Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.87.17.105
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 maja 1987 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Na podstawie art. 17 § 1 i § 2 pkt 2 oraz art. 19 § 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 31, poz. 137) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 62, poz. 324 i z 1987 r. Nr 3, poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 15 - w województwie kieleckim:
- po pkt 7 dodaje się nowy pkt 8 w brzmieniu:

"8) Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej dla miast: Skarżysko-Kamienna i Suchedniów oraz gmin: Bliżyn i Suchedniów,"

- dotychczasowy pkt 8 oznacza się jako pkt 9 i nadaje mu brzmienie:

"9) Sąd Rejonowy w Starachowicach dla miasta Starachowice oraz gmin: Bodzentyn, Brody, Mirzec, Pawłów i Wąchock";

2) w ust. 18 - w województwie krakowskim:
- w pkt 4 wyrazy "miasta Słomniki" zastępuje się wyrazami "miast: Skała i Słomniki";
3) w ust. 19 - w województwie krośnieńskim:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Sąd Rejonowy w Brzozowie dla miasta Brzozów oraz gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec,",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Sąd Rejonowy w Krośnie dla miast: Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Krosno i Rymanów oraz gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Korczyna, Miejsce Piastowe, Rymanów i Wojaszówka,";

4) w ust. 26 - w województwie olsztyńskim:
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Sąd Rejonowy w Iławie dla miast: Iława, Lubawa i Zalewo oraz gmin: Iława, Lubawa i Zalewo,";

5) w ust. 34 - w województwie radomskim:
- w pkt 4 po wyrazie "miast:" dodaje się wyraz "Drzewica,";
6) w ust. 47 - w województwie wrocławskim:
- w pkt 2 wyrazy "dla miasta Oława" zastępuje się wyrazami "dla miast: Jelcz-Laskowice i Oława" oraz wyrazy "Laskowice Oławskie" zastępuje się wyrazami "Jelcz-Laskowice,";
7) w ust. 48 - w województwie zamojskim:
- w pkt 1 wyrazy "dla miasta Biłgoraj" zastępuje się wyrazami "dla miast: Biłgoraj i Tarnogród".
§  2. 1 (uchylony).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1987 r.
1 § 2 uchylony przez § 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.40.220) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1987.17.105

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.
Data aktu: 30/05/1987
Data ogłoszenia: 05/06/1987
Data wejścia w życie: 01/07/1987