Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Materiałowej.

Dz.U.82.11.87
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 marca 1982 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej.
Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Materiałowej (Dz. U. z 1976 r. Nr 12, poz. 71, z 1978 r. Nr 26, poz. 116 i z 1981 r. Nr 17, poz. 83) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Do zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej należą sprawy:
1) organizacji i funkcjonowania systemu zaopatrzenia w surowce i materiały oraz paliwa i energię,
2) efektywnego wykorzystania surowców, materiałów oraz paliw i energii,
3) gospodarowania surowcami wtórnymi, niepełnowartościowymi materiałami i wyrobami oraz zużytymi przedmiotami nadającymi się do regeneracji,
4) gospodarki zapasami surowców i materiałów,
5) tworzenia rezerw państwowych surowców, materiałów, paliw, artykułów konsumpcyjnych i gospodarowania nimi,
6) gospodarki magazynowej i gospodarki opakowaniami,
7) kontroli obrotu, zaopatrzenia i gospodarki surowcami, materiałami, paliwami i energią.
2. W szczególności do zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej należy:
1) współudział w ustalaniu i realizowanie kierunków polityki zaopatrzenia materiałowo-technicznego gospodarki narodowej oraz koordynacja handlu zaopatrzeniowego,
2) współudział w kształtowaniu instrumentów sprzyjających doskonaleniu systemu zaopatrzenia materiałowego i gospodarowania zapasami surowców i materiałów,
3) opiniowanie i opracowywanie bilansów materiałów oraz ustalanie trybu rozdzielnictwa materiałów w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
4) inicjowanie działań mających na celu wykorzystanie narzędzi o charakterze ekonomicznym, zmierzających do obniżenia materiałochłonności produkcji oraz pożądanej z gospodarczego punktu widzenia substytucji materiałowej,
5) ustalanie zasad opracowywania i stosowania norm i normatywów zużycia surowców, materiałów, paliw i energii, norm ubytków naturalnych oraz prowadzenie innych prac normalizacyjnych w zakresie swego działania,
6) tworzenie warunków stymulujących zwiększanie pozysku oraz wykorzystania surowców wtórnych na zaopatrzenie produkcji przemysłowej i usług (fundusze celowe, ceny, podatki, dopłaty i inne),
7) doskonalenie warunków rozwoju postępu techniczno-organizacyjnego w gospodarce magazynowo-transportowej,
8) ustalanie zasad stosowania opakowań i metod pakowania oraz gospodarki opakowaniami, opiniowanie celowości produkcji i importu materiałów opakowaniowych, opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji opakowań,
9) wydawanie zakazów użytkowania urządzeń, które nie spełniają wymagań określonych w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr 12, poz. 117, z 1976 r. Nr 12, poz. 71, z 1978 r. Nr 26, poz. 116 i z 1981 r. Nr 17, poz. 83),
10) sprawowanie nadzoru nad podporządkowanymi przedsiębiorstwami i podległymi jednostkami organizacyjnymi,
11) realizacja zadań obronnych i ochrony przeciwpożarowej,
12) wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach.
3. Zasady tworzenia rezerw państwowych oraz gospodarowania nimi, jak również tryb współpracy w tym zakresie z innymi organami, instytucjami i jednostkami gospodarki uspołecznionej regulują odrębne przepisy.
§  2.
1. Minister Gospodarki Materiałowej dokonuje przez podległe organy kontroli, analizy i oceny gospodarki materiałowej w państwowych i spółdzielczych jednostkach organizacyjnych w zakresie ustalonym w § 1.
2. Minister Gospodarki Materiałowej może w porozumieniu z właściwymi ministrami powierzać wykonywanie funkcji kontrolnych, o których mowa w ust. 1, organom inspekcji i kontroli innych państwowych jednostek organizacyjnych.
§  3. Minister Gospodarki Materiałowej w zakresie swego działania:
1) prowadzi oraz inicjuje i koordynuje w porozumieniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz właściwymi ministrami prace naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe,
2) prowadzi działalność popularyzacyjno-informacyjną,
3) organizuje i koordynuje doskonalenie kadr,
4) prowadzi i koordynuje współpracę gospodarczą i naukowo-techniczną z zagranicą.
§  4. Minister Gospodarki Materiałowej współdziała w toku wykonywania swoich zadań z naczelnymi, centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej.
§  5. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej (Dz. U. Nr 14, poz. 88).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.11.87

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Materiałowej.
Data aktu: 19/03/1982
Data ogłoszenia: 06/04/1982
Data wejścia w życie: 06/04/1982