Sposób rozdysponowania w 1992 r. kontyngentów celnych na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Dz.U.92.89.449
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 26 listopada 1992 r.
w sprawie sposobu rozdysponowania w 1992 r. kontyngentów celnych na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Na podstawie art. 58 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozdysponowanie kontyngentów celnych na przywóz pojazdów samochodowych, ustanowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz. U. Nr 87, poz. 439), będzie dokonywane na podstawie wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz, składanych przez podmioty gospodarcze posiadające umowy z producentami pojazdów samochodowych z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej lub z ich upełnomocnionymi przedstawicielami, upoważniające do importu tych pojazdów na teren Polski.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, mogą być składane od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą do czasu wyczerpania kontyngentu, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 1992 r. Kontyngent nie rozdysponowany do dnia 31 grudnia 1992 r. nie przechodzi na rok 1993.
3. Wzór wniosku o przydział kontyngentu i wydanie pozwolenia na przywóz pojazdów samochodowych w ramach kontyngentu celnego ustanowionego na 1992 r. stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1-3, powinny być dołączone następujące dokumenty:
1) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu towarowego z zagranicą pojazdami samochodowymi: odpis z rejestru handlowego lub innego dokumentu stwierdzającego status osób prawnych albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej od osób nie będących osobami prawnymi,
2) kopię dokumentu właściwego urzędu statystycznego o nadaniu identyfikatora statystycznego podmiotu (REGON),
3) pisemne oświadczenie producenta z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej o nadaniu podmiotowi gospodarczemu uprawnień przedstawicielskich upoważniających do importu pojazdów samochodowych na teren Polski, poświadczone przez konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w kraju siedziby producenta,
4) kopię faktury producenta oraz:
a) oryginał umowy sprzedaży zawartej przez importera z nabywcą finalnym pojazdu samochodowego lub
b) oryginał kontraktu zawartego między producentem a importerem, dotyczącego zakupu samochodów na rachunek własny; w tym przypadku kontyngent przydzielony nie może przekraczać jednorazowo 50 sztuk pojazdów; wykorzystanie co najmniej połowy przydzielonego na tej zasadzie kontyngentu upoważnia wnioskodawcę do ubiegania się o kolejny przydział w ramach zakupu na rachunek własny.
§  2. Pozwolenia na przywóz wydane w ramach kontyngentu celnego w 1992 r. tracą ważność z dniem 31 grudnia 1992 r. Nie wykorzystane pozwolenie przywozu w 1992 r. jest podstawą do ubiegania się o przydział w ciężar kontyngentu w 1993 r.
§  3. Umowy sprzedaży importera z finalnym nabywcą, zawarte i nie zrealizowane do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, spełniające wymogi określone w § 1 ust. 4, zostaną uwzględnione w podziale kontyngentu celnego na 1992 r.
§  4. W zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się przepisów § 1 ust. 1-5 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. z 1990 r. Nr 1, poz. 8 i Nr 60, poz. 352 oraz z 1992 r. Nr 1, poz. 2).
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1992.89.449

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób rozdysponowania w 1992 r. kontyngentów celnych na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Data aktu: 26/11/1992
Data ogłoszenia: 30/11/1992
Data wejścia w życie: 30/11/1992