Zm.: rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.

Dz.U.80.5.11
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lutego 1980 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159, z 1972 r. Nr 27, poz. 193 i z 1974 r. Nr 14, poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste (Dz. U. z 1975 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 45, poz. 235 oraz z 1979 r. Nr 11, poz. 76) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Terenowe organy administracji państwowej mogą podwyższyć cenę sprzedaży lokalu w budynkach z instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną o 10-20% w zależności od położenia budynku w mieście.";

2) w § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do dnia 31 grudnia 1985 r. zwalnia się właścicieli lokali w domach wielomieszkaniowych od obowiązku wpłaty 1% opłaty rocznej od wartości lokalu z tytułu ponoszenia kosztów remontów kapitalnych.";

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r.

Kategoria miasta Klasyfikacja budynków i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokali w zł
budynki bez wody bieżącej lub ustępu w lokalu budynki z instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz następującymi urządzeniami technicznymi:
centralne ogrzewanie i gaz ogrzewanie piecowe z instalacją gazową lub centralne ogrzewanie bez gazu ogrzewanie piecowe
1 2 3 4 5
powyżej 200 tys. mieszkańców 5.000 6.000 5.600 5.400
od 50 do 200 tys. mieszkańców 4.400 5.700 5.300 4.800
poniżej 50 tys. mieszkańców 4.000 4.800 4.400 4.200

Objaśnienia:

1. Stawki ryczałtowe za 1 m2 powierzchni użytkowej nie obejmują działek.

2. Dodatek za windę - do każdej z powyższych cen dolicza się 200 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej za lokale położone powyżej parteru.

3. Stawki ryczałtowe za 1 m2 powierzchni użytkowej w domach o konstrukcji mieszanej (ściany murowane, stropy drewniane) obniża się o 15%, a o konstrukcji nietrwałej (drewno - mur pruski) - o 30%.".

§  2. Ustalonych w § 1 cen sprzedaży domów i lokali nie stosuje się w sprawach, w których ostateczna decyzja o sprzedaży została wydana przed wejściem w życie rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1980 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020