Rodzaje stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokość i tryb przyznawania dodatku skarbowego.

Dz.U.92.12.45
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lutego 1992r.
w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego.
Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100, poz. 442)zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się następujące rodzaje stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz określa wysokość dodatku skarbowego:
Lp. Stanowisko Procent dodatku skarbowego
1 Inspektor I stopnia 100-150
2 Inspektor II stopnia 100-140
3 Inspektor III stopnia 100-130
4 Inspektor IV stopnia 100-120
2. Stopnie inspektorom nadaje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.
3. Stawkę dodatku skarbowego na poszczególne rodzaje stanowisk inspektorów ustala:
1) dla inspektorów w Ministerstwie Finansów oraz dyrektorów i wicedyrektorów urzędów kontroli skarbowej - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,
2) dla inspektorów w urzędach kontroli skarbowej - dyrektor urzędu kontroli skarbowej.
§  2.
1. Dodatek skarbowy w wysokości określanej w § 1 ust. 1 przysługuje inspektorom kontroli skarbowej od dnia powołania i wypłacany jest w okresach miesięcznych, w terminie ustalonym dla wypłaty wynagrodzeń.
2. Podstawę naliczania dodatku skarbowego stanowi miesięczne wynagrodzenie otrzymywane przez inspektora kontroli skarbowej.
§  3.
1. Inspektorom kontroli skarbowej przysługuje dodatek skarbowy, jeżeli wykonują czynności kontrolne określone ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
2. Dodatek skarbowy przysługuje również inspektorom na stanowiskach kierowniczych nadzorujących wykonywanie czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1.
3. Inspektorom kontroli skarbowej wykonującym czynności zlecone inne niż określone w ust. 1 lub oddelegowanym do innej pracy przysługuje dodatek skarbowy w dotychczasowym wymiarze.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 1992 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1992.12.45

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rodzaje stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokość i tryb przyznawania dodatku skarbowego.
Data aktu: 04/02/1992
Data ogłoszenia: 07/02/1992
Data wejścia w życie: 07/02/1992