Plany ruchu zakładów górniczych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 16 lutego 2012 r.
w sprawie planów ruchu zakładów górniczych2)

Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące treści planu ruchu:
1)
podziemnego zakładu górniczego - w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
odkrywkowego zakładu górniczego - w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi - w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
zakładu górniczego prowadzącego metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów - w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5)
zakładu górniczego prowadzącego metodą otworową: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów - w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6)
zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych - w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
7)
zakładu wykonującego roboty geologiczne polegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych - w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
8)
likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) podziemnego zakładu górniczego - w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
9)
likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) odkrywkowego zakładu górniczego - w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
10)
likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi - w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
11)
likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego prowadzącego metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów - w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
12)
likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego prowadzącego metodą otworową: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów - w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
13)
zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze - w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
§  2. 
Zmiany planów ruchu sporządzonych na podstawie dotychczasowych przepisów dokonuje się zgodnie z załącznikami nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 840, z 2003 r. Nr 181, poz. 1776 oraz z 2006 r. Nr 186, poz. 1378).
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.3)
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegółowa w znaczeniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 404 z 31.12.1992, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 134, z późn. zm.).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 840, z 2003 r. Nr 181, poz. 1776 oraz z 2006 r. Nr 186, poz. 1378), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO

1.
Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy i zakładu górniczego:
1)
nazwa i dane teleadresowe przedsiębiorcy i zakładu górniczego;*)
2)
podstawowe wskaźniki charakteryzujące zakład górniczy - według wzoru nr 1.
2.
Podstawowe obiekty, maszyny i urządzenia zakładu górniczego:
1)
ogólny opis, charakterystyka i dane techniczne;
2)
zestawienie danych technicznych i parametrów ruchu:
a)
urządzeń wyciągowych w szybach i szybikach - według wzoru nr 2,
b)
stacji wentylatorów głównych - według wzoru nr 3;
3)
zestawienie projektowanych zmian w podstawowych obiektach, maszynach i urządzeniach zakładu górniczego (budowa nowych, przebudowa, rozbudowa lub likwidacja), z wyjątkiem obiektów budowlanych zakładu górniczego - według wzoru nr 4. Programy remontów kapitalnych i modernizacji w odniesieniu do podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego, z podaniem zakresu i planu naprawy oraz planu modernizacji.
3.
Zasilanie zakładu górniczego w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
4.
Charakterystyka terenu zakładu górniczego z określeniem obiektów budowlanych zakładu górniczego.
5.
Zestawienie projektowanych robót budowlanych w obiektach budowlanych zakładu górniczego - według wzoru nr 5.
6.
Składy materiałów wybuchowych - typy składów, ich lokalizacja, ilość środków strzałowych, które mogą być przechowywane, oraz sposób przewietrzania.
7.
Tabelaryczny opis partii złoża lub pokładów, w których będą prowadzone eksploatacyjne roboty górnicze - według wzoru nr 6. W przypadku konieczności zamieszcza się uzupełnienie tabeli w formie opisowej.
8.
Zestawienie planowanych wyrobisk udostępniających i wyrobisk przygotowawczych - według wzoru nr 7.

Wyszczególnienie:

1)
szyby i szybiki;
2)
chodniki podstawowe na poziomach;
3)
główne upadowe;
4)
przekopy oraz inne wyrobiska kamienne.

W odniesieniu do złóż lub pokładów zagrożonych tąpaniami ujmuje się cały zakres robót przygotowawczych, natomiast w przypadku zakładów górniczych wydobywających rudy miedzi ujmuje się roboty przygotowawcze w zakresie podstawowych wiązek wyrobisk.

9.
Roboty wiertnicze i roboty geologiczne wykonywane na potrzeby ruchu zakładu górniczego.
10.
Podsadzka i wykorzystanie odpadów:
1)
zakres stosowania poszczególnych rodzajów podsadzki lub mieszanin doszczelniających;
2)
stosowane technologie podsadzania lub doszczelniania, podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne instalacji oraz urządzeń do wytwarzania i transportu podsadzki oraz mieszanin doszczelniających, a także sposób odprowadzania i oczyszczania wody podsadzkowej;
3)
zakres i częstotliwość monitorowania wód w rejonach podsadzania lub doszczelniania,
11.
Przewietrzanie:
1)
sposoby regulacji i. zabezpieczeń:
a)
grupowych i rejonowych prądów powietrza,
b)
połączeń pomiędzy prądami powietrza doprowadzanymi od szybu wdechowego a odprowadzanymi do szybu wydechowego,
c)
podsieci wentylacyjnych;
2)
rejony przewietrzane prądem powietrza sprowadzanym na upad, wyrobiska przewietrzane na upad, zastosowane środki bezpieczeństwa;
3)
rejony przewietrzane poniżej poziomu udostępnienia;
4)
otwory równoznaczne podsieci wentylacyjnych oraz otwory równoznaczne dla optymalnej pracy wentylatorów głównego przewietrzania;
5)
harmonogram niezbędnych robót związanych ze zmianami w sieci wentylacyjnej;
6)
połączenia wentylacyjne z sąsiednimi zakładami górniczymi,
12.
Zagrożenie metanowe:
1)
charakterystyka zagrożenia metanowego;*)
2)
metanonośność w pokładach lub ich częściach, a w odniesieniu do zakładów górniczych wydobywających sól - gazonośność złóż lub ich części;
3)
przewidywane kształtowanie się zagrożenia metanowego w miarę postępu robót górniczych;
4)
metanowość bezwzględna zakładu górniczego;
5)
rozpoznawanie oraz profilaktyka i usuwanie zagrożenia metanowego.
13.
Zagrożenie wyrzutami gazów i skał:
1)
charakterystyka zagrożenia wyrzutami gazów i skał;*)
2)
przewidywane kształtowanie się stanu zagrożenia wyrzutami gazów i skał w miarę postępu robót górniczych;
3)
rozpoznawanie oraz profilaktyka i usuwanie zagrożenia wyrzutami gazów i skał;
4)
sposób wykonywania robót strzałowych w warunkach zagrożenia wyrzutami gazów i skał.
14.
Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego:
1)
charakterystyka zagrożenia wybuchem pyłu węglowego;*)
2)
profilaktyka.
15.
Zagrożenie pożarowe:
1)
pożary endogeniczne:
a)
ocena zagrożenia pożarowego rejonów wydobywczych,
b)
rozpoznawanie zagrożenia oraz profilaktyka,
c)
zestawienie pól pożarowych z podaniem powierzchni w m2, otamowanych zasobów w Mg oraz daty powstania pola,
d)
plan likwidacji pól pożarowych;
2)
metody zapobiegania pożarom egzogenicznym.
16.
Zagrożenie tąpaniami:
1)
charakterystyka zagrożenia tąpaniami;*)
2)
przewidywane kształtowanie się stanu zagrożenia tąpaniami w miarę postępu robót górniczych, z uwzględnieniem zaszłości eksploatacyjnych;
3)
monitorowanie oraz profilaktyka i usuwanie zagrożenia tąpaniami.
17.
Zagrożenie wodne i warunki hydrogeologiczne:
1)
charakterystyka zagrożenia wodnego;*)
2)
zestawienie źródeł zagrożenia wodnego - według wzoru nr 8;
3)
przewidywane kształtowanie się zagrożenia wodnego związanego z prowadzonymi i projektowanymi robotami górniczymi, a także zagrożeń związanych z odprowadzaniem wód podsadzkowych oraz ze strony szybów, szybików i otworów wiertniczych;
4)
przewidywane kształtowanie się zagrożenia wodnego ze strony wód powodziowych dla zakładu górniczego, sposoby zabezpieczenia obiektów i wyrobisk górniczych przed skutkami powodzi.
18.
Zagrożenie substancjami promieniotwórczymi.

Charakterystyka zagrożenia substancjami promieniotwórczymi.*)

19.
Zagrożenie klimatyczne:
1)
charakterystyka zagrożenia klimatycznego;*)
2)
przewidywane kształtowanie się stanu zagrożenia klimatycznego;
3)
sposób usuwania zagrożenia klimatycznego.
20.
Technika robót strzałowych:
1)
metody wykonywania robót strzałowych;
2)
organizacja służby strzałowej.
21.
Pokłady lub części pokładów, które mają być podebrane, z uzasadnieniem konieczności podbierania oraz określeniem skutków podebrania.
22.
Zakres wykorzystania zasobów złoża kopaliny w okresie obowiązywania planu ruchu, w nawiązaniu do projektu zagospodarowania złoża oraz projektów technicznych eksploatacji złóż, pokładów lub ich części, opracowywanych dla każdego złoża, pokładu lub jego części.

W szczególności określa się:

1)
zasoby przemysłowe w części objętej projektowaną eksploatacją;
2)
opis projektowanych strat w zasobach przemysłowych i nieprzemysłowych, z uzasadnieniem;
3)
sposób ochrony i racjonalnego wykorzystania kopalin towarzyszących w okresie obowiązywania planu ruchu;
4)
zestawienie projektowanych strat w zasobach złoża kopaliny - według wzoru nr 9.
23.
Prognoza wpływu działalności górniczej na środowisko w okresie obowiązywania koncesji.
24.
Ochrona środowiska oraz obiektów budowlanych. Zamierzenia w zakresie zapobiegania i ograniczania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w okresie obowiązywania planu ruchu.

W szczególności uwzględnia się:

1)
następujące rygory związane z eksploatacją złoża w granicach filarów ochronnych wyznaczonych dla dóbr wymagających ochrony:
a)
środki profilaktyki górniczej i budowlanej,
b)
koordynację robót górniczych i zapobiegawczo-naprawczych,
c)
obserwacje obiektów budowlanych,
d)
geodezyjne, geofizyczne i inne pomiary wskaźników deformacji oraz parametrów drgań gruntu powodowanych działalnością górniczą;
2)
charakterystykę zagospodarowania powierzchni terenu górniczego w granicach zasięgu wpływów projektowanej eksploatacji, wykorzystując do tego wyniki inwentaryzacji;
3)
zestawienie obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej o kategorii odporności równej lub niższej od kategorii terenu górniczego w zasięgu wpływów projektowanej eksploatacji, z uwzględnieniem odporności dynamicznej na wstrząsy górnicze - według wzoru nr 10;
4)
prognozę wpływu działalności górniczej na środowisko, w szczególności w zakresie:
a)
deformacji ciągłych,
b)
deformacji nieciągłych,
c)
drgań gruntu,
d)
szkód w obiektach budowlanych oraz infrastrukturze technicznej,
e)
zaburzeń warunków hydrologicznych przepływu wody w ciekach naturalnych i sztucznych oraz szkód w wodach powierzchniowych,
f)
zmian stosunków wodnych, a zwłaszcza możliwości wystąpienia zalewisk terenowych i podtopień gruntu;
5)
zamierzenia w zakresie pomiarów deformacji terenu i obiektów budowlanych objętych wpływami projektowanej eksploatacji;
6)
ustalenia dotyczące sposobu przeciwdziałania i usuwania skutków projektowanej eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem:
a)
ochrony: powierzchni ziemi, sieci hydrograficznej, obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej,
b)
rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych w wyniku wydobywania kopalin;
7)
gospodarkę odpadami oraz masami ziemnymi lub skalnymi powstałymi w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem;
8)
gospodarkę wodno-ściekową, w tym zapotrzebowanie, doprowadzenie, odprowadzenie, oczyszczanie i wykorzystanie wód (środki techniczne, bilans wód kopalnianych) - według wzoru nr 11;
9)
ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem (urządzenia ochrony powietrza, ich stan techniczny, zamierzenia w zakresie ograniczenia emisji substancji wprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany i niezorganizowany);
10)
ochronę przed hałasem i wibracjami przenikającymi do środowiska, urządzenia ochronne, zamierzenia w zakresie ograniczenia hałasu i wibracji przenikających do środowiska;
11)
czynniki mające wpływ na środowisko, w szczególności:
a)
substancje toksyczne,
b)
źródła promieniowania jonizującego: naturalne i sztuczne.
25.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. Miejsca i źródła ich występowania. Profilaktyka.
26.
Organizacja opieki lekarskiej, w tym udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
27.
Szkolenie załogi.

Załączniki do planu ruchu

1.
Struktura organizacyjna zakładu górniczego, z określeniem stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu.
2.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni w granicach terenu górniczego, sporządzana w skali nie niniejszej niż 1:5000, w uzasadnionych przypadkach w skali 1:10 000, przedstawiająca sytuację i zagospodarowanie powierzchni w granicach terenu górniczego, z naniesieniem:
1)
granic udokumentowania złoża;
2)
granic obszaru i terenu górniczego;
3)
granic obszarów i terenów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru i terenu górniczego;
4)
obiektów lub obszarów podlegających ochronie;
5)
granic filarów ochronnych;
6)
sejsmicznej prognozy drgań gruntu;
7)
miejsc lokalizacji stanowisk do pomiaru drgań gruntu;
8)
obiektów o kategorii odporności równej lub niższej od kategorii terenu górniczego w granicach zasięgu wpływów projektowanej eksploatacji;
9)
obiektów o równej lub niższej odporności dynamicznej od prognozowanych drgań gruntu (wartości przyśpieszeń drgań lub prędkości).
3.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni w granicach terenu górniczego, sporządzona w skali nie mniejszej niż 1:5000, w uzasadnionych przypadkach w skali 1:10 000, z naniesieniem:
1)
granic obszaru i terenu górniczego;
2)
obrysu oznaczonych części złoża przewidzianych do eksploatacji oraz stref i wielkości wpływów projektowanej eksploatacji, wyznaczonych na podstawie prognozy określającej obniżenia i czasowo ekstremalne deformacje powierzchni, z uwzględnieniem oznaczenia:
a)
miejsc występowania niecek bezodpływowych,
b)
rejonów podtopień,
c)
obszarów płytkiej eksploatacji,
d)
stref występowania deformacji nieciągłych,
e)
nieczynnych wyrobisk górniczych mających bezpośrednie połączenie z powierzchnią,
f)
zasięgu istniejących i prognozowanych zawodnień i podtopień terenów w wyniku projektowanej eksploatacji.

Na mapie tej uwzględnia się wpływy eksploatacji prowadzonej przez sąsiednie zakłady górnicze.

4.
Profile cieków wodnych w granicach wpływów projektowanej eksploatacji, z uwzględnieniem prognozowanych obniżeń.
5.
Mapa terenu przemysłowego zakładu górniczego, sporządzona w skali nie mniejszej niż 1:5000.
6.
Mapy wyrobisk górniczych, sporządzone w skali nie mniejszej niż 1:5000, z naniesieniem:
1)
granic części złoża w danym obszarze górniczym, eksploatowanego przez inny zakład górniczy;
2)
oznaczonych części złoża przeznaczonych do eksploatacji, oznaczonych odrębnym kolorem, zgodnie z Polską Normą dotyczącą definicji, wzorów i symboli map górniczych;
3)
oznaczonych części złoża, w których obrębie projektuje się roboty przygotowawcze, z zaznaczeniem wyrobisk udostępniających i wyrobisk przygotowawczych wymienionych w pkt 8 planu ruchu;
4)
rejonów, w których zaplanowano roboty wiertnicze;
5)
oznaczonych części złoża zaklasyfikowanych do projektowanych strat w zasobach przemysłowych oraz strat w zasobach nieprzemysłowych wymienionych w pkt 22 ppkt 2 planu ruchu;
6)
granic zasięgu zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych części złoża objętej projektowaną eksploatacją;
7)
pól pożarowych, tam pożarowych oraz tam bezpieczeństwa;
8)
źródeł zagrożenia wodnego, kierunków spływu wód, progów przelewowych z sąsiednimi zakładami górniczymi, granic filarów bezpieczeństwa oraz tam wodnych;
9)
granic zaliczenia przestrzeni do poszczególnych stopni zagrożenia wodnego;*)
10)
krawędzi pozostawionych części pokładów wyżej i niżej leżących, które mogą mieć wpływ na eksploatację;
11)
głównych, grupowych oraz rejonowych prądów powietrza;
12)
na płaszczyznach przeznaczonych do eksploatacji - długości i kierunku prowadzenia wyrobisk ścianowych oraz ich wybiegu;
13)
projektowanych wyrobisk przygotowawczych dla złóż lub pokładów zagrożonych tąpaniami;
14)
granic zaliczenia przestrzeni do poszczególnych kategorii zagrożenia metanowego;*)
15)
granic zaliczenia przestrzeni do poszczególnych stopni zagrożenia klimatycznego;*)
16)
granic zaliczenia przestrzeni do poszczególnych stopni zagrożenia tąpaniami;*)
17)
lokalizacji źródeł promieniowania jonizującego: naturalnego i sztucznego;
18)
granic filarów ochronnych oraz filarów bezpieczeństwa;
19)
granic obszarów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru górniczego.
7.
Profile litologiczne dla każdego pola projektowanego do eksploatacji, sporządzone w skali nie mniejszej niż 1:200, a w uzasadnionych przypadkach w skali nie mniejszej niż 1:500, z wykazaniem warstw geologicznych:
1)
w stropie oraz w spągu - do co najmniej 5-krotnej grubości złoża lub pokładu;
2)
dla złoża zbudowanego ze skał skłonnych do tąpań oraz górotworu skłonnego do tąpań - do co najmniej 50 m w stropie oraz do co najmniej 20 m w spągu,
8.
Schematy ideowe:
1)
stacji odmetanowania;
2)
sieci rurociągów odmetanowania od stacji odmetanowania do poszczególnych rejonów,
9.
Schematy ideowe rurociągów podsadzkowych oraz schematy instalacji służących do wykorzystywania w wyrobiskach górniczych odpadów oraz mas ziemnych lub skalnych powstałych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem.
10.
Schematy ideowe zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
11.
Schematy ideowe układów głównego odwadniania.
12.
Schematy ideowe układów przewozu i jazdy ludzi w wyrobiskach poziomych oraz pochyłych o nachyleniu do 45°.
13.
Schemat ideowy centralnych lub grupowych urządzeń klimatyzacyjnych.
14.
Schematy ideowe układów rurociągów przeciwpożarowych oraz głównych rurociągów w szybach, z zaznaczeniem głównych i rezerwowych zbiorników wodnych.
15.
Książka obudowy obejmująca rysunki stosowanej w okresie obowiązywania planu ruchu obudowy dla wyrobisk korytarzowych oraz eksploatacyjnych.

______

*) Zmiana dokonywana w trybie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 Wzór nr 1

 

Podziemne zakłady górnicze

Zakład górniczy ..............................................................

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE ZAKŁAD GÓRNICZY

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wielkość, ilość Uwagi
1 2 3 4 5
1 Obszar górniczy km2 nazwa obszaru
2 Teren górniczy km2 nazwa terenu
3 Udokumentowane złoża lub pokłady

przewidziane do eksploatacji

szt.
4 Przewidywane wydobycie Mg/doba
5 Czas trwania ruchu zakładu górniczego lata
6 Szyby wydobywcze szt.
7 Szyby pomocnicze szt.
8 Szyby wentylacyjne szt.
9 Szyby z jazdą ludzi szt.
10 Sztolnie wentylacyjne (upadowe) szt.
11 Główne poziomy wydobywcze nazwa, głębokość
12 Pozostałe poziomy nazwa, głębokość
13 Wielkość dopływu wody m3/min
14 Pompownie:
– głównego odwadniania liczba, poziom
– pomocnicze liczba, poziom
15 Stacja geofizyki górniczej:
– sejsmologiczna liczba kanałów
– sejsmoakustyczna liczba geofonów
16 Stacja odmetanowania lokalizacja
17 Dyspozytornie systemów dyspozytorskich ruchu
w odniesieniu do:
– systemu łączności liczba numerów
– systemu alarmowania liczba numerów
– systemu kontroli stanu zagrożeń (gazometria) liczba kanałów

pomiarowych

18 Centrale systemu ogólnozakładowej łączności

telefonicznej

pojemność centrali

)

 

Wzór nr 2

 

Podziemne zakłady górnicze

Zakład górniczy .............................................

ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH I PARAMETRÓW RUCHU

URZĄDZEŃ WYCIĄGOWYCH W SZYBACH I SZYBIKACH

Lp. Szyb (szybik) i jego uzbrojenie Urządzenia wyciągowe Uwagi
nazwa przeznaczenie (funkcja wentylacyjna) średnica tarczy rodzaj obudowy liczba urządzeń wyciągowych głębokość nazwa (przedział) funkcja głębokość ciągnienia poziomy podstawiania naczyń rodzaj prowadzenia naczyń rodzaj naczyń sposób ewakuacji załogi maszyna

wyciągowa

liny parametry

ruchu

wieża: rodzaj, rok budowy
typ i rok budowy rodzaj napędu i nośnika liny moc nośna: liczba, wymiary, typ wyrównawcza: liczba, wymiary, typ prędkość obciążenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

)

 Wzór nr 3

 Podziemne zakłady górnicze

Zakład górniczy ...........................................

ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH I PARAMETRÓW RUCHU

STACJI WENTYLATORÓW GŁÓWNYCH

Lp. Szyb wentylacyjny – stacja wentylatorów głównych
nazwa typ wentylatora wydajność nominalna powietrza podciśnienie statyczne powietrza obroty wentylatora prędkość powietrza w szybie urządzenia rewersyjne aparatura

kontrolno-pomiarowa

typ silnika moc silnika napięcie obroty silnika rodzaj pracy urządzenia wyciągowe inne wyposażenie: kable, rurociągi przedział drabinowy uwagi
ciągły pomiar podciśnienia statycznego powietrza przed

i za zasuwą (klapą)

prędkość powietrza

przepływającego w kanale

wentylacyjnym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

)

 Wzór nr 4

 Podziemne zakłady górnicze

Zakład górniczy ............................................

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN W PODSTAWOWYCH

OBIEKTACH, MASZYNACH I URZĄDZENIACH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Lp. Nazwa obiektu,

maszyny lub

urządzenia

Lokalizacja Informacje dotyczące

dokumentacji technicznej

(data i znak zatwierdzenia)

Planowane wykonanie Uwagi
stan

wyjściowy

w okresie

obowiązywania

planu ruchu

termin

realizacji

1 2 3 4 5 6 7 8

Zestawienie opracowuje się z podziałem na 3 części:

A – roboty kontynuowane (prowadzone także w okresie obowiązywania poprzedniego planu ruchu);

B – roboty przewidziane w okresie obowiązywania planu ruchu, dla których zakład górniczy posiada dokumentacje

techniczne (likwidacja) ; rozpoczęcie tych robót może nastąpić po zatwierdzeniu planu ruchu;

C – roboty przewidziane do prowadzenia lub rozpoczęcia w okresie obowiązywania planu ruchu, dla których zakład

górniczy nie posiada jeszcze dokumentacji technicznych; rozpoczęcie tych robót może nastąpić po uprzednim pi-

semnym powiadomieniu właściwego organu nadzoru górniczego o opracowaniu i posiadaniu przez zakład górni-

czy wymaganej dokumentacji

)

 Wzór nr 5

 Podziemne zakłady górnicze

Zakład górniczy ...............................................

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

W OBIEKTACH BUDOWLANYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Lp. Nazwa obiektu budowlanego Lokalizacja Informacje dotyczące dokumentacji

technicznej (data i znak zatwierdzenia)

Data i znak zgłoszenia robót właściwemu organowi, zgodnie z art. 30 lub art. 31 ust. 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo

budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,

poz. 1623, z późn. zm.)

Data i znak pozwolenia właściwego organu

administracji architektoniczno-budowlanej

i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnic-

twa

Planowane wykonanie termin realizacji (miesiąc, rok) Uwagi
stan wyjściowy w okresie obowiązywania planu ruchu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zestawienie opracowuje się z podziałem na 2 części:

A – roboty kontynuowane lub przewidziane do prowadzenia w okresie obowiązywania planu ruchu, na które zakład

górniczy posiada pozwolenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowla-

nego w dziedzinie górnictwa;

B – roboty przewidziane do prowadzenia lub rozpoczęcia w okresie obowiązywania planu ruchu, które będą mogły

być prowadzone po uprzednim uzyskaniu pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa.

)

 Wzór nr 6

 Podziemne zakłady górnicze

Zakład górniczy ............................................

OPIS PARTII ZŁOŻA LUB POKŁADÓW, W KTÓRYCH BĘDĄ PROWADZONE

EKSPLOATACYJNE ROBOTY GÓRNICZE

1 Złoże lub pokład, nr załącznika (mapy)
2 Lokalizacja złoża, pokładu lub partii pokładu
3 Sposób udostępnienia
4 Nachylenie złoża lub pokładu
5 Grubość pokładu lub sposób zalegania złoża
6 Warunki hydrogeologiczne, w tym przewidywany

naturalny dopływ wody

7 Warunki stropowe i spągowe
8 Uskoki i zaburzenia geologiczne
9 Zagrożenia naturalne
10 Systemy eksploatacji
11 Dane dotyczące

wyrobisk

eksploatacyjnych

nazwa wyrobiska
12 długość [m]
13 wysokość [m]
14 Uwagi

Tabelę sporządza się w układzie poziomym albo pionowym (od strony lewej do prawej).

)

 Wzór nr 7

 Podziemne zakłady górnicze

Zakład górniczy ............................................

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYROBISK UDOSTĘPNIAJĄCYCH

I WYROBISK PRZYGOTOWAWCZYCH

Lp. Numer

załącznika

(mapy)

Nazwa

wyrobiska

Przeznaczenie

wyrobiska

Do wykonania – mb Rodzaj

obudowy*)

Uwagi
w całości w okresie

obowiązywania

planu ruchu

1 2 3 4 5 6 7 8

)

 Wzór nr 8

 Podziemne zakłady górnicze

Zakład górniczy .............................................

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ ZAGROŻENIA WODNEGO

Lp. Numer

załącznika

(mapy)

Oznaczenie

źródła zagrożenia

wodnego

Charakterystyka źródła

zagrożenia wodnego

Roboty prowadzone

w zagrożeniu

Środki

zabezpieczające

lub sposób

likwidacji

1 2 3 4 5 6

)

 Wzór nr 9

 Podziemne zakłady górnicze

Zakład górniczy ..............................................

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STRAT W ZASOBACH ZŁOŻA KOPALINY

Lp. Pokład lub złoże Poziom, oddział, rejon Zasoby przemysłowe

w części złoża objętej eksploatacją**)

Planowane wydobycie Straty

w zasobach

przemysłowych

Wskaźnik wykorzystania

zasobów przemysłowych

Straty w zasobach nieprzemysłowych Uwagi
ilość % w planie ruchu narastająco według projektu

zagospodarowania złoża

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ilość podaje się w tys. Mg.

Wyjaśnienia:

Przez wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych rozumie się:

1) w kolumnie 8 - wskaźnik w okresie obowiązywania planu ruchu (kolumna 5/4);

2) w kolumnie 9 - wskaźnik w okresie liczonym od daty ustalenia stanu, zasobów w projekcie zagospodarowania złoża

lub w ostatnim dodatku do tego projektu (w przypadku jego zmian), do upływu okresu obowiązywania planu ruchu.

Jeżeli planowany wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych jest niższy od zaprojektowanego w projekcie zago-

spodarowania złoża lub w ostatnim dodatku do tego projektu (w przypadku jego zmian), w rozdziale dotyczącym zakre-

su wykorzystania zasobów złoża kopaliny w okresie obowiązywania planu ruchu (pkt 22 planu ruchu) wyjaśnia się

sposób jego dotrzymania w przyszłości.

**) Planowane wydobycie ze stratami w zasobach przemysłowych.

)

 Wzór nr 10

 Podziemne zakłady górnicze

Zakład górniczy ...................................................................

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

O KATEGORII ODPORNOŚCI RÓWNEJ LUB NIŻSZEJ OD KATEGORII TERENU GÓRNICZEGO

W ZASIĘGU WPŁYWÓW PROJEKTOWANEJ EKSPLOATACJI, Z UWZGLĘDNIENIEM

ODPORNOŚCI DYNAMICZNEJ NA WSTRZĄSY GÓRNICZE

Lp. Adres Rodzaj obiektu Kubatura [m3] Liczba kondygnacji Rok budowy Kategoria odporności Kategoria wpływu Uwagi

(odporność dynamiczna na

wstrząsy górnicze)

ulica nr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

)

 Wzór nr 11

 Podziemne zakłady górnicze

Zakład górniczy ............................................

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Lp. Wskaźnik [m3/d] Uwagi:

1) dane liczbowe w zaokrągleniu do liczb całkowitych

2) występujące zależności:

1 = 2 + 3

1 = 4 + 5

5 = 6 + 7 + 8 + 9 + 10

12 = 4 + 11

5 11

3) dane średnioroczne

1 Dopływ wody, w tym:
2 – woda słodka
3 – woda zasolona
4 Zrzut wody niewykorzystanej
5 Woda zagospodarowana na:
6 – cele przemysłowe pod powierzchnią
7 – cele przemysłowe na powierzchni
8 – cele socjalne związane z ruchem zakładu górniczego
9 – cele własne pozaruchowe
10 – sprzedaż
11 Zrzut ścieków po wykorzystaniu wody
12 Zrzut wody wykorzystanej i niewykorzystanej, w tym:
13 – do wód powierzchniowych
14 – do ziemi lub górotworu
15 – do kanalizacji

)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN RUCHU ODKRYWKOWEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO

1.
Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy i zakładu górniczego:
1)
nazwa i dane teleadresowe przedsiębiorcy i zakładu górniczego;*)
2)
podstawowe wskaźniki charakteryzujące zakład górniczy - według wzoru nr 1.
2.
Opis terenu górniczego oraz jego zagospodarowania, z określeniem obiektów budowlanych zakładu górniczego,
3.
Charakterystyka elementów przyrodniczych środowiska oraz rozpoznanych zabytków archeologicznych i innych zabytków, a także sposoby ich zabezpieczenia. Prognoza wpływu działalności górniczej na środowisko. Występowanie obszarów chronionych, w tym obszarów ochrony oraz stref ochronnych,
4.
Ogólna charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna złoża. Opis przewidywanych warunków geologicznych i hydrogeologicznych partii złoża, w których będą prowadzone roboty górnicze. Wpływ eksploatacji na stosunki wodne.
5.
Sposób zagospodarowania złoża kopaliny w przestrzeni, w granicach której ma być wykonywana działalność górnicza. Określenie stopnia zamierzonego wykorzystania zasobów złoża, w tym zasobów złóż kopalin towarzyszących, w okresie obowiązywania koncesji oraz zasad kwalifikacji zasobów do strat. Określenie wymagań w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny w nawiązaniu do projektu zagospodarowania złoża. Zestawienie zasobów kopaliny głównej i kopalin towarzyszących według aktualnego operatu ewidencyjnego zasobów złoża kopaliny - według wzoru nr 2.
6.
Gospodarka złożem kopaliny w okresie obowiązywania planu ruchu.

W szczególności określa się:

1)
ograniczenia wpływające na dopuszczalność wydobycia kopaliny;
2)
zasoby przemysłowe w części objętej eksploatacją;
3)
projektowane straty eksploatacyjne i pozaeksploatacyjne, ze szczegółowym uzasadnieniem powstania tych strat, obliczeniem ich wielkości oraz opisem miejsc występowania;
4)
wielkość projektowanego wskaźnika wykorzystania złoża oraz wskaźnika wykorzystania zasobów przemysłowych, z uzasadnieniem;
5)
przedsięwzięcia mające na celu kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących w okresie obowiązywania planu ruchu;
6)
opis części złoża kopaliny, której wydobycie nie jest technicznie możliwe lub gospodarczo uzasadnione;
7)
zestawienie projektowanych strat w zasobach złoża kopaliny - według wzoru nr 3.
7.
Zakres eksploatacji kopaliny ze złoża i zakres zdejmowania nadkładu.
8.
Opis robót udostępniających i przygotowawczych w okresie obowiązywania planu ruchu. Zestawienie robót geologicznych wykonywanych na potrzeby ruchu zakładu górniczego - według wzoru nr 4. Uzasadnienie planowanych do wykonania robót geologicznych.
9.
Systemy eksploatacji złoża, zwałowania i składowania, podstawowe parametry wyrobisk górniczych, zwałowisk nadkładu i składowisk urobku, w szczególności szerokość poziomów i półek, wysokości pięter oraz kąty nachylenia skarp i zboczy. Pasy ochronne wyrobisk górniczych.
10.
Organizacja robót strzałowych, stosowane metody strzelania w zakładzie górniczym, dostawa środków strzałowych, przewidywany maksymalny zasięg zagrożeń rozrzutem odłamków skalnych, działanie udarowej fali powietrza, drgań sejsmicznych, rozmieszczenie schronów strzałowych.

Składy materiałów wybuchowych - typy składów, lokalizacja, ilość środków strzałowych, które mogą być przechowywane, opis stref zagrożenia.

11.
Zagrożenia naturalne:
1)
zagrożenie osuwiskowe:
a)
charakterystyka zagrożenia,*)
b)
profilaktyka;
2)
zagrożenie obrywaniem się skał:
a)
charakterystyka zagrożenia,
b)
profilaktyka;
3)
zagrożenie wodne:
a)
charakterystyka zagrożenia,*)
b)
opis źródeł zagrożenia, z uwzględnieniem wód opadowych oraz wód powodziowych,
c)
profilaktyka;
4)
inne zagrożenia naturalne.
12.
Zagrożenie pożarowe i jego charakterystyka.
13.
Zamknięte źródła promieniowania jonizującego: naturalnego i sztucznego, ich wielkości oraz miejsca występowania.
14.
Zasady koordynacji eksploatacji i ochrony złoża kopaliny zalegającej w zasięgu wpływu eksploatacji prowadzonej przez zakład górniczy.
15.
Rodzaje maszyn i urządzeń urabiających, ładujących i zwałujących.
16.
Organizacja i sposób zabezpieczenia zakładu górniczego w przypadku czasowego wstrzymania eksploatacji.
17.
Zasilanie zakładu górniczego w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę. Zasilanie rezerwowe. Oświetlenie wyrobisk.
18.
Opis transportu wewnątrzzakładowego - przewozu oponowego, urządzeń odstawy, innych systemów transportu - z powołaniem się na regulaminy transportu.
19.
Likwidacja zbędnych ze względów technicznych i technologicznych urządzeń, instalacji, obiektów lub wyrobisk zakładu górniczego. Zestawienie projektowanych zmian w podstawowych obiektach i urządzeniach zakładu górniczego (budowa nowych, przebudowa, rozbudowa i likwidacja) - według wzoru nr 5.

Zestawienie projektowanych robót budowlanych w obiektach budowlanych zakładu górniczego - według wzoru nr 6.

20.
Ochrona środowiska. Zamierzenia w zakresie ograniczania i usuwania ujemnych wpływów działalności górniczej, w szczególności obejmujące:
1)
profilaktykę górniczą i budowlaną oraz usuwanie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego;
2)
przewidywane kierunki, sposób oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekultywacji gruntów przekształconych w wyniku prowadzenia ruchu zakładu górniczego - według wzoru nr 7;
3)
sposób przeciwdziałania zmianom stosunków wodnych;
4)
gospodarkę odpadami oraz masami ziemnymi lub skalnymi powstałymi w związku z prowadzeniem eksploatacji kopalin;
5)
gospodarkę wodno-ściekową, środki techniczne, ochronę oraz oczyszczanie i wykorzystanie wód;
6)
ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem (urządzenia i środki ochrony powietrza, zamierzenia w zakresie ograniczenia emisji substancji wprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany i niezorganizowany);
7)
ochronę przed hałasem i wibracjami (urządzenia ochronne, zamierzenia w zakresie ograniczenia hałasu i wibracji przenikających do środowiska).
21.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. Miejsca i źródła ich występowania. Profilaktyka.
22.
Organizacja opieki lekarskiej, w tym udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
23.
Szkolenie załogi.

Dodatkowe zagadnienia ujmowane w planie ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej:

24.
Charakterystyka urządzenia stałego lub ruchomego, z którego będą prowadzone odkrywkowe roboty górnicze, w szczególności:
1)
rodzaj;
2)
podstawowe wyposażenie;
3)
podstawowe parametry techniczne.
25.
Dane dotyczące innych stosowanych urządzeń.
26.
Dane lokalizacyjne urządzenia stałego lub ruchomego, z którego będą prowadzone odkrywkowe roboty górnicze, głębokość morza oraz warunki posadowienia urządzenia stałego lub kotwiczenia urządzenia ruchomego.
27.
Opis wyposażenia nautycznego - oznakowania optycznego, systemów sygnalizacji optycznej i akustycznej.
28.
Zasady współdziałania z załogą urządzenia stałego lub ruchomego, z którego będą prowadzone odkrywkowe roboty górnicze, w tym współdziałanie w zakresie ratownictwa górniczego i morskiego. Organizacja ratownictwa załogi w przypadku konieczności opuszczania urządzenia stałego lub ruchomego oraz system alarmowy i rodzaj wyposażenia ratunkowego.
29.
Opis transportu ludzi, sprzętu i materiałów.
30.
Opis stanu środowiska morskiego (wody, dna morskiego, bentosu) przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia ruchu zakładu górniczego.

Załączniki do planu ruchu

1.
Struktura organizacyjna zakładu górniczego, z określeniem stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu. W przypadku wydobywania kopaliny w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej struktura organizacyjna uwzględnia również załogę urządzenia stałego lub ruchomego, z którego będą prowadzone odkrywkowe roboty górnicze.
2.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni w granicach terenu górniczego, sporządzona w skali, w jakiej są sporządzane mapy wyrobisk górniczych, z naniesieniem:
1)
zakresu planowanej eksploatacji;
2)
robót likwidacyjnych i rekultywacyjnych;
3)
zwałowisk nadkładu i składowisk urobku;
4)
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
5)
zasięgu drgań sejsmicznych;
6)
udarowej fali powietrza i rozrzutu odłamków skalnych, z równoczesnym oznaczeniem elementów zabezpieczenia strefy rozrzutu odłamków w czasie prowadzenia robót strzałowych, w szczególności posterunków zabezpieczających, zapór, schronów, tablic ostrzegawczych;
7)
granic udokumentowania złoża;
8)
granic obszaru i terenu górniczego oraz granic zakładu górniczego;
9)
granic obszarów i terenów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru i terenu górniczego;
10)
obiektów lub obszarów chronionych;
11)
obiektów budowlanych zakładu górniczego;
12)
stref zagrożenia od składu materiałów wybuchowych.

Jeżeli skład materiałów wybuchowych jest zlokalizowany poza obszarem górniczym, jego usytuowanie oraz strefy zagrożenia w miarę potrzeby przedstawia się na odrębnej mapie,

3.
Mapa wyrobisk górniczych, sporządzona w skali nie mniejszej niż 1:5000, przedstawiająca sytuację w granicach obszaru górniczego, z naniesieniem:
1)
granic udokumentowania złoża;
2)
granic zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych;
3)
granic filarów ochronnych;
4)
granic obszarów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru górniczego;
5)
zakresu planowanych na poszczególnych poziomach robót górniczych związanych z usuwaniem nadkładu i eksploatacją złoża kopaliny głównej oraz kopalin towarzyszących w okresie obowiązywania planu ruchu, z oznaczeniem części złoża zakwalifikowanych do przewidywanych strat w zasobach przemysłowych i nieprzemysłowych.
4.
Charakterystyczne przekroje geologiczne złoża w rejonie planowanej eksploatacji, w skali map wyrobisk górniczych, z zaznaczeniem granic udokumentowania złoża, granic zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych oraz oznaczonych części złoża zakwalifikowanych do przewidywanych strat w zasobach przemysłowych i nieprzemysłowych.
5.
Charakterystyczne profile wyrobisk górniczych, zwałowisk i składowisk, z uwzględnieniem minimalnych szerokości poziomów i półek, maksymalnych wysokości i kątów nachylenia skarp wyrobisk, zwałowisk i składowisk urobku i wyrobów oraz kątów generalnych zboczy, a także dopuszczalnych szerokości pasów ochronnych.
6.
Schematy ideowe zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
7.
Schematy ideowe oraz planowane zmiany w odniesieniu do:
1)
urządzeń głównego odwadniania;
2)
stałego transportu wewnątrzzakładowego i głównej odstawy.

Dodatkowe załączniki ujmowane w planie ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej:

8.
Mapa batymetryczna dna morskiego, w nawiązaniu do linii brzegowej, z naniesieniem:
1)
granic udokumentowania złoża;
2)
granic obszaru i terenu górniczego;
3)
rejonów wydobycia kopaliny.
9.
Plan zwalczania rozlewów olejowych na morzu, a także likwidacji zagrożeń dla środowiska, skoordynowany z krajowym planem zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego oraz uzgodniony z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej oraz Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa.

______

*) Zmiana dokonywana w trybie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 Wzór nr 1

 Odkrywkowe zakłady górnicze

Zakład górniczy .........................................

Nazwa złoża ...............................................

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE ZAKŁAD GÓRNICZY

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Uwagi
1 2 3 4 5
1 Okres obowiązywania koncesji lata lub rok
2 Obszar górniczy km2 nazwa obszaru
3 Teren górniczy km2 nazwa terenu
4 Nazwa kopaliny głównej
5 Nazwa kopaliny towarzyszącej
6 Ilość zasobów bilansowych kopaliny głównej Mg lub m3
7 Ilość zasobów bilansowych kopalin towarzyszących Mg lub m3
8 Charakterystyka jakości kopaliny,

podstawowe parametry jakościowe

zależnie od rodzaju

kopaliny

9 Przewidywane wydobycie docelowe Mg lub m3/d
10 Grubość nadkładu od – do m
11 Miąższość złoża od – do m
12 Ilość nadkładu zdejmowanego m3 masy ziemne i skalne
13 Dość poziomów nadkładowych szt.
14 Ilość poziomów mieszanych szt.
15 Ilość poziomów eksploatacyjnych szt.
16 Dopuszczalne kąty nachylenia ociosów

lub skarp stałych i roboczych

stopnie
17 Wymagany generalny kąt

zboczy stałych i eksploatacyjnych

stopnie
18 Dość poziomów na zwałowisku wewnętrznym szt.
19 Ilość poziomów na zwałowisku zewnętrznym szt.
20 Wymagany generalny kąt nachylenia zboczy

poszczególnych zwałowisk

stopnie
21 Ilość ogółem: odpadów oraz mas ziemnych

lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych

w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż

wraz z ich przerabianiem

Mg lub m3
22 Wielkość dopływu wód m3/h
23 Mineralizacja wód mg/l
24 Sumaryczna ilość wód odprowadzanych do cieków

powierzchniowych, w tym:

m3/h
– z wyrobisk, m3/h
– z odwadniania zwałów m3/h
25 Zagrożenia naturalne zależnie

od rodzaju kopaliny

)

 Wzór nr 2

 Odkrywkowe zakłady górnicze

Zakład górniczy ............................................

ZESTAWIENIE ZASOBÓW KOPALINY GŁÓWNEJ I KOPALIN TOWARZYSZĄCYCH

WEDŁUG AKTUALNEGO OPERATU EWIDENCYJNEGO ZASOBÓW ZŁOŻA KOPALINY

Stan na dzień ..................................

Złoże Wyrobisko

odkrywkowe

Nazwa

kopaliny

Zasoby w tys. Mg lub m3
geologiczne bilansowe pozabilansowe przemysłowe nieprzemysłowe uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9

)

 Wzór nr 3

 Odkrywkowe zakłady górnicze

Zakład górniczy ...............................................

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STRAT W ZASOBACH ZŁOŻA KOPALINY

Złoże Wyrobisko odkrywkowe (pole, piętro, pokład

ub blok)

Zasoby przemysłowe w części złoża objętej

eksploatacją**)

Straty w zasobach przemysłowych Wskaźnik wykorzystania

zasobów przemysłowych

Straty w zasobach

nieprzemysłowych

Uwagi
eksploatacyjne pozaeksploatacyjne razem w okresie obowiązywania

planu ruchu ((3 – 8)/3)

narastająco według projektu

zagospodarowania złoża

ilość % ilość % ilość % ilość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ilość podaje się w tys. Mg lub m3.

Uwaga:

Przez wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych w kolumnie 11 rozumie się wskaźnik liczony według wzoru:

gdzie:

Wzpn – wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych,

Zw – suma zasobów przemysłowych wydobytych w okresie liczonym od daty ustalenia stanu zasobów w projekcie

zagospodarowania złoża lub w ostatnim dodatku do tego projektu (w przypadku jego zmiany) oraz zasobów

przewidzianych do wydobycia w okresie obowiązywania planu ruchu,

S – suma strat w zasobach przemysłowych w okresie liczonym od daty ustalenia stanu zasobów w projekcie zago-

spodarowania złoża lub w ostatnim dodatku do tego projektu (w przypadku jego zmiany) oraz strat przedsta-

wionych w kolumnie 8.

**) Planowane wydobycie ze stratami w zasobach przemysłowych.

)

 Wzór nr 4

 Odkrywkowe zakłady górnicze

Zakład górniczy .............................................

ZESTAWIENIE ROBÓT GEOLOGICZNYCH

WYKONYWANYCH NA POTRZEBY RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Lp. Rodzaj robót Mapa

Załącznik nr ...

Cel robót Planowane wykonanie Uwagi
mb liczba wyrobisk rok
1 2 3 4 5 6 7 8

)

 Wzór nr 5

 Odkrywkowe zakłady górnicze

Zakład górniczy .............................................

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN

W PODSTAWOWYCH OBIEKTACH I URZĄDZENIACH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Lp. Nazwa

obiektu

lub urządzenia

Lokalizacja Dane dotyczące

dokumentacji

technicznej

(data i znak

zatwierdzenia)

Data

i znak

pozwolenia

Planowane wykonanie

(miesiąc, rok)

Uwagi
stan

wyjściowy

w okresie

obowiązywania

planu ruchu

termin

realizacji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

)

 Wzór nr 6

 Odkrywkowe zakłady górnicze

Zakład górniczy .............................................

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

W OBIEKTACH BUDOWLANYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Lp. Nazwa obiektu budowlanego Lokalizacja Informacje dotyczące dokumentacji

technicznej (data i znak zatwierdzenia)

Data i znak zgłoszenia robót właściwemu

organowi, zgodnie z art. 30 lub art. 31 ust. 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo

budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,

z późn. zm.)

Data i znak pozwolenia właściwego organu

administracji architektoniczno-budowlanej

i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa

Planowane wykonanie Uwagi
stan wyjściowy w okresie obowiązywania planu ruchu termin realizacji (miesiąc, rok)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zestawienie opracowuje się z podziałem na 2 części:

A – roboty kontynuowane lub przewidziane do prowadzenia w okresie obowiązywania planu ruchu, na które zakład

górniczy posiada pozwolenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowla-

nego w dziedzinie górnictwa;

B – roboty przewidziane do prowadzenia lub rozpoczęcia w okresie obowiązywania planu ruchu, które będą mogły

być prowadzone po uprzednim uzyskaniu pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa.

)

 Wzór nr 7

 Odkrywkowe zakłady górnicze

Zakład górniczy .............................................

PRZEWIDYWANE KIERUNKI, SPOSÓB ORAZ TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA

REKULTYWACJI GRUNTÓW PRZEKSZTAŁCONYCH W WYNIKU PROWADZENIA RUCHU

ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Numer

ewidencyjny

działki

Powierzchnia gruntów przekształconych

w wyniku prowadzenia ruchu

zakładu górniczego [ha]

Rekultywacja Uwagi
ogółem wymagających

rekultywacji

kierunek,

sposób

termin
rozpoczęcia zakończenia
1 2 3 4 5 6 7

)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO KOPALINY OTWORAMI WIERTNICZYMI

1.
Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy i zakładu górniczego:
1)
nazwa i dane teleadresowe przedsiębiorcy i zakładu górniczego;*)
2)
podstawowe wskaźniki charakteryzujące zakład górniczy - według wzoru nr 1.
2.
Przedmiot działalności zakładu górniczego.
3.
Sposoby łączności zakładu górniczego, jego obiektów terenowych oraz jednostek terenowych.
4.
Podstawowe własności fizykochemiczne wydobywanej kopaliny głównej i towarzyszącej.
5.
Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna złoża.
6.
Gospodarka złożem kopaliny w okresie obowiązywania planu ruchu.

W szczególności określa się:

1)
zasady dokumentowania ilości wydobytej kopaliny;
2)
ograniczenia wpływające na dopuszczalne wydobycie kopaliny;
3)
zasoby przemysłowe, a w przypadku:
a)
złóż kopalin stałych - także zasoby operatywne,
b)
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - także zasoby wydobywalne,
c)
złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek - także zasoby eksploatacyjne;
4)
wielkość projektowanego wskaźnika wykorzystania zasobów przemysłowych, z uzasadnieniem, w okresie obowiązywania planu ruchu oraz od rozpoczęcia eksploatacji do upływu okresu obowiązywania planu ruchu;
5)
przedsięwzięcia mające na celu kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących w okresie obowiązywania planu ruchu;
6)
opis części złoża kopaliny, której wydobycie nie jest technicznie możliwe lub gospodarczo uzasadnione, z uzasadnieniem;
7)
zasoby kopalin towarzyszących określone w projekcie zagospodarowania złoża; w przypadku ich pozyskiwania podaje się zakres i częstotliwość pomiarów parametrów złożowych oraz warunki eksploatacji;
8)
projektowane straty, z uzasadnieniem, obliczeniem ich wielkości i odniesieniem do rejonu występowania wynikającego z zakresu projektowanej eksploatacji;
9)
zestawienie projektowanych strat w zasobach złoża kopaliny - według wzoru nr 2.
7.
Opis obszaru i terenu górniczego. Charakterystyka obiektów budowlanych zakładu górniczego. Opis obiektów lub obszarów, dla których wyznaczono filar ochronny. Prognoza wpływu działalności górniczej na środowisko.
8.
Przewidywane środki, w tym organizacyjne i techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony poszczególnych złóż kopalin i innych elementów środowiska, jeżeli w granicach obszaru górniczego są planowane bądź prowadzone roboty związane z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wód podziemnych albo jeżeli obszary górnicze sąsiadują ze sobą.
9.
Zestawienie projektowanych robót budowlanych w obiektach budowlanych zakładu górniczego - według wzoru nr 3.
10.
Podstawowe dane techniczne urządzeń stosowanych przy wydobywaniu kopalin, w szczególności urządzeń wiertniczych, urządzeń wydobywczych oraz urządzeń związanych z rekonstrukcją odwiertów.
11.
Rodzaje płuczek wiertniczych.
12.
Podstawowe dane techniczne urządzeń do wykonywania zabiegów, w szczególności agregatów cementacyjnych, kompresorów, pomp, urządzeń oczyszczających płuczkę wiertniczą, urządzeń i sprzętu do intensyfikacji przypływu,
13.
Podstawowe dane techniczne urządzeń energetycznych, w szczególności agregatów' prądotwórczych, transformatorów, kotłów parowych.
14.
Zasilanie zakładu górniczego, jego obiektów terenowych oraz jednostek terenowych w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
15.
Zakres projektowanych wierceń, pogłębień i rekonstrukcji odwiertów, względnie ich likwidacja. W przypadku projektowanych wierceń na potrzeby prowadzenia ruchu zakładu górniczego: projekt geologiczno-techniczny (projekty geologiczno-techniczne) wiercenia - według wzoru nr 4.
16.
Sposoby likwidacji odwiertów, ich oznakowanie oraz zabezpieczenie odwiertów wyłączonych z eksploatacji na okres przestoju.
17.
Sposób odprowadzania wód złożowych, używania wód technologicznych i związane z tym instalacje techniczne.
18.
Zasady prowadzenia próbnej lub stałej eksploatacji, warunki wydobycia kopaliny z poszczególnych odwiertów i horyzontów produktywnych. Przewidywane zabiegi, charakterystyka płynów stosowanych podczas zabiegów w odwiertach i wtórne metody eksploatacji złoża.
19.
Opis schematu technologicznego eksploatacji, w tym podstawowe parametry techniczne wydobywania kopaliny. Opis systemu kontrolno-pomiarowego procesu technologicznego oraz zakres, rodzaj i częstotliwość pomiarów parametrów złożowych i eksploatacyjnych.
20.
Sposoby odprowadzania kopaliny ze złoża: rurociągi, zbiorniki, przepompownie oraz inne instalacje i urządzenia.
21.
Opis przewidywanych zabiegów w odwiertach związanych z intensyfikacją przypływu bądź udrożnieniem instalacji.
22.
Charakterystyka zagrożeń naturalnych oraz zagrożenia ze strony wód opadowych. Profilaktyka.
23.
Opis stref pożarowych i stref zagrożenia wybuchem oraz miejsc i pomieszczeń zagrożonych powstaniem atmosfery niezdatnej do oddychania.
24.
Sposób zabezpieczenia miejsca ujawnienia zabytków archeologicznych i innych zabytków.
25.
Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zamierzeń w zakresie:
1)
ochrony powierzchni;
2)
rekultywacji gruntów po działalności górniczej;
3)
gospodarki odpadami;
4)
gospodarki wodno-ściekowej, ochrony wód podziemnych i powierzchniowych;
5)
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (urządzenia ochrony powietrza, zamierzenia w zakresie ograniczenia emisji substancji wprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany i niezorganizowany);
6)
ochrony przed hałasem i wibracjami przenikającymi do środowiska (urządzenia ochronne, zamierzenia w zakresie ograniczenia hałasu i wibracji przenikających do środowiska);
7)
przechowywania substancji toksycznych oraz źródeł promieniowania jonizującego: naturalnego i sztucznego.
26.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. Miejsca i źródła ich występowania. Profilaktyka.
27.
Organizacja opieki lekarskiej, w tym udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
28.
Szkolenie załogi.

Plan ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny stałe otworami wiertniczymi na lądzie obejmuje dodatkowo zagadnienia ujęte w pkt 29 - 36.

29.
Określenie zasad kwalifikacji zasobów złoża kopaliny do strat w zasobach.
30.
Zasady prowadzenia pomiarów i obserwacji wpływów eksploatacji na powierzchnię i warunki hydrogeologiczne w rejonie pola eksploatacyjnego (pól eksploatacyjnych) oraz na terenie górniczym.
31.
Planowane rejony eksploatacyjne, fronty eksploatacyjne, ich długości, kierunki, a przy wydobywaniu soli otworami wiertniczymi - wymiary komór eksploatacyjnych oraz filarów międzykomorowych.
32.
Ogólne założenia geologiczno-techniczne odwiertów eksploatacyjnych, odprężających, obserwacyjnych i innych.
33.
Podstawowe parametry wydobywania kopaliny na poszczególnych frontach, polach lub odwiertach eksploatacyjnych, w tym wymagane kryteria i parametry mediów technologicznych.
34.
Zasady przygotowania odwiertów przed ich włączeniem do eksploatacji oraz kryteria wyłączania odwiertów z eksploatacji i sposób ich zabezpieczenia.
35.
Zasady odprężania złoża. Rozmieszczenie otworów i barier odprężających z określeniem przewidywanej ilości odbieranych płynów na poszczególnych kierunkach i w poszczególnych rejonach złoża.
36.
Stosowane systemy i zabezpieczenia przed uszkadzaniem filarów ochronnych lub filarów międzykomorowych, naruszaniem półek ochronnych oraz wypływami płynów na powierzchnię.

Plan ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny ciekłe lub gazowe w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej nie obejmuje pkt 24, pkt 25 ppkt 1 i 2, a dodatkowo obejmuje zagadnienia ujęte w pkt 37-43:

37.
Charakterystyka urządzenia stałego lub ruchomego, z którego będą prowadzone roboty górnicze lub wykonywane roboty geologiczne na potrzeby ruchu zakładu górniczego, w szczególności:
1)
rodzaj;
2)
podstawowe wyposażenie;
3)
podstawowe parametry techniczne.
38.
Dane dotyczące innych stosowanych urządzeń.
39.
Opis wyposażenia nautycznego - oznakowania optycznego, systemów sygnalizacji optycznej i akustycznej.
40.
Zasady współdziałania z załogą urządzenia stałego lub ruchomego, z którego będą prowadzone roboty górnicze, w tym współdziałanie w zakresie ratownictwa górniczego i morskiego. Organizacja ratownictwa załogi w przypadku konieczności opuszczenia urządzenia stałego lub ruchomego oraz system alarmowy i rodzaj wyposażenia ratunkowego.
41.
Opis transportu ludzi, sprzętu i materiałów.
42.
Dane lokalizacyjne odwiertu, głębokość morza oraz warunki posadowienia urządzenia stałego lub kotwiczenia urządzenia ruchomego, z którego będą prowadzone roboty górnicze.
43.
Opis stanu środowiska morskiego (wody, dna morskiego, bentosu) prowadzony przed rozpoczęciem oraz w trakcie ruchu zakładu górniczego.

Załączniki do planu ruchu

1.
Struktura organizacyjna zakładu górniczego, z określeniem stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu. W przypadku wydobywania kopaliny w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej struktura organizacyjna uwzględnia również załogę urządzenia stałego lub ruchomego, odpowiadającą etatyzacji statków.
2.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni w granicach terenu górniczego, sporządzona w skali nie mniejszej niż 1:25 000, z naniesieniem:
1)
granic obszaru i terenu górniczego;
2)
granic udokumentowania złoża;
3)
lokalizacji odwiertów oraz rurociągów związanych z eksploatacją kopaliny;
4)
obszarów zasilania - w przypadku zakładów górniczych wydobywających wody lecznicze, wody termalne lub solanki;
5)
obszarów chronionych, w tym obszarów ochrony oraz stref ochronnych;
6)
granic obszarów i terenów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru i terenu górniczego;
7)
granic filarów ochronnych.
3.
Mapa terenu zakładu górniczego, sporządzona w skali nie niniejszej niż 1:2000, z naniesieniem:
1)
granic zakładu górniczego oraz obiektów budowlanych zakładu górniczego;
2)
stref zagrożenia wybuchem i zagrożenia pożarowego;
3)
lokalizacji odwiertów oraz rurociągów związanych z eksploatacją kopaliny.
4.
Mapy strukturalno-tektoniczne i hydrogeologiczne głównych horyzontów, sporządzone w skali nie mniejszej niż 1:25 000.
5.
Mapy geologiczno-złożowe sporządzone na podkładzie mapy przeglądowej otworów wiertniczych, przedstawiające lokalizację zjawisk i procesów geologicznych, parametrów złożowych oraz ich interpretację wraz z kwalifikacją zasobów.
6.
Schemat rurociągów technologicznych, z uwzględnieniem pompowni i zbiorników magazynowych.
7.
Wykaz odwiertów z podaniem ich przeznaczenia i głębokości oraz interwałów udostępnienia horyzontów produktywnych.
8.
Schematy ideowe zasilania zakładu górniczego, jego obiektów terenowych oraz jednostek terenowych w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.

W planie ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny stałe otworami wiertniczymi pomija się załącznik nr 4. Do tego planu ruchu dodatkowo są załączane dokumenty wymienione w pkt 9-13:

9.
Mapa wyrobisk górniczych, sporządzona w skali nie mniejszej niż 1:5000, z oznaczeniem:
1)
kwalifikacji zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych;
2)
strat w zasobach;
3)
wykorzystania zasobów złoża kopaliny w okresie obowiązywania koncesji.
10.
Charakterystyczne przekroje geologiczne złoża w rejonie planowanej eksploatacji, w skali map wyrobisk górniczych, z naniesieniem oznaczonych części złoża zakwalifikowanych do przewidywanych strat.
11.
Mapa wyrobisk górniczych, sporządzona w skali nie mniejszej niż 1:5000, z naniesieniem w okresie obowiązywania planu ruchu:
1)
pól eksploatacyjnych, rejonów i kierunków prowadzonej eksploatacji, istniejących i prowadzonych odwiertów;
2)
filarów ochronnych;
3)
oznaczonych części złoża zakwalifikowanych do projektowanych strat wymienionych w pkt 6 ppkt 8 planu ruchu;
4)
zasięgu wpływów eksploatacji;
5)
stref zagrożeń;
6)
dróg dojazdowych do odwiertów (rejonów) czynnych;
7)
rurociągów technologicznych, z podaniem zdolności przesyłowych, oraz zbiorników, z podaniem zdolności magazynowych.
12.
Schematy konstrukcji i uzbrojenia odwiertów - napowierzchniowe i wgłębne.
13.
Schemat zasilania zakładu górniczego, jego obiektów terenowych oraz jednostek terenowych w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.

W planie ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny ciekłe lub gazowe otworami wiertniczymi w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej pomija się załącznik nr 2. Do tego planu ruchu są załączane dodatkowo dokumenty wymienione w pkt 14-16:

14.
Mapa batymetryczna dna morskiego, sporządzona w skali nie mniejszej niż 1:25 000, z naniesieniem:
1)
granic udokumentowania złoża;
2)
granic obszaru i terenu górniczego;
3)
lokalizacji odwiertów;
4)
rurociągów i instalacji podwodnych.
15.
Strefy zagrożenia pożarowego i zagrożenia wybuchem, naniesione na planie części urządzenia stałego lub ruchomego, z której będą prowadzone roboty górnicze.
16.
Plan zwalczania rozlewów olejowych i likwidacji zagrożeń dla środowiska, skoordynowany z krajowym planem zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, uzgodniony z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej oraz Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa.

______

*) Zmiana dokonywana w trybie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 Wzór nr 1

 Zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi

Zakład górniczy ...............................................

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE ZAKŁAD GÓRNICZY

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wielkość, ilość Uwagi
1 2 3 4 5
1 Obszar górniczy km2 nazwa obszaru
2 Teren górniczy km2 nazwa terenu
3 Złoża (pokłady) przewidziane do eksploatacji

(udokumentowane)

szt.
4 Przewidywane wydobycie Mg/doba albo m3/doba
5 Czas trwania ruchu zakładu górniczego lata

)

 Wzór nr 2

 Zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi

Zakład górniczy .............................................

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STRAT W ZASOBACH ZŁOŻA KOPALINY

Lp. Złoże Pole eksploatacyjne Zasoby przemysłowe

w części złoża objętej eksploatacją**)

Planowane wydobycie Straty

w zasobach

przemysłowych

Wskaźnik wykorzystania

zasobów przemysłowych

Straty w zasobach

nieprzemysłowych

Uwagi
ilość % w planie ruchu narastająco według projektu

zagospodarowania złoża

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ilość podaje się w tys. Mg lub m3.

Wyjaśnienia:

Przez wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych rozumie się:

1) w kolumnie 8 – wskaźnik w okresie obowiązywania planu ruchu (kolumna 5/4);

2) w kolumnie 9 – wskaźnik w okresie liczonym od daty ustalenia stanu zasobów w projekcie zagospodarowania złoża

lub w ostatnim dodatku do tego projektu (w przypadku jego zmian) do upływu okresu obowiązywania planu ruchu.

Jeżeli planowany wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych jest niższy od zaprojektowanego w projekcie zago-

spodarowania złoża lub w ostatnim dodatku do tego projektu (w przypadku jego zmian), w rozdziale dotyczącym zakre-

su wykorzystania zasobów złoża kopaliny w okresie obowiązywania planu ruchu (pkt 6 planu ruchu) wyjaśnia się spo-

sób jego dotrzymania w przyszłości.

**) Planowane wydobycie ze stratami w zasobach przemysłowych.

)

 Wzór nr 3

 Zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi

Zakład górniczy ................................................

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

W OBIEKTACH BUDOWLANYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Lp. Nazwa obiektu budowlanego Lokalizacja Informacje dotyczące dokumentacji

technicznej (data i znak zatwierdzenia)

Data i znak zgłoszenia robót właściwemu

organowi, zgodnie z art. 30 lub art. 31 ust. 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo

budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,

poz. 1623, z późn. zm.)

Data i znak pozwolenia właściwego organu

administracji architektoniczno-budowlanej

i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnic-

twa

Planowane wykonanie Uwagi
stan wyjściowy w okresie obowiązywania planu ruchu termin realizacji (miesiąc, rok)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zestawienie opracowuje się z podziałem na 2 części:

A – roboty kontynuowane lub przewidziane do prowadzenia w okresie obowiązywania planu ruchu, na które zakład

górniczy posiada pozwolenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowla-

nego w dziedzinie górnictwa;

B – roboty przewidziane do prowadzenia lub rozpoczęcia w okresie obowiązywania planu ruchu, które będą mogły

być prowadzone po uprzednim uzyskaniu pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa.

)

 Wzór nr 4

 Zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi

Zakład górniczy ................................................................

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY WIERCENIA

NA POTRZEBY PROWADZENIA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Przedsiębiorca ................................................................................................

Wykonawca wiercenia ...................................................................................

Zaliczenie otworu wiertniczego do:

– klasy zagrożenia erupcyjnego .....................................................................

– kategorii zagrożenia erupcyjnego ...............................................................

Cel wiercenia .................................................................................................

Projektowana głębokość ................................................................................

Plan usytuowania wiertnicy oraz miejsca Wiertnica – typ .............................................
składowania odpadów wiertniczych. Wieża – typ .............. wysokość ...................
Skala 1:500 lub 1:1000 Udźwig ............. kg
Teren zakładu górniczego Uzbrojenie wylotu otworu wiertniczego
w urządzenia przeciwerupcyjne:
Wykaz urządzeń i zabudowań wiertni:
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
... .................................................................
Część geologiczna Część techniczna Inne uwagi i zalecenia
skala głębokość stratygrafia profil

litologiczny

przewidywane zaleganie poziomów

ropy i gazu, wody oraz innych kopalin

dane dotyczące

poziomów

nasyconych

utrudnienia wiertnicze, ucieczki

płuczki, zaciskanie otworu, sypania,

dopuszczalne krzywizny

przewidywane pomiary, badania, próby przewidywana konstrukcja otworu

(zarurowanie, zafiltrowanie,

uszczelnienie rur)

rodzaj projektowanej płuczki rodzaj świdra rdzeniówki parametry

wiercenia

graficznie opis porowatość gradienty ciśnień gradienty szczelinowania nacisk/Mg obroty świdra/min wydatek płuczki [dm3/s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Uwagi:

1. Oznaczenie graficzne: skał, wód, solanek, ropy, gazu, węgla i innych kopalin – zgodnie z Polskimi Normami doty-

czącymi definicji, wzorów i symboli map górniczych.

2. Znaki umowne:

3. Dla otworów o podobnych warunkach geologicznych, hydrogeologicznych i technicznych dopuszcza się

sporządzanie jednego projektu technicznego obejmującego wykonanie grupy otworów wiertniczych na tym samym

terenie oraz o podobnej konstrukcji otworu.

4. Zmiany w konstrukcji i technologii wiercenia otworu mogą być wprowadzane w celu dostosowania do nawierco-

nych warunków geologicznych, w porozumieniu ze służbą geologiczną przedsiębiorcy, decyzją kierownika ruchu

zakładu górniczego.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PLAN RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO PROWADZĄCEGO METODĄ PODZIEMNĄ: PODZIEMNE BEZZBIORNIKOWE MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI LUB PODZIEMNE SKŁADOWANIE ODPADÓW

1.
Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy i zakładu górniczego:
1)
nazwa i dane teleadresowe przedsiębiorcy i zakładu górniczego;*)
2)
podstawowe wskaźniki charakteryzujące zakład górniczy - według wzoru nr 1.
2.
Podstawowe obiekty, maszyny i urządzenia zakładu górniczego:
1)
ogólny opis, charakterystyka i dane techniczne;
2)
zestawienie danych technicznych i parametrów ruchu:
a)
urządzeń wyciągowych w szybach i szybikach - według wzoru nr 2,
b)
stacji wentylatorów głównych - według wzoru nr 3.
3.
Charakterystyka magazynowanej substancji lub składowanych odpadów, obejmująca:
1)
rodzaj oraz pozycję klasyfikacyjną substancji lub odpadu;
2)
miejsce pochodzenia;
3)
własności fizyczne, w szczególności: odsączalność oraz odporność termiczną;
4)
wyniki badań: składu chemicznego, radioaktywności, toksyczności i wytrzymałości.
4.
Zasilanie zakładu górniczego w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
5.
Charakterystyka terenu zakładu górniczego z określeniem obiektów budowlanych zakładu górniczego.
6.
Zestawienie projektowanych robót budowlanych w obiektach budowlanych zakładu górniczego - według wzoru nr 4.
7.
Składy materiałów wybuchowych - typy składów, ich lokalizacja, ilość środków strzałowych, które mogą być przechowywane, oraz sposób przewietrzania.
8.
Charakterystyka geologiczna, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska górotworu w obszarze górniczym, którego granice zostały wyznaczone dla magazynowania substancji lub składowania odpadów.
9.
Opis bezzbiornikowego magazynowania substancji lub składowania odpadów, z uwzględnieniem:
1)
robót związanych z magazynowaniem substancji lub ze składowaniem odpadów;
2)
dostarczania magazynowanej substancji lub składowanego odpadu transportem podziemnym;
3)
zatłaczania magazynowanej substancji lub składowanego odpadu za pomocą otworów wiertniczych.
10.
Termin rozpoczęcia magazynowania lub składowania, przewidywany termin zamknięcia magazynu lub składowiska.
11.
Opis zagospodarowania powierzchni w granicach terenu górniczego. Opis obiektów lub obszarów, dla których wyznaczono filar ochronny.
12.
Przewidywany wpływ działalności na środowisko.
13.
Przedsięwzięcia podjęte w celu ochrony środowiska.
14.
Przewidywane środki, w tym organizacyjne i techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony elementów środowiska, jeżeli w granicach obszaru górniczego są planowane bądź prowadzone roboty związane z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wód podziemnych albo jeżeli obszary górnicze sąsiadują ze sobą.
15.
Niezbędne prace adaptacyjne, uszczelnianie oraz ekranizacja górotworu.
16.
Charakterystyka podziemnych wyrobisk górniczych, przeznaczonych do bezzbiornikowego magazynowania substancji lub składowania odpadów, ze wskazaniem:
1)
lokalizacji wyrobisk górniczych;
2)
rodzaju wyrobisk górniczych;
3)
wymiarów wyrobisk górniczych;
4)
rodzaju obudowy;*)
5)
sposobu przewietrzania wyrobisk górniczych;
6)
pojemności wyrobisk górniczych.
17.
Ilość substancji lub odpadów przewidziana do magazynowania lub składowania w okresie obowiązywania planu ruchu w rozbiciu na poszczególne wyrobiska górnicze.
18.
Prace zabezpieczające substancje lub odpady przed ich przemieszczaniem.
19.
Zamierzenia dotyczące utrzymania zdolności magazynowania substancji lub składowania odpadów, w tym planowane do wykonania wyrobiska górnicze (roboty górnicze) - według wzoru nr 5. Opis sposobu zagospodarowania kopaliny i skały płonnej lub innej substancji uzyskanej w wyniku robót górniczych.
20.
Roboty wiertnicze dla celów technologicznych oraz roboty geologiczne wykonywane na potrzeby ruchu zakładu górniczego.
21.
Przewietrzanie:
1)
sposoby regulacji i zabezpieczeń:
a)
grupowych i rejonowych prądów powietrza,
b)
połączeń pomiędzy prądami powietrza doprowadzanymi od szybu wdechowego a odprowadzanymi do szybu wydechowego,
c)
podsieci wentylacyjnych;
2)
rejony przewietrzane prądem powietrza sprowadzanym na upad, wyrobiska przewietrzane na upad, zastosowane środki bezpieczeństwa;
3)
rejony przewietrzane poniżej poziomu udostępnienia;
4)
otwory równoznaczne podsieci wentylacyjnych oraz otwory równoznaczne dla optymalnej pracy wentylatorów głównego przewietrzania;
5)
harmonogram niezbędnych robót związanych ze zmianami w sieci wentylacyjnej;
6)
połączenia wentylacyjne z sąsiednimi zakładami górniczymi.
22.
Zagrożenie metanowe:
1)
charakterystyka zagrożenia metanowego;*)
2)
metanonośność w pokładach lub ich częściach, a w odniesieniu do zakładów górniczych prowadzących działalność w wyrobiskach solnych - gazonośność złoża lub jego części;
3)
metanowość bezwzględna zakładu górniczego;
4)
monitorowanie oraz profilaktyka i usuwanie zagrożenia metanowego.
23.
Zagrożenie wyrzutami gazów i skał:
1)
charakterystyka zagrożenia wyrzutami gazów i skał;*)
2)
rozpoznawanie zagrożenia i profilaktyka;
3)
sposób wykonywania robót strzałowych.
24.
Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego:
1)
charakterystyka zagrożenia wybuchem pyłu węglowego;*)
2)
profilaktyka.
25.
Zagrożenie pożarowe:
1)
pożarami endogenicznymi: ocena zagrożenia pożarowego, rozpoznawanie i profilaktyka, zestawienie pól pożarowych;
2)
pożarami egzogenicznymi: metody zapobiegania.
26.
Zagrożenie tąpaniami:
1)
charakterystyka zagrożenia tąpaniami;*)
2)
monitorowanie oraz profilaktyka i usuwanie zagrożenia tąpaniami.
27.
Zagrożenie wodne i warunki hydrogeologiczne:
1)
charakterystyka zagrożenia wodnego;*)
2)
zestawienie źródeł zagrożenia wodnego - według wzoru nr 6;
3)
przewidywane kształtowanie się zagrożenia wodnego związanego z magazynowaniem substancji lub składowaniem odpadów;
4)
przewidywane kształtowanie się zagrożenia wodnego ze strony wód powodziowych dla zakładu górniczego, sposoby zabezpieczenia obiektów i wyrobisk górniczych przed skutkami powodzi,
28.
Zagrożenie substancjami promieniotwórczymi:
1)
charakterystyka zagrożenia substancjami promieniotwórczymi; *)
2)
monitorowanie.
29.
Zagrożenie klimatyczne:
1)
charakterystyka zagrożenia klimatycznego;*)
2)
profilaktyka.
30.
Technika robót strzałowych:
1)
metody wykonywania robót strzałowych;
2)
organizacja służby strzałowej.
31.
Ochrona środowiska. Zamierzenia w zakresie ograniczenia i usuwania ujemnych wpływów działalności zakładu górniczego.

W szczególności uwzględnia się:

1)
ochronę powierzchni;
2)
gospodarkę odpadami;
3)
sposób ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, w tym ujęć wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;
4)
gospodarkę wodno-ściekową, w tym zapotrzebowanie, doprowadzenie, odprowadzenie, oczyszczanie i wykorzystanie wód (środki techniczne, bilans wód kopalnianych) - według wzoru nr 7;
5)
ochronę przed hałasem i wibracjami przenikającymi do środowiska (urządzenia ochronne, zamierzenia w zakresie ograniczenia hałasu i wibracji przenikających do środowiska);
6)
przechowywanie substancji toksycznych oraz źródeł promieniowania jonizującego: naturalnego i sztucznego;
7)
zasady prowadzenia pomiarów i obserwacji wpływów magazynowania i składowania na środowisko i warunki hydrogeologiczne w rejonie wyrobisk przeznaczonych do magazynowania lub składowania oraz na terenie górniczym.
32.
Charakterystyka jakości i ilości użytych nośników i komponentów.
33.
Sposób przygotowania substancji przed magazynowaniem lub składowaniem odpadów.
34.
Monitoring wód z rejonu magazynowania substancji lub składowania odpadów.
35.
Sposób zamknięcia magazynu substancji lub składowiska odpadów.
36.
Opis zagrożeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo powszechne, z podaniem sposobu przeciwdziałania tym zagrożeniom.
37.
Przewidywane działania zapobiegawcze w przypadku niekontrolowanego przedostawania się substancji z magazynu w trakcie magazynowania lub po zamknięciu magazynu, a także odpadów ze składowiska w trakcie składowania lub po zamknięciu składowiska.
38.
Monitoring warunków magazynowania lub składowania: zakres i częstotliwość.
39.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. Miejsca i źródła ich występowania. Profilaktyka.
40.
Organizacja opieki lekarskiej, w tym udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
41.
Szkolenie załogi.

Załączniki do planu ruchu

1.
Struktura organizacyjna zakładu górniczego, z określeniem stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu.
2.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni w granicach terenu górniczego, sporządzona w skali nie mniejszej niż 1:5000, w uzasadnionych przypadkach w skali 1:10 000, z naniesieniem:
1)
granic obszaru i terenu górniczego;
2)
granic obszarów i terenów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru i terenu górniczego;
3)
obiektów budowlanych zakładu górniczego;
4)
obrysu wyrobisk górniczych przewidzianych do magazynowania substancji lub składowania odpadów;
5)
dróg transportu substancji lub odpadów;
6)
szybów i miejsc udostępnienia magazynu lub składowiska z powierzchni;
7)
ujęć wód podziemnych i powierzchniowych.
3.
Mapa podstawowych przekrojów geologicznych przez rejon magazynu lub składowiska.
4.
Mapy wyrobisk górniczych, sporządzone w skali nie mniejszej niż 1:5000, z naniesieniem:
1)
granic części złoża w danym obszarze górniczym, eksploatowanego przez inny zakład górniczy;
2)
wyrobisk górniczych przeznaczonych do magazynowania substancji lub składowania odpadów;
3)
oznaczonych części złoża, w których obrębie projektuje się roboty górnicze wymienione w pkt 19 planu ruchu, z oznaczeniem przebiegu wyrobisk górniczych;
4)
pól pożarowych, tam pożarowych, tam bezpieczeństwa;
5)
zbiorników wodnych, uskoków wodonośnych, filarów bezpieczeństwa dla zbiorników, otworów wiertniczych z oznaczeniem otworów niezlikwidowanych oraz tam wodnych;
6)
krawędzi pozostawionych części pokładów wyżej i niżej leżących, które mogą mieć wpływ na warunki magazynowania substancji lub składowania odpadów;
7)
głównych, grupowych i rejonowych prądów powietrza;
8)
granic zaliczenia przestrzeni do poszczególnych stopni zagrożenia wodnego;*)
9)
granic zaliczenia przestrzeni do poszczególnych kategorii zagrożenia metanowego,
10)
lokalizacji źródeł promieniowania jonizującego: naturalnego i sztucznego;
11)
granic zaliczenia przestrzeni do poszczególnych stopni zagrożenia klimatycznego;*)
12)
granic filarów ochronnych oraz filarów bezpieczeństwa.
5.
Schematy urządzeń do odmetanowania z podaniem rurociągów odmetanowania oraz stacji odmetanowania.
6.
Schematy ideowe rurociągów podsadzkowych oraz instalacji służących do magazynowania substancji lub składowania odpadów w wyrobiskach górniczych.
7.
Schematy ideowe zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
8.
Schemat ideowy układu głównego odwadniania.
9.
Schematy ideowe układów transportu, przewozu i jazdy ludzi w wyrobiskach poziomych oraz pochyłych o nachyleniu do 45°.
10.
Schematy ideowe układów rurociągów przeciwpożarowych oraz głównych rurociągów w szybach, z zaznaczeniem głównych i rezerwowych zbiorników wodnych.
11.
Książka obudowy obejmująca rysunki stosowanej w okresie obowiązywania planu ruchu obudowy dla wyrobisk górniczych.

______

*) Zmiana dokonywana w trybie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 Wzór nr 1

 Zakłady górnicze prowadzące metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Zakład górniczy ..............................................

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE ZAKŁAD GÓRNICZY

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wielkość, ilość Uwagi
1 2 3 4 5
1 Obszar górniczy km2 nazwa obszaru
2 Teren górniczy km2 nazwa terenu
3 Pojemność magazynu lub składowiska m3
4 Planowana ilość magazynowanej substancji m3
lub składowanego odpadu
5 Czas trwania ruchu zakładu górniczego lata
6 Szyby wentylacyjne szt.
7 Szyby z jazdą ludzi szt.
8 Sztolnie wentylacyjne (upadowe) szt.
9 Poziomy nazwa, głębokość
10 Wielkość dopływu wody m3/min
11 Pompownie:
– głównego odwadniania liczba, poziom
– pomocnicze liczba, poziom
12 Stacja geofizyki górniczej:
– sejsmologiczna liczba kanałów
– sejsmoakustyczna liczba geofonów
13 Stacjonarna stacja odmetanowania lokalizacja
14 Centrala dyspozytorska liczba łącz
15 Centrala metanometryczna liczba czujników

)

 Wzór nr 2

 Zakłady górnicze prowadzące metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Zakład górniczy ............................................

ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH I PARAMETRÓW RUCHU

URZĄDZEŃ WYCIĄGOWYCH W SZYBACH I SZYBIKACH

Lp. Szyb (szybik) i jego uzbrojenie Urządzenia wyciągowe Uwagi
nazwa przeznaczenie (funkcja wentylacyjna) średnica tarczy rodzaj obudowy liczba urządzeń wyciągowych głębokość nazwa (przedział) funkcja głębokość ciągnienia poziomy podstawiania naczyń rodzaj prowadzenia naczyń rodzaj naczyń sposób ewakuacji załogi maszyna

wyciągowa

liny parametry

ruchu

wieża: rodzaj, rok budowy
typ i rok budowy rodzaj napędu i nośnika liny moc nośna: liczba, wymiary, typ wyrównawcza: liczba, wymiary, typ prędkość obciążenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

)

 Wzór nr 3

Zakłady górnicze prowadzące metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Zakład górniczy .............................................

ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH I PARAMETRÓW RUCHU

STACJI WENTYLATORÓW GŁÓWNYCH

Lp. Szyb wentylacyjny – stacja wentylatorów głównych
nazwa typ wentylatora wydajność nominalna powietrza podciśnienie statyczne powietrza obroty wentylatora prędkość powietrza w szybie urządzenia rewersyjne aparatura

kontrolno-pomiarowa

typ silnika moc silnika napięcie obroty silnika rodzaj pracy urządzenia wyciągowe inne wyposażenie: kable, rurociągi przedział drabinowy uwagi
ciągły pomiar podciśnienia

statycznego powietrza przed

i za zasuwą (klapą)

prędkość powietrza

przepływającego w kanale

wentylacyjnym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

)

 Wzór nr 4

Zakłady górnicze prowadzące metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Zakład górniczy .............................................

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

W OBIEKTACH BUDOWLANYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Lp. Nazwa obiektu budowlanego Lokalizacja Informacje dotyczące dokumentacji

technicznej (data i znak zatwierdzenia)

Data i znak zgłoszenia robót właściwemu

organowi, zgodnie z art. 30 lub art. 31 ust. 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo

budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,

poz. 1623, z późn. zm.)

Data i znak pozwolenia właściwego organu

administracji architektoniczno-budowlanej

i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa

Planowane wykonanie Uwagi
stan wyjściowy w okresie obowiązywania planu ruchu termin realizacji (miesiąc, rok)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zestawienie opracowuje się z podziałem na 2 części:

A – roboty kontynuowane lub przewidziane do prowadzenia w okresie obowiązywania planu ruchu, na które zakład

górniczy posiada pozwolenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowla-

nego w dziedzinie górnictwa;

B – roboty przewidziane do prowadzenia lub rozpoczęcia w okresie obowiązywania planu ruchu, które będą mogły

być prowadzone po uprzednim uzyskaniu pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa.

)

 Wzór nr 5

Zakłady górnicze prowadzące metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Zakład górniczy ........................................................................

PLANOWANE DO WYKONANIA WYROBISKA GÓRNICZE (ROBOTY GÓRNICZE)

Lp. Numer

załącznika

(mapy)

Nazwa

wyrobiska

Przeznaczenie

wyrobiska

Do wykonania – mb Rodzaj

obudowy*)

Uwagi
w całości w okresie

obowiązywania

planu ruchu

1 2 3 4 5 6 7 8

)

 Wzór nr 6

Zakłady górnicze prowadzące metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Zakład górniczy .............................................

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ ZAGROŻENIA WODNEGO

Lp. Numer

załącznika

(mapy)

Oznaczenie

źródła zagrożenia

wodnego

Charakterystyka źródła

zagrożenia wodnego

Roboty prowadzone

w zagrożeniu

Środki

zabezpieczające

lub sposób

likwidacji

1 2 3 4 5 6

)

 Wzór nr 7

Zakłady górnicze prowadzące metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Zakład górniczy ..............................................

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Lp. Wskaźnik [m3/d] Uwagi:

1) dane liczbowe w zaokrągleniu do

liczb całkowitych

2) występujące zależności:

1 = 2 + 3

1 = 4 + 5

5 = 6 + 7 + 8 + 9 + 10

12 = 4 + 11

5 11

3) dane średnioroczne

1 Dopływ wody, w tym:
2 – woda słodka
3 – woda zasolona
4 Zrzut wody niewykorzystanej
5 Woda zagospodarowana na:
6 – cele przemysłowe pod powierzchnią
7 – cele przemysłowe na powierzchni
8 – cele socjalne związane z ruchem zakładu górniczego
9 – cele własne pozaruchowe
10 – sprzedaż
11 Zrzut ścieków po wykorzystaniu wody
12 Zrzut wody wykorzystanej i niewykorzystanej, w tym:
13 – do wód powierzchniowych
14 – do ziemi lub górotworu
15 – do kanalizacji

)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PLAN RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO PROWADZĄCEGO METODĄ OTWOROWĄ: PODZIEMNE BEZZBIORNIKOWE MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI LUB PODZIEMNE SKŁADOWANIE ODPADÓW

1.
Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy i zakładu górniczego:
1)
nazwa i dane teleadresowe przedsiębiorcy i zakładu górniczego;*)
2)
podstawowe wskaźniki charakteryzujące zakład górniczy - według wzoru nr 1.
2.
Przedmiot działalności zakładu górniczego.
3.
Rodzaje oraz podstawowe własności fizykochemiczne magazynowanych substancji lub składowanych odpadów.
4.
Dane podziemnego magazynu lub składowiska: pojemność całkowita, pojemność robocza, pojemność buforowa, dopuszczalne ciśnienie maksymalne i minimalne, charakterystyka pracy magazynu (poszczególnych komór) lub składowiska, określenie dla każdego z odwiertów podstawowych parametrów zatłaczania i odbioru.
5.
Podstawowe dane geologiczne i hydrogeologiczne magazynu lub składowiska. Warunki izolacji magazynu lub składowiska. Niezbędne prace adaptacyjne i uzupełniające; uszczelnianie górotworu.
6.
Opis obszaru i terenu górniczego. Opis obiektów lub obszarów, dla których wyznaczono filar ochronny. Prognoza wpływu działalności na środowisko.
7.
Przewidywane środki, w tym organizacyjne i techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony poszczególnych złóż kopalin i innych elementów środowiska, jeżeli w granicach obszaru górniczego są planowane bądź prowadzone roboty związane z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wód podziemnych albo jeżeli obszary górnicze sąsiadują ze sobą.
8.
Charakterystyka obiektów budowlanych zakładu górniczego. Zestawienie projektowanych robót budowlanych w obiektach budowlanych zakładu górniczego - według wzoru nr 2.
9.
Podstawowe dane techniczne urządzeń stosowanych przy magazynowaniu substancji lub składowaniu odpadów, w szczególności urządzeń wiertniczych, urządzeń wydobywczych oraz urządzeń związanych z rekonstrukcją odwiertów.
10.
Podstawowe dane techniczne urządzeń do wykonywania zabiegów, w szczególności agregatów cementacyjnych, kompresorów, pomp, urządzeń oczyszczających płuczkę wiertniczą, urządzeń i sprzętu do intensyfikacji przypływu.
11.
Podstawowe dane techniczne urządzeń energetycznych, w szczególności agregatów prądotwórczych, transformatorów, kotłów parowych.
12.
Zasilanie zakładu górniczego w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
13.
Zamierzenia dotyczące utrzymania zdolności magazynowania substancji lub składowania odpadów, w tym zakres projektowanych wierceń, pogłębień i rekonstrukcji odwiertów, względnie ich likwidacji. W przypadku projektowanych wierceń na potrzeby prowadzenia ruchu zakładu górniczego: projekt geologiczno-techniczny (projekty geologiczno-techniczne) wiercenia - według wzoru nr 3.
14.
Sposoby likwidacji odwiertów, ich oznakowanie oraz zabezpieczenie odwiertów wyłączonych z magazynowania i składowania na okres przestoju.
15.
Sposób odprowadzania wód związanych z magazynowaną substancją i związane z tym instalacje techniczne.
16.
Opis procesu technologicznego magazynowania lub składowania (rurociągi, zbiorniki, przepompownie i inne instalacje oraz urządzenia). Opis systemu kontrolno-pomiarowego procesu technologicznego oraz zakres, rodzaj i częstotliwość pomiarów parametrów magazynowania i składowania, w tym szczelności magazynu lub składowiska.
17.
Stosowane systemy i zabezpieczenia przed uszkadzaniem filarów ochronnych lub filarów międzykomorowych, naruszaniem półek ochronnych oraz wypływami płynów na powierzchnię.
18.
Przewidywane działania zapobiegawcze w przypadku utraty szczelności magazynu lub składowiska.
19.
Opis przewidywanych zabiegów w odwiertach związanych z intensyfikacją przypływu bądź udrożnieniem instalacji.
20.
Opis stref pożarowych i stref zagrożenia wybuchem oraz miejsc i pomieszczeń zagrożonych powstaniem atmosfery niezdatnej do oddychania.
21.
Przedsięwzięcia dla zapewnienia ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie:
1)
ochrony powierzchni;
2)
rekultywacji gruntów po działalności górniczej;
3)
gospodarki odpadami;
4)
gospodarki wodno-ściekowej, ochrony wód podziemnych i powierzchniowych;
5)
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (urządzenia ochrony powietrza, zamierzenia w zakresie ograniczenia emisji substancji wprowadzanych, do powietrza w sposób zorganizowany i niezorganizowany);
6)
ochrony przed hałasem i wibracjami przenikającymi do środowiska (urządzenia ochronne, zamierzenia w zakresie ograniczenia hałasu i wibracji przenikających do środowiska);
7)
przechowywania substancji toksycznych oraz źródeł promieniowania jonizującego: naturalnego i sztucznego.
22.
Zasady prowadzenia pomiarów i obserwacji wpływów magazynowania i składowania na środowisko i warunki hydrogeologiczne w rejonie pól (przestrzeni) magazynowych lub składowych oraz na terenie górniczym.
23.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. Miejsca i źródła ich występowania. Profilaktyka.
24.
Organizacja opieki lekarskiej, w tym udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
25.
Szkolenie załogi.

Załączniki do planu ruchu

1.
Struktura organizacyjna zakładu górniczego, z określeniem stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu.
2.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni w granicach terenu górniczego w skali nie mniejszej niż 1:25 000, z naniesieniem:
1)
granic obszaru i terenu górniczego oraz granic zakładu górniczego;
2)
granic obszarów i terenów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru i terenu górniczego;
3)
granic magazynu substancji lub składowiska odpadów;
4)
lokalizacji odwiertów i rurociągów technologicznych;
5)
stref zasilania i stref ochronnych dla wód.
3.
Schemat rurociągów technologicznych z uwzględnieniem pompowni i zbiorników technologicznych.
4.
Wykaz odwiertów z podaniem ich przeznaczenia i głębokości oraz interwałów udostępnienia horyzontów magazynowych i składowych.
5.
Mapa pola magazynowego lub składowego w skali nie mniejszej niż 1:5000, z naniesieniem:
1)
rejonów prowadzonej działalności;
2)
obiektów budowlanych zakładu górniczego;
3)
granic filarów ochronnych;
4)
stref zagrożenia pożarowego i zagrożenia wybuchem;
5)
dróg dojazdowych do odwiertów;
6)
rurociągów technologicznych, z podaniem zdolności przesyłowych oraz zbiorników manipulacyjnych, z podaniem zdolności magazynowych.
6.
Schematy konstrukcji i uzbrojenia odwiertów - napowierzchniowe i wgłębne.
7.
Schematy ideowe zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.

______

*) Zmiana dokonywana w trybie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 Wzór nr 1

Zakłady górnicze prowadzące metodą otworową: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Zakład górniczy ............................................

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE ZAKŁAD GÓRNICZY

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wielkość, ilość Uwagi
1 2 3 4 5
1 Obszar górniczy km2 Nazwa obszaru
2 Teren górniczy km2 Nazwa terenu
3 Pojemność magazynu lub składowiska m3
4 Planowana ilość magazynowanej substancji m3
5 Planowana ilość składowanego odpadu
6 Parametry fizykochemiczne magazynowanej sub-

stancji lub składowanego odpadu

7 Termin rozpoczęcia i zakończenia składowania

odpadu lub magazynowania substancji

8 Czas trwania ruchu zakładu górniczego lata

)

 Wzór nr 2

Zakłady górnicze prowadzące metodą otworową: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Zakład górniczy...............................................

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

W OBIEKTACH BUDOWLANYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Lp. Nazwa obiektu budowlanego Lokalizacja Informacje dotyczące dokumentacji

technicznej (data i znak zatwierdzenia)

Data i znak zgłoszenia robót właściwemu

organowi, zgodnie z art. 30 lub art. 31 ust. 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,

poz. 1623, z późn. zm.)

Data i znak pozwolenia właściwego organu

administracji architektoniczno-budowlanej

i nadzoru budowlanego w dziedzinie

górnictwa

Planowane wykonanie Uwagi
stan wyjściowy w okresie obowiązywania planu ruchu termin realizacji (miesiąc, rok)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zestawienie opracowuje się z podziałem na 2 części:

A – roboty kontynuowane lub przewidziane do prowadzenia w okresie obowiązywania planu ruchu, na które zakład

górniczy posiada pozwolenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowla-

nego w dziedzinie górnictwa;

B – roboty przewidziane do prowadzenia lub rozpoczęcia w okresie obowiązywania planu ruchu, które będą mogły

być prowadzone po uprzednim uzyskaniu pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa.

)

 Wzór nr 3

Zakłady górnicze prowadzące metodą otworową: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Zakład górniczy ................................................

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY WIERCENIA

NA POTRZEBY PROWADZENIA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Przedsiębiorca .....................................................................................

Wykonawca wiercenia ........................................................................

Zaliczenie otworu wiertniczego do:

– klasy zagrożenia erupcyjnego ..........................................................

– kategorii zagrożenia erupcyjnego ....................................................

Cel wiercenia ......................................................................................

Projektowana głębokość .....................................................................

Plan usytuowania wiertnicy oraz miejsca Wiertnica – typ .............................................
składowania odpadów wiertniczych. Wieża – typ .............. wysokość ...................
Skala 1:500 lub 1:1000 Udźwig ............. kg
Teren zakładu górniczego Uzbrojenie wylotu otworu wiertniczego
w urządzenia przeciwerupcyjne:
Wykaz urządzeń i zabudowań wiertni:
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
... .................................................................
Część geologiczna Część techniczna Inne uwagi i zalecenia
skala głębokość stratygrafia profil

litologiczny

przewidywane zaleganie poziomów

ropy i gazu, wody oraz innych kopalin

dane dotyczące

poziomów

nasyconych

utrudnienia wiertnicze, ucieczki

płuczki, zaciskanie otworu, sypania,

dopuszczalne krzywizny

przewidywane pomiary, badania, próby przewidywana konstrukcja otworu

(zarurowanie, zafiltrowanie,

uszczelnienie rur)

rodzaj projektowanej płuczki rodzaj świdra rdzeniówki parametry

wiercenia

graficznie opis porowatość gradienty ciśnień gradienty szczelinowania nacisk/Mg obroty świdra/min wydatek płuczki [dm3/s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Uwagi:

1. Oznaczenie graficzne: skał, wód, solanek, ropy, gazu, węgla i innych kopalin – zgodnie z Polskimi Normami doty-

czącymi definicji, wzorów i symboli map górniczych.

2. Znaki umowne:

3. Dla otworów o podobnych warunkach geologicznych, hydrogeologicznych i technicznych dopuszcza się

sporządzanie jednego projektu technicznego obejmującego wykonanie grupy otworów wiertniczych na tym samym

terenie oraz o podobnej konstrukcji otworu.

4. Zmiany w konstrukcji i technologii wiercenia otworu mogą być wprowadzane w celu dostosowania do nawierco-

nych warunków geologicznych, w porozumieniu ze służbą geologiczną przedsiębiorcy, decyzją kierownika ruchu

zakładu górniczego.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PLAN RUCHU ZAKŁADU WYKONUJĄCEGO ROBOTY GEOLOGICZNE NIEPOLEGAJĄCE NA BADANIACH GEOFIZYCZNYCH WYMAGAJĄCYCH UŻYCIA ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH

1.
Nazwa i dane teleadresowe:*)
1)
przedsiębiorcy lub podmiotu, który uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, lub podmiotu, który zgłosił projekt robót geologicznych obejmujący wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi;
2)
zakładu;
3)
podmiotu wykonującego powierzone czynności w ruchu zakładu.
2.
Cel i zakres wykonywanych robót geologicznych.
3.
Podstawowe dane techniczne maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania prac, w szczególności urządzeń wiertniczych. Charakterystyka obiektów budowlanych zakładu.
4.
Podstawowe dane techniczne stosowanych urządzeń energetycznych. Podstawowe i rezerwowe zasilanie w energię elektryczną.
5.
Opis robót montażowych i demontażowych wiertni albo, w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, urządzenia stałego lub ruchomego.
6.
Charakterystyka zagrożeń naturalnych oraz zagrożeń ze strony wód opadowych.
7.
Charakterystyka zagrożenia pożarowego i zagrożenia wybuchem.
8.
Sposób zabezpieczenia miejsca ujawnienia zabytków archeologicznych i innych zabytków.
9.
Sposoby łączności.
10.
Zakres prac pomiarowych, badawczych, w szczególności geofizycznych, hydrogeologicznych, technicznych oraz innych prac przewidywanych do wykonania w otworach w czasie wiercenia i po zakończeniu wiercenia.
11.
Rodzaje płuczek.
12.
Przewidywane zabiegi w otworach, w szczególności szczelinowanie, dla oczyszczania strefy przyotworowej oraz intensyfikacji przypływu i uszczelnień. Charakterystyka płynów stosowanych podczas zabiegów.
13.
Zakres i sposób stosowania środków strzałowych oraz zamkniętych źródeł promieniowania jonizującego: naturalnego i sztucznego.
14.
Sposób dostarczania wody do celów przemysłowych oraz sposób magazynowania i odprowadzania odpadów płuczkowych lub ścieków.
15.
Sposób przeprowadzania badań po zakończeniu wiercenia oraz przewidywany okres prowadzenia testów produkcyjnych w odwiertach.
16.
Sposób i termin likwidacji odwiertu albo sposób zabezpieczenia odwiertu do czasu przekazania go do eksploatacji. Zasady i tryb postępowania związanego z przekazaniem, odwiertu do eksploatacji.
17.
Przewidywane środki, w tym organizacyjne i techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony poszczególnych złóż kopalin i innych elementów środowiska podczas wykonywania robót objętych planem ruchu oraz jeżeli roboty te będą prowadzone w granicach obszaru górniczego.
18.
Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zamierzeń w zakresie:
1)
ochrony powierzchni;
2)
rekultywacji gruntów po robotach geologicznych;
3)
gospodarki odpadami;
4)
gospodarki wodno-ściekowej, ochrony wód podziemnych i powierzchniowych;
5)
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (urządzenia ochrony powietrza, zamierzenia w zakresie ograniczenia emisji substancji wprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany i niezorganizowany);
6)
ochrony przed hałasem i wibracjami przenikającymi do środowiska (urządzenia ochronne, zamierzenia w zakresie ograniczenia hałasu i wibracji przenikających do środowiska);
7)
przechowywania substancji toksycznych oraz źródeł promieniowania jonizującego: naturalnego i sztucznego.
19.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. Miejsca i źródła ich występowania. Profilaktyka.
20.
Organizacja opieki lekarskiej, w tym udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
21.
Szkolenie załogi.

Plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej nie obejmuje pkt 8 oraz dodatkowo obejmuje zagadnienia ujęte w pkt 22-26:

22.
Zasady współdziałania z załogą urządzenia stałego lub ruchomego, z którego będą wykonywane roboty geologiczne, w tym współdziałanie w zakresie ratownictwa górniczego i morskiego. Organizacja ratownictwa załogi w przypadku konieczności opuszczenia urządzenia stałego lub ruchomego oraz system alarmowy i rodzaj wyposażenia ratunkowego.
23.
Dane lokalizacyjne odwiertu, głębokość morza w tym miejscu oraz warunki posadowienia urządzenia stałego lub kotwiczenia urządzenia ruchomego, z którego będą wykonywane roboty geologiczne.
24.
Charakterystyka urządzenia stałego lub ruchomego, z którego będą wykonywane roboty geologiczne: rodzaj i typ, zasadnicze wyposażenie, główne parametry techniczne.
25.
Opis wyposażenia nautycznego, oznakowania optycznego, systemów sygnalizacji optycznej i akustycznej.
26.
Opis transportu ludzi, sprzętu i materiałów.

Załączniki do planu ruchu

1.
Struktura organizacyjna zakładu, z określeniem stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu.
2.
Odpis koncesji, a w przypadku wykonywania robót geologicznych nie wymagających koncesji - decyzji właściwego organu administracji geologicznej zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

Oświadczenie przedsiębiorcy o przyjęciu bez sprzeciwu projektu robót geologicznych przez starostę, jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi.

3.
Projekt geologiczno-techniczny (projekty geologiczno-techniczne) otworu - według wzoru nr 1.
4.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni w skali zapewniającej czytelność przedstawianej treści, z naniesioną lokalizacją otworów oraz ich oznaczeniem, lokalizacją obiektów budowlanych zakładu, a także z naniesieniem granic istniejących obszarów i terenów górniczych.
5.
Schematy ideowe zasilania wiertni w energię elektryczną.

Plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej nie obejmuje załączników 3 i 4. Do tego planu ruchu dodatkowo załącza się dokumenty wymienione w pkt 6-9:

6.
Projekt geologiczno-techniczny (projekty geologiczno-techniczne) otworu - według wzoru nr 2.
7.
Mapa batymetryczna dna morskiego w skali nie mniejszej niż 1:25 000, z naniesieniem:
1)
lokalizacji otworów;
2)
rurociągów i instalacji podwodnych;
3)
granic istniejących obszarów górniczych.
8.
Strefy zagrożenia pożarowego i zagrożenia wybuchem, naniesione na planie części urządzenia stałego lub ruchomego, z której będą prowadzone roboty geologiczne.
9.
Plan zwalczania rozlewów olejowych i likwidacji zagrożeń dla środowiska, skoordynowany z krajowym planem zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, uzgodniony z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej oraz Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa.

______

*) Zmiana dokonywana w trybie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 Wzór nr 1

 Zakłady wykonujące roboty geologiczne

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU ......................................................................................

objętego koncesją lub projektem robót geologicznych ............................................................................................

wydaną (zatwierdzonym, przyjętym bez sprzeciwu) przez ......................................................................................

decyzją nr ....................................... z dnia ...............................................................................................................

Przedsiębiorca ....................................................................................

Wykonawca wiercenia .......................................................................

Zaliczenie otworu wiertniczego do:

– klasy zagrożenia erupcyjnego .........................................................

– kategorii zagrożenia siarkowodorowego .........................................

Cel wiercenia ......................................................................................

Projektowana głębokość .....................................................................

Plan usytuowania wiertnicy oraz miejsca Wiertnica – typ .............................................
składowania odpadów wiertniczych. Wieża – typ .............. wysokość ...................
Skala 1:500 lub 1:1000 Udźwig ............. kg
Teren zakładu Uzbrojenie wylotu otworu wiertniczego
w urządzenia przeciwerupcyjne:
Wykaz urządzeń i zabudowań wiertni:
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
... .................................................................
Część geologiczna Część techniczna Inne uwagi i zalecenia
skala głębokość stratygrafia profil

litologiczny

przewidywane zaleganie poziomów

ropy i gazu, wody oraz innych kopalin

dane dotyczące

poziomów

nasyconych

utrudnienia wiertnicze, ucieczki

płuczki, zaciskanie otworu, sypania,

dopuszczalne krzywizny

przewidywane pomiary, badania, próby przewidywana konstrukcja otworu

(zarurowanie, zafiltrowanie,

uszczelnienie rur)

rodzaj projektowanej płuczki rodzaj świdra rdzeniówki parametry

wiercenia

graficznie opis porowatość gradienty ciśnień gradienty szczelinowania nacisk/Mg obroty świdra/min wydatek płuczki [dm3/s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Uwagi:

1. Oznaczenie graficzne: skał, wód, solanek, ropy, gazu, węgla i innych kopalin – zgodnie z Polskimi Normami doty-

czącymi definicji, wzorów i symboli map górniczych.

2. Znaki umowne:

3. Dla otworów hydrogeologicznych, studziennych i geologiczno-inżynierskich dopuszcza się sporządzanie jednego

projektu geologiczno-technicznego obejmującego wykonanie grupy otworów wiertniczych na tym samym terenie

o podobnych warunkach geologicznych oraz o podobnej konstrukcji otworu.

4. Zmiany w konstrukcji i technologii wiercenia otworu mogą być wprowadzane w celu dostosowania do nawierco-

nych warunków geologicznych, w porozumieniu ze służbą geologiczną przedsiębiorcy, decyzją kierownika ruchu

zakładu wykonującego roboty geologiczne.

)

 Wzór nr 2

 Zakłady wykonujące roboty geologiczne w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU ...........................................................................................

objętego koncesją lub projektem robót geologicznych .................................................................................................

wydaną (zatwierdzonym) przez .....................................................................................................................................

decyzją nr .............................................. z dnia .............................................................................................................

Przedsiębiorca ................................................................................

Wykonawca wiercenia ...................................................................

Zaliczenie otworu wiertniczego do:

– klasy zagrożenia erupcyjnego .....................................................

– kategorii zagrożenia siarkowodorowego .....................................

Cel wiercenia ..................................................................................

Projektowana głębokość .................................................................

Podstawowe dane techniczne urządzenia stałego lub rucho-

mego:

Wiertnica – typ .............................................
Wieża – typ .............. wysokość ...................
.............................................................................. Udźwig ............. kg
.............................................................................. Uzbrojenie wylotu otworu wiertniczego
.............................................................................. w urządzenia przeciwerupcyjne:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Część geologiczna Część techniczna Inne uwagi i zalecenia
skala głębokość stratygrafia profil

litologiczny

przewidywane zaleganie poziomów ropy

i gazu, wody oraz innych kopalin

dane dotyczące

poziomów

nasyconych

utrudnienia wiertnicze, ucieczki płuczki,

zaciskanie otworu, sypania,

dopuszczalne krzywizny

przewidywane pomiary, badania, próby przewidywana konstrukcja otworu

(zarurowanie, zafiltrowanie,

uszczelnienie rur)

rodzaj projektowanej płuczki rodzaj świdra rdzeniówki parametry

wiercenia

graficznie opis porowatość gradienty ciśnień gradienty szczelinowania nacisk/Mg obroty świdra/min wydatek płuczki [dm3/s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Uwagi:

1. Oznaczenie graficzne: skał, wód, solanek, ropy, gazu, węgla i innych kopalin – zgodnie z Polskimi Normami doty-

czącymi definicji, wzorów i symboli map górniczych.

2. Znaki umowne:

3. Zmiany w konstrukcji i technologii wiercenia otworu mogą być wprowadzane w celu dostosowania do nawierco-

nych warunków geologicznych, w porozumieniu ze służbą geologiczną przedsiębiorcy, decyzją kierownika ruchu

zakładu wykonującego roboty geologiczne.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PLAN RUCHU ZAKŁADU WYKONUJĄCEGO ROBOTY GEOLOGICZNE POLEGAJĄCE NA BADANIACH GEOFIZYCZNYCH WYMAGAJĄCYCH UŻYCIA ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH

1.
Nazwa i dane teleadresowe:*)
1)
przedsiębiorcy lub podmiotu, który uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych;
2)
zakładu;
3)
podmiotu wykonującego powierzone czynności w ruchu zakładu.
2.
Sposoby łączności zakładu.
3.
Cel i zakres wykonywanych robót geologicznych.
4.
Rodzaj stosowanych wiertnic oraz pozostałe wyposażenie techniczne związane z wierceniem.
5.
Wiercenie otworów strzałowych, ich konstrukcja, przewidywane głębokości.
6.
Sposób odprowadzenia odpadów płuczkowych i ścieków oraz składowania odpadów.
7.
Sposób zabezpieczenia miejsca ujawnienia zabytków archeologicznych i innych zabytków.
8.
Zasady bezpiecznego transportu i magazynowania środków strzałowych.
9.
Rodzaj stosowanych środków strzałowych i sprzętu strzałowego. Składy materiałów wybuchowych - typy składów, ich lokalizacja, ilość środków strzałowych, które mogą być przechowywane.
10.
Prace przygotowawcze poprzedzające roboty strzałowe, w szczególności zasady zawiadamiania, wyznaczania stref zagrożenia oraz zabezpieczania ludzi, mienia oraz ciągłości ruchu zakładu przed skutkami robót strzałowych.
11.
Rodzaj i sposób wykonywania robót strzałowych. Rejony wyłączone z wykonywania robót strzałowych ze względu na ochronę obiektów i infrastruktury technicznej. Uzgodnienia z użytkownikami obiektów i instalacji infrastruktury technicznej.
12.
Likwidacja otworów strzałowych.
13.
Przewidywane środki, w tym organizacyjne i techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony poszczególnych złóż kopalin i innych elementów środowiska podczas wykonywania robót objętych planem ruchu oraz jeżeli roboty te będą prowadzone w granicach obszaru górniczego.
14.
Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zamierzeń w zakresie:
1)
ochrony powierzchni;
2)
rekultywacji gruntów po robotach geologicznych;
3)
gospodarki odpadami;
4)
gospodarki wodno-ściekowej, ochrony wód podziemnych i powierzchniowych;
5)
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (urządzenia ochrony powietrza, zamierzenia w zakresie ograniczenia emisji substancji wprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany i niezorganizowany);
6)
ochrony przed hałasem i wibracjami przenikającymi do środowiska (urządzenia ochronne, zamierzenia w zakresie ograniczenia hałasu i wibracji przenikających do środowiska);
7)
przechowywania substancji toksycznych oraz źródeł promieniowania jonizującego: naturalnego i sztucznego.
15.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. Miejsca i źródła ich występowania. Profilaktyka.
16.
Opis szczególnych przedsięwzięć w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
17.
Organizacja opieki lekarskiej, w tym udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
18.
Szkolenie załogi.

Załączniki do planu ruchu

1.
Struktura organizacyjna zakładu, z określeniem stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu.
2.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni, w skali zapewniającej czytelność przedstawianej treści, z oznaczeniem profili z otworami strzałowymi, naniesieniem granic istniejących obszarów i terenów górniczych oraz lokalizacji obiektów wymagających szczególnej ochrony.

______

*) Zmiana dokonywana w trybie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PLAN RUCHU LIKWIDOWANEGO (LIKWIDOWANEJ OZNACZONEJ CZĘŚCI) PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO

1.
Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy i zakładu górniczego:
1)
nazwa i dane teleadresowe przedsiębiorcy i zakładu górniczego;*)
2)
podstawowe wskaźniki charakteryzujące zakład górniczy - według wzoru nr 1.
2.
Podstawowe obiekty, maszyny i urządzenia zakładu górniczego:
1)
ogólny opis, charakterystyka i dane techniczne;
2)
zestawienie danych technicznych i parametrów ruchu:
a)
urządzeń wyciągowych w szybach i szybikach - według wzoru nr 2,
b)
stacji wentylatorów głównych - według wzoru nr 3.
3.
Zasilanie zakładu górniczego w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
4.
Charakterystyka terenu zakładu górniczego z określeniem obiektów budowlanych zakładu górniczego.
5.
Zestawienie projektowanych robót budowlanych w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych zakładu górniczego - według wzoru nr 4. Zestawienie obiektów budowlanych zakładu górniczego nieprzeznaczonych do rozbiórki, dla których przewiduje się inne formy zagospodarowania i użytkowania - według wzoru nr 5.
6.
Składy materiałów wybuchowych - typy składów, ich. lokalizacja, ilość środków strzałowych, które mogą być przechowywane, oraz sposób przewietrzania.
7.
Przewidywane zmiany charakteru i kolejności likwidacji podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego.
8.
Okres likwidacji zakładu górniczego, w tym przewidywane terminy: rozpoczęcia likwidacji zakładu górniczego, rozpoczęcia likwidacji podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego, zakończenia eksploatacji i zakończenia likwidacji zakładu górniczego oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekultywacji gruntów po działalności górniczej.
9.
Opis robót górniczych związanych z likwidacją zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, zabezpieczeniem sąsiednich złóż kopalin oraz wyrobisk sąsiednich zakładów górniczych. Opis partii złoża lub pokładów, w których roboty te będą prowadzone - według wzoru nr 6.
10.
Sposób likwidacji szybów i szybików oraz innych wyrobisk górniczych, mających połączenie z powierzchnią.
11.
Sposób likwidacji wyrobisk niewymienionych w pkt 10, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanego zakresu zastosowania podsadzki, w tym:
1)
zakres stosowania poszczególnych rodzajów podsadzki lub mieszanin doszczelniających;
2)
stosowane technologie podsadzania lub doszczelniania, podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne instalacji oraz urządzeń do wytwarzania i transportu podsadzki oraz mieszanin doszczelniających, a także sposób odprowadzania i oczyszczania wody podsadzkowej;
3)
zakres i częstotliwość monitorowania podsadzania lub doszczelniania rejonu.
12.
Przewidywane do likwidacji wyrobiska udostępniające i wyrobiska przygotowawcze - według wzoru nr 7 - oraz wykaz i harmonogram likwidacji wyrobisk górniczych.
13.
Roboty wiertnicze.
14.
Sposób zagospodarowania kopaliny uzyskanej w trakcie robót likwidacyjnych.
15.
Sposób zabezpieczenia niewykorzystanej części złoża kopaliny oraz sąsiednich złóż kopalin.
16.
Przewietrzanie:
1)
sposoby regulacji i zabezpieczeń:
a)
grupowych i rejonowych prądów powietrza,
b)
połączeń pomiędzy prądami powietrza doprowadzanymi od szybu wdechowego a odprowadzanymi do szybu wydechowego,
c)
podsieci wentylacyjnych;
2)
rejony przewietrzane prądem powietrza sprowadzanym, na upad, wyrobiska przewietrzane na upad, zastosowane środki bezpieczeństwa;
3)
rejony przewietrzane poniżej poziomu udostępnienia;
4)
otwory równoznaczne podsieci wentylacyjnych oraz otwory równoznaczne dla optymalnej pracy wentylatorów głównego przewietrzania;
5)
harmonogram niezbędnych robót związanych ze zmianami w sieci wentylacyjnej;
6)
połączenia wentylacyjne z sąsiednimi zakładami górniczymi.
17.
Zagrożenie metanowe: przewidywane kształtowanie się i sposoby usuwania zagrożenia w miarę postępu likwidacji, z uwzględnieniem odmetanowania, metanometrii automatycznej, a także wpływu zagrożenia na powierzchnię po likwidacji zakładu górniczego.
18.
Zagrożenie tąpaniami: przewidywane kształtowanie się i sposoby usuwania zagrożenia w miarę postępu likwidacji.
19.
Zagrożenie wyrzutami gazów i skał: przewidywane kształtowanie się i sposoby usuwania zagrożenia w miarę postępu likwidacji.
20.
Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego: przewidywane kształtowanie się i sposoby usuwania zagrożenia w miarę postępu likwidacji.
21.
Zagrożenie pożarowe:
1)
pożarami endogenicznymi:
a)
ocena zagrożenia pożarowego oraz profilaktyka,
b)
zestawienie pól pożarowych z podaniem powierzchni w m2, otamowanych zasobów w Mg oraz daty powstania pola,
c)
plan likwidacji pól pożarowych;
2)
metody zapobiegania pożarom egzogenicznym.
22.
Zagrożenie wodne i warunki hydrogeologiczne:
1)
charakterystyka zagrożenia wodnego;*)
2)
zestawienie źródeł zagrożenia wodnego dla planowanych robót likwidacyjnych - według wzoru nr 8;
3)
przewidywane kształtowanie się zagrożenia wodnego związanego z likwidacją zakładu górniczego lub jego oznaczonej części dla czynnych wyrobisk zakładu górniczego i sąsiednich zakładów górniczych oraz sposób ich zabezpieczenia;
4)
wpływ zmian warunków hydrogeologicznych związanych z likwidacją na wody podziemne i powierzchniowe, w tym ujęcia wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;
5)
planowany sposób kontroli zmian warunków hydrogeologicznych w górotworze w trakcie prowadzenia likwidacji i po jej zakończeniu.
23.
Zagrożenie substancjami promieniotwórczymi: przewidywane kształtowanie się stanu zagrożenia substancjami promieniotwórczymi.
24.
Zagrożenie klimatyczne: przewidywane kształtowanie się i sposoby usuwania zagrożenia w miarę postępu likwidacji.
25.
Technika robót strzałowych:
1)
metody wykonywania robót strzałowych;
2)
organizacja służby strzałowej.
26.
Ochrona środowiska. Zamierzenia w zakresie ograniczenia i usuwania ujemnych wpływów działalności zakładu górniczego.

W szczególności uwzględnia się:

1)
opis zagospodarowania powierzchni w granicach terenu górniczego;
2)
opis obiektów lub obszarów, dla których wyznaczono filar ochronny;
3)
zabezpieczenia wyrobisk górniczych udostępniających złoże z powierzchni;
4)
kierunki i sposób rekultywacji gruntów po działalności górniczej;
5)
określenie kategorii przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej;
6)
sposób ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, w tym ujęć wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;
7)
wpływ likwidacji zakładu górniczego na środowisko oraz znajdujące się na powierzchni obiekty i urządzenia;
8)
sposób przeciwdziałania zmianom stosunków wodnych na powierzchni po zatopieniu wyrobisk zakładu górniczego i podniesieniu poziomu wód gruntowych, z uwzględnieniem metod i środków zapobiegających powstawaniu zalewisk i podtopień terenów powierzchni;
9)
sposób zabezpieczenia obiektów, urządzeń lub wyrobisk stanowiących zabytki archeologiczne i inne zabytki;
10)
sposób zabezpieczenia przed niekontrolowaną emisją gazów kopalnianych;
11)
zasady postępowania z odpadami oraz masami ziemnymi lub skalnymi powstałymi w związku z likwidacją zakładu górniczego lub jego oznaczonej części;
12)
gospodarkę wodno-ściekową - według wzoru nr 9, a także ogólne zamierzenia w tym zakresie w związku z likwidacją zakładu górniczego lub jego oznaczonej części.
27.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. Miejsca i źródła ich występowania. Profilaktyka.
28.
Organizacja opieki lekarskiej, w tym udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
29.
Szkolenie załogi.

Załączniki do planu ruchu

1.
Struktura organizacyjna zakładu górniczego, z określeniem stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu.
2.
Harmonogram likwidacji zakładu górniczego lub jego oznaczonej części.
3.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni w granicach terenu górniczego, sporządzona w skali nie mniejszej niż 1:5000, a w uzasadnionych przypadkach w skali 1:10 000, przedstawiająca sytuację i zagospodarowanie powierzchni w granicach terenu górniczego, z naniesieniem:
1)
granic obszaru i terenu górniczego;
2)
obszarów i terenów górniczych, których granice zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru i terenu górniczego;
3)
obiektów budowlanych zakładu górniczego;
4)
wyrobisk mających połączenia z powierzchnią;
5)
obszarów płytkiej eksploatacji górniczej;
6)
miejsc występowania deformacji nieciągłych;
7)
niecek bezodpływowych;
8)
kategorii wpływów dokonanej eksploatacji górniczej;
9)
obniżeń sumarycznych (całkowitych);
10)
kategorii przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej.
4.
Mapy wyrobisk górniczych, sporządzone w skali nie mniejszej niż 1:5000, z naniesieniem:
1)
planowanych robót górniczych w związku z likwidacją zakładu górniczego lub jego oznaczonej części;
2)
granic części złoża w danym obszarze górniczym, eksploatowanego przez inny zakład górniczy;
3)
pól pożarowych, tam pożarowych oraz tam bezpieczeństwa;
4)
źródeł zagrożenia wodnego, kierunków spływu wód, progów przelewowych z sąsiednimi zakładami górniczymi, filarów bezpieczeństwa oraz tam wodnych;
5)
granic zaliczenia przestrzeni do poszczególnych stopni zagrożenia wodnego;*)
6)
krawędzi pozostawionych części pokładów wyżej i niżej leżących, które mogą mieć wpływ na roboty likwidacyjne;
7)
głównych, grupowych i rejonowych prądów powietrza;
8)
granic zaliczenia przestrzeni do poszczególnych kategorii zagrożenia metanowego;*)
9)
granic zaliczenia przestrzeni do poszczególnych stopni zagrożenia klimatycznego;*)
10)
granic zaliczenia przestrzeni do poszczególnych stopni zagrożenia tąpaniami;*)
11)
lokalizacji źródeł promieniowania jonizującego: naturalnego i sztucznego;
12)
granic obszarów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru górniczego;
13)
granic filarów ochronnych oraz filarów bezpieczeństwa;
14)
wyrobisk przewidzianych do likwidacji z wykorzystaniem odpadów,
5.
Przekroje geologiczne rejonów, w których są planowane górnicze roboty likwidacyjne, oraz połączenia hydrauliczne z sąsiednimi zakładami górniczymi.
6.
Schemat ideowy sieci rurociągów odmetanowania z uwzględnieniem stacji odmetanowania.
7.
Schematy ideowe rurociągów podsadzkowych oraz schematy instalacji służących do wykorzystywania w wyrobiskach górniczych odpadów oraz mas ziemnych lub skalnych powstałych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem.
8.
Schematy ideowe zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę,
9.
Schematy ideowe układów głównego odwadniania.
10.
Schematy ideowe układów przewozu i jazdy ludzi w wyrobiskach poziomych oraz pochyłych o nachyleniu do 45°.
11.
Schemat ideowy centralnych lub grupowych urządzeń klimatyzacyjnych.
12.
Schematy ideowe układów rurociągów przeciwpożarowych oraz głównych rurociągów w szybach, z zaznaczeniem głównych i rezerwowych zbiorników wodnych.
13.
Książka obudowy obejmująca rysunki stosowanej w okresie obowiązywania planu ruchu obudowy dla wyrobisk górniczych.
14.
Inwentaryzacja gruntów zakładu górniczego wymagających rekultywacji oraz przewidywany kierunek, sposób i terminy rozpoczęcia i zakończenia rekultywacji - według wzoru nr 10.

______

*) Zmiana dokonywana w trybie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 Wzór nr 1

 Podziemne zakłady górnicze

Likwidowany zakład górniczy .............................................

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE ZAKŁAD GÓRNICZY

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wielkość, ilość Uwagi
1 2 3 4 5
1 Obszar górniczy km2 nazwa obszaru
2 Teren górniczy km2 nazwa terenu
3 Udokumentowane złoża lub pokłady szt.
4 Czas trwania ruchu likwidowanego zakładu

górniczego

lata
5 Szyby wydobywcze szt.
6 Szyby pomocnicze szt.
7 Szyby wentylacyjne szt.
8 Szyby z jazdą ludzi szt.
9 Sztolnie wentylacyjne (upadowe) szt.
10 Główne poziomy wydobywcze nazwa, głębokość
11 Pozostałe poziomy nazwa, głębokość
12 Wielkość dopływu wody m3/min
13 Pompownie:
– głównego odwadniania liczba, poziom
– pomocnicze liczba, poziom
14 Stacja geofizyki górniczej:
– sejsmologiczna liczba kanałów
– sejsmoakustyczna liczba geofonów
15 Stacja odmetanowania lokalizacja
16 Dyspozytornie systemów dyspozytorskich ruchu

w odniesieniu do:

– systemu łączności liczba numerów
– systemu alarmowania liczba numerów
– systemu kontroli stanu zagrożeń (gazometria) liczba kanałów

pomiarowych

17 Centrale systemu ogólnozakładowej łączności

telefonicznej

pojemność centrali

)

 Wzór nr 2

 Podziemne zakłady górnicze

Likwidowany zakład górniczy ............................................

ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH I PARAMETRÓW RUCHU

URZĄDZEŃ WYCIĄGOWYCH W SZYBACH I SZYBIKACH

Lp. Szyb (szybik) i jego uzbrojenie Urządzenia wyciągowe Uwagi
nazwa przeznaczenie (funkcja wentylacyjna) średnica tarczy rodzaj obudowy liczba urządzeń wyciągowych głębokość nazwa (przedział) funkcja głębokość ciągnienia poziomy podstawiania naczyń rodzaj prowadzenia naczyń rodzaj naczyń sposób ewakuacji załogi maszyna

wyciągowa

liny parametry

ruchu

wieża: rodzaj, rok budowy
typ i rok budowy rodzaj napędu i nośnika liny moc nośna: liczba, wymiary, typ wyrównawcza: liczba, wymiary, typ prędkość obciążenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

)

 Wzór nr 3

 Podziemne zakłady górnicze

Likwidowany zakład górniczy ............................................

ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH I PARAMETRÓW RUCHU

STACJI WENTYLATORÓW GŁÓWNYCH

Lp. Szyb wentylacyjny – stacja wentylatorów głównych
nazwa typ wentylatora wydajność nominalna powietrza podciśnienie statyczne powietrza obroty wentylatora prędkość powietrza w szybie urządzenia rewersyjne aparatura

kontrolno-pomiarowa

typ silnika moc silnika napięcie obroty silnika rodzaj pracy urządzenia wyciągowe inne wyposażenie: kable, rurociągi przedział drabinowy uwagi
ciągły pomiar podciśnienia statycznego powietrza przed

i za zasuwą (klapą)

prędkość powietrza

przepływającego w kanale

wentylacyjnym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

)

 Wzór nr 4

 Podziemne zakłady górnicze

Likwidowany zakład górniczy ...............................................

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZBIÓRKI

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Lp. Nazwa obiektu budowlanego Lokalizacja Informacje dotyczące dokumentacji

technicznej (data i znak zatwierdzenia)

Data i znak zgłoszenia robót właściwemu

organowi, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,

z późn. zm.)

Data i znak pozwolenia właściwego organu

administracji architektoniczno-budowlanej

i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa

Planowane wykonanie termin realizacji (miesiąc, rok) Uwagi
stan wyjściowy w okresie obowiązywania planu ruchu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zestawienie opracowuje się z podziałem na 2 części:

A – roboty kontynuowane lub przewidziane do prowadzenia w okresie obowiązywania planu ruchu, na które zakład

górniczy posiada pozwolenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowla-

nego w dziedzinie górnictwa;

B – roboty przewidziane do prowadzenia lub rozpoczęcia w okresie obowiązywania planu ruchu, które będą mogły

być prowadzone po uprzednim uzyskaniu pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa.

)

 Wzór nr 5

 Podziemne zakłady górnicze

Likwidowany zakład górniczy ...............................................

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

NIEPRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI, DLA KTÓRYCH PRZEWIDUJE SIĘ INNE FORMY

ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA

Lp. Nazwa obiektu

budowlanego

Lokalizacja Przewidywane formy

zagospodarowania i użytkowania obiektu

Uwagi
1 2 3 4 5

)

 Wzór nr 6

 Podziemne zakłady górnicze

Likwidowany zakład górniczy ...............................................

OPIS PARTII ZŁOŻA LUB POKŁADÓW, W KTÓRYCH BĘDĄ PROWADZONE ROBOTY GÓRNICZE

ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ ZAKŁADU GÓRNICZEGO LUB JEGO OZNACZONEJ CZĘŚCI,

ZABEZPIECZENIEM SĄSIEDNICH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ WYROBISK SĄSIEDNICH

ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

1 Złoże lub pokład, nr załącznika (mapy)
2 Lokalizacja złoża, pokładu lub partii pokładu
3 Sposób udostępnienia
4 Nachylenie złoża lub pokładu
5 Grubość pokładu lub sposób zalegania złoża
6 Warunki hydrogeologiczne, w tym przewidywany

naturalny dopływ wody

7 Warunki stropowe i spągowe
8 Uskoki i zaburzenia geologiczne
9 Zagrożenia naturalne
10 Opis planowanych robót górniczych
11 Uwagi

Tabelę sporządza się w układzie poziomym albo pionowym (od strony lewej do prawej).

)

 Wzór nr 7

 Podziemne zakłady górnicze

Likwidowany zakład górniczy ...............................................

PRZEWIDYWANE DO LIKWIDACJI WYROBISKA UDOSTĘPNIAJĄCE

I WYROBISKA PRZYGOTOWAWCZE

Lp. Numer

załącznika

(mapy)

Nazwa

wyrobiska

Dotychczasowe

przeznaczenie

wyrobiska

Do likwidacji – w okresie

obowiązywania planu ruchu

[mb]

Rodzaj

obudowy

Uwagi
1 2 3 4 5 6 7

)

 Wzór nr 8

 Podziemne zakłady górnicze

Likwidowany zakład górniczy ...............................................

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ ZAGROŻENIA WODNEGO

DLA PLANOWANYCH ROBÓT LIKWIDACYJNYCH

Lp. Numer załącznika

(mapy)

Oznaczenie

źródła zagrożenia

wodnego

Charakterystyka źródła

zagrożenia wodnego

Roboty prowadzone

w zagrożeniu

Środki

zabezpieczające

lub sposób likwidacji

1 2 3 4 5 6

)

 Wzór nr 9

 Podziemne zakłady górnicze

Likwidowany zakład górniczy .............................................

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Lp. Wskaźnik [m3/d] Uwagi:

1) dane liczbowe w zaokrągleniu do liczb całkowitych

2) występujące zależności:

1 = 2 + 3

1 = 4 + 5

5 = 6 + 7 + 8 + 9 + 10

12 = 4 + 11

5 11

3) dane średnioroczne

1 Dopływ wody, w tym:
2 – woda słodka
3 – woda zasolona
4 Zrzut wody niewykorzystanej
5 Woda zagospodarowana na:
6 – cele przemysłowe pod powierzchnią
7 – cele przemysłowe na powierzchni
8 – cele socjalne związane z ruchem zakładu górniczego
9 – cele własne pozaruchowe
10 – sprzedaż
11 Zrzut ścieków po wykorzystaniu wody
12 Zrzut wody wykorzystanej i niewykorzystanej, w tym:
13 – do wód powierzchniowych
14 – do ziemi lub górotworu
15 – do kanalizacji

)

 Wzór nr 10

 Podziemne zakłady górnicze

Likwidowany zakład górniczy ...............................................

INWENTARYZACJA GRUNTÓW ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYMAGAJĄCYCH REKULTYWACJI

ORAZ PRZEWIDYWANY KIERUNEK, SPOSÓB I TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA

REKULTYWACJI

Numer

ewidencyjny

działki

Powierzchnia gruntów

wymagających rekultywacji

[ha]

Rekultywacja Uwagi
kierunek,

sposób

termin
rozpoczęcia zakończenia
1 2 4 5 6 7

)

ZAŁĄCZNIK Nr  9

PLAN RUCHU LIKWIDOWANEGO (LIKWIDOWANEJ OZNACZONEJ CZĘŚCI) ODKRYWKOWEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO

1.
Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy i zakładu górniczego:
1)
nazwa i dane teleadresowe przedsiębiorcy i zakładu górniczego;*)
2)
podstawowe wskaźniki charakteryzujące zakład górniczy - według wzoru nr 1.
2.
Okres likwidacji zakładu górniczego, w tym: terminy rozpoczęcia likwidacji zakładu górniczego, rozpoczęcia likwidacji podstawowych obiektów i urządzeń zakładu górniczego, zakończenia eksploatacji i zakończenia likwidacji zakładu górniczego oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekultywacji gruntów po działalności górniczej.
3.
Opis terenu górniczego oraz jego zagospodarowania, z określeniem obiektów budowlanych zakładu górniczego, a także jego zmiany w okresie obowiązywania planu ruchu, wraz z opisem obiektów lub obszarów, dla których wyznaczono filar ochronny.
4.
Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna złoża. Zmiany warunków hydrogeologicznych przewidywane podczas likwidacji, z uwzględnieniem wpływów na sąsiednie zakłady górnicze oraz na warunki hydrogeologiczne wód podziemnych i powierzchniowych, w tym ujęć wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
5.
Opis planowanych sposobów zabezpieczenia niewykorzystanej części złoża kopaliny oraz sposobów zabezpieczenia sąsiednich złóż kopalin. Zestawienie zasobów kopaliny głównej i kopalin towarzyszących według dodatku do dokumentacji geologicznej rozliczającego zasoby złoża kopaliny lub według operatu ewidencyjnego zasobów złoża kopaliny - według wzoru nr 2.
6.
Opis sposobu likwidacji lub zabezpieczenia wyrobisk górniczych i zwałowisk, a w przypadku wykorzystania odpadów do likwidacji - także zakres i częstotliwość monitoringu wód. Opis robót górniczych związanych z likwidacją zakładu górniczego.
7.
Organizacja robót strzałowych, stosowane metody strzelania w zakładzie górniczym, dostawa środków strzałowych, przewidywany maksymalny zasięg zagrożeń rozrzutem odłamków skalnych, działanie udarowej fali powietrza, drgań sejsmicznych, rozmieszczenie schronów strzałowych.

Składy materiałów wybuchowych - typ składów, lokalizacja, ilość środków strzałowych, które mogą być przechowywane, opis stref zagrożenia.

8.
Zagrożenia naturalne:
1)
zagrożenie osuwiskowe:
a)
charakterystyka zagrożenia,*)
b)
profilaktyka;
2)
zagrożenie obrywaniem się skał:
a)
charakterystyka zagrożenia,
b)
profilaktyka;
3)
zagrożenie wodne:
a)
charakterystyka zagrożenia,*)
b)
opis źródeł zagrożenia, z uwzględnieniem wód opadowych oraz wód powodziowych,
c)
profilaktyka;
4)
inne zagrożenia naturalne.
9.
Zagrożenie pożarowe i jego charakterystyka.
10.
Zamknięte źródła promieniowania jonizującego: naturalnego i sztucznego, ich wielkości oraz miejsca występowania.
11.
Rodzaje maszyn i urządzeń urabiających, ładujących i zwałujących.
12.
Organizacja i sposób zabezpieczenia zakładu górniczego w przypadku czasowego wstrzymania likwidacji.
13.
Zasilanie zakładu górniczego w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę. Zasilanie rezerwowe. Oświetlenie wyrobisk.
14.
Opis transportu wewnątrzzakładowego - przewozu oponowego, urządzeń odstawy, innych systemów transportu z powołaniem się na regulaminy transportu.
15.
Ochrona środowiska. Zamierzenia w zakresie ograniczania i usuwania ujemnych wpływów działalności górniczej, w szczególności obejmujące:
1)
profilaktykę górniczą i budowlaną oraz usuwanie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego;
2)
rekultywację gruntów po działalności górniczej;
3)
sposób przeciwdziałania zmianom stosunków wodnych;
4)
gospodarkę odpadami oraz masami ziemnymi lub skalnymi powstałymi w związku z prowadzoną likwidacją zakładu górniczego;
5)
gospodarkę wodno-ściekową, środki techniczne, ochronę oraz oczyszczanie i wykorzystanie wód;
6)
ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem (urządzenia i środki ochrony powietrza, zamierzenia w zakresie ograniczenia emisji substancji wprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany i niezorganizowany);
7)
ochronę przed hałasem i wibracjami (urządzenia ochronne, zamierzenia w zakresie ograniczenia hałasu i wibracji przenikających do środowiska).

Opis wpływu likwidacji zakładu górniczego na środowisko oraz obiekty i urządzenia na powierzchni. Zestawienie obiektów zakładu górniczego oraz obiektów przewidzianych do likwidacji - według wzoru nr 3.

16.
Opis przedsięwzięć związanych z ochroną wyrobisk sąsiednich zakładów górniczych.
17.
Sposób zabezpieczenia lub likwidacji urządzeń technicznych, urządzeń transportowych oraz zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
18.
Zestawienie projektowanych robót budowlanych w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych zakładu górniczego - według wzoru nr 4. Zestawienie obiektów budowlanych zakładu górniczego nieprzeznaczonych do rozbiórki, dla których przewiduje się inne formy zagospodarowania i użytkowania - według wzoru 5.
19.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. Miejsca i źródła ich występowania. Profilaktyka.
20.
Organizacja opieki lekarskiej, w tym udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
21.
Szkolenie załogi.

Załączniki do planu ruchu

1.
Struktura organizacyjna zakładu górniczego, z określeniem stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu. W przypadku wydobywania kopaliny w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej schemat organizacyjny uwzględnia również załogę urządzenia stałego lub ruchomego.
2.
Harmonogram likwidacji zakładu górniczego.
3.
Inwentaryzacja gruntów przekształconych w wyniku prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz przewidywany kierunek, sposób i terminy rozpoczęcia i zakończenia rekultywacji - według wzoru nr 6.
4.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni w granicach terenu górniczego, sporządzona w skali, w jakiej są sporządzane mapy wyrobisk górniczych, z naniesieniem:
1)
robót likwidacyjnych i rekultywacyjnych;
2)
zwałowisk nadkładu i składowisk urobku;
3)
przewidywanych zmian w odniesieniu do obiektów budowlanych zakładu górniczego w okresie obowiązywania planu ruchu;
4)
zwałowisk odpadów wydobywczych i mas ziemnych lub skalnych;
5)
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
6)
zasięgu drgań sejsmicznych, udarowej fali powietrza i rozrzutu odłamków skalnych, z równoczesnym oznaczeniem elementów zabezpieczenia strefy rozrzutu odłamków w czasie strzelania, w szczególności posterunków zabezpieczających, zapór, schronów oraz tablic ostrzegawczych;
7)
granic obszaru i terenu górniczego oraz granic zakładu górniczego;
8)
granic obszarów i terenów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru i terenu górniczego;
9)
obszarów chronionych;
10)
obiektów budowlanych zakładu górniczego;
11)
stref zagrożenia od składu materiałów wybuchowych.

Jeżeli skład materiałów wybuchowych jest zlokalizowany poza obszarem górniczym, jego usytuowanie oraz strefy zagrożenia w miarę potrzeby przedstawia się na odrębnej mapie.

5.
Mapa wyrobisk górniczych, sporządzona w skali nie mniejszej niż 1:5000, przedstawiająca sytuację w granicach obszaru górniczego, z naniesieniem:
1)
granic udokumentowania złoża;
2)
granic zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych;
3)
granic filarów ochronnych;
4)
granic obszarów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru górniczego;
5)
zakresu planowanych na poszczególnych poziomach robót górniczych związanych z likwidacją zakładu górniczego.
6.
Charakterystyczne przekroje geologiczne złoża, w skali map wyrobisk górniczych, z zaznaczeniem granic udokumentowania złoża oraz granic zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych.
7.
Charakterystyczne profile wyrobisk górniczych, zwałowisk i składowisk, z uwzględnieniem minimalnych szerokości poziomów i półek, maksymalnych wysokości i kątów nachylenia skarp wyrobisk, zwałowisk i składowisk urobku i wyrobów oraz kątów generalnych zboczy, a także dopuszczalnych szerokości pasów ochronnych.
8.
Schematy ideowe zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
9.
Schematy ideowe oraz planowane zmiany w odniesieniu do:
1)
urządzeń głównego odwadniania;
2)
stałego transportu wewnątrzzakładowego i głównej odstawy.

Dodatkowe załączniki ujmowane w planie ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej:

10.
Mapa batymetryczna dna morskiego, w nawiązaniu do linii brzegowej, z naniesieniem:
1)
granic udokumentowania złoża;
2)
granic obszaru i terenu górniczego;
3)
rejonów wydobycia kopaliny.
11.
Plan zwalczania rozlewów olejowych na morzu, a także likwidacji zagrożeń dla środowiska, skoordynowany z krajowym planem zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego oraz uzgodniony z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej oraz Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa.

______

*) Zmiana dokonywana w trybie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 Wzór nr 1

 Odkrywkowe zakłady górnicze

Likwidowany zakład górniczy .............................................

Nazwa złoża ........................................................................

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE ZAKŁAD GÓRNICZY

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Uwagi
1 2 3 4 5
1 Okres obowiązywania koncesji lata lub rok
2 Obszar górniczy km2 nazwa obszaru
3 Teren górniczy km2 nazwa terenu
4 Nazwa kopaliny głównej
5 Nazwa kopaliny towarzyszącej
6 Ilość zasobów bilansowych kopaliny głównej Mg lub m3
7 Ilość zasobów bilansowych kopalin towarzyszących Mg lub m3
8 Grubość nadkładu od – do m
9 Miąższość złoża od – do m
10 Ilość zdjętego nadkładu m3 masy ziemne i skalne
11 Dopuszczalne kąty nachylenia ociosów

lub skarp stałych i roboczych

stopnie
12 Wymagany generalny kąt zboczy stałych stopnie
13 Ilość poziomów na zwałowisku wewnętrznym szt.
14 Ilość poziomów na zwałowisku zewnętrznym szt.
15 Wymagany generalny kąt nachylenia zboczy

poszczególnych zwałowisk

stopnie
16 Ilość ogółem: odpadów oraz mas ziemnych lub skalnych

usuwanych albo przemieszczanych w związku z likwidacją

zakładu górniczego

Mg lub m3
17 Wielkość dopływu wód m3/h
18 Mineralizacja wód m3/l
19 Sumaryczna ilość wód odprowadzanych do cieków m3/h
powierzchniowych, w tym:
– z wyrobisk m3/h
– z odwadniania zwałów m3/h
20 Zagrożenia naturalne zależnie

od rodzaju kopaliny

)

 Wzór nr 2

 Odkrywkowe zakłady górnicze

Likwidowany zakład górniczy ..............................................

ZESTAWIENIE ZASOBÓW KOPALINY GŁÓWNEJ I KOPALIN TOWARZYSZĄCYCH WEDŁUG

DODATKU DO DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ ROZLICZAJĄCEGO ZASOBY ZŁOŻA

KOPALINY LUB WEDŁUG OPERATU EWIDENCYJNEGO ZASOBÓW ZŁOŻA KOPALINY

Stan na dzień ..............................

Złoże Wyrobisko

odkrywkowe

Nazwa

kopaliny

Zasoby w tys. Mg lub m3
geologiczne bilansowe pozabilansowe przemysłowe nieprzemysłowe uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9

)

 Wzór nr 3

 Odkrywkowe zakłady górnicze

Likwidowany zakład górniczy ................................................

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW ZAKŁADU GÓRNICZEGO

ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO LIKWIDACJI

Lp. Nazwa

obiektu

(urządzenia)

Lokalizacja Dane dotyczące

dokumentacji

technicznej

(data i znak

zatwierdzenia)

Data

i znak

pozwolenia

Planowane wykonanie (likwidacja)

(miesiąc, rok)

Uwagi
stan

wyjściowy

w okresie

obowiązywania

planu ruchu

termin

realizacji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

)

 Wzór nr 4

 Odkrywkowe zakłady górnicze

Likwidowany zakład górniczy ............................................

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Lp. Nazwa obiektu budowlanego Lokalizacja Informacje dotyczące dokumentacji

technicznej (data i znak zatwierdzenia)

Data i znak zgłoszenia robót właściwemu

organowi, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,

z późn. zm.)

Data i znak pozwolenia właściwego organu

administracji architektoniczno-budowlanej

i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa

Planowane wykonanie Uwagi
stan wyjściowy w okresie obowiązywania planu ruchu termin realizacji (miesiąc, rok)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zestawienie opracowuje się z podziałem na 2 części:

A – roboty kontynuowane lub przewidziane do prowadzenia w okresie obowiązywania planu ruchu, na które zakład

górniczy posiada pozwolenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowla-

nego w dziedzinie górnictwa;

B – roboty przewidziane do prowadzenia lub rozpoczęcia w okresie obowiązywania planu ruchu, które będą mogły

być prowadzone po uprzednim uzyskaniu pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa.

)

 Wzór nr 5

 Odkrywkowe zakłady górnicze

Likwidowany zakład górniczy ......................................

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

NIEPRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI, DLA KTÓRYCH PRZEWIDUJE SIĘ INNE FORMY

ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA

Lp. Nazwa obiektu

budowlanego

Lokalizacja Przewidywane formy

zagospodarowania i użytkowania obiektu

Uwagi
1 2 3 4 5

)

 Wzór nr 6

 Odkrywkowe zakłady górnicze

Likwidowany zakład górniczy ................................................

INWENTARYZACJA GRUNTÓW PRZEKSZTAŁCONYCH W WYNIKU PROWADZENIA RUCHU

ZAKŁADU GÓRNICZEGO ORAZ PRZEWIDYWANY KIERUNEK, SPOSÓB I TERMINY

ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKULTYWACJI

Numer

ewidencyjny

działki

Powierzchnia gruntów przekształconych

w wyniku prowadzenia ruchu zakładu

górniczego [ha]

Rekultywacja Uwagi
ogółem wymagających

rekultywacji

kierunek,

sposób

termin
rozpoczęcia zakończenia
1 2 3 4 5 6 7

)

ZAŁĄCZNIK Nr  10

PLAN RUCHU LIKWIDOWANEGO (LIKWIDOWANEJ OZNACZONEJ CZĘŚCI) ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO KOPALINY OTWORAMI WIERTNICZYMI

1.
Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy i zakładu górniczego:
1)
nazwa i dane teleadresowe przedsiębiorcy i zakładu górniczego;*)
2)
podstawowe wskaźniki charakteryzujące zakład górniczy - według wzoru nr 1.
2.
Sposoby łączności zakładu górniczego, jego obiektów terenowych oraz jednostek terenowych.
3.
Podstawowe dane geologiczne i hydrogeologiczne likwidowanego złoża po zakończeniu eksploatacji.
4.
Opis obszaru i terenu górniczego. Charakterystyka obiektów budowlanych likwidowanego zakładu górniczego. Opis obiektów lub obszarów, dla których wyznaczono filar ochronny.
5.
Zestawienie projektowanych robót budowlanych w obiektach budowlanych zakładu górniczego - według wzoru nr 2. Harmonogram robót. Opis obiektów niepodlegających likwidacji oraz sposób ich zabezpieczenia.
6.
Podstawowe dane techniczne urządzeń stosowanych do likwidacji zakładu górniczego, w szczególności urządzeń wiertniczych, związanych z likwidacją odwiertów.
7.
Podstawowe dane techniczne urządzeń do wykonywania zabiegów, w szczególności agregatów cementacyjnych, kompresorów oraz pomp.
8.
Podstawowe dane techniczne urządzeń energetycznych, w szczególności agregatów prądotwórczych, transformatorów oraz kotłów parowych.
9.
Zasilanie zakładu górniczego, jego obiektów terenowych oraz jednostek terenowych w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
10.
Zakres projektowanych likwidacji odwiertów oraz komór eksploatacyjnych.
11.
Harmonogram robót likwidacyjnych.
12.
Opis stref pożarowych i stref zagrożenia wybuchem.
13.
Gospodarka wodno-ściekowa i ogólne zamierzenia w tym zakresie w związku z likwidacją zakładu górniczego.
14.
Opis planowanych sposobów zabezpieczenia niewykorzystanej części złoża kopaliny oraz sposobów zabezpieczenia sąsiednich złóż kopalin. Przewidywane skutki likwidacji zakładu górniczego dla środowiska, z uwzględnieniem wód podziemnych i powierzchniowych oraz stateczności powierzchni. Przedsięwzięcia chroniące wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych.
15.
Monitoring zmian ciśnienia w zlikwidowanych komorach eksploatacyjnych, sposoby likwidacji zapadlisk w obrębie wpływów eksploatacji.
16.
Przewidywane środki, w tym organizacyjne i techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony poszczególnych złóż kopalin i innych elementów środowiska, jeżeli w granicach obszaru górniczego lub w rejonie objętym likwidacją są planowane bądź prowadzone roboty związane z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wód podziemnych albo jeżeli obszary górnicze sąsiadują ze sobą.
17.
Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zamierzeń w zakresie:
1)
ochrony powierzchni;
2)
rekultywacji gruntów po działalności górniczej;
3)
gospodarki odpadami;
4)
gospodarki wodno-ściekowej, ochrony wód podziemnych i powierzchniowych;
5)
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (urządzenia ochrony powietrza, zamierzenia w zakresie ograniczenia emisji substancji wprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany i niezorganizowany);
6)
ochrony przed hałasem i wibracjami przenikającymi do środowiska (urządzenia ochronne, zamierzenia w zakresie ograniczenia hałasu i wibracji przenikających do środowiska);
7)
przechowywania substancji toksycznych oraz źródeł promieniowania jonizującego: naturalnego i sztucznego.
18.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. Miejsca i źródła ich występowania. Profilaktyka.
19.
Organizacja opieki lekarskiej, w tym udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
20.
Szkolenie załogi.

W planie ruchu likwidowanego zakładu górniczego prowadzącego działalność w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, poza zagadnieniami ujętymi w pkt 1-13, 16, 17 ppkt 1 i 3-7 oraz pkt 18-20, dodatkowo wprowadza się zagadnienia ujęte w pkt 21-26.

21.
Charakterystyka urządzenia stałego lub ruchomego, z którego będą prowadzone roboty likwidacyjne, w szczególności:
1)
rodzaj i typ;
2)
podstawowe wyposażenie;
3)
podstawowe parametry techniczne.
22.
Dane techniczne dotyczące innych stosowanych urządzeń.
23.
Opis wyposażenia nautycznego - oznakowania optycznego, systemów sygnalizacji optycznej i akustycznej.
24.
Zasady współdziałania z załogą urządzenia stałego lub ruchomego, z którego będą wykonywane roboty likwidacyjne, w tym współdziałanie w zakresie ratownictwa górniczego i morskiego. Organizacja ratownictwa załogi w przypadku konieczności opuszczania urządzenia stałego lub ruchomego oraz system alarmowy i rodzaj wyposażenia ratunkowego.
25.
Opis transportu ludzi, sprzętu i materiałów.
26.
Dane lokalizacyjne odwiertu, głębokość morza w tym miejscu oraz warunki posadowienia urządzenia stałego lub kotwiczenia urządzenia ruchomego, z którego będą prowadzone roboty likwidacyjne.

Załączniki do planu ruchu

1.
Struktura organizacyjna zakładu górniczego, z określeniem stanowisk osób kierownictwa oraz dozoru ruchu. W przypadku likwidacji odwiertów w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej struktura organizacyjna uwzględnia również załogę urządzenia stałego lub ruchomego, odpowiadającą etatyzacji statków.
2.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni w granicach terenu górniczego, sporządzona w skali nie mniejszej niż 1:25 000, z naniesieniem:
1)
granic udokumentowania złoża;
2)
granic obszaru i terenu górniczego;
3)
granic obszarów i terenów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru i terenu górniczego;
4)
lokalizacji odwiertów oraz rurociągów związanych z eksploatacją kopaliny;
5)
wyrobisk mających połączenia z powierzchnią terenu;
6)
niecek bezodpływowych i kategorii przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej;
7)
obszarów zasilania - w przypadku likwidowanych zakładów górniczych wydobywających wody lecznicze, wody termalne lub solanki;
8)
obszarów chronionych, w tym obszarów ochrony oraz stref ochronnych;
9)
granic obszarów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru górniczego;
10)
granic filarów ochronnych.
3.
Mapa terenu zakładu górniczego, sporządzona w skali nie mniejszej niż 1:2000, z naniesieniem:
1)
granic zakładu górniczego oraz obiektów budowlanych zakładu górniczego;
2)
stref zagrożenia wybuchem i zagrożenia pożarowego;
3)
lokalizacji odwiertów oraz rurociągów związanych z eksploatacją kopaliny.
4.
Wykaz obiektów nieobjętych likwidacją zakładu górniczego.
5.
Schematy ideowe zasilania zakładu górniczego, jego obiektów terenowych oraz jednostek terenowych w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
6.
Inwentaryzacja gruntów przekształconych w wyniku prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz przewidywany kierunek, sposób i terminy rozpoczęcia i zakończenia rekultywacji - według wzoru nr 3.

Dodatkowe załączniki do planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego wydobywającego kopaliny stałe otworami wiertniczymi:

7.
Mapy wyrobisk górniczych w skali nie mniejszej niż 1:5000, z naniesieniem:
1)
pól eksploatacyjnych, rejonów i kierunków eksploatacji istniejących odwiertów;
2)
granic filarów ochronnych;
3)
zasięgu wpływów dokonanej eksploatacji;
4)
stref zagrożeń;
5)
dróg dojazdowych do odwiertów (rejonów);
6)
rurociągów technologicznych, z podaniem zdolności przesyłowych, oraz zbiorników, z podaniem zdolności magazynowych.
8.
Schematy konstrukcji i uzbrojenia odwiertów - napowierzchniowe i wgłębne.

W planie ruchu likwidowanego zakładu górniczego wydobywającego kopaliny ciekłe lub gazowe otworami wiertniczymi w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej pomija się załączniki nr 2, 3 i 6. Do tego planu ruchu są załączane:

9.
Mapa batymetryczna dna morskiego w skali nie mniejszej niż 1:25 000, z naniesieniem:
1)
granic udokumentowania złoża;
2)
granic obszaru i terenu górniczego;
3)
lokalizacji odwiertów;
4)
rurociągów i instalacji podwodnych.
10.
Strefy zagrożenia pożarowego i zagrożenia wybuchem, naniesione na planie części urządzenia stałego lub ruchomego, z której będą wykonywane prace likwidacyjne.
11.
Plan zwalczania rozlewów olejowych i likwidacji zagrożeń dla środowiska, skoordynowany z krajowym planem zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, uzgodniony z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej oraz Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa.

______

*) Zmiana dokonywana w trybie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 Wzór nr 1

 Zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi

Likwidowany zakład górniczy .............................................

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE ZAKŁAD GÓRNICZY

Lp. Zasadnicze wskaźniki Jednostka Wielkość, ilość Uwagi
1 2 3 4 5
1 Obszar górniczy km2 nazwa obszaru
2 Teren górniczy km2 nazwa terenu
3 Nazwa kopaliny głównej, zabezpieczenie pozo-

stałej kopaliny

4 Nazwa kopaliny towarzyszącej, zabezpieczenie

kopaliny towarzyszącej

5 Czas trwania ruchu zakładu górniczego lata

)

 Wzór nr 2

 Zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi

Likwidowany zakład górniczy ...................................................

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

W OBIEKTACH BUDOWLANYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Lp. Nazwa obiektu budowlanego Lokalizacja Informacje dotyczące dokumentacji

technicznej (data i znak zatwierdzenia)

Data i znak zgłoszenia robót właściwemu

organowi, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,

z późn. zm.)

Data i znak pozwolenia właściwego organu

administracji architektoniczno-budowlanej

i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnic-

twa

Planowane wykonanie termin realizacji (miesiąc, rok) Uwagi
stan wyjściowy w okresie obowiązywania planu ruchu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zestawienie opracowuje się z podziałem na 2 części:

A – roboty kontynuowane lub przewidziane do prowadzenia w okresie obowiązywania planu ruchu, na które zakład

górniczy posiada pozwolenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowla-

nego w dziedzinie górnictwa;

B – roboty przewidziane do prowadzenia lub rozpoczęcia w okresie obowiązywania planu ruchu, które będą mogły

być prowadzone po uprzednim uzyskaniu pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa.

)

 Wzór nr 3

 Zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi

Likwidowany zakład górniczy .............................................

INWENTARYZACJA GRUNTÓW PRZEKSZTAŁCONYCH W WYNIKU PROWADZENIA RUCHU

ZAKŁADU GÓRNICZEGO ORAZ PRZEWIDYWANY KIERUNEK, SPOSÓB I TERMINY

ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKULTYWACJI

Numer

ewidencyjny

działki

Powierzchnia gruntów przekształconych

w wyniku prowadzenia ruchu zakładu

górniczego [ha]

Rekultywacja Uwagi
ogółem wymagających

rekultywacji

kierunek,

sposób

termin
rozpoczęcia zakończenia
1 2 3 4 5 6 7

)

ZAŁĄCZNIK Nr  11

PLAN RUCHU LIKWIDOWANEGO (LIKWIDOWANEJ OZNACZONEJ CZĘŚCI) ZAKŁADU GÓRNICZEGO PROWADZĄCEGO METODĄ PODZIEMNĄ: PODZIEMNE BEZZBIORNIKOWE MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI LUB PODZIEMNE SKŁADOWANIE ODPADÓW

1.
Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy i zakładu górniczego:
1)
nazwa i dane teleadresowe przedsiębiorcy i zakładu górniczego;*)
2)
podstawowe wskaźniki charakteryzujące zakład górniczy - według wzoru nr 1.
2.
Podstawowe obiekty, maszyny i urządzenia zakładu górniczego:
1)
ogólny opis, charakterystyka i dane techniczne;
2)
zestawienie danych technicznych i parametrów ruchu:
a)
urządzeń wyciągowych w szybach i szybikach - według wzoru nr 2,
b)
stacji wentylatorów głównych - według wzoru nr 3.
3.
Charakterystyka magazynowanych substancji lub składowanych odpadów, obejmująca:
1)
rodzaj oraz pozycję klasyfikacyjną substancji lub odpadu;
2)
własności fizyczne i chemiczne odpadu.
4.
Zasilanie zakładu górniczego w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
5.
Charakterystyka terenu zakładu górniczego z określeniem obiektów budowlanych zakładu górniczego.
6.
Zestawienie projektowanych robót budowlanych w obiektach budowlanych zakładu górniczego - według wzoru nr 4.
7.
Charakterystyka geologiczna, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska górotworu w obszarze górniczym, którego granice wyznaczono dla magazynowania substancji lub składowania odpadów.
8.
Okres likwidacji zakładu górniczego, w tym przewidywane terminy: rozpoczęcia likwidacji zakładu górniczego, rozpoczęcia likwidacji podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego, zakończenia prowadzenia ruchu i zakończenia likwidacji zakładu górniczego oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekultywacji gruntów po działalności górniczej.
9.
Niezbędne prace adaptacyjne, uszczelnianie oraz ekranizacja górotworu.
10.
Opis robót górniczych związanych z likwidacją zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, zabezpieczeniem sąsiednich złóż kopalin oraz wyrobisk sąsiednich zakładów górniczych, w tym sposób zamknięcia oraz izolacji przestrzeni magazynu lub składowiska.
11.
Sposób likwidacji szybów i szybików oraz innych wyrobisk górniczych, mających połączenie z powierzchnią.
12.
Sposób likwidacji wyrobisk niewymienionych w pkt 11, ze szczególnym uwzględnieniem, przewidywanego zakresu zastosowania podsadzki, w tym:
1)
zakres stosowania poszczególnych rodzajów podsadzki lub mieszanin doszczelniających;
2)
stosowane technologie podsadzania lub doszczelniania, podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne instalacji oraz urządzeń do wytwarzania i transportu podsadzki oraz mieszanin doszczelniających, a także sposób odprowadzania i oczyszczania wody podsadzkowej;
3)
zakres i częstotliwość monitorowania podsadzania lub doszczelniania rejonu.
13.
Przewidywane do likwidacji wyrobiska górnicze - według wzoru nr 5, a także harmonogram likwidacji wyrobisk górniczych.
14.
Opis zagospodarowania powierzchni w granicach terenu górniczego. Opis obiektów lub obszarów, dla których wyznaczono filar ochronny.
15.
Wpływ działalności na środowisko oraz przedsięwzięcia podjęte w celu ochrony środowiska.
16.
Roboty wiertnicze do celów technologicznych.
17.
Przewietrzanie:
1)
sposoby regulacji i zabezpieczeń:
a)
grupowych i rejonowych prądów powietrza,
b)
połączeń pomiędzy prądami powietrza doprowadzanymi od szybu wdechowego a odprowadzanymi do szybu wydechowego,
c)
podsieci wentylacyjnych;
2)
rejony przewietrzane prądem powietrza sprowadzanym, na upad, wyrobiska przewietrzane na upad, zastosowane środki bezpieczeństwa;
3)
rejony przewietrzane poniżej poziomu udostępnienia;
4)
otwory równoznaczne podsieci wentylacyjnych oraz otwory równoznaczne dla optymalnej pracy wentylatorów głównego przewietrzania;
5)
harmonogram niezbędnych robót związanych ze zmianami w sieci wentylacyjnej;
6)
połączenia wentylacyjne z sąsiednimi zakładami górniczymi.
18.
Zagrożenie metanowe:
1)
charakterystyka zagrożenia metanowego;*)
2)
metanonośność w pokładach lub ich częściach, a w odniesieniu do zakładów górniczych prowadzących działalność w wyrobiskach solnych - gazonośność złoża lub jego części;
3)
metanowość bezwzględna zakładu górniczego;
4)
monitorowanie oraz profilaktyka i usuwanie zagrożenia metanowego.
19.
Zagrożenie wyrzutami gazów i skał:
1)
charakterystyka zagrożenia wyrzutami gazów i skał;*)
2)
rozpoznawanie zagrożenia i profilaktyka;
3)
sposób wykonywania robót strzałowych.
20.
Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego:
1)
charakterystyka zagrożenia wybuchem pyłu węglowego;*)
2)
profilaktyka.
21.
Zagrożenie pożarowe:
1)
pożarami endogenicznymi: ocena zagrożenia pożarowego, rozpoznawanie i profilaktyka, zestawienie pól pożarowych;
2)
pożarami egzogenicznymi: metody zapobiegania.
22.
Zagrożenie tąpaniami:
1)
charakterystyka zagrożenia tąpaniami;*)
2)
monitorowanie oraz profilaktyka i usuwanie zagrożenia tąpaniami.
23.
Zagrożenie wodne i warunki hydrogeologiczne:
1)
charakterystyka zagrożenia wodnego;*)
2)
zestawienie źródeł zagrożenia wodnego - według wzoru nr 6;
3)
przewidywane kształtowanie się zagrożenia wodnego związanego z magazynowaniem substancji lub składowaniem odpadów;
4)
przewidywane kształtowanie się zagrożenia wodnego ze strony wód powodziowych dla zakładu górniczego, sposoby zabezpieczenia obiektów i wyrobisk górniczych przed skutkami powodzi.
24.
Zagrożenie substancjami promieniotwórczymi:
1)
charakterystyka zagrożenia substancjami promieniotwórczymi;*)
2)
monitorowanie.
25.
Ochrona środowiska. Zamierzenia w zakresie ograniczenia i usuwania ujemnych wpływów działalności zakładu górniczego.

W szczególności uwzględnia się:

1)
zabezpieczenia wyrobisk górniczych udostępniających z powierzchni przestrzeń przeznaczoną do magazynowania lub składowania;
2)
kierunki i sposób rekultywacji gruntów po działalności górniczej;
3)
określenie kategorii przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej;
4)
sposób ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, w tym ujęć wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;
5)
wpływ likwidacji zakładu górniczego na środowisko oraz znajdujące się na powierzchni obiekty i urządzenia;
6)
sposób przeciwdziałania zmianom stosunków wodnych na powierzchni w przypadku zatapiania wyrobisk zakładu górniczego lub podniesienia poziomu wód gruntowych;
7)
sposób zabezpieczenia obiektów, urządzeń lub wyrobisk stanowiących zabytki archeologiczne i inne zabytki;
8)
sposób zabezpieczenia przed niekontrolowaną emisją gazów kopalnianych;
9)
gospodarkę wodno-ściekową - według wzoru nr 7 - a także ogólne zamierzenia w tym zakresie w związku z likwidacją zakładu górniczego lub jego oznaczonej części;
10)
monitoring środowiska w rejonie likwidowanego magazynu lub składowiska: zakres i częstotliwość oraz przewidywane działania zapobiegawcze w przypadku niekontrolowanego wydostawania się substancji lub odpadu z magazynu lub składowiska w trakcie jego likwidacji.
26.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. Miejsca i źródła ich występowania. Profilaktyka.
27.
Organizacja opieki lekarskiej, w tym udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
28.
Szkolenie załogi.

Załączniki do planu ruchu

1.
Struktura organizacyjna zakładu górniczego, z określeniem stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu.
2.
Harmonogram likwidacji zakładu górniczego lub jego oznaczonej części.
3.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni w granicach terenu górniczego, sporządzona w skali nie mniejszej niż 1:5000, w uzasadnionych przypadkach w skali 1:10 000, z naniesieniem:
1)
granic obszaru i terenu górniczego;
2)
granic obszarów i terenów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru i terenu górniczego;
3)
obiektów budowlanych zakładu górniczego;
4)
obrysu wyrobisk górniczych służących do magazynowania substancji lub składowania odpadów;
5)
obrysu wyrobisk górniczych przewidzianych do likwidacji;
6)
szybów oraz innych wyrobisk udostępniających magazyn lub składowisko z powierzchni;
7)
ujęć wód podziemnych i powierzchniowych.
4.
Mapa podstawowych przekrojów geologicznych przez rejon magazynu lub składowiska.
5.
Mapy wyrobisk górniczych, sporządzone w skali nie mniejszej niż 1:5000, z naniesieniem:
1)
granic obszaru i terenu górniczego;
2)
granic obszarów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru górniczego;
3)
wyrobisk górniczych, w których magazynowano substancje lub składowano odpady;
4)
pól pożarowych, tam pożarowych, tam bezpieczeństwa;
5)
zbiorników wodnych, uskoków wodonośnych, filarów bezpieczeństwa dla zbiorników, otworów wiertniczych z oznaczeniem otworów niezlikwidowanych oraz tam wodnych;
6)
głównych, grupowych i rejonowych prądów powietrza;
7)
granic zaliczenia przestrzeni do poszczególnych stopni zagrożenia wodnego;*)
8)
granic zaliczenia przestrzeni do poszczególnych kategorii zagrożenia metanowego;*)
9)
granic filarów ochronnych oraz filarów bezpieczeństwa.
6.
Schematy ideowe rurociągów podsadzkowych oraz instalacji służących do likwidacji wyrobisk górniczych.
7.
Schematy ideowe zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
8.
Schemat ideowy układu głównego odwadniania.
9.
Schematy ideowe układów rurociągów przeciwpożarowych oraz głównych rurociągów w szybach.
10.
Książka obudowy obejmująca rysunki stosowanej w okresie obowiązywania planu ruchu obudowy dla wyrobisk górniczych.

______

*) Zmiana dokonywana w trybie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 Wzór nr 1

 Zakłady górnicze prowadzące metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Likwidowany zakład górniczy ..............................................

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE ZAKŁAD GÓRNICZY

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wielkość, ilość Uwagi
1 2 3 4 5
1 Obszar górniczy km2 nazwa obszaru
2 Teren górniczy km2 nazwa terenu
3 Pojemność magazynu lub składowiska m3
4 Ilość zmagazynowanej substancji m3
lub składowanego odpadu
5 Data zakończenia likwidacji zakładu górniczego
6 Szyby wentylacyjne szt.
7 Szyby z jazdą ludzi szt.
8 Sztolnie wentylacyjne (upadowe) szt.
9 Poziomy nazwa, głębokość
10 Wielkość dopływu wody m3/min
11 Pompownie:
– głównego odwadniania liczba, poziom
– pomocnicze liczba, poziom
12 Centrala dyspozytorska liczba łącz
13 Centrala metanometryczna liczba czujników

)

 Wzór nr 2

 Zakłady górnicze prowadzące metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Likwidowany zakład górniczy ................................................

ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH I PARAMETRÓW RUCHU

URZĄDZEŃ WYCIĄGOWYCH W SZYBACH I SZYBKACH

Lp. Szyb (szybik) i jego uzbrojenie Urządzenia wyciągowe Uwagi
nazwa przeznaczenie (funkcja wentylacyjna) średnica tarczy rodzaj obudowy liczba urządzeń wyciągowych głębokość nazwa (przedział) funkcja głębokość ciągnienia poziomy podstawiania naczyń rodzaj prowadzenia naczyń rodzaj naczyń sposób ewakuacji załogi maszyna

wyciągowa

liny parametry

ruchu

wieża: rodzaj, rok budowy
typ i rok budowy rodzaj napędu i nośnika liny moc nośna: liczba, wymiary, typ wyrównawcza: liczba, wymiary, typ prędkość obciążenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

)

 Wzór nr 3

 Zakłady górnicze prowadzące metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Likwidowany zakład górniczy ...............................................

ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH I PARAMETRÓW RUCHU

STACJI WENTYLATORÓW GŁÓWNYCH

Lp. Szyb wentylacyjny – stacja wentylatorów głównych
nazwa typ wentylatora wydajność nominalna powietrza podciśnienie statyczne powietrza obroty wentylatora prędkość powietrza w szybie urządzenia rewersyjne aparatura

kontrolno-pomiarowa

typ silnika moc silnika napięcie obroty silnika rodzaj pracy urządzenia wyciągowe inne wyposażenie: kable, rurociągi przedział drabinowy uwagi
ciągły pomiar podciśnienia statycznego powietrza przed

i za zasuwą (klapą)

prędkość powietrza

przepływającego w kanale

wentylacyjnym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

)

 Wzór nr 4

 Zakłady górnicze prowadzące metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Likwidowany zakład górniczy ...................................................

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

W OBIEKTACH BUDOWLANYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Lp. Nazwa obiektu budowlanego Lokalizacja Informacje dotyczące dokumentacji

technicznej (data i znak zatwierdzenia)

Data i znak zgłoszenia robót właściwemu

organowi, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,

z późn. zm.)

Data i znak pozwolenia właściwego organu

administracji architektoniczno-budowlanej

i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa

Planowane wykonanie termin realizacji (miesiąc, rok) Uwagi
stan wyjściowy w okresie obowiązywania planu ruchu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zestawienie opracowuje się z podziałem na 2 części:

A – roboty kontynuowane lub przewidziane do prowadzenia w okresie obowiązywania planu ruchu, na które zakład

górniczy posiada pozwolenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowla-

nego w dziedzinie górnictwa;

B – roboty przewidziane do prowadzenia lub rozpoczęcia w okresie obowiązywania planu ruchu, które będą mogły

być prowadzone po uprzednim uzyskaniu pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno-

-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa.

)

 Wzór nr 5

 Zakłady górnicze prowadzące metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Likwidowany zakład górniczy ..............................................

PRZEWIDYWANE DO LIKWIDACJI WYROBISKA GÓRNICZE

Lp. Numer

załącznika

(mapy)

Nazwa

wyrobiska

Dotychczasowe

przeznaczenie

wyrobiska

Do likwidacji – w okresie

obowiązywania planu ruchu

[mb]

Rodzaj

obudowy

Uwagi
1 2 3 4 5 6 7

)

 Wzór nr 6

 Zakłady górnicze prowadzące metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Likwidowany zakład górniczy .............................................

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ ZAGROŻENIA WODNEGO

Lp. Numer

załącznika

(mapy)

Oznaczenie

źródła zagrożenia

wodnego

Charakterystyka źródła

zagrożenia wodnego

Roboty prowadzone

w zagrożeniu

Środki

zabezpieczające

lub sposób

likwidacji

1 2 3 4 5 6

)

 Wzór nr 7

 Zakłady górnicze prowadzące metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Likwidowany zakład górniczy ................................................

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Lp. Wskaźnik [m3/d] Uwagi:

1) dane liczbowe w zaokrągleniu do liczb całkowitych

2) występujące zależności:

1 = 2 + 3

1 = 4 + 5

5 = 6 + 7 + 8 + 9 + 10

12 = 4 + 11

5 11

3) dane średnioroczne

1 Dopływ wody, w tym:
2 – woda słodka
3 – woda zasolona
4 Zrzut wody niewykorzystanej
5 Woda zagospodarowana na:
6 – cele przemysłowe pod powierzchnią
7 – cele przemysłowe na powierzchni
8 – cele socjalne związane z ruchem zakładu górniczego
9 – cele własne pozaruchowe
10 – sprzedaż
11 Zrzut ścieków po wykorzystaniu wody
12 Zrzut wody wykorzystanej i niewykorzystanej, w tym:
13 – do wód powierzchniowych
14 – do ziemi lub górotworu
15 – do kanalizacji

)

ZAŁĄCZNIK Nr  12

PLAN RUCHU LIKWIDOWANEGO (LIKWIDOWANEJ OZNACZONEJ CZĘŚCI) ZAKŁADU GÓRNICZEGO PROWADZĄCEGO METODĄ OTWOROWĄ: PODZIEMNE BEZZBIORNIKOWE MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI LUB PODZIEMNE SKŁADOWANIE ODPADÓW

1.
Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy i zakładu górniczego:
1)
nazwa i dane teleadresowe przedsiębiorcy i zakładu górniczego;*)
2)
podstawowe wskaźniki charakteryzujące zakład górniczy - według wzoru nr 1.
2.
Przedmiot działalności zakładu górniczego.
3.
Sposoby łączności zakładu górniczego, jego obiektów terenowych oraz jednostek terenowych,
4.
Podstawowe dane geologiczne i hydrogeologiczne.
5.
Opis obszaru i terenu górniczego. Charakterystyka obiektów budowlanych zakładu górniczego. Opis obiektów lub obszarów, dla których wyznaczono filar ochronny.
6.
Zestawienie projektowanych robót budowlanych w obiektach budowlanych zakładu górniczego - według wzoru nr 2. Harmonogram robót. Opis obiektów niepodlegających likwidacji oraz sposób ich zabezpieczenia.
7.
Podstawowe dane techniczne urządzeń stosowanych do likwidacji zakładu górniczego, w szczególności urządzeń wiertniczych, związanych z likwidacją odwiertów.
8.
Podstawowe dane techniczne urządzeń do wykonywania zabiegów, w szczególności agregatów cementacyjnych, kompresorów oraz pomp.
9.
Podstawowe dane techniczne urządzeń energetycznych, w szczególności agregatów prądotwórczych, transformatorów oraz kotłów parowych.
10.
Zasilanie zakładu górniczego, jego obiektów terenowych oraz jednostek terenowych w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
11.
Zakres projektowanych likwidacji odwiertów oraz komór, w których magazynowano substancje lub składowano odpady.
12.
Harmonogram robót likwidacyjnych.
13.
Opis stref pożarowych i stref zagrożenia wybuchem.
14.
Gospodarka wodno-ściekowa i ogólne zamierzenia w tym zakresie w związku z likwidacją zakładu górniczego.
15.
Przewidywane skutki likwidacji zakładu górniczego dla środowiska, z uwzględnieniem wód podziemnych i powierzchniowych oraz stateczności powierzchni. Przedsięwzięcia chroniące wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych.
16.
Monitoring zmian ciśnienia w zlikwidowanych komorach, w których magazynowano substancje lub składowano odpady, oraz sposoby likwidacji zapadlisk w obrębie wpływów działalności górniczej.
17.
Przewidywane środki, w tym organizacyjne i techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony poszczególnych złóż kopalin i innych elementów środowiska, jeżeli w granicach obszaru górniczego lub w rejonie objętym likwidacją są planowane bądź prowadzone roboty związane z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wód podziemnych albo jeżeli obszary górnicze sąsiadują ze sobą.
18.
Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zamierzeń w zakresie:
1)
ochrony powierzchni;
2)
rekultywacji gruntów po działalności górniczej;
3)
gospodarki odpadami;
4)
gospodarki wodno-ściekowej, ochrony wód podziemnych i powierzchniowych;
5)
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (urządzenia ochrony powietrza, zamierzenia w zakresie ograniczenia emisji substancji wprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany i niezorganizowany);
6)
ochrony przed hałasem i wibracjami przenikającymi do środowiska (urządzenia ochronne, zamierzenia w zakresie ograniczenia hałasu i wibracji przenikających do środowiska);
7)
przechowywania substancji toksycznych oraz źródeł promieniowania jonizującego: naturalnego i sztucznego.
19.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. Miejsca i źródła ich występowania. Profilaktyka.
20.
Organizacja opieki lekarskiej, w tym udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
21.
Szkolenie załogi.

Załączniki do planu ruchu

1.
Struktura organizacyjna zakładu górniczego, z określeniem stanowisk osób kierownictwa oraz dozoru ruchu.
2.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni w granicach terenu górniczego, sporządzona w skali nie mniejszej niż 1:25 000, z naniesieniem:
1)
granic obszaru i terenu górniczego oraz granic zakładu górniczego;
2)
granic obszarów i terenów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru i terenu górniczego;
3)
granic magazynu substancji lub składowiska odpadów;
4)
lokalizacji odwiertów i rurociągów technologicznych;
5)
stref zasilania i stref ochronnych dla wód;
6)
wyrobisk mających połączenia z powierzchnią terenu;
7)
niecek bezodpływowych;
8)
kategorii przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej.
3.
Wykaz obiektów nieobjętych likwidacją zakładu górniczego.
4.
Wykaz odwiertów z podaniem ich przeznaczenia i głębokości oraz interwałów udostępnienia horyzontów magazynowych i składowych.
5.
Mapa pola magazynowego lub składowego, sporządzona na podkładzie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali nie mniejszej niż 1:5000, z naniesieniem:
1)
rejonów prowadzonej działalności;
2)
obiektów budowlanych zakładu górniczego;
3)
granic filarów ochronnych;
4)
stref zagrożenia pożarowego i zagrożenia wybuchem;
5)
dróg dojazdowych, do odwiertów;
6)
rurociągów technologicznych.
6.
Schematy konstrukcji i uzbrojenia odwiertów - napowierzchniowe i wgłębne.
7.
Schematy ideowe zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
8.
Inwentaryzacja gruntów przekształconych w wyniku prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz przewidywany kierunek, sposób i termin rozpoczęcia i zakończenia rekultywacji - według wzoru nr 3.

______

*) Zmiana dokonywana w trybie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 Wzór nr 1

 Zakłady górnicze prowadzące metodą otworową.: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Likwidowany zakład górniczy .............................................

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE ZAKŁAD GÓRNICZY

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wielkość, ilość Uwagi
1 2 3 4 5
1 Obszar górniczy km2 nazwa obszaru
2 Teren górniczy km2 nazwa terenu
3 Pojemność magazynu lub składowiska m3
4 Wypełnienie magazynu lub składowiska m3
5 Czas trwania ruchu zakładu górniczego lata

)

 Wzór nr 2

 Zakłady górnicze prowadzące metodą otworową: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Likwidowany zakład górniczy ...............................................

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

W OBIEKTACH BUDOWLANYCH ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Lp. Nazwa obiektu budowlanego Lokalizacja Informacje dotyczące dokumentacji

technicznej (data i znak zatwierdzenia)

Data i znak zgłoszenia robót właściwemu

organowi, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,

z późn. zm.)

Data i znak pozwolenia właściwego organu

administracji architektoniczno-budowlanej

i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa

Planowane wykonanie termin realizacji (miesiąc, rok) Uwagi
stan wyjściowy w okresie obowiązywania planu ruchu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zestawienie opracowuje się z podziałem na 2 części:

A – roboty kontynuowane lub przewidziane do prowadzenia w okresie obowiązywania planu ruchu, na które zakład

górniczy posiada pozwolenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowla-

nego w dziedzinie górnictwa;

B – roboty przewidziane do prowadzenia lub rozpoczęcia w okresie obowiązywania planu ruchu, które będą mogły

być prowadzone po uprzednim uzyskaniu pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno-

-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa.

)

 Wzór nr 3

 Zakłady górnicze prowadzące metodą otworową: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów

Likwidowany zakład górniczy ................................................

INWENTARYZACJA GRUNTÓW PRZEKSZTAŁCONYCH W WYNIKU PROWADZENIA RUCHU

ZAKŁADU GÓRNICZEGO ORAZ PRZEWIDYWANY KIERUNEK, SPOSÓB I TERMINY

ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKULTYWACJI

Numer

ewidencyjny

działki

Powierzchnia gruntów przekształconych

w wyniku prowadzenia ruchu zakładu

górniczego [ha]

Rekultywacja Uwagi
ogółem wymagających rekultywacji kierunek,

sposób

termin
rozpoczęcia zakończenia
1 2 3 4 5 6 7

)

ZAŁĄCZNIK Nr  13

PLAN RUCHU ZAKŁADU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2011 r. - PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

1.
Nazwa i dane teleadresowe zakładu,*)
2.
Charakter i miejsce wykonywania działalności oraz informacja o obszarach i terenach górniczych, których granice zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie.
3.
Sposoby łączności zakładu, jego obiektów terenowych oraz jednostek terenowych.
4.
Podstawowe dane geologiczne, hydrogeologiczne oraz geologiczno-inżynierskie niezbędne do bezpiecznego wykonania robót objętych planem ruchu.
5.
Charakterystyka wykorzystywanych wyrobisk górniczych, z uwzględnieniem sposobu ich utrzymania w bezpiecznym i funkcjonalnym stanie.
6.
Zakres wykonywanych robót górniczych i likwidacyjnych.
7.
Roboty geologiczne i roboty wiertnicze.
8.
Sposób zagospodarowania kopaliny uzyskanej w trakcie robót.
9.
Sposób wykorzystywania wyrobisk, w szczególności w celach turystycznych, leczniczych, rekreacyjnych lub utrzymania systemów odwadniania.
10.
Sposób odwadniania zakładu.
11.
Organizacja robót strzałowych wraz z organizacją służby strzałowej.
12.
Zestawienie danych technicznych i parametrów ruchu:
1)
urządzeń wyciągowych w szybach i szybikach - według wzoru nr 1;
2)
stacji wentylatorów głównych - według wzoru nr 2.
13.
Dane techniczne urządzeń stosowanych do wykonania robót, likwidacji obiektów, urządzeń oraz instalacji.
14.
Podstawowe dane techniczne obiektów budowlanych i urządzeń energetycznych zakładu. Zestawienie projektowanych robót budowlanych w obiektach budowlanych zakładu - według wzoru nr 3.
15.
Zasilanie zakładu, jego obiektów terenowych oraz jednostek terenowych w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
16.
Organizacja służby dyspozytorskiej i sposób ewidencji osób przebywających w wyrobiskach.
17.
Charakterystyka zagrożeń naturalnych związanych z prowadzoną działalnością.*)
18.
Charakterystyka zagrożenia pożarowego, stref zagrożenia wybuchem oraz miejsc i pomieszczeń zagrożonych powstaniem atmosfery niezdatnej do oddychania.
19.
Przewietrzanie:
1)
sposoby regulacji i zabezpieczeń:
a)
grupowych i rejonowych prądów powietrza,
b)
połączeń pomiędzy prądami powietrza doprowadzanymi od szybu wdechowego a odprowadzanymi do szybu wydechowego,
c)
podsieci wentylacyjnych;
2)
harmonogram niezbędnych robót związanych ze zmianami w sieci wentylacyjnej;
3)
pomiary temperatury i dopuszczalnych stężeń gazów w powietrzu.
20.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. Miejsca i źródła ich występowania. Profilaktyka.
21.
Sposób zabezpieczenia miejsca ujawnienia zabytków archeologicznych i innych zabytków.
22.
Zasady dokonywania pomiarów i obserwacji oraz wpływów prowadzonych robót na: powierzchnię, środowisko i warunki hydrogeologiczne w rejonie robót.
23.
Opis transportu ludzi, sprzętu i materiałów.
24.
Przewidywane środki, w tym organizacyjne i techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony poszczególnych złóż kopalin i innych elementów środowiska, jeżeli w granicach przestrzeni prowadzenia robót są planowane lub prowadzone roboty związane z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wód podziemnych albo jeżeli przestrzenie prowadzenia robót sąsiadują z obszarami górniczymi.
25.
Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zamierzeń w zakresie:
1)
ochrony powierzchni;
2)
rekultywacji gruntów po działalności;
3)
gospodarki odpadami;
4)
gospodarki wodno-ściekowej - według wzoru nr 4;
5)
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (urządzenia ochrony powietrza, zamierzenia w zakresie ograniczenia emisji substancji wprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany i niezorganizowany);
6)
ochrony przed hałasem i wibracjami przenikającymi do środowiska (urządzenia ochronne, zamierzenia w zakresie ograniczenia hałasu i wibracji przenikających do środowiska);
7)
przechowywania substancji toksycznych oraz źródeł promieniowania jonizującego: naturalnego i sztucznego.
26.
Organizacja opieki lekarskiej, w tym udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.
27.
Szkolenie załogi.

Załączniki do planu ruchu

1.
Struktura organizacyjna zakładu, z określeniem stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu.
2.
Mapy pochodzące z zasobu dokumentacji kartograficznej podmiotu, z naniesieniem:
1)
sytuacji i zagospodarowania powierzchni wraz z granicami obszarów i terenów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej działalności;
2)
obiektów budowlanych zakładu;
3)
miejsc i obszarów planowanych robót;
4)
stref występowania zagrożeń;
5)
filarów ochronnych.

Jeżeli wymaga tego specyfika prowadzonej działalności, dołącza się odpowiednie mapy wyrobisk górniczych, sporządzone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi map górniczych.

3.
Schemat ideowy zasilania zakładu, jego obiektów terenowych oraz jednostek terenowych w energię elektryczną, parę wodną, sprężone powietrze, inne media energetyczne oraz wodę.
4.
Schematy ideowe układów głównego odwadniania.
5.
Uproszczony przestrzenny schemat przewietrzania, ze wskazaniem planowanych zmian w okresie obowiązywania planu ruchu.
6.
Książka obudowy obejmująca rysunki stosowanej w okresie obowiązywania planu ruchu obudowy dla wyrobisk górniczych.

______

*) Zmiana dokonywana w trybie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 Wzór nr 1

 Zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Zakład .............................................

ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH I PARAMETRÓW RUCHU

URZĄDZEŃ WYCIĄGOWYCH W SZYBACH I SZYBIKACH

Lp. Szyb (szybik) i jego uzbrojenie Urządzenia wyciągowe Uwagi
nazwa przeznaczenie (funkcja wentylacyjna) średnica tarczy rodzaj obudowy liczba urządzeń wyciągowych głębokość nazwa (przedział) funkcja głębokość ciągnienia poziomy podstawiania naczyń rodzaj prowadzenia naczyń rodzaj naczyń sposób ewakuacji załogi maszyna

wyciągowa

liny parametry

ruchu

wieża: rodzaj, rok budowy
typ i rok budowy rodzaj napędu i nośnika liny moc nośna: liczba, wymiary, typ wyrównawcza: liczba, wymiary, typ prędkość obciążenie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

)

 Wzór nr 2

 Zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Zakład ................................................

ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH I PARAMETRÓW RUCHU

STACJI WENTYLATORÓW GŁÓWNYCH

Lp. Szyb wentylacyjny – stacja wentylatorów głównych
nazwa typ wentylatora wydajność nominalna powietrza podciśnienie statyczne powietrza obroty wentylatora prędkość powietrza w szybie urządzenia rewersyjne aparatura

kontrolno-pomiarowa

typ silnika moc silnika napięcie obroty silnika rodzaj pracy urządzenia wyciągowe inne wyposażenie: kable, rurociągi przedział drabinowy uwagi
ciągły pomiar podciśnienia

statycznego powietrza przed

i za zasuwą (klapą)

prędkość powietrza

przepływającego w kanale

wentylacyjnym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

)

 Wzór nr 3

 Zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Zakład ……………………………………….

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

W OBIEKTACH BUDOWLANYCH ZAKŁADU

Lp. Nazwa obiektu budowlanego Lokalizacja Informacje dotyczące dokumentacji

technicznej (data i znak zatwierdzenia)

Data i znak zgłoszenia robót właściwemu organowi,

zgodnie z art. 30 lub art. 31 ust. 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.

Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)

Data i znak pozwolenia właściwego organu administracji

architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

w dziedzinie górnictwa

Planowane wykonanie termin realizacji (miesiąc, rok) Uwagi
stan wyjściowy w okresie obowiązywania planu ruchu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

)

 Wzór nr 4

 Zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Zakład .............................................

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Lp. Wskaźnik [m3/d] Uwagi:

1) dane liczbowe w zaokrągleniu do

liczb całkowitych

2) występujące zależności:

1 = 2 + 3

1 = 4 + 5

5 = 6 + 7 + 8 + 9 + 10

12 = 4 + 11

5 11

3) dane średnioroczne

1 Dopływ wody, w tym:
2 – woda słodka
3 – woda zasolona
4 Zrzut wody niewykorzystanej
5 Woda zagospodarowana na:
6 – cele przemysłowe pod powierzchnią
7 – cele przemysłowe na powierzchni
8 – cele socjalne związane z ruchem zakładu górniczego
9 – cele własne pozaruchowe
10 – sprzedaż
11 Zrzut ścieków po wykorzystaniu wody
12 Zrzut wody wykorzystanej i niewykorzystanej, w tym:
13 – do wód powierzchniowych
14 – do ziemi lub górotworu
15 – do kanalizacji

)

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2012.372

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Plany ruchu zakładów górniczych.
Data aktu: 16/02/2012
Data ogłoszenia: 04/04/2012
Data wejścia w życie: 01/06/2012