Szczegółowy zakres działania Urzędu Gospodarki Morskiej.

Dz.U.81.32.183
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 grudnia 1981 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Gospodarki Morskiej.
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu Urzędu Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 17, poz. 81) zarządza się, co następuje:
§  1. Do zakresu działania Urzędu Gospodarki Morskiej należą sprawy:
1) żeglugi morskiej,
2) portów i przystani morskich, w tym koordynacji obrotu portowo-morskiego,
3) morskiej gospodarki rybnej, w tym rybołówstwa morskiego, przemysłu rybnego, obrotu towarowego rybami i przetworami rybnymi,
4) zaplecza remontowego gospodarki morskiej, w tym morskich stoczni remontowych,
5) współpracy z zagranicą w zakresie gospodarki morskiej,
6) usług związanych z gospodarką morską,
7) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami wskutek użytkowania morza,
8) administracji morskiej,
9) szkolnictwa morskiego oraz zaplecza naukowo-badawczego i technicznego,
10) nadzoru klasyfikacyjnego i rejestru statków,
11) radiokomunikacji i radionawigacji morskiej,
12) ratownictwa morskiego.
§  2.
1. Zadaniem Urzędu Gospodarki Morskiej jest prowadzenie działalności mającej na celu sprawne funkcjonowanie i rozwój gospodarki morskiej, stosownie do potrzeb społecznych i gospodarczych, zgodnie z polityką Państwa, w tym określanie kierunków działania podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalonym w § 1.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, Urząd Gospodarki Morskiej realizuje przez kompleksową analizę oraz ocenę funkcjonowania poszczególnych dziedzin gospodarki morskiej, prognozowanie i programowanie ich rozwoju, koordynowanie tej działalności, współdziałanie w kształtowaniu systemów ekonomiczno-finansowych podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, kształtowaniu polityki kadrowej oraz kierunków szkolenia kadr tych jednostek, w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.
§  3. W celu realizacji zadań określonych w § 2 Urząd Gospodarki Morskiej w szczególności:
1) sporządza kompleksowe analizy i oceny ekonomicznej efektywności działania podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, jak również podejmuje działania zmierzające do zwiększenia tej efektywności,
2) sporządza analizy procesów gospodarczych, opracowuje prognozy długofalowe i programy rozwoju gospodarki morskiej,
3) opracowuje założenia współpracy z zagranicą oraz realizuje tę współpracę, przygotowuje projekty umów i porozumień państwowych oraz rządowych, zawiera umowy i porozumienia resortowe w zakresie gospodarki morskiej, realizuje te umowy i porozumienia oraz koordynuje działalność różnych organizacji w tej dziedzinie,
4) realizuje współpracę gospodarczą i naukowo-techniczną w ramach organizacji międzynarodowych i porozumień dwu- i wielostronnych w zakresie: żeglugi morskiej, portów morskich, morskiej gospodarki rybnej, ochrony środowiska morskiego, prawa morskiego i międzynarodowego prawa morza,
5) powołuje i likwiduje przedstawicielstwa gospodarki morskiej za granicą, podległe Urzędowi Gospodarki Morskiej, w porozumieniu z naczelnymi organami administracji państwowej, z wyjątkiem przedstawicielstw powoływanych przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne,
6) określa zasady tworzenia i likwidacji spółek i przedsięwzięć kooperacyjnych z zagranicą w zakresie gospodarki morskiej, udziela w porozumieniu z zainteresowanymi naczelnymi organami administracji państwowej zgody na udział w spółkach podległym i nadzorowanym jednostkom organizacyjnym, na podstawie upoważnień zawartych w odrębnych przepisach,
7) programuje rozwój efektywnego eksportu towarów,
8) tworzy warunki zewnętrzne do rozwoju eksportu usług gospodarki morskiej,
9) kształtuje zasady polityki taryfowej,
10) wydaje przepisy prawne w zakresie działalności Urzędu Gospodarki Morskiej na podstawie upoważnień ustawowych,
11) bada przekształcenia organizacyjno-strukturalne w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych oraz tworzy warunki niezbędnych zmian w tym zakresie,
12) dokonuje ocen i podejmuje działania w celu poprawy warunków pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,
13) realizuje zadania obronne oraz zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, określone w odrębnych przepisach.
§  4.
1. Urząd Gospodarki Morskiej pełni funkcję naczelnego organu administracji państwowej w zakresie ustalonym w dekrecie z dnia 2 lutego 1955 r. o terenowych organach administracji morskiej (Dz. U. z 1955 r. Nr 6, poz. 35, z 1961 r. Nr 6, poz. 42 i z 1971 r. Nr 12, poz. 117).
2. W zakresie administracji morskiej do zadań Urzędu Gospodarki Morskiej należy:
1) ustalanie zasad organizacji działania terenowych organów administracji morskiej oraz kolegiów do spraw wykroczeń przy terenowych organach administracji morskiej,
2) nadzorowanie działalności terenowych organów administracji morskiej, w szczególności w zakresie:
a) bezpieczeństwa żeglugi,
b) utrzymania obszarów wodnych i pasa nadbrzeżnego,
c) ratownictwa morskiego i brzegowego,
d) ochrony rybołówstwa morskiego,
e) ochrony polskiej strefy rybołówstwa morskiego,
f) zabezpieczenia przeciwpożarowego, przeciwsztormowego i przeciwlodowego na obszarach objętych właściwością terenowych organów administracji morskiej,
g) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami wskutek użytkowania morza, określonej w odrębnych przepisach,
3) wykonywanie specjalistycznego dozoru technicznego i budowlanego, określonego w odrębnych przepisach,
4) opracowywanie aktów prawnych w zakresie administracji morskiej oraz rozstrzyganie odwołań od decyzji wydawanych przez terenowe organy administracji morskiej,
5) wykonywanie nadzoru klasyfikacyjnego oraz nadzoru nad rejestrem statków.
§  5. Urząd Gospodarki Morskiej wykonuje również zadania określone w odrębnych przepisach.
§  6.
1. Urząd Gospodarki Morskiej współdziała w toku wykonywania swoich zadań z naczelnymi, centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej, związkami zawodowymi, organizacjami społeczno-politycznymi i społeczno-zawodowymi, ze środkami masowego przekazu, z podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi, zwłaszcza w zakresie przekazywania im niezbędnych informacji oraz rozpatrywania opinii i postulatów załóg.
2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, Urząd Gospodarki Morskiej podejmuje w szczególności w zakresie:
1) opracowywania kompleksowej polityki morskiej Państwa,
2) koordynacji rozwoju gospodarki morskiej w powiązaniu z gospodarką narodową,
3) opracowywania centralnych planów rocznych, narodowych planów społeczno-gospodarczych oraz innych problemowych planów centralnych,
4) kształtowania systemów ekonomicznych oraz instrumentów ekonomicznych i finansowych, służących dostosowaniu działalności podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do sformułowanych w skali Państwa kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego,
5) kształtowania polityki płac i polityki socjalnej,
6) opracowywania założeń działalności naukowo-badawczej i w zakresie rozwoju techniki,
7) kształtowania współpracy z zagranicą,
8) kształtowania polityki w dziedzinie tranzytu lądowo-morskiego i transportu wiązanego,
9) kształtowania polityki cen,
10) planowania zagospodarowania przestrzennego akwenów portowych i pasa nadbrzeżnego,
11) ustalania zasad organizacji i działania izb morskich,
12) realizacji zadań obronnych Państwa oraz ochrony przeciwpożarowej.
3. Urząd Gospodarki Morskiej sprawuje nadzór nad wykonywaniem uprawnień i obowiązków przez jednostki gospodarki uspołecznionej i inne osoby prawne oraz osoby fizyczne w dziedzinach objętych zakresem działania Urzędu.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020