Tryb i zasady opracowania oraz zatwierdzania łowieckiego planu hodowlanego.

Dz.U.82.22.162
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 12 lipca 1982 r.
w sprawie trybu i zasad opracowania oraz zatwierdzania łowieckiego planu hodowlanego.
Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197) zarządza się, co następuje:
§  1. Projekt łowieckiego planu hodowlanego dla obwodu łowieckiego lub terenu nie wchodzącego w skład obwodu łowieckiego, określonego w art. 12 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197), zwanych dalej "obwodem" lub "terenem", opracowuje dzierżawca lub zarządca obwodu albo terenu na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca każdego roku i przedstawia niezwłocznie właściwej jednostce do zatwierdzenia.
§  2. Projekty łowieckich planów hodowlanych zatwierdza w terminie do dnia 10 kwietnia:
1) dla obwodów wydzierżawionych - w zakresie zagospodarowania kompleksów leśnych powyżej 200 ha i pozyskania łosi, jeleni, danieli, sarn, dzików, muflonów, wilków, rysi, głuszców i cietrzewi - właściwe nadleśnictwo po zasięgnięciu opinii naczelnika gminy.
2) dla obwodów wyłączonych z wydzierżawiania, pozostających pod zarządem:
a) lasów państwowych - właściwy okręgowy zarząd lasów państwowych,
b) państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i państowych gospodarstw rolnych - jednostka wyznaczona przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
c) Polskiego Związku Łowieckiego - Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.
§  3. Nie podlegają zatwierdzeniu łowieckie plany hodowlane dla:
1) obwodów wydzierżawionych - w zakresie zagospodarowania powierzchni polnych i kompleksów leśnych do 200 ha oraz pozyskania zwierzyny innej niż wymieniona w § 2 pkt 1,
2) obwodów nie wydzierżawionych oraz terenów.
§  4. Szczegółowe zasady opracowania łowieckiego planu hodowlanego i sprawozdania z jego wykonania oraz wzór druku ustala odrębna instrukcja ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
§  5. W § 1 w ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 17) lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) kozy i koźlęta - od 1 października do 31 stycznia".

§  6. Traci moc rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 grudnia 1973 r. w sprawie trybu i zasad opracowania oraz zatwierdzania łowieckiego planu hodowlanego (Dz. U. Nr 51, poz. 292).
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020