Zmiana rozporządzenia w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 czerwca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 58, poz. 619 oraz z 2006 r. Nr 19, poz. 147) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej";

2)
w § 1 skreśla się wyrazy "komórek i";
3)
w § 2:
a)
pkt 2-5 otrzymują brzmienie:

"2) jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to jednostki organizacyjne, o których mowa w załączniku do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 45, poz. 506),

3) terenach jednostek wojskowych - rozumie się przez to nieruchomości Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej lub wykorzystywane na podstawie innych tytułów prawnych,

4) dowódcach jednostek wojskowych - rozumie się przez to również komendantów, dyrektorów oraz szefów jednostek wojskowych, o których mowa w pkt 5,

5) jednostkach wojskowych - rozumie się przez to jednostki wojskowe, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.2)),",

b)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) oddziale wart cywilnych - rozumie się przez to wewnętrzne służby ochrony jednostek wojskowych, powołane do ochrony mienia wojskowego i osób.";

4)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Oddziały wart cywilnych tworzy właściwy dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Uzbrojenia, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz szefowie (dyrektorzy) jednostek organizacyjnych, na wniosek podporządkowanych im dowódców jednostek wojskowych.";

5)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny ochronę terenów jednostek wojskowych sprawują oddziały wart cywilnych posiadające etat czasu "P" i "W".

2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, będzie realizowana przez pracowników oddziałów wart cywilnych, którym nadano pracownicze przydziały mobilizacyjne.";

6)
w § 7 uchyla się ust. 3;
7)
w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do zakresu działania oddziału wart cywilnych należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony mienia wojskowego w granicach chronionych obszarów i obiektów jednostek wojskowych,

2) zapewnienie ochrony terenów i obiektów jednostek wojskowych oraz ważnych urządzeń jednostek wojskowych, znajdujących się poza granicami chronionych obszarów i obiektów,

3) kontrolowanie dokumentów uprawniających do wstępu, wjazdu i przebywania na terenach jednostek wojskowych, wynoszenia lub wywożenia mienia oraz wnoszenia lub wwożenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, a także uniemożliwienie wejścia osób postronnych na tereny jednostek wojskowych oraz do obiektów chronionych,

4) konwojowanie mienia wojskowego, materiałów niejawnych, wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych jednostki wojskowej,

5) współpraca z Żandarmerią Wojskową i wojskowymi organami porządkowymi na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.3)).";

8)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Na czas wykonywania zadań ochrony pracowników ochrony wyposaża się w broń i amunicję służbową, hełmy lub inne środki przymusu bezpośredniego.

2. Stosownie do wykonywanych zadań ochrony pracowników ochrony wyposaża się ponadto w: opatrunki osobiste, środki łączności radiotelefonicznej, latarki, ostrzegacze napadowe, maski przeciwgazowe, kamizelki taktyczne i ochronne (kuloodporne) oraz środki transportu.

3. Zestaw należności uzbrojenia i wyposażenia dla pracowników ochrony określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.";

9)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Decyzję o rodzaju uzbrojenia i wyposażenia oddziałów wart cywilnych w środki przymusu bezpośredniego podczas ochrony terenów, obiektów i urządzeń jednostek wojskowych podejmują osoby, o których mowa w § 3.";

10)
§ 17-19 otrzymują brzmienie:

"§ 17. Komendantem może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 15 ust. 2 i § 16, oraz posiada co najmniej trzyletni staż pracy w oddziale wart cywilnych na stanowisku zastępcy komendanta albo dowódcy warty lub była co najmniej podoficerem zawodowym.

§ 18. Przepis § 17 stosuje się odpowiednio do warunków zatrudnienia pracownika na stanowisku zastępcy komendanta, z tym że do jego zatrudnienia wymagany jest co najmniej dwuletni staż pracy w oddziale wart cywilnych na stanowisku dowódcy warty.

§ 19. Dowódcą warty może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 15 ust. 2 i § 16, oraz posiada co najmniej roczny staż pracy na stanowisku wartownika w oddziale wart cywilnych lub jest co najmniej podoficerem rezerwy lub w stanie spoczynku.";

11)
uchyla się § 20;
12)
§ 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. Wartownikiem może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 15 ust. 1 i § 16, oraz została przeszkolona w zakresie posługiwania się bronią palną, wykorzystywaną w danym oddziale wart cywilnych. Wartownik czasowo wyznaczony do pełnienia obowiązków na stanowisku dowódcy warty musi posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.";

13)
uchyla się § 22;
14)
załączniki nr 1, 3 i 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.
Osoby zajmujące stanowiska wymienione w § 17-19 i § 21 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostają na tych stanowiskach.
§  3.
1.
Osoby zajmujące stanowiska młodszego wartownika i starszego wartownika, o których mowa w § 20 i 22 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zajmują stanowisko wartownika, o którym mowa w § 21 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2.
Staż pracy na stanowisku młodszego wartownika lub starszego wartownika posiadany w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wliczany jest do stażu pracy na stanowisku wartownika wymaganego do objęcia stanowiska dowódcy warty, o którym mowa w § 19 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4.
Elementy umundurowania wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów mogą być użytkowane do końca okresu używalności, na jaki zostały wydane.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654 i Nr 122, poz. 696.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 ZESTAW NALEŻNOŚCI UZBROJENIA I WYPOSAŻENIA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁÓW WART CYWILNYCH

Lp. Uzbrojenie i wyposażenie Jednostka miary Liczba Uwagi
1 Karabinek, pistolet maszynowy lub pistolet kpl. 1
2 Amunicja kpl. 1 do załadowania jednego magazynka karabinka, pistoletu maszynowego lub dwóch magazynków pistoletu
3 Broń gazowa lub paralizator elektryczny, ręczny miotacz gazu i kajdanki kpl./szt. 1
4 Maska przeciwgazowa kpl. 1
5 Radiotelefon kpl. 1 na dowódcę warty oraz każdego pracownika ochrony pełniącego służbę
6 Ostrzegacz napadowy (pilot) szt. 1 na każdego pracownika ochrony pełniącego służbę
7 Latarka kpl. 1 na dowódcę warty, każdego pracownika ochrony pełniącego służbę
8 Opatrunek osobisty szt. 1
9 Kamizelka taktyczna szt. 1
10 Kamizelka ochronna (kuloodporna) szt. 1
11 Hełm szt. 1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 ZESTAW NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁÓW WART CYWILNYCH

Lp. Nazwa przedmiotu Jednostka miary Liczba Okres używalności

(w latach)

Uwagi
1 Czapka letnia pracownika ochrony szt. 2 3
2 Czapka futrzana pracownika ochrony szt. 1 4
3 Mundur pracownika ochrony ze spodniami do półbutów kpl. 1 3
4 Mundur pracownika ochrony ze spodniami do trzewików kpl. 1 3
5 Koszulobluza pracownika ochrony z krótkimi rękawami szt. 2 3
6 Kurtka zimowa pracownika ochrony z podpinką kpl. 1 3
7 Peleryna-namiot koloru czarnego szt. 1 6
8 Szalokominiarka koloru czarnego szt. 1 3
9 Oznaki stanowisk służbowych i oznaka służbowa pracownika ochrony kpl. 1 3 do każdego umundurowania
10 Rękawice zimowe pięciopalcowe para 1 1
11 Rękawice polowe pracownika ochrony para 1 2
12 Bielizna osobista zimowa (koszulka z długimi rękawami i kalesony) kpl. 2 1 dla kobiet bielizna damska
13 Bielizna osobista letnia (koszulka z krótkimi rękawami i spodenki) kpl. 2 1 dla kobiet bielizna damska
14 Trzewiki letnie para 1 3
15 Trzewiki zimowe para 1 3
16 Półbuty koloru czarnego para 2 2
17 Pas pracownika ochrony szt. 1 6
18 Skarpety letnie para 4 1
19 Skarpety zimowe para 4 1
20 Dresy (bluza i spodnie) kpl. 1 2
Uwaga:

1. Przedmioty wymienione w lp. 8, 10-16, 18 i 19 przechodzą na własność pracownika ochrony z chwilą ich wydania.

2. Ponadto ustala się należność zbiorową:

a) kożuch długi - na każdy z wystawionych posterunków ochronnych zewnętrznych,

b) buty filcowo-gumowe - na każdego wartownika,

c) pościel (materac, podgłówek, poszewka na podgłówek, dwa koce, dwa prześcieradła) - na każde łóżko w wartowni.

3. W zamian za przedmioty wyszczególnione w lp. 2, 10, 14, 15, 18 i 19 można wydawać:

a) za czapkę futrzaną pracownika ochrony - czapkę futrzaną wojsk lotniczych lub czapkę futrzaną oficerską wojsk lotniczych (bez znaku orła),

b) za rękawice zimowe pięciopalcowe - rękawiczki żołnierskie koloru czarnego,

c) za trzewiki letnie - trzewiki,

d) za trzewiki zimowe - buty specjalne lub trzewiki,

e) za skarpety letnie - skarpetki letnie koloru czarnego,

f) za skarpety zimowe - skarpetki zimowe koloru czarnego lub khaki.

4. W ramach bielizny można wydawać jako:

a) bieliznę osobistą zimową - koszulkę z długimi rękawami koloru khaki i kalesony długie koloru khaki lub koszulkę zimową specjalną i kalesony zimowe specjalne,

b) bieliznę osobistą letnią - koszulkę z krótkimi rękawami koloru khaki i slipy koloru khaki lub koszulkę letnią koloru khaki i spodenki letnie koloru khaki.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁU WART CYWILNYCH

wzór

Uwaga: Oznaki stanowisk służbowych są w kolorze pomarańczowym, tło w kolorze umundurowania.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2011.143.840

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.
Data aktu: 27/06/2011
Data ogłoszenia: 11/07/2011
Data wejścia w życie: 26/07/2011