Przeprowadzenie w 1987 r. spisu maszyn i urządzeń rolniczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz związane z nim obowiązki osób fizycznych.

Dz.U.87.1.2
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 grudnia 1986 r.
w sprawie przeprowadzenia w 1987 r. spisu maszyn i urządzeń rolniczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz związanych z nim obowiązków osób fizycznych.
Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Spis maszyn i urządzeń rolniczych znajdujących się w indywidualnych gospodarstwach rolnych, zwany dalej "spisem", zostanie przeprowadzony w dniach od 15 do 25 czerwca 1987 r., według stanu o północy z dnia 14 na dzień 15 czerwca 1987 r.
2. Spis zostanie przeprowadzony łącznie z czerwcowym spisem rolniczym, przeprowadzanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie przeprowadzania spisów w zakresie statystyki rolniczej i związanych z nimi obowiązków osób fizycznych (Dz. U. Nr 2, poz. 13).
§  2.
1. Spis obejmuje maszyny i urządzenia rolnicze w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
2. Szczegółowy zakres spisu określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.
1. Osoby fizyczne prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne są obowiązane do udzielania organom spisowym ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym.
2. W razie nieobecności osób obowiązanych do udzielania odpowiedzi, odpowiedzi udzielają inni pełnoletni domownicy.
§  4.
1. W zakresie organizacji spisu, jego przeprowadzenia, kierowania pracami związanymi ze spisem, powoływania biur i rachmistrzów spisowych stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w § 1 ust. 2.
2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określi szczegółowe zasady przeprowadzenia spisu.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SPISU MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Spis maszyn i urządzeń rolniczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych obejmuje:

1) pługi: ciągnikowe, konne,

2) rozsiewacze i siewniki nawozów mineralnych: ciągnikowe, konne,

3) rozrzutniki obornika,

4) opryskiwacze: ciągnikowe, konne,

5) siewniki zbożowe: ciągnikowe, konne,

6) sadzarki do ziemniaków ciągnikowe,

7) snopowiązałki: ciągnikowe, konne,

8) kombajny zbożowe; rok produkcji,

9) młocarnie czyszczące,

10) kosiarki ciągnikowe: listwowe, rotacyjne; kosiarki konne,

11) sieczkarnie polowe i silosokombajny,

12) ścinacze zielonek "Orkan",

13) przetrząsacze i przetrząsaczo-zgrabiarki: ciągnikowe, konne,

14) przyczepy zbierające,

15) prasy zbierające,

16) prasy stacyjne,

17) wentylatory do suszenia siana,

18) kopaczki do ziemniaków ciągnikowe: gwiaździste, rusztowe; kopaczki konne,

19) kombajny do zbioru ziemniaków,

20) kombajny do zbioru buraków,

21) ciągniki; moc w KM (dla ciągników własnej konstrukcji z literą S); rok produkcji,

22) przyczepy skrzyniowe i wywrotki,

23) samochody ciężarowe; ładowność w tonach,

24) śrutowniki,

25) parniki: elektryczne, węglowe,

26) dojarki w podziale na 1- i 2-bańkowe,

27) schładzarki do mleka,

28) ładowacze chwytakowe,

29) silniki elektryczne,

30) silniki spalinowe.

Ponadto zebrane zostaną informacje o liczbie maszyn wymienionych w pkt 2 (tylko ciągnikowe), 3, 4 (tylko ciągnikowe), 8, 9, 18 (tylko ciągnikowe), 19 i 21, stanowiących wspólną własność kilku rolników.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1987.1.2

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przeprowadzenie w 1987 r. spisu maszyn i urządzeń rolniczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz związane z nim obowiązki osób fizycznych.
Data aktu: 29/12/1986
Data ogłoszenia: 16/01/1987
Data wejścia w życie: 16/01/1987