Zwolnienie z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r.

Dz.U.86.18.93
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 kwietnia 1986 r.
w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r.
Na podstawie art. 3 ust. 8 pkt 2a, w związku z art. 24 ustawy z dnia 29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej (Dz. U. Nr 75, poz. 334 i z 1985 r. Nr 37, poz. 174) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zwalnia się z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1985 r. część przyrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, które uzyskały w 1985 r. dodatkową produkcję wyrobów szczególnie ważnych dla funkcjonowania gospodarki narodowej.
2. Wysokość kwot przyrostu wynagrodzeń zwolnionych z obciążeń ustali Minister Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, uwzględniając ocenę faktycznie uzyskanych efektów produkcyjnych w 1985 r. ponad zadania centralnego planu rocznego lub ponad zadania planowe przedsiębiorstw. Łączny przyrost wynagrodzeń wolnych od obciążeń za wykonanie dodatkowej produkcji, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty przyrostu wynagrodzeń przyznanej w 1985 r. Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego na realizację zadań wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1985 r. w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 87), pomniejszonej o kwotę przyrostu wynagrodzeń wykorzystaną na realizację wyżej wymienionych zadań.
3. Kwoty przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej, o których mowa w ust. 1, nie będą uwzględniane przy ustalaniu przyrostu wynagrodzeń stanowiących podstawę obciążeń podatkiem od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń w 1986 r.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1986.18.93

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zwolnienie z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń w 1985 r.
Data aktu: 30/04/1986
Data ogłoszenia: 12/05/1986
Data wejścia w życie: 12/05/1986