Zwalczanie chorób tytoniu.

Dz.U.82.6.50
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 10 lutego 1982 r.
w sprawie zwalczania chorób tytoniu.
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 10, poz. 55) zarządza się, co następuje:
§  1. Do chorób tytoniu, podlegających obowiązkowi zwalczania, zalicza się:
1) mączniaka rzekomego tytoniu (Peronospora tabacina Adam),
2) brązową plamistość pomidorów na tytoniu (Lycopersicum virus 3).
§  2. 1 Obowiązek zwalczania chorób, o których mowa w § 1, ciąży na osobach uprawiających tytoń. Osoby te ponoszą również koszty zwalczania tych chorób.
§  3. Zwalczanie mączniaka rzekomego polega na:
1) używaniu do siewu wyłącznie nasion odkażonych lub zaprawionych,
2) usuwaniu z gruntu resztek tytoniu po zbiorach oraz ich niszczeniu, przez spalenie lub przykrycie warstwą ziemi grubości co najmniej 20 cm,
3) odkażeniu inspektów oraz ziemi przeznaczonej do produkcji rozsady tytoniu,
4) stosowaniu zabiegów profilaktycznych w inspektach z rozsadą tytoniu oraz w uprawie gruntowej, z użyciem środków chemicznych, określonych przez wojewódzkie stacje kwarantanny i ochrony roślin, w terminach przez nie wskazanych,
5) niszczeniu pierwszych ognisk choroby przez zaoranie roślin zarażonych,
6) przyspieszeniu zbioru tytoniu w razie niebezpieczeństwa rozwoju choroby (epifitozy).
§  4. Zwalczanie brązowej plamistości pomidorów na tytoniu polega na:
1) stosowaniu zabiegów profilaktycznych w inspektach z rozsadą tytoniu oraz w uprawie gruntowej przeciwko owadom przenoszącym tę chorobę, z użyciem środków chemicznych określonych przez wojewódzkie stacje kwarantanny i ochrony roślin, w terminach przez nie wskazanych,
2) niszczeniu rozsady tytoniu pozostałej w inspektach po obsadzeniu plantacji,
3) niszczeniu łodyg po zbiorach liści tytoniu,
4) zwalczaniu chwastów.
§  5. Pestycydy należące do I i II klasy toksyczności mogą być stosowane do zwalczania chorób tytoniu przez ekipy specjalistyczne lub osoby przeszkolone w zakresie stosowania, przechowywania i transportu tych środków.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1988 r. (Dz.U.88.40.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020