Zawieszenie działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych na czas obowiązywania stanu wojennego.

Dz.U.81.32.185
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1981 r.
w sprawie zawieszenia działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych na czas obowiązywania stanu wojennego.
Na podstawie art. 16 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) zarządza się, co następuje:
§  1. Zawiesza się na czas obowiązywania stanu wojennego działalność organów samorządu załogi w przedsiębiorstwach państwowych oraz instytutach naukowo-badawczych i zakładach budżetowych pracujących bezpośrednio na rzecz gospodarki narodowej, a także uprawnienia członków rady pracowniczej określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123), zwanej dalej "ustawą o samorządzie załogi".
§  2. Kompetencje organów samorządu załogi, wynikające z ustawy o samorządzie załogi oraz ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122), wykonuje dyrektor przedsiębiorstwa.
§  3. Dyrektora przedsiębiorstwa państwowego powołuje i odwołuje organ założycielski.
§  4. 1  
1. Organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego, po zasięgnięciu opinii działających w przedsiębiorstwie organizacji politycznych, młodzieżowych, społecznych i społeczno-zawodowych oraz dyrektora przedsiębiorstwa, może podjąć decyzję o uchyleniu zawieszenia działalności samorządu załogi w danym przedsiębiorstwie. Jeżeli organem założycielskim jest minister lub kierownik urzędu centralnego, jest on obowiązany zasięgnąć opinii wojewody właściwego miejscowo ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa.
2. Wznowiona działalność samorządu załogi obejmuje wykonywanie kompetencji określonych w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123) oraz w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122), z wyłączeniem uprawnienia rady pracowniczej do powoływania i odwoływania dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego oraz art. 34 ust. 1 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych).
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy przedsiębiorstw zmilitaryzowanych.
§  4a. 2 Organ założycielski zawiesi działalność samorządu załogi w przedsiębiorstwie, w którym działalność ta została wznowiona, jeżeli pozostaje ona w sprzeczności z przepisami prawa.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 lipca 1982 r. (Dz.U.82.22.159) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 1982 r.
2 § 4a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 lipca 1982 r. (Dz.U.82.22.159) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 1982 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1981.32.185

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zawieszenie działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych na czas obowiązywania stanu wojennego.
Data aktu: 30/12/1981
Data ogłoszenia: 31/12/1981
Data wejścia w życie: 31/12/1981