Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.

Dz.U.76.34.202
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 października 1976 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Na podstawie art. 3 ust. 5, art. 11 ust. 2 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. Nr 45, poz. 229) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. Nr 46, poz. 243) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 2 dodaje się zdanie: "Podatek za piwnice stanowiące przynależność lokalu użytkowego, jeżeli nie są one używane jako pomieszczenia składowe, obniża się o 50%.",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podatek od budynków lub ich części zajętych na zakłady rzemieślnicze świadczące usługi dla ludności i rolnictwa, na zakłady rzemieślnicze w zakresie wszystkich rzemiosł spożywczych, na wykonywanie pracy nakładczej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej, na zakłady gastronomiczne nie prowadzące sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%, na zakłady hotelarskie - obniża się o 50%.",

c) po ust. 3 dodaje się nowe ust. 4-8 w brzmieniu:

"4. Podatek od budynków mieszkalnych lub ich części związanych z gospodarstwem rolnym, położonych na obszarze miast i zajętych przez właścicieli tych budynków, ustala się w wysokości stawek określonych w ust. 1 pkt 1 bez względu na przychodowość gospodarstwa rolnego.

5. Podatek od budynków lub ich części zajętych na pracownie plastyczne i fotograficzne przez artystów plastyków i fotografików zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich Artystów Fotografików, przez absolwentów wyższych uczelni plastycznych lub przez inne osoby legitymujące się zaświadczeniem stwierdzającym uprawienie do wykonywania zawodu artysty plastyka bądź artysty fotografika, ustala się w wysokości 20% stawek określonych w ust. 1 pkt 6.

6. Od pomieszczeń zajętych na pracownie plastyczne i fotograficzne w domach jednorodzinnych przez ich właścicieli, jeżeli odpowiadają oni warunkom określonym w ust. 5, podatek od nieruchomości ustala się według stawek przewidzianych dla budynków lub ich części zajętych na cele mieszkalne.

7. Podatek od budynków lub ich części położonych na obszarze miast i zajętych na hodowlę pieczarek oraz na hodowlę drobiu, z wyjątkiem zajętych na produkcję młodego drobiu rzeźnego typu brojler, ustala się w wysokości stawek podatku przewidzianych dla takich budynków położonych na obszarze gmin, a od pomieszczeń zajętych na cele składowe dla hodowli pieczarek i drobiu - w wysokości stawek określonych w ust. 1 pkt 3.

8. Podatek od budynków lub ich części zajętych na garaże stanowiące własność inwalidów, przeznaczone na przechowywanie wózków inwalidzkich i innych pojazdów samochodowych przystosowanych do używania ze względu na kalectwo, obniża się o 50%.",

d) dotychczasowe ust. 4 i 5 oznacza się jako ust. 9 i 10;
2) w § 5:
a) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy § 3 ust. 2, 3, 5, 8 i 9 stosuje się odpowiednio.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Podatek od lokali od pomieszczeń położonych na obszarze miast i zajętych na hodowlę pieczarek oraz na hodowlę drobiu, z wyjątkiem zajętych na produkcję młodego drobiu rzeźnego typu brojler, ustala się w wysokości 20% stawek określonych w ust. 1 pkt 3, a od pomieszczeń zajętych na cele składowe dla hodowli pieczarek i drobiu - w wysokości stawek określonych w ust. 1 pkt 2.";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części stanowiące własność spółdzielni kółek rolniczych lub kółek rolniczych, zajęte na garaże,

2) budynki lub ich części zajęte na młyny gospodarcze, kaszarnie i śrutowniki i należące do nich grunty przekazane spółdzielniom zrzeszonym w Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1971 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania organizacjom spółdzielczym młynów gospodarczych (Dz. U. Nr 18, poz. 179),

3) grunty stanowiące własność spółdzielni budownictwa mieszkaniowego,

4) ogrody działkowe odpowiadające warunkom określonym w przepisach o pracowniczych ogrodach działkowych i znajdujące się na nich budynki.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości i od lokali budynki lub ich części oraz lokale zajęte na cele produkcji młodego drobiu rzeźnego typu brojler.

3. Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego mogą zwalniać na określony czas od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne związane z gospodarstwem rolnym położone na obszarze miast na terenach włączonych do granic administracyjnych miast po 1972 r., a także na terenach peryferyjnych o charakterze rolniczym, jeżeli budynki te są zajęte przez właścicieli, których jedynym źródłem utrzymania jest dochód z gospodarstwa rolnego. Wykaz terenów, na których będzie obowiązywało zwolnienie od podatku, powinien być podany do wiadomości mieszkańców miast.

4. Zwalnia się od podatku od lokali lokale mieszkalne, o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne (Dz. U. Nr 35, poz. 224).";

4) w § 20 początkowe wyrazy otrzymują brzmienie:

"Ustala się górną dopuszczalną wysokość opłaty klimatycznej, jaka może być pobierana w miejscowościach: Dziwnowie, Helu, Jastarni, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu, Krynicy, Międzyzdrojach, Mrzeżynie, Pobierowie, Sopocie, Świnoujściu, Władysławowie i Zakopanem:".

§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 1968 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i lokali oraz zawieszenia poboru podatku od lokali (Monitor Polski Nr 14, poz. 91 z późniejszymi zmianami).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 1976, z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 4.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1976.34.202

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Data aktu: 11/10/1976
Data ogłoszenia: 25/10/1976
Data wejścia w życie: 25/10/1976