal reserves the right for the entirety of Article 14 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 16 ust. 5 lit, a)

Artykuł 16. - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Zgodnie z art. 16 ust. 5 lit. a) Konwencji Portugalia zastrzega prawo do niestosowania art. 16 ust. 1 zd. 1 w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, na tej podstawie, że zamierza spełnić minimalny standard w zakresie usprawnienia rozwiązywania sporów stosownie do Pakietu OECD/G20 BEPS przez zapewnienie, że na podstawie każdej z zawartych Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja (wyłączając Umowę Podatkową, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, która pozwala osobie na przedstawienie swojej sprawy właściwemu organowi którejkolwiek Umawiającej się Jurysdykcji), w przypadku gdy osoba jest zdania, że działania jednej lub obu Umawiających się Jurysdykcji powodują lub spowodują dla niej opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, wówczas może ona, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych Umawiających się Jurysdykcji, przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi Umawiającej się Jurysdykcji, na terytorium której ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub - w przypadku gdy do sprawy przedstawionej przez tę osobę ma zastosowanie postanowienie Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, dotyczące równego traktowania z uwagi na obywatelstwo - właściwemu organowi tej z Umawiających się Jurysdykcji, której osoba ta jest obywatelem; wówczas właściwy organ tej Umawiającej się Jurysdykcji dokona dwustronnej notyfikacji lub uzgodnienia z właściwym organem drugiej Umawiającej się Jurysdykcji w sprawach, w których właściwy organ, któremu przedstawiono sprawę w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się, nie uznaje zarzutu podatnika za uzasadniony.

Artide 16 - Mutual Agreement Procedure

Pursuant to Article 16(5)(a) of the Convention Portugal reserves the right for the first sentence of Article 16(1) not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS Package by ensuring that under each of its Covered Tax Agreements (other than a Covered Tax Agreement that permits a person to present a case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction), where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, that person may present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which the person is a resident or, if the case presented by that person comes under a provision of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, to that of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national; and the competent authority of that Contracting Jurisdiction will implement a bilateral notification or consultation process with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction for cases in which the competent authority to which the mutual agreement procedure case was presented does not consider the taxpayer's objection to be justified.

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit, b) pkt ii)

Artykuł 16. - Procedura wzajemnego porozumiewania się Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii) Konwencji Portugalia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidujące, że sprawa, o której mowa w art. 16 ust. 1 zd. 1, powinna być przedstawiona w okresie co najmniej trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
55 Polska art. 25 ust. 1 zd. 2

Article 16. - Mutual Agreement Procedure Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(b)(ii) of the Convention Portugal considers that the following agreements contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
55 Poland Article 25(1), second sentence

Notyfikacja zgodnie z art. 17 ust. 4

Artykuł 17. - Korekty współzależne

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Konwencji Portugalia wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Konwencji. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy Druga Umawiająca się Jurysdykcja Przepis
55 Polska art. 9 ust. 2

Article 17. - Corresponding Adjustments

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 17(4) of the Convention Portugal considers that the following agreements contain a provision described in Article 17(2). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number Other Contracting Jurisdiction Provision
55 Poland Article 9(2)

Notvfíkacia zgodnie z. art. 18

Artykuł 18. - Wybór stosowania Części VI

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 18 Konwencji Portugalia dokonuje wyboru stosowania Części VI.

Article 18. - Choice to Apply Part VI Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 18 of the Convention Portugal hereby chooses to apply Part VI.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 19 ust. 11

Artykuł 19. - Obowiązkowe postępowanie arbitrażowe

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Konwencji dla celów stosowania art. 19 w odniesieniu do Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, Portugalia zastrzega prawo do zastąpienia okresu dwuletniego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lit. b), okresem trzech lat.

Article 19. - Mandatory Binding Arbitration

Pursuant to Article 19(11) of the Convention for purposes of applying Article 19 to its Covered Tax Agreements, Portugal reserves the right to replace the two-year period set forth in Article 19(l)(b) with a three-year period.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 19 ust. 12

Artykuł 19. - Obowiązkowe postępowanie arbitrażowe

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Konwencji Portugalia zastrzega prawo stosowania następujących zasad w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, bez względu na pozostałe przepisy art. 19:

a) jakakolwiek kwestia nierozwiązana w toku procedury wzajemnego porozumiewania się, która byłaby objęta zakresem postępowania arbitrażowego przewidzianego w niniejszej Konwencji, nie będzie przedłożona do postępowania arbitrażowego, jeżeli rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny którejkolwiek z Umawiających się Jurysdykcji;
b) jeżeli, w dowolnym czasie po złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania arbitrażowego a przed przedstawieniem przez panel arbitrów jego decyzji właściwym organom Umawiających się Jurysdykcji, rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny jednej z Umawiających się Jurysdykcji, wówczas postępowanie arbitrażowe zostaje zakończone.

Article 19. - Mandatory Binding Arbitration

Pursuant to Article 19(12) of the Convention Portugal reserves the right for the following rules to apply with respect to its

Covered Tax Agreements notwithstanding the other provisions of Article 19:

a) any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for by the Convention shall not be submitted to arbitration, if a decision on this issue has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting Jurisdiction;
b) if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a decision concerning the issue is rendered by a court or administrative tribunal of one of the Contracting Jurisdictions, the arbitration process shall terminate.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 23 ust. 2

Artykuł 23. - Rodzaje postępowania arbitrażowego

Zgodnie z art. 23 ust. 2 Konwencji dla celów stosowania art. 23 w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, Portugalia zastrzega prawo do niestosowania art. 23 ust. 1, w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 23. - Type of Arbitration Process

Pursuant to Article 23(2) of the Convention for the purpose of applying Article 23 to its Covered Tax Agreements, Portugal reserves the right for Article 23(1) not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacją zgodnie z art. 23 ust. 4

Artykuł 23. - Rodzaje postępowania arbitrażowego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Konwencji Portugalia dokonuje wyboru stosowania art. 23 ust. 5. Article 23 - Type of Arbitration Process Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 23(4) of the Convention Portugal hereby chooses to apply Article 23(5).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 23 ust. 7

Artykuł 23. - Rodzaje postępowania arbitrażowego

Zgodnie z art. 23 ust. 7 Konwencji Portugalia zastrzega prawo do niestosowania Części VI w odniesieniu do wszystkich zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w odniesieniu do których druga Umawiająca się Jurysdykcja złożyła zastrzeżenie na podstawie art. 23 ust. 6.

Article 23. - Type of Arbitration Process

Pursuant to Article 23(7) of the Convention Portugal reserves the right for Part VI not to apply with respect to all Covered Tax Agreements for which the other Contracting Jurisdiction makes a reservation pursuant to Article 23(6).

Notyfikacja zgodnie z art. 24 ust. 1

Artykuł 24. - Porozumienie w sprawie innego rozwiązania sprawy Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Konwencji Portugalia dokonuje wyboru stosowania art. 24 ust. 2. Article 24 - Agreement on a Different Resolution Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 24(1) of the Convention Portugal hereby chooses to apply Article 24(2).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 28 ust. 2 lit, a)

Art.  28. 

- Zastrzeżenia

Zastrzeżenie dotyczące zakresu arbitrażu

Zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a) Konwencji Portugalia składa następujące zastrzeżenia w odniesieniu do zakresu spraw, do których będzie stosowany arbitraż zgodnie z przepisami Części VI.

1.  Portugalia zastrzega prawo do ograniczenia zakresu kwestii, do których stosowany będzie arbitraż zgodnie z Konwencją, do następujących:
i. kwestie wynikające z postanowień zbliżonych do art. 5 (Zakład) Konwencji Modelowej OECD;
ii. kwestie wynikające z postanowień zbliżonych do art. 7 (Zyski przedsiębiorstw) Konwencji Modelowej OECD oraz
iii. kwestie wynikające z postanowień zbliżonych do art. 9 (Przedsiębiorstwa powiązane) Konwencji Modelowej OECD.
2.  Portugalia zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu stosowania Części VI spraw dotyczących części dochodu lub majątku, nieopodatkowanych przez Umawiającą się Jurysdykcję, z uwagi na to, że nie zostały one włączone do podstawy opodatkowania, są one objęte zwolnieniem lub stawką zero, co zostało przewidziane jedynie na podstawie przepisów krajowego prawa podatkowego tej Umawiającej się Jurysdykcji.
3.  Portugalia zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu stosowania Części VI spraw dotyczących zachowania osób bezpośrednio zaangażowanych w daną sprawę, które na podstawie ostatecznego rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym lub administracyjnym podlegają karze za oszustwa podatkowe, umyślne niewykonanie zobowiązania lub rażące zaniedbanie. W tym celu kary za oszustwa podatkowe, umyślne niewykonanie zobowiązania lub rażące zaniedbanie będą obejmować kary za przestępstwa podatkowe, jak również za inne poważne wykroczenia podatkowe określone w art. 23 ust. 3 RGIT (Regime Geral das Infrações Tributárias), uregulowane w Ustawie 15/2001 z dnia 15 czerwca 2001 r. Każde kolejne przepisy zastępujące, zmieniające lub aktualizujące te regulacje również będą objęte tym zastrzeżeniem. Portugalia powiadomi Depozytariusza o wszelkich takich kolejnych przepisach.
4.  Portugalia zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu stosowania Części VI spraw dotyczących stosowania krajowych ogólnych przepisów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania lub przepisów antyabuzywnych zawartych w Umowie podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, zmodyfikowanej niniejszą Konwencją. W tym celu krajowe ogólne przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania Portugalii będą obejmować art. 38 i 39 LGT (Lei Geral Tributária), uregulowane w Dekrecie 398/98 z dnia 17 grudnia 1998 r., z późniejszymi zmianami. Każde kolejne regulacje zastępujące, zmieniające lub aktualizujące te przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania również będą objęte tym zastrzeżeniem. Portugalia powiadomi Depozytariusza o wszelkich takich kolejnych przepisach.
5.  Portugalia zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu stosowania Części VI spraw, do których będzie stosowany arbitraż na mocy Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (90/436/EWG), z późniejszymi zmianami, lub Dyrektywy Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej, lub na mocy jakiegokolwiek innego instrumentu Unii Europejskiej.

Article 28. - Reservations

Reservations Formulated for Scope of Arbitration

Pursuant to Article 28(2)(a) of the Convention Portugal formulates the following reservations with respect to the scope

of cases that shall be eligible for arbitration under the provisions of Part VI.

1. Portugal reserves the right to limit the scope of issues eligible for arbitration under the Convention to the following:
i. Issues arising under provisions akin to Article 5 (Permanent Establishment) of the OECD Model Tax Convention;
ii. Issues arising under provisions akin to Article 7 (Business Profits) of the OECD Model Tax Convention; and
iii. Issues arising under provisions akin to Article 9 (Associated Enterprises) of the OECD Model Tax Convention.
2. Portugal reserves the right to exclude from the scope of Part VI cases concerning items of income or capital that are not taxed by a Contracting Jurisdiction either because they are not included in the taxable base in that Contracting Jurisdiction or because they are subject to an exemption or zero tax rate provided only under the domestic tax law of that Contracting Jurisdiction.
3. Portugal reserves the right to exclude from the scope of Part VI cases involving the conduct of a person directly affected by the case that, by final ruling resulting from judicial or administrative proceedings, has been subject to a penalty for tax fraud, wilful default or gross negligence. For this purpose, penalties for tax fraud, wilful default or gross negligence shall include the penalties for tax crimes as well as for other serious tax infringements as defined by Article 23(3) of RGIT (Regime Geral das Infrações Tributárias), enacted by the Law 15/2001, of 5 June 2001. Any subsequent provisions replacing, amending or updating these provisions would also be comprehended. Potrugal shall notify the Depositary of any such subsequent provisions.
4. Portugal reserves the right to exclude from the scope of Part VI cases involving the application of domestic general anti-avoidance rules or anti-abuse rules contained in a Covered Tax Agreement as modified by the Convention. For this purpose, the Portuguese's domestic general anti-avoidance rules shall include Articles 38 and 39 of LGT (Lei Geral Tributária) enacted by the Decree-Law 398/98, of 17 December 1998, as amended. Any subsequent rules replacing, amending or updating these anti-avoidance rules would also be comprehended. Portugal shall notify the Depositary of any such subsequent provisions.
5. Portugal reserves the right to exclude from the scope of Part VI cases eligible for arbitration under the Convention on the Elimination of Double Taxation in Connection with the Adjustruent of Profits of Associated Enterprises (90/436/EEC), as amended, or the European Union Council Directive (EU) 2017/1852 of 10 October 2017 on tax dispute resolution mechanisms in the European Union, or under any other instrument of the European Union.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 35 ust. 6 Artykuł 35 - Stosowanie

Zgodnie z art. 35 ust. 6 Konwencji Portugalia zastrzega prawo do niestosowania art. 35 ust. 4 Konwencji do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Artide 35 - Entry into Effect

Pursuant to Article 35(6) of the Convention Portugal reserves the right for Article 35(4) not to apply with respect to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 36 ust. 2 Artykuł 36 - Stosowanie Części VI

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Konwencji Portugalia zastrzega prawo do stosowania przepisów Części VI w zakresie sprawy przedstawionej właściwemu organowi Umawiającej się Jurysdykcji przed późniejszą z dat, z którą niniejsza Konwencja wchodzi w życie w każdej z Umawiających się Jurysdykcji, które są stronami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, wyłącznie w zakresie, w jakim właściwe organy obu Umawiających się Jurysdykcji zgodziły się, że znajdzie ona zastosowanie do tej konkretnej sprawy.

Article 36.

- Entry into Effect of Part VI

Pursuant to Article 36(2) of the Convention Portugal reserves the right for Part VI to apply to a case presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates on which the Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement only to the extent that the competent authorities of both Contracting Jurisdictions agree that it will apply to that specific case.

3) Numer wskazany przez Portugalię w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r" w notyfikacji złożonej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) ww. Konwencji.

1 Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r" została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369 oraz z 2020 r. poz. 341.
2 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Lizbonie dnia 9 maja 1995 r" została ogłoszona wDz. U. z 1998 r. poz. 304, z 2017 r. poz. 1101 oraz 2020 r. poz. 993.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1061

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Moc obowiązująca w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Lizbonie dnia 9 maja 1995 r.
Data aktu: 22/04/2020
Data ogłoszenia: 18/06/2020
Data wejścia w życie: 18/06/2020