Zakładanie i używanie przewodowych sieci telekomunikacyjnych.

Dz.U.86.25.122
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 16 czerwca 1986 r.
w sprawie zakładania i używania przewodowych sieci telekomunikacyjnych.
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W obrębie jednego zakładu pracy, gospodarstwa rolnego, leśnego, budynku, statku lub pojazdu może być zakładana i używana wewnętrzna przewodowa sieć telekomunikacyjna, przeznaczona do wykonywania zadań funkcjonalnych i technologicznych, zwana dalej "siecią wewnątrzzakładową".
2. 1 W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z dyrekcją wojewódzką państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", zwaną dalej "PPTT", właściwą ze względu na miejsce zakładania i używania przewodowych sieci telekomunikacyjnych, mogą być tworzone wewnątrzzakładowe sieci telekomunikacyjne wspólnie dla kilku zakładów pracy, znajdujących się we wspólnym budynku lub zespole budynków.
3. Za jeden zakład pracy uważa się:
1) pomieszczenia znajdujące się na terenie jednej nieruchomości, w jednym lub kilku budynkach, powiązanych ze sobą funkcjonalnie, zajmowane przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
2) zespół obiektów budowlanych pozostający w zarządzie osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, znajdujący się na terenie jednej lub kilku przylegających do siebie nieruchomości albo - w przypadku obiektów górniczych - na terenie jednego obszaru nadania górniczego,
3) sąsiadujące ze sobą obiekty technologiczne służące do wytwarzania, przesyłania oraz dysponowania energią elektryczną lub ilością paliw gazowych,
4) w przypadku obiektów przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" - wszystkie obiekty budowlane wraz z przyległymi terenami kolejowymi na terenie kraju, zarządzane przez to przedsiębiorstwo, z wyłączeniem obiektów mieszkalnych i socjalnych znajdujących się poza terenami kolejowymi.
4. Za jedno gospodarstwo rolne uważa się zabudowania wraz z przyległym obszarem użytków rolnych lub hodowlanych, będące w zarządzie osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, znajdujące się na terenie jednej lub sąsiadujących ze sobą gmin w obrębie jednej sieci miejscowej.
5. Za jedno gospodarstwo leśne uważa się:
1) zabudowania oraz obiekty związane z prowadzeniem gospodarstwa leśnego, wraz z przyległym obszarem leśnym, pozostające w zarządzie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, znajdujące się na terenie jednego nadleśnictwa,
2) wydzielony park narodowy.
6. Za jeden budynek uważa się pozostające w zarządzie osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej:
1) budowlę zamkniętą mającą ściany i dach,
2) zespół budowli połączonych ze sobą.
§  2. 2 Zakładanie i używanie przewodowych sieci telekomunikacyjnych nie odpowiadających warunkom sieci wewnątrzzakładowych wymaga zezwolenia wydanego przez:
1) dyrektora dyrekcji wojewódzkiej PPTT - dla sieci telekomunikacyjnych oraz sieci zbiorowego odbioru programów radiofonicznych i telewizyjnych na obszarze województwa, z wyłączeniem sieci wydzielonych,
2) Dyrektora Generalnego PPTT - dla sieci telekomunikacyjnych przekraczających obszar województwa, z wyłączeniem sieci wydzielonych oraz sieci zbiorowego odbioru programów radiofonicznych i telewizyjnych,
3) Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności - dla sieci wydzielonych.
§  3. 3  
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien w szczególności zawierać:
1) określenie rodzaju i rozmiarów sieci,
2) lokalizację sieci,
3) przewidziany termin założenia sieci,
4) wskazanie, czy zezwolenie ma być wydane na czas określony, czy na czas nie określony.
2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie i używanie sieci do zbiorowego odbioru programów radiofonicznych i telewizyjnych oraz sieci, o których mowa w § 2 pkt 3, poza wymienionymi w ust. 1 danymi, powinien dodatkowo określać:
1) zakres świadczonych usług,
2) rozwiązania techniczne i warunki ekonomiczne zakładania i używania sieci.
§  4.
1. Zezwolenia udziela się na czas określony lub nie określony.
2. Zezwolenie określa szczegółowe warunki zakładania i używania sieci, a w szczególności:
1) rozmiarów sieci,
2) sposobu technicznego jej rozwiązania,
3) sposobu powiązania sieci z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego.
§  5. 4 (skreślony).
§  6. 5 (skreślony).
§  7. 6 Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w § 2 wydaje decyzje o wyłączeniu przewodowych sieci telekomunikacyjnych z sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego w razie:
1) założenia, używania sieci bez zezwolenia,
2) upływu okresu ważności zezwolenia,
3) nieprzestrzegania warunków określonych w zezwoleniu.
§  8. 7 Od decyzji dyrektora dyrekcji wojewódzkiej PPTT określonych w § 2 pkt 1 i § 7 przysługuje odwołanie do Dyrektora Generalnego PPTT, a od decyzji Dyrektora Generalnego PPTT określonych w § 2 pkt 2 i § 7 przysługuje odwołanie do Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności - w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
§  9. Wysokość opłat pobieranych przy wydawaniu zezwoleń określają odrębne przepisy.
§  10. Decyzje (zgody) Ministra Łączności na zakładanie i używanie przewodowych sieci telekomunikacyjnych nie odpowiadających warunkom sieci wewnątrzzakładowych, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, uważa się za zezwolenia w rozumieniu rozporządzenia.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 sierpnia 1989 r. zmieniającego niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności (Dz.U.89.50.301) z dniem 15 września 1989 r.
2 § 2 zmieniony przez § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 sierpnia 1989 r. zmieniającego niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności (Dz.U.89.50.301) z dniem 15 września 1989 r.
3 § 3 zmieniony przez § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 sierpnia 1989 r. zmieniającego niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności (Dz.U.89.50.301) z dniem 15 września 1989 r.
4 § 5 skreślony przez § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 sierpnia 1989 r. zmieniającego niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności (Dz.U.89.50.301) z dniem 15 września 1989 r.
5 § 6 skreślony przez § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 sierpnia 1989 r. zmieniającego niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności (Dz.U.89.50.301) z dniem 15 września 1989 r.
6 § 7 zmieniony przez § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 sierpnia 1989 r. zmieniającego niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności (Dz.U.89.50.301) z dniem 15 września 1989 r.
7 § 8 zmieniony przez § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 sierpnia 1989 r. zmieniającego niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności (Dz.U.89.50.301) z dniem 15 września 1989 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020