Powszechne badania lekarskie dzieci i młodzieży.

Dz.U.76.25.150
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 24 czerwca 1976 r.
w sprawie powszechnych badań lekarskich dzieci i młodzeży.
Na podstawie art. 16 ust. 4 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Powszechne badania profilaktyczne.

§  1. 
1.  Powszechne badania profilaktyczne dzieci i młodzieży obejmują:
1) kompleksowe badania lekarskie noworodków oraz dzieci i młodzieży w wieku 2, 4, 6, 10, 14 i 18 lat,
2) okresowe badania lekarskie dzieci w wieku do 2 lat,
3) przeglądowe badania dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
2.  Celem badań, o których mowa w ust. 1, jest uzyskiwanie indywidualnej oceny stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz stanu zdrowia grup dzieci i młodzieży w określonym wieku, a także ustalenie potrzeb i programu opieki profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej.
3.  Celem kompleksowych badań lekarskich dzieci i młodzieży w wieku 6, 10, 14 i 18 lat jest ponadto określenie ich stanu zdrowia przy przyjmowaniu do szkoły, w czasie kontynuowania nauki, w związku z wyborem kierunku nauczania i zawodu lub podejmowaniem pracy, a także orzekanie o stanie zdrowia dla celów wychowania fizycznego i sportu szkolnego.
§  2.  Kompleksowe badania lekarskie przeprowadzają:
1) badania noworodków w 1 tygodniu życia - jednostka organizacyjna służby zdrowia, w której nastąpił poród, a jeżeli poród miał miejsce poza zakładem służby zdrowia - odpowiednia poradnia w terminie 3 dni od daty zawiadomienia o urodzeniu,
2) badania dzieci w wieku 2 i 4 lat - poradnie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka,
3) badania dzieci mających uczęszczać i uczęszczających do szkoły - poradnie właściwe ze względu na siedzibę szkoły,
4) badania pracowników młodocianych i młodzieży uczęszczającej do szkół zawodowych objętych opieką przemysłowej służby zdrowia - przychodnie przyzakładowe lub międzyzakładowe, właściwe ze względu na miejsce pracy lub nauki,
5) badania dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - pracownicy medyczni sprawujący opiekę zdrowotną w danej placówce,
6) badania pozostałej młodzieży nie objętej pkt 4 i 5 - poradnie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania.
§  3.  Okresowe badania lekarskie dzieci do lat 2 przeprowadzają poradnie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, z tym że badania okresowe dziecka w 1 miesiącu życia przeprowadza się w domu, w którym dziecko mieszka (przebywa).
§  4.  Przeglądowe badania dzieci i młodzieży przeprowadzają pielęgniarki lub higienistki szkolne, uwzględniając przy ich przeprowadzaniu informacje szkoły lub placówki opiekuńczo-wychowawczej.
§  5. 
1.  Terminy badań noworodków oraz dzieci w wieku 2 i 4 lat powinny być podawane do wiadomości rodziców lub opiekunów przez właściwą ze względu na miejsce zamieszkania poradnię lub placówkę resortowej służby zdrowia. Badania te powinny być przeprowadzane w godzinach umożliwiających obecność rodziców lub opiekunów bez odrywania ich od pracy.
2.  Terminy badań dzieci i młodzieży powinny być uzgodnione z dyrektorami szkół lub dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych, a w odniesieniu do pracowników młodocianych - z kierownikami właściwych zakładów pracy.
§  6. 
1.  Wyniki powszechnych badań profilaktycznych powinny być wpisane do dokumentacji lekarskiej prowadzonej i przechowywanej przez pracowników medycznych prowadzących te badania.
2.  W razie zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zmiany szkoły lub jej ukończenia dokumentacja lekarska powinna być przekazana właściwej komórce podstawowej opieki zdrowotnej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Rozdział  2

Badania lekarskie na potrzeby szkoły

lub placówki opiekuńczo-wychowawczej.
§  7.  Badania lekarskie na potrzeby szkoły lub placówki opiekuńczo-wychowawczej mają na celu w szczególności ocenę:
1) stanu zdrowia i rozwoju dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego,
2) stanu zdrowia i rozwoju dzieci wstępujących do I klas szkół podstawowych,
3) stanu zdrowia dla celów poradnictwa wychowawczego i zawodowego,
4) stanu zdrowia dla celów wychowania fizycznego i sportu szkolnego,
5) stanu zdrowia dla celów kwalifikowania dzieci do różnych form zorganizowanego wypoczynku,
6) stanu zdrowia ucznia po nieobecności w szkole z powodu choroby trwającej ponad 5 dni.
§  8.  Badania określone w § 7 przeprowadza się na wniosek szkoły, poradni wychowawczo-zawodowej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ucznia lub przedstawiciela ustawowego ucznia. Badania te przeprowadza poradnia szkolna albo poradnia dla dzieci lub ośrodek zdrowia, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania (pobytu) lub siedzibę szkoły albo placówki opiekuńczo-wychowawczej.
§  9.  W wyniku przeprowadzonych badań lekarz wydaje orzeczenie. Treść orzeczenia powinna być przekazana wnioskodawcy w formie zaświadczenia lub wpisu w odpowiednim dokumencie.
Rozdział  3

Przepisy wspólne.

§  10.  Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia badań pomocniczych lub specjalistycznych, których lekarz przeprowadzający badania określone w § 1 i 7 nie może przeprowadzić we własnym zakresie, badania takie na podstawie skierowania tego lekarza przeprowadza odpowiednia placówka specjalistyczna służby zdrowia. W razie potrzeby lekarz może zasięgnąć opinii poradni wychowawczo-zawodowej.
§  11.  W razie stwierdzenia odchyleń od prawidłowego stanu zdrowia lekarz przeprowadzający badania, o którym mowa w § 1 ust. 1 i w § 7, powinien ustalić program postępowania zapobiegawczego lub rehabilitacyjnego oraz zawiadomić rodziców lub opiekunów.
§  12.  Organizacja powszechnych badań lekarskich przewidzianych w rozporządzeniu oraz nadzór nad ich przeprowadzeniem należy do zespołu opieki zdrowotnej lub odpowiedniej placówki resortowej służby zdrowia, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, nauki lub pracy osoby podlegającej badaniu.
Rozdział  4

Przepisy końcowe.

§  13.  W rozumieniu niniejszego rozporządzenia przez "placówki opiekuńczo-wychowawcze" należy rozumieć w szczególności:
1) żłobki,
2) domy małego dziecka,
3) placówki wychowania przedszkolnego,
4) domy pomocy społecznej dla dzieci niedorozwiniętych umysłowo,
5) specjalne zakłady i ośrodki szkolno-wychowawcze,
6) pogotowie opiekuńczo-wychowawcze,
7) domy dziecka,
8) zakłady wychowawcze,
9) zakłady poprawcze,
10) schroniska dla nieletnich.
§  14.  Zasady i tryb przeprowadzania badań lekarskich dzieci i młodzieży z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi, orzekania oraz kwalifikowania ich do kształcenia specjalnego lub pomocy korekcyjno-wyrównawczej i wychowawczej regulują odrębne przepisy.
§  15.  Rozporządzenie nie narusza przepisów o badaniach profilaktycznych pracowników.
§  16.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1976 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020