Szczegółowe wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 7 września 1999 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów.

Na podstawie art. 84 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160 poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106 poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne w określonym zakresie, wzory dokumentów związanych z uzyskaniem upoważnień do ich przeprowadzania oraz wzór upoważnienia.
§  2.
Do przeprowadzania badań technicznych pojazdów upoważnia się jednostkę, która:
1)
spełnia wymagania techniczno-organizacyjne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
2)
zatrudnia co najmniej dwóch uprawnionych diagnostów spełniających wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.
§  3.
Jednostka może otrzymać upoważnienie jako:
1)
stacja kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań technicznych, obejmującym sprawdzenie oraz ocenę prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska; w szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może rozszerzyć zakres upoważnienia stacji o niektóre badania określone w pkt 2 lit. b)-f) i h), stosownie do możliwości jednostki,
2)
okręgowa stacja kontroli pojazdów o rozszerzonym zakresie badań technicznych, obejmującym podstawowy zakres badań technicznych określony w pkt 1, oraz:
a)
badanie autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
b)
badanie pojazdu używanego do przewozu materiałów niebezpiecznych,
c)
badanie pojazdu przystosowanego do zasilania gazem,
d)
pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
e)
badanie pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę,
f)
badanie okresowe pojazdu marki "SAM",
g)
badanie co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM", o których mowa w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi, wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania tych badań,
h)
nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach-ramach), silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych,
i)
opiniowanie indywidualnego wniosku o zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd,
j)
wyjaśnianie wątpliwości i rozpatrywanie ewentualnych sporów między stacją o podstawowym zakresie badań technicznych a użytkownikiem pojazdu.
§  4.
1.
Urządzenia i przyrządy stanowiące wyposażenie stanowiska kontrolnego powinny być certyfikowane na zasadach określonych w przepisach o badaniach i certyfikacji oraz dopuszczone do użytkowania w stacjach kontroli pojazdów. Przyrządy pomiarowe powinny być odniesione do wzorców państwowych jednostek miar zgodnie z przepisami Prawa o miarach.
2.
Certyfikacji dokonuje akredytowana przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji jednostka certyfikująca, zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 776). Certyfikacja ta nie dotyczy kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych w rozumieniu przepisów Prawa o miarach.
§  5.
Urządzenia i przyrządy stanowiące wyposażenie stanowiska kontrolnego powinny posiadać dokumenty okresowej kontroli eksploatacyjnej.
§  6.
1.
Wykaz urządzeń i przyrządów przeznaczonych dla stacji kontroli pojazdów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu zgodności, oraz sposób przeprowadzania okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzeń i przyrządów kontrolnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Wzór karty okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzenia (przyrządu) stanowiącego wyposażenie stanowiska kontroli określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  7.
Przepisów § 4 ust. 1 i § 5 nie stosuje się do urządzeń i przyrządów określonych:
1)
w § 7 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, o ile urządzenia te były wyprodukowane i zainstalowane w stacji kontroli pojazdów przed dniem 1 maja 1993r. i przewidziane zostały wyłącznie do badań ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej ciężarowej,
2)
w § 7 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz w ust. 2 pkt 2 i 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
3)
w § 7 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, o ile urządzenia te stanowią element składowy innych urządzeń spełniających wymagania określone w § 4 ust. 1 i w § 5.
§  8.
Jeżeli jednostka spełnia wymagania techniczno-organizacyjne określone w § 2, może wystąpić do starosty z pisemnym wnioskiem o przyznanie jej upoważnienia stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań technicznych, rozszerzonym lub jako okręgowa stacja kontroli pojazdów. Wzór wniosku określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  9.
1.
Starosta, po rozpatrzeniu wniosku i stwierdzeniu, że jednostka spełnia wymagane warunki, wydaje upoważnienie, określając w nim:
1)
pojazdy, których badanie może być przeprowadzone w danej stacji kontroli pojazdów, a w przypadku stacji o podstawowym zakresie badań - również zakres badań dodatkowych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. b)-f) i h),
2)
imiennie uprawnionych diagnostów upoważnionych do dokonywania badań technicznych pojazdów oraz zakres ich upoważnienia.
2.
Upoważnienie wydaje się na okres trzech lat.
3.
Wzór upoważnienia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  10. 1
Wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia upoważnienia do dokonywania badań technicznych pojazdów zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2004 r.
§  11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  2 WYMAGANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW

1.

Warunki ogólne

§  1.
1.
Stacja kontroli pojazdów powinna znajdować się w pomieszczeniu przelotowym, zapewniającym jeden kierunek ruchu. Dopuszcza się pomieszczenie nieprzelotowe - w odniesieniu do stacji przewidzianej do badania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t lub stacji wykonującej badania specjalistyczne, o ile istnieje możliwość wykonania badania technicznego zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach.
2.
Jeżeli stacja kontroli pojazdów jest częścią zakładu prowadzącego także inną działalność, powinna ona być wydzielona (odgrodzona) z pozostałego terenu z zapewnieniem bezpośredniego do niej dojazdu.
3.
Pojazdom oczekującym na badanie techniczne powinna być zapewniona możliwość swobodnego ich zaparkowania. Liczba miejsc do parkowania powinna wynosić co najmniej:
1)
4 - dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
2)
2 - dla pozostałych pojazdów.
§  2.
1.
Stacja kontroli pojazdów powinna być oznaczona na zewnątrz (w miejscu widocznym) szyldem barwy niebieskiej z białymi napisami, zawierającymi co najmniej: nazwę jednostki, wyrazy "(Okręgowa) Stacja Kontroli Pojazdów", godziny otwarcia stacji.
2.
Przy stanowisku kontrolnym powinna być umieszczona tablica, na której znajdować się powinny co najmniej: kopia upoważnienia stacji do dokonywania badań technicznych, cennik opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów oraz wykaz czynności kontrolnych dla oceny stanu technicznego pojazdu sporządzony zgodnie z zamieszczoną tabelą.
3.
Pracownik dokonujący badań technicznych powinien posiadać identyfikator osobisty zawierający co najmniej imię i nazwisko oraz numer upoważnienia.
4.
Dokumenty oraz pieczątki urzędowe powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

2.

Stanowisko kontrolne

§  3.
1.
Stanowisko kontrolne powinno znajdować się w wydzielonym pomieszczeniu o wymiarach i bramach: wjazdowej i wyjazdowej, dostosowanych do wielkości pojazdu (zespołów pojazdów) przewidzianych do badania.
2.
Stanowisko kontrolne składa się z:
1)
płaskiej i poziomej powierzchni mieszczącej badany pojazd (zespół pojazdów), zwanej dalej "ławą pomiarową", i powierzchni pomocniczej mieszczącej urządzenia i przyrządy pomiarowo-kontrolne,
2)
kanału przeglądowego i urządzenia do podnoszenia osi pojazdu; kanał przeglądowy może być zastąpiony urządzeniem do podnoszenia całego pojazdu,
3)
urządzeń i przyrządów pomiarowo-kontrolnych,
4)
wyposażenia technologicznego,
5)
stanowiska zewnętrznego do pomiarów akustycznych.
§  4.
1.
Długość stanowiska kontrolnego powinna być większa niż długość kanału przeglądowego (§ 6 ust. 1 pkt 1) nie mniej niż o 3,0 m. Jeżeli sposób wykonywania badania, wynikający z rozmieszczenia urządzeń i przyrządów, wymaga większej długości, stanowisko powinno być odpowiednio przedłużone.
2.
Szerokość stanowiska kontrolnego nie powinna być mniejsza niż 6,0 m. Dopuszcza się szerokość nie mniejszą niż 5,0 m w przypadku:
1)
dwóch stanowisk równoległych nie oddzielonych od siebie ścianą,
2)
badań wyłącznie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, o ile warunki lokalowe nie pozwalają na zachowanie szerokości 6,0 m.

Nie dotyczy to działających w dniu 6 stycznia 1996 r. stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań technicznych przewidzianych do badania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, w których szerokość stanowiska kontrolnego nie powinna być mniejsza niż 5,5 m.

3.
Wysokość pomieszczenia stanowiska kontrolnego w świetle, w obszarze wyznaczonym wzdłuż osi stanowiska na szerokości co najmniej 3,0 m, nie powinna być mniejsza niż:
1)
4,2 m - w przypadku wyposażenia stanowiska w kanał; dopuszcza się 3,3 m w odniesieniu do stacji przewidzianych do badania wyłącznie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t; nie dotyczy to działających w dniu 6 stycznia 1996 r. stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań technicznych przewidzianych do badania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, w których wysokość pomieszczenia stanowiska kontrolnego nie powinna być mniejsza niż 4, 05 m,
2)
5,7 m - w przypadku wyposażenia stanowiska w urządzenie do podnoszenia całego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t; dopuszcza się 4,8 m w odniesieniu do stacji przewidzianych do badania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t; w miejscu przewidzianym do podnoszenia całego pojazdu, a na pozostałym obszarze odpowiednio jak w pkt 1; nie dotyczy to działających od dnia wejścia w życie rozporządzenia stacji kontroli pojazdów przewidzianych do badania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w których wysokość pomieszczenia stanowiska kontrolnego nie powinna być mniejsza niż 3,7 m.
4.
Wymiary bramy wjazdowej i wyjazdowej w świetle otwartej bramy i w osi stanowiska nie powinny być mniejsze niż:
1)
4,2 m - wysokość; dopuszcza się:
a)
3,2 m - w odniesieniu do stacji przewidzianych wyłącznie do badania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
b)
4,05 m - w odniesieniu do stacji o podstawowym zakresie badań technicznych, działających w dniu 6 stycznia 1996 r., przewidzianych do badania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
2)
3,4 m - szerokość; nie dotyczy to działających w dniu 6 stycznia 1996 r. stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań technicznych przewidzianych do badania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w których szerokość bramy wjazdowej i wyjazdowej nie powinna być mniejsza niż 3,0 m.
5.
Stosunek powierzchni oszklonej pomieszczenia stanowiska do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 0,15.
6.
Podłoga stanowiska kontrolnego, nawierzchnia kanału przeglądowego i ław pomiarowych oraz ściany do wysokości co najmniej 2,0 m i ściany kanału przeglądowego powinny być łatwo zmywalne; nie dotyczy to działających od dnia wejścia w życie rozporządzenia stacji kontroli pojazdów, w których ściany stanowiska kontrolnego powinny być łatwo zmywalne do wysokości co najmniej 1,8 m.
7.
Stanowisko kontrolne powinno być zaopatrzone w:
1)
instrukcje obsługi użytkowanych urządzeń i przyrządów,
2)
dane dotyczące kryteriów oceny badanych pojazdów i ich układów lub zespołów,
3)
komplet przepisów prawnych określających wymagania dotyczące warunków technicznych pojazdu i badań technicznych.

3.

Ławy pomiarowe

§  5.
1.
Wymiary ław pomiarowych powinny odpowiadać następującym warunkom:
1)
długość powinna zapewniać możliwość ustawienia na nich wszystkimi kołami każdego badanego pojazdu oraz umieszczenia przed jego światłami oświetleniowymi przyrządu do ich kontroli; w przypadku gdy przewiduje się przetaczanie pojazdu podczas pomiaru zbieżności kół, długość ław należy powiększyć o długość drogi przetoczenia pojazdu,
2)
rozstaw krawędzi zewnętrznych nie powinien być mniejszy niż:
a)
2,4 m - dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
b)
2,8 m - dla pozostałych pojazdów,

rozstaw krawędzi wewnętrznych wynika z wymiarów obrzeża kanału (§ 6 ust. 1 pkt 2).

2.
Nawierzchnia ław pomiarowych powinna spełniać następujące wymagania:
1)
dopuszczalna nierówność (falistość) nie powinna przekraczać:
a)
2 mm - dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
b)
3 mm - dla pozostałych pojazdów,
2)
dopuszczalna odchyłka od poziomu nie powinna przekraczać:
a)
2 mm/mb. - dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
b)
3 mm/mb. - dla pozostałych pojazdów,
c)
na szerokości czynnej rolek urządzenia do badania hamulców powinna być odporna na ścieranie i łatwa do utrzymania w czystości.
3.
Urządzenie do podnoszenia całego pojazdu może stanowić część składową ławy pomiarowej, o ile odpowiada warunkom, o których mowa w ust 2.

4.

Kanał przeglądowy

§  6.
1.
Wymiary kanału przeglądowego powinny odpowiadać następującym warunkom:
1)
długość powinna być większa niż długość pojazdu lub zespołu pojazdów, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 44, poz. 432), co najmniej o długość schodów; dopuszcza się długość:
a)
nie mniejszą niż 6,0 m w odniesieniu do stacji przewidzianych do badań wyłącznie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
b)
wystarczającą do przeprowadzenia badania ciągnika rolniczego łącznie z przyczepą rolniczą w odniesieniu do stacji przewidzianej do badania pojazdów, o których mowa w § 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 44, poz. 432); nie dotyczy to działających w dniu 1 września 1999 r. stacji kontroli pojazdów przewidzianych do badania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, w których długość kanału przeglądowego nie może być mniejsza niż 12,0 m,
2)
szerokość powinna mieścić się w granicach:
a)
0,65-0,80 m - dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
b)
0,70-0,90 m - dla pozostałych pojazdów,
3)
głębokość powinna wynosić od 1,40 m do 1,70 m; wewnątrz kanału powinny znajdować się przesuwne platformy lub stałe boczne stopnie umożliwiające diagnoście zajęcie pozycji podwyższonej.
2.
Kanał przeglądowy powinien mieć zapewnione odwodnienie oraz wentylację.
3.
Kanał przeglądowy powinien być wyposażony w:
1)
oświetlenie:
a)
światło możliwie rozproszone, oświetlające miejsce pracy,
b)
światło skupione o bezpiecznym napięciu zasilania, kierowane w razie potrzeby na elementy pojazdu (lampa przenośna lub na elastycznym wysięgniku),
2)
półki wewnętrzne na narzędzia i klucze,
3)
urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu co najmniej:
a)
20 kN - dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
b)
100 kN dla pozostałych pojazdów,
4)
obrzeże umożliwiające przeciążenie urządzenia do podnoszenia osi pojazdu o 25% nominalnego udźwigu,

przy czym powinno być możliwe ustawienie urządzenia do podnoszenia osi pojazdu również między obrotnicami do kontroli geometrii kół.

5.

Wyposażenie pomiarowo-kontrolne

§  7.
1.
Stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań powinno być wyposażone co najmniej w następujące urządzenia i przyrządy pomiarowo-kontrolne:
1)
urządzenie rolkowe lub urządzenie płytowe (najazdowe) do pomiaru sił hamujących lub inne urządzenie służące do sprawdzania skuteczności działania hamulców,
2)
przyrząd do pomiaru zbieżności kół przednich lub urządzenie do kontroli prawidłowości ustawienia kół przednich,
3)
przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu,
4)
przyrząd do pomiaru luzu sumarycznego na kole kierownicy,
5)
przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł oświetleniowych,
6)
przyrząd do pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego pojazdu na postoju,
7)
przyrząd do pomiaru zadymienia spalin silników o zapłonie samoczynnym, przy swobodnym przyspieszaniu silnika,
8)
urządzenie do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa,
9)
przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t; dotyczy to stacji, których zakres badań obejmuje pojazdy samochodowe oraz przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
10)
urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego,
11)
wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym, z możliwością odczytywania zawartości tlenku węgla (CO) i węglowodorów (CH) oraz współczynnika nadmiaru powietrza (lambda); nie dotyczy to stacji, których zakres badań obejmuje tylko pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i ciągniki rolnicze, z wyjątkiem stacji o poszerzonym zakresie badań obejmującym pojazdy przystosowane do zasilania gazem,
12)
opóźnieniomierz do pomiaru skuteczności działania hamulców,
13)
zestaw narzędzi monterskich,
14)
podstawowy zestaw przyrządów mierniczych ogólnego przeznaczenia,
15)
urządzenia i przyrządy pomiarowo-kontrolne wymienione w ust. 2, stosownie do zakresu ewentualnych badań dodatkowych.
2.
Stanowisko kontrolne w okręgowej stacji kontroli pojazdów powinno być wyposażone w urządzenia i przyrządy wymienione w ust. 1, a ponadto co najmniej w:
1)
przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdu,
2)
przyrząd do kontroli równoległości osi pojazdu,
3)
urządzenie do kontroli prawidłowości działania amortyzatorów wbudowanych w pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
4)
przyrząd do pomiaru zmian ciśnień pneumatycznego układu sterowania hamulców,
5)
urządzenie do napędu uniesionych kół przednich pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t lub w wyważarkę do kół zamontowanych na pojeździe samochodowym,
6)
urządzenie do kontroli instalacji zasilania gazem pojazdu samochodowego,
7)
komplet kluczy dynamometrycznych.

6.

Wyposażenie technologiczne

§  8.
Wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego powinno obejmować co najmniej:
1)
ogólne oświetlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napięciu zasilania 380 V, 220 V i napięciu bezpiecznym z możliwością poboru mocy wystarczającej do zasilania eksploatowanych urządzeń i przyrządów,
2)
instalację sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym z zakresu:
a)
0,6-0,8 MPa - dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
b)
0,6-1,0 MPa - dla pozostałych pojazdów,
3)
doprowadzenie wody ciepłej lub nagrzewanej miejscowo do umywalki do mycia rąk,
4)
odpływ ogólny ścieków przez łapacz błota, olejów i paliw lub
5)
odpływ ścieków z kanałów przez łapacz błota, olejów i paliw do kanalizacji ogólnej lub system odwadniania kubełkowego,
6)
wentylację:
a)
grawitacyjną, mechaniczną nawiewno-wyciągową, zapewniającą awaryjną co najmniej sześciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, przy czym stanowisko kontrolne powinno być wyposażone w alarmowy czujnik nadmiernego poziomu tlenku węgla, który może automatycznie uruchamiać wentylację,
b)
indywidualne wyciągi spalin z końcówkami na rury wydechowe, o wydajności dostosowanej do rodzajów badanych pojazdów,
7)
ogrzewanie pomieszczenia uwzględniające straty ciepła spowodowane częstym otwieraniem bram.

7.

Stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych

§  9.
1.
Stanowisko zewnętrzne, przeznaczone do pomiarów hałasu zewnętrznego i głośności sygnału dźwiękowego, powinno znajdować się na zewnątrz pomieszczenia stacji kontroli pojazdów i być wolne od przeszkód akustycznych.
2.
Wymiary stanowiska zewnętrznego nie powinny być mniejsze niż:
1)
7,0 m x 8,0 m dla motocykla i motoroweru,
2)
8,5 m x 12,0 m dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
3)
8,5 m x 18,0 m dla pozostałych pojazdów.
3.
Nawierzchnia stanowiska zewnętrznego powinna być płaska i utwardzona (np. beton, asfalt).

TABELA WYKAZU CZYNNOŚCI KONTROLNYCH DLA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

Wykaz czynności kontrolnych

Przedmiot i zakres badania
1.IDENTYFIKACJA I DODATKOWE WYPOSAŻENIE
1.1.Identyfikacja pojazdu
1.2.Dodatkowe wyposażenie
2.OGUMIENIE
2.1.Stan techniczny i ciśnienie powietrza w oponach
3.ŚWIATŁA
3.1.Światła drogowe i mijania

3.1.1.Stan techniczny, działanie i rozmieszczenie

3.1.2.Ustawienie świateł drogowych i mijania w płaszczyźnie poziomej i pionowej

3.1.3.Światłość świateł drogowych

3.2.Światła kierunkowskazów

3.2.1.Stan techniczny, działanie i rozmieszczenie

3.3.Światła hamowania "stop"

3.3.1.Stan techniczny, działanie i rozmieszczenie

3.4.Światła pozycyjne przednie

3.4.1.Stan techniczny, działanie i rozmieszczenie

3.5.Światła pozycyjne tylne

3.5.1.Stan techniczny, działanie i rozmieszczenie

3.6.Światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną

3.6.1.Stan techniczny i działanie

3.7.Światła odblaskowe tylne inne niż trójkątne

3.7.1.Stan techniczny i rozmieszczenie

3.8.Światła odblaskowe tylne trójkątne

3.8.1.Stan techniczny i rozmieszczenie

3.9.Światła odblaskowe przednie

3.9.1.Stan techniczny i rozmieszczenie

3.10.Światła odblaskowe boczne

3.10.1.Stan techniczny i rozmieszczenie

3.11.Światła awaryjne

3.11.1.Stan techniczny i działanie

3.12.Światła przeciwmgłowe tylne

3.12.1.Stan techniczny, działanie i rozmieszczenie

3.13.Światła cofania

3.13.1.Stan techniczny, działanie i rozmieszczenie

3.14.Światła obrysowe

3.14.1.Stan techniczny, działanie i rozmieszczenie

3.15.Światła przeciwmgłowe przednie

3.15.1.Stan techniczny, działanie i rozmieszczenie

3.15.2.Ustawienie świateł przeciwmgłowych przednich

3.16.Światła jazdy dziennej

3.16.1.Stan techniczny, działanie i rozmieszczenie

3.17.Światła pozycyjne boczne

3.17.1.Stan techniczny, działanie i rozmieszczenie

3.18.Światło kierunkowe (tzw. szperacz)

3.18.1.Stan techniczny i działanie

3.19.Światła robocze

3.19.1.Stan techniczny i działanie

3.20.Światła postojowe

3.20.1.Stan techniczny, działanie i rozmieszczenie

4.UKŁADY HAMULCOWE
4.1.Układy hamulcowe (wszystkie)

4.1.1.Konstrukcja

4.1.2.Mocowanie pedału hamulca nożnego

4.1.3.Stan techniczny pedału hamulcowego i skok elementu uruchamiającego hamulce

4.1.4.Układ wspomagania lub sprężarka

4.1.5.Wskaźnik lub miernik ostrzegawczy niskiego ciśnienia

4.1.6.Zawór sterujący hamulca postojowego

4.1.7.Hamulec postojowy, dźwignia sterująca, zapadka hamulca postojowego

4.1.8.Zawory hamulcowe (zawory zabezpieczające, zawory sterujące itp.)

4.1.9.Złącza przewodów hamulcowych przyczepy

4.1.10.Zbiornik powietrza

4.1.11.Podzespoły serwomechanizmu wspomagającego, pompa hamulcowa (w systemach hydraulicznych)

4.1.12.Sztywne przewody hamulcowe

4.1.13.Elastyczne przewody hamulcowe

4.1.14.Okładzina szczęk (klocków hamulcowych)

4.1.15.Bębny, tarcze hamulcowe

4.1.16.Linki hamulcowe, pręty i połączenia dźwigniowe

4.1.17.Urządzenie uruchamiające hamulce (w tym siłownik membranowo- sprężynowy lub rozpieracz hydrauliczny szczęk hamulcowych).

4.1.18.Regulator (korektor) siły hamowania

4.1.19.Automatyczny regulator szczęk

4.1.20.Zwalniacz (o ile jest wymagany lub zamontowany)

4.2.Skuteczność i sprawność roboczego układu hamulcowego
4.3.Skuteczność i sprawność awaryjnego układu hamulcowego
4.4.Skuteczność i sprawność postojowego o układu hamulcowego
4.5.Skuteczność układu hamowania zwalniacza, hamulca silnikowego (wydechowego)
4.6.Urządzenie przeciwblokujące (ABS)
5.UKŁAD KIEROWNICZY
5.1.Kolumna i koło kierownicy

5.1.1.Stan techniczny i zamocowanie

5.1.2.Ruch jałowy koła kierownicy

5.2.Przekładnia kierownicza

5.2.1.Stan techniczny i działanie

5.2.2.Mocowanie obudowy przekładni

5.3.Mechanizm wspomagający

5.3.1.Stan techniczny i działanie

5.4.Drążki kierownicze

5.4.1.Stan techniczny

5.4.2.Działanie

5.5.Koła jezdne

5.5.1.Zawieszenie kół, zwrotnice, wahacze, łożyska

5.5.2.Koła

5.5.3.Piasty kół

5.5.4.Zbieżność kół przednich

6.PODWOZIE I ZAWIESZENIE
6.1.Rama podwozia
6.2.Resory, wahacze, drążki reakcyjne, amortyzatory
6.3.Układ napędowy
6.4.Urządzenia sprzęgowo-zaczepowe
6.5.Zderzaki, urządzenia ochronne
6.6.Zbiornik paliwa i przewody
6.7.Zaczep kulowy samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t
7.INSTALACJA ELEKTRYCZNA
7.1.Akumulator
7.2.Przewody i urządzenia elektryczne
7.3.Złącze elektryczne z przyczepą
8.NADWOZIE I OSPRZĘT
8.1.Kabina kierowcy oraz pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób, przestrzeń ładunkowa

8.1.1.Stan techniczny i zamocowanie

8.1.2.Nadwozie

8.1.3.Drzwi

8.1.4.Podłoga

8.1.5.Stopnie

8.1.6.Błotniki -fartuchy

8.1.7.Siedzenia

8.1.8.Lusterka wsteczne

8.1.9.Szyby

8.1.10.Wycieraczki i spryskiwacze

8.1.11.Sygnał dźwiękowy

8.1.12.Pasy bezpieczeństwa i miejsca kotwiczenia pasów

8.1.13.Prędkościomierz, drogomierz, tachograf, ogranicznik prędkości

8.1.14.Wyjście bezpieczeństwa

8.1.15.Ogrzewanie i wentylacja

8.1.16.Urządzenie zabezpieczające przed użyciem przez osoby niepowołane

8.1.17.Wymiary zewnętrzne, masy, oznakowanie

8.1.18.Wózek boczny motocyklowy

9.ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
9.1.Hałas zewnętrzny
9.2.Emisja zanieczyszczeń gazowych z silnika o zapłonie iskrowym
9.3.Zadymienie spalin z silnika o zapłonie samoczynnym
8.4.Wycieki płynów eksploatacyjnych
10.WARUNKI DODATKOWE
10.1.Autobus, trolejbus, przyczepa rolnicza ciężarowa przystosowana do przewozu osób
10.2.Taksówka
10.3.Pojazd samochodowy uprzywilejowany
10.4.Pojazd przeznaczony do wykonywania czynności na drodze oraz inne pojazdy, na które ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególną uwagę
10.5.Samochód ciężarowy, przyczepa rolnicza ciężarowa przystosowana do

przewozu osób

10.6.Pojazd przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania
11.SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU PO WYPADKU, KOLIZJI DROGOWEJ, WYMIANIE (LUB NADANIU I WYBICIU NUMERU) NADWOZIA, PODWOZIA (RAMY)
11.1.Dodatkowa kontrola stanu technicznego i działania hamulców
11.2.Dodatkowa kontrola świateł mijania

11.2.1.Stan techniczny i działanie korektorów świateł mijania

11.3.Dodatkowa kontrola układu kierowniczego

11.3.1.Stan techniczny

11.3.2.Wartość skrętności kół oraz maksymalnego skrętu kół (prawidłowość

montażu układu kierowniczego)

11.3.3.Działanie mechanizmu wspomagającego układ kierowniczy

11.4.Dodatkowa kontrola zawieszenia

11.4.1.Stan techniczny

11.4.2.Pomiar sprawności amortyzatorów (dotyczy samochodu osobowego)

11.5.Dodatkowa kontrola ustawienia kół jezdnych

11.5.1.Pomiar geometrii ustawienia kół przednich:

- pomiar kąta pochylenia koła lewego i prawego,

- pomiar kąta pochylenia sworznia zwrotnicy koła lewego i prawego,

- pomiar kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy koła lewego i prawego,

- pomiar zbieżności kół

11.5.2.Pomiar geometrii ustawienia kół tylnej osi (jeżeli jest wymagana przez producenta pojazdu):

- pomiar kąta pochylenia koła lewego i prawego,

- pomiar zbieżności kół

11.5.3.Pomiar śladowości kół poszczególnych osi

11.5.4.Pomiar równoległości osi pojazdu

11.6.Dodatkowa kontrola tarcz kół i ich mocowania oraz ogumienia

11.6.1.Stan techniczny elementów mocujących tarcze kół

11.6.2.Wyważenie kół (tylko w samochodach osobowych)

11.7.Dodatkowa kontrola nadwozia/podwozia (ramy)

11.7.1.Główne wymiary nadwozia (jako bazy dla układu jezdnego)

11.7.2.Stan techniczny głównych węzłów nadwozia (elementów ramy)

11.8. Dodatkowa próba drogowa
12.SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU PRZYSTOSOWANEGO DO ZASILANIA GAZEM
12.1.Instalacja zasilania gazem

12.1.1.Rozmieszczenie i mocowanie instalacji

12.1.2.Szczelność instalacji

12.1.3.Działanie reduktora

12.1.4.Działanie elektrozaworu gazowego i paliwa bazowego

12.1.5.Działanie zaworu ograniczającego wypływ gazu

12.1.6.Działanie urządzenia ograniczającego stopień napełnienia

12.1.7.Szczelność obudowy zbiornika i zaworów

12.1.8.Emisja zanieczyszczeń gazowych z silnika przy zasilaniu gazem

13.SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU ZAREJESTROWANEGO PO RAZ PIERWSZY ZA GRANICĄ
13.1.Dane pojazdu
13.2.Dodatkowa kontrola układu jezdnego

13.2.1.Pomiar geometrii ustawienia kół przednich lub tylnych oraz osi

13.2.2.Pomiar sprawności amortyzatorów (dotyczy tylko samochodu osobowego)

14.SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU, W KTÓRYM DOKONANO ZMIAN
14.1.Zmiany konstrukcyjne, przeznaczenia

14.1.1.Opis zmian

14.1.2.Ocena dokonanych zmian

14.1.3.Ustalenie nowych danych technicznych

15.SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
15.1.Dodatkowe warunki techniczne

15.1.1.Sprawdzenie warunków dodatkowych w zakresie:

- rodzaju pojazdu,

- układu hamulcowego,

- środków do gaszenia pożaru,

- wyposażenia elektrycznego,

- innego wyposażenia dodatkowego,

- szczególnych wymagań przy

- przewozach w cysternach,

- oznakowania pojazdu

15.1.2.Sporządzenie zaświadczenia

16.SPECJALISTYCZNE BADANIE AUTOBUSU, KTÓREGO DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ NA AUTOSTRADZIE I DRODZE EKSPRESOWEJ WYNOSI 100 km/h
16.1.Charakterystyka techniczna pojazdu

16.1.1.Sprawdzenie warunków dodatkowych w zakresie:

- ogranicznika prędkości,

- układu hamulcowego,

- siedzeń, ogumienia,

- tachografu,

- mocy maksymalnej silnika

16.1.2.Sporządzenie specjalnego zaświadczenia

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI ORAZ OKRESOWA KONTROLA EKSPLOATACYJNA URZĄDZEŃ I PRZYRZĄDÓW STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE STANOWISKA KONTROLI W STACJI KONTROLI POJAZDÓW

1.

Certyfikacja zgodności

Wykaz urządzeń i przyrządów przeznaczonych dla stacji kontroli pojazdów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu zgodności
Lp. Nazwa przyrządu lub urządzenia Jednostka upoważniona do badań i oceny
1 Urządzenia do podnoszenia osi pojazdu ITS
2 Urządzenia do podnoszenia całego pojazdu ITS
3 Urządzenia do pomiaru sił hamujących i oceny skuteczności działania hamulców pojazdu:

* urządzenia rolkowe

* urządzenia płytowe

* opóźnieniomierze

ITS
4 Przyrządy do pomiaru zbieżności kół jezdnych pojazdu ITS
5 Urządzenia do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu ITS
6 Przyrządy do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu GUM, ITS
7 Przyrządy do pomiaru luzu sumarycznego na kole kierownicy pojazdu ITS
8 Przyrządy do pomiaru ustawienia i światłości świateł oświetleniowych pojazdu ITS
9 Przyrządy do pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego pojazdu na postoju GUM, ITS
10 Przyrządy do pomiaru zadymienia spalin silnika pojazdu o zapłonie samoczynnym przy swobodnym przyspieszaniu silnika ITS
11 Urządzenia do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa ITS
12 Przyrządy do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy ITS
13 Urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego ITS
14 Wieloskładnikowe analizatory spalin silnika pojazdu o zapłonie iskrowym GUM, ITS
15 Przyrządy do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdu ITS
16 Urządzenia do kontroli prawidłowości działania amortyzatorów wbudowanych w pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t ITS
17 Przyrządy do pomiaru zmian ciśnień pneumatycznego układu sterowania hamulców pojazdu ITS
18 Urządzenia do napędu uniesionych kół przednich pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t ITS
19 Urządzenia do kontroli instalacji zasilania gazem pojazdu samochodowego ITS
20 Indywidualne wyciągi spalin z końcówkami na rury wydechowe ITS

Uwaga:

Stacja kontroli pojazdów powinna dysponować kopią certyfikatu.

ITS - Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa.

GUM - Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa.

2.

Okresowa kontrola eksploatacyjna

§  1.
1.
Urządzenia i przyrządy objęte obowiązkiem certyfikacji zgodności podlegają okresowej kontroli eksploatacyjnej; nie dotyczy to urządzeń i przyrządów, które na mocy decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar podlegają obowiązkowej kontroli metrologicznej.
2.
Okresowa kontrola eksploatacyjna obejmuje:
1)
organoleptyczne sprawdzenie, czy urządzenie lub przyrząd są kompletne i nie uszkodzone mechanicznie,
2)
sprawdzenie prawidłowości działania i wskazań, dokonane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji obsługi),
3)
inne czynności kontrolne przewidziane przez producenta, przeprowadzone zgodnie z jego zaleceniami.
3.
Okresową kontrolę eksploatacyjną przeprowadza się w terminach zalecanych przez producenta, jednak nie rzadziej niż co sześć miesięcy.
4.
Okresową kontrolę eksploatacyjną przeprowadza upoważniony przez kierownika stacji kontroli pojazdów pracownik lub inna osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
§  2.
1.
Wyniki kontroli zapisuje się w karcie okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzenia lub przyrządu stanowiącego wyposażenie stanowiska kontroli.
2.
Karty okresowej kontroli eksploatacyjnej:
1)
prowadzi się bieżąco dla każdego przyrządu lub urządzenia,
2)
przechowuje się w formie kartoteki, zgodnie z zasadami ewidencji stosowanymi w stacji kontroli pojazdów.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR KARTY OKRESOWEJ KONTROLI EKSPLOATACYJNEJ URZĄDZENIA (PRZYRZĄDU) STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE STANOWISKA KONTROLI

Nr ewidencyjny.....................................

(pieczątka stacji kontroli pojazdów)

Karta okresowej kontroli eksploatacyjnej

urządzenia (przyrządu) stanowiącego wyposażenie

stanowiska kontroli

Przeznaczenie i rodzaj urządzenia (przyrządu)*) .............

Marka, typ, model*) .........................................

Nr fabryczny .................. Rok produkcji ...............

Nr certyfikatu zgodności ....................................

Data rozpoczęcia eksploatacji ...............................

Uwagi:

.............................................................

..............., dnia ................

....................................

(kierownik stacji kontroli pojazdów)

*) Zgodnie z treścią certyfikatu zgodności.

Lp. Data Wykonane czynności, wyniki kontroli, podjęte decyzje Podpis i pieczątka imienna osoby dokonującej badania Podpis i pieczątka imienna kierownika stacji kontroli pojazdów
1 2 3 4 5
1
2
3

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  3 WZÓR WNIOSKU O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO DOKONYWANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

..................... .........., dnia ..............

(pieczątka jednostki)

WNIOSEK

o wydanie upoważnienia do dokonywania badań

technicznych pojazdów

1. ...........................................................

(nazwa jednostki)

zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych

wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 81,

poz. 918), zwraca się z wnioskiem o upoważnienie do

dokonywania badań technicznych pojazdów jako:

1)*) okręgowa stacja kontroli pojazdów,

2)*) stacja kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań

pojazdów rodzaju A B C CC D T E**)

3)*) stacja kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań

pojazdów rodzaju A B C CC D T E**), rozszerzonym o

badania: b c d e f**)

- z równoczesnym upoważnieniem do nadawania i wybijania

numerów na nadwoziach, podwoziach (ramach), silnikach oraz

wykonywania zastępczych tabliczek - h.

2. Jednostka dysponuje stanowiskami kontrolnymi do dokonywania

badań pojazdów rodzaju (liczba stanowisk):

A - ..............

B - ..............

C - ..............

CC - ..............

D - ..............

T - ..............

E - ..............

wyposażonymi w:

1) płaską i poziomą powierzchnię stanowiska kontrolnego

(liczba i wymiary)

..........................................................

2) kanał przeglądowy i urządzenie do podnoszenia osi pojazdu

lub urządzenie do podnoszenia całego pojazdu (liczba i

długość kanałów, liczba i rodzaj dźwigników, marka, typ, nr

fabryczny, rok produkcji)

..........................................................

3) urządzenie do sprężania powietrza (wytwarzane ciśnienie i

liczba punktów do pompowania kół)

..........................................................

4) indywidualne wyciągi spalin (liczba, wydajność oraz sposób

ogólnej wentylacji stanowisk)

..........................................................

5) urządzenia i przyrządy pomiarowo-kontrolne:

a) urządzenie rolkowe lub urządzenie płytowe (najazdowe) do

pomiaru sił hamujących lub inne urządzenie służące do

sprawdzania skuteczności działania hamulców

.......................................................

b) przyrząd do pomiaru zbieżności kół przednich (urządzenie

do kontroli prawidłowości ustawienia kół przednich)

.......................................................

c) przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia w ogumieniu

.......................................................

d) przyrząd do pomiaru luzu sumarycznego na kole kierownicy

.......................................................

e) przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł

oświetleniowych

.......................................................

f) przyrząd do pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego pojazdu

na postoju

.......................................................

g) przyrząd do pomiaru zadymienia spalin silników o

zapłonie samoczynnym, przy swobodnym przyspieszeniu

silnika

.......................................................

h) urządzenie do kontroli złącza elektrycznego pojazd-

przyczepa

.......................................................

i) przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na

mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy

.......................................................

j) urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi

pojazdu do kontroli luzów w elementach zawieszenia i

układu kierowniczego

.......................................................

k) wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie

iskrowym z możliwością odczytywania zawartości tlenku

węgla (CO) i węglowodorów (CH) oraz współczynnika

nadmiaru powietrza(lambda)

.......................................................

l) opóźnieniomierz do pomiaru skuteczności działania

hamulców

.......................................................

m) przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kół i osi

pojazdu

.......................................................

n) przyrząd do kontroli równoległości osi pojazdu

.......................................................

o) urządzenie do kontroli prawidłowości działania

amortyzatorów wbudowanych w pojazd o dopuszczalnej

masie całkowitej do 3,5 t

.......................................................

p) przyrząd do pomiaru zmian ciśnienia pneumatycznego

układu sterowania hamulców

.......................................................

q) urządzenie do napędu uniesionych kół przednich pojazdów

samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

lub wyważarka do kół zamontowanych na pojeździe

.......................................................

r) urządzenie do kontroli instalacji zasilania gazem

pojazdów samochodowych

.......................................................

s) zestaw narzędzi monterskich

.......................................................

t) podstawowy zestaw przyrządów mierniczych ogólnego

przeznaczenia

.......................................................

u) komplet kluczy dynamometrycznych

.......................................................

3. Jednostka wnioskuje o wyznaczenie do dokonywania badań

technicznych pojazdów następujących pracowników:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Wykształcenie Odbyte szkolenia Proponowany zakres upoważnienia
1
2
...

4. Do wniosku załącza się:

1) zaświadczenie o wykształceniu, praktyce zawodowej i odbytych szkoleniach każdego pracownika wymienionego w pkt 3 wniosku,

2) szkic sytuacyjny obiektu oraz rysunki technologiczne stanowisk kontrolnych,

3) pisemną opinię Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, dotyczącą wymagań techniczno-organizacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

4) kserokopię imiennego uprawnienia diagnosty, wydanego według wzoru określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 81, poz. 919).

.......................

(kierownik jednostki)

______

*) Należy wpisać tylko pozycje dotyczące wnioskującej jednostki.

**) Należy wpisać tylko symbole dotyczące wnioskującej jednostki.

UWAGA

Dla urządzeń i przyrządów podlegających certyfikacji należy podać: numer certyfikatu, rodzaj, typ, nazwę producenta, rok produkcji i numer fabryczny, jeśli występuje.

OBJAŚNIENIA:

1. Symbole rodzajów pojazdów:

A - motocykle i motorowery,

B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

C - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t,

CC - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

D - autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

T - ciągniki rolnicze,

E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.

2. Symbole rodzajów badań:

b - pojazdów używanych do przewozu materiałów niebezpiecznych,

c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,

d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne),

e - pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę,

f - okresowe pojazdu marki "SAM",

g - co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM", o których mowa w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi, wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania tych badań,

h - nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach-ramach), silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR UPOWAŻNIENIA

STAROSTA ............. ............, dnia ...........

UPOWAŻNIENIE NR.............

Na wniosek z dnia ........................ nr ............. i

na podstawie art. 84 ust. 2 oraz zgodnie z art. 66 ust. 5,

art. 81 ust. 10 i art. 84 ust. 9 pkt 1-3 ustawy z dnia 20

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz.

602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr

106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) i rozporządzeniem Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w

sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli

pojazdów (Dz. U. Nr 81, poz. 918),

upoważniam ...................................................

(nazwa jednostki)

z siedzibą ................ ..................................

zwaną/y/e dalej "jednostką", do dokonywania badań technicznych

pojazdów, przewidzianych w art. 81 wyżej wymienionej ustawy,

na warunkach niżej podanych:

1. Jako:

1)*) OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW,

2)**) STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW o podstawowym zakresie badań

technicznych pojazdów rodzaju A B C CC D T E**), z tym że

zakres ten rozszerzam o badania: b c d e f**) w stosunku do

pojazdów objętych upoważnieniem.

2.***) Ponadto upoważniam jednostkę do nadawania i wybijania

numerów na nadwoziach, podwoziach (ramach), silnikach oraz

wykonywania zastępczych tabliczek - h.

3. Badania techniczne oraz czynności, o których mowa w pkt 2

upoważnienia, powinny być dokonywane zgodnie z art. 81 ust.

10 wymienionej wyżej ustawy.

4. Jednostka jest obowiązana umożliwić dokonywanie kontroli, o

której mowa w art. 84 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy.

5. Jednostka ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość

wykonywanych badań oraz zgodność wystawianych dokumentów ze

stanem faktycznym.

6. Upoważnienie zostanie cofnięte w wypadku nieprzestrzegania

przepisów wymienionych w pkt 3 upoważnienia.

7. Do wykonywania badań technicznych pojazdów, objętych

upoważnieniem, wyznaczam następujących pracowników

jednostki:

1) ........................................................

(imię, nazwisko, stanowisko - zakres upoważnienia)

2).........................................................

...........................................................

8.***) Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2,

wyznaczam następujących pracowników jednostki:

1) ........................................................

(imię, nazwisko, stanowisko)

2) ........................................................

TERMIN WAŻNOŚCI UPOWAŻNIENIA UPŁYWA ...........................

.......................

(podpis)

______

Jednostka wymieniona w upoważnieniu przyjmuje wykonywanie badań

technicznych pojazdów na warunkach w nim określonych.

..................., dnia...............

.......................

(kierownik jednostki)

______

*) Należy wpisać tylko pozycje dotyczące upoważnionej jednostki.

**) Należy wpisać tylko symbole dotyczące upoważnionej jednostki.

***) Dotyczy wyłącznie stacji kontroli pojazdów upoważnionych do nadawania i wybijania numerów.

1 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 marca 2000 r. (Dz.U.00.20.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 marca 2000 r.
2 Załącznik Nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 marca 2000 r. (Dz.U.00.20.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 marca 2000 r.
3 Załącznik Nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 marca 2000 r. (Dz.U.00.20.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 marca 2000 r.

Zmiany w prawie

Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021