Zasady i tryb postępowania oraz właściwość organów w sprawach paszportowych.

Dz.U.76.20.129
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 21 maja 1976 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych.
Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3, art. 15 ust. 3 i art. 29 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach (Dz. U. z 1967 r. Nr 17, poz. 81 i z 1971 r. Nr 28, poz. 261) zarządza się, co następuje: 1
Rozdział  1

Organy właściwe do wydawania paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży oraz do dokonywania w nich zmian i wznawiania ich ważności.

§  1.
1. 2 Organami właściwymi do wydawania w kraju paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży są szefowie wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych.
2. Organami właściwymi do wydawania za granicą paszportów konsularnych są polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne.
3. Organy określone w ust. 1 właściwe są również w sprawach:
1) dokonywania zmian w:
a) paszportach,
b) wkładkach paszportowych do dowodów osobistych,
c) dokumentach podróży,
d) paszportach konsularnych,
2) wznawiania ważności:
a) paszportów,
b) wkładek paszportowych do dowodów osobistych,
c) dokumentów podróży,
d) paszportów konsularnych.
3a. 3 Organami właściwymi do dokonywania zmian w paszportach wydanych w kraju, wkładkach paszportowych do dowodów osobistych i dokumentach podróży oraz wznawiania ich ważności w czasie pobytu posiadaczy tych paszportów za granicą są przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne.
4. 4 W wyjątkowych wypadkach - uzasadnionych względami losowymi lub służbowymi - dokumenty, o których mowa w ust. 1, może również wydać Minister Spraw Wewnętrznych; przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Czynności, o których mowa w ust. 3, odnoszące się do paszportów konsularnych są dokonywane:
1) 5 w kraju - przez szefów wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych właściwych ze względu na miejsce czasowego pobytu posiadaczy tych paszportów,
2) za granicą - przez właściwe przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
6. 6 Do unieważniania lub zatrzymywania unieważnionych paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży właściwy jest ten organ, który dany dokument wydał, lub Minister Spraw Wewnętrznych.
Rozdział  2

Dokumenty niezbędne do otrzymania paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego i dokumentu podróży oraz paszportu konsularnego.

§  2.
1. Dokumentami niezbędnymi do otrzymania paszportu są:
1) 7 podanie w formie wypełnionego kwestionariusza urzędowego, podpisane własnoręcznie przez osobę ubiegającą się o paszport na dowód prawdziwości zamieszczonych w nim informacji i przyjęcia do wiadomości uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, zawartego w kwestionariuszu; podanie powinno zawierać poświadczenie kierownika komórki kadrowej zakładu pracy, stwierdzające zawód wyuczony i wykonywany przez tę osobę oraz fakt udzielenia jej urlopu; osoby nie zatrudnione wskazują w podaniu-kwestionariuszu źródło utrzymania; osoby nie zatrudnione studiujące lub uczące się przedstawiają poświadczenie właściwego organu szkoły wyższej lub innej szkoły; osoby w wieku do lat 16 wypełniają podanie-kwestionariusz tylko wtedy, gdy wyjeżdżają na podstawie odrębnego paszportu,
2) dwie fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm; jeżeli wyjazd następuje z dziećmi poniżej lat 16 - dwie fotografie o wymiarach 4,5 cm x 5,5 cm z dziećmi,
3) 8 jeżeli ubiegający się o paszport ma wyjechać wraz ze swymi małoletnimi dziećmi - pisemne oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na wyjazd dzieci, a w razie niemożności uzyskania takiego oświadczenia - zezwolenie sądu opiekuńczego, chyba że wyjazd ma nastąpić na zaproszenie przebywającego za granicą drugiego z rodziców albo że władza rodzicielska przysługuje wyłącznie ubiegającemu się o paszport, a jeżeli małoletni poddany władzy rodzicielskiej ma wyjechać bez osoby, której ta władza przysługuje - oświadczenie o zgodzie na wyjazd złożone przez rodziców lub tego z nich, któremu przysługuje władza rodzicielska; złożenie pisemnego oświadczenia o zgodzie drugiego z rodziców na wyjazd małoletniego dziecka nie jest wymagane w razie wyjazdu dziecka z jednym z rodziców na pobyt czasowy do: Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, chyba że czas pobytu ma przekroczyć okres przewidziany w porozumieniu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a danym państwem, zwalniającym obywateli tych krajów od obowiązku uzyskiwania wiz,
4) jeżeli małoletni poddany opiece albo ubezwłasnowolniony poddany opiece lub kurateli ma wyjechać za granicę na stałe - zezwolenie sądu opiekuńczego, a jeżeli małoletni lub ubezwłasnowolniony ma wyjechać na pobyt czasowy bez opiekuna lub kuratora - oświadczenie tej osoby o zgodzie na wyjazd,
5) 9 zaproszenie od osoby, do której udaje się ubiegający się o paszport, jeżeli zaproszenie jest wymagane; powinno ono zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia i adres osoby zapraszającej, imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres osoby zaproszonej, zobowiązanie pokrycia wszelkich kosztów jej pobytu za granicą, a ponadto powinno być poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny; w państwach, gdzie nie ma takiego przedstawicielstwa lub urzędu, zaproszenie, o którym mowa, powinno być poświadczone przez miejscowego notariusza lub miejscową władzę; w razie wystawienia zaproszenia w kraju, powinno ono być poświadczone przez państwowe biuro notarialne; zaproszenia wystawiane w kraju mogą dotyczyć tylko członków najbliższej rodziny zapraszającego (małżonka, rodziców, dzieci i rodzeństwa),
6) zezwolenie właściwego organu wojskowego, jeżeli ubiegający się o paszport pełni czynną służbę wojskową lub jest zatrudniony w jednostce (instytucji) wojskowej albo w przedsiębiorstwie państwowym (zakładzie) podległym Ministrowi Obrony Narodowej,
7) zezwolenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, jeżeli ubiegający się o paszport zamierza wyjechać z kraju na pobyt czasowy i jest obowiązany uzyskać takie zezwolenie w trybie przepisów o powszechnym obowiązku obrony.
2. W razie zamierzonego wyjazdu na pobyt stały osób od lat 18 dokumentem niezbędnym do otrzymania paszportu jest również zaświadczenie wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające stosunek do obowiązku służby wojskowej albo zaświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych. Dotyczy to również osób zwolnionych od obowiązku służby wojskowej w ciągu 5 lat od dnia zwolnienia od tego obowiązku.
§  3.
1. 10 Paszport podejmuje się po złożeniu dowodu osobistego, chyba że odrębne przepisy zwalniają od tego obowiązku.
2. W razie zamierzonego wyjazdu na pobyt stały paszport podejmuje się po złożeniu dowodu osobistego oraz:
1) przyrzeczenia udzielenia wizy wydanego przez właściwe obce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny,
2) dowodu uiszczenia opłaty paszportowej,
3) zaświadczenia z miejsca pracy o rozwiązaniu stosunku pracy,
4) 11 zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego, że na ubiegającym się o paszport nie ciążą zobowiązania podatkowe oraz że nie prowadzi się w stosunku do niego egzekucji należności niepodatkowych, a jeżeli chodzi o osoby prowadzące gospodarstwo rolne - również zaświadczenia terenowego organu administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego,
5) 12 zaświadczenia terenowego organu administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw lokalowych stopnia podstawowego o zgodnym z prawem uregulowaniu sprawy opuszczenia zajmowanego mieszkania,
6) wojskowego dokumentu osobistego.
§  4. Dokumentami niezbędnymi do otrzymania wkładki paszportowej są dokumenty wymienione w § 2 ust. 1.
§  5.
1. Dokumentami niezbędnymi do otrzymania dokumentu podróży są dokumenty wymienione w § 2 ust. 1, a przy wyjazdach na pobyt stały - również dokumenty wymienione w § 2 ust. 2.
2. Dokument podróży podejmuje się po złożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, a przy wyjeździe na pobyt stały także dokumentów wymienionych w § 3 ust. 2.
§  6.
1. Dokumentami niezbędnymi do otrzymania paszportu konsularnego książeczkowego są:
1) dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) odpis skrócony aktu urodzenia,
3) dokument stwierdzający istnienie, ustanie lub unieważnienie małżeństwa,
4) dokument stwierdzający stały pobyt za granicą,
5) dwa wypełnione kwestionariusze paszportowe,
6) trzy fotografie o rozmiarach 4,4 cm x 6 cm, własnoręcznie podpisane na odwrocie,
7) dowód uiszczenia należnych opłat konsularnych.
2. Jeżeli o paszport konsularny książeczkowy ubiega się osoba, która wyjechała za granicę na pobyt czasowy, wydanie tego paszportu następuje po złożeniu:
1) zaświadczenia o rozwiązaniu w kraju stosunku pracy,
2) 13 zaświadczenia terenowego organu administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw lokalowych stopnia podstawowego o zgodnym z prawem uregulowaniu sprawy opuszczenia zajmowanego mieszkania,
3) 14 zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego, że na ubiegającym się o paszport nie ciążą zobowiązania podatkowe oraz że nie prowadzi się w stosunku do niego egzekucji należności niepodatkowych, a jeżeli chodzi o osoby prowadzące gospodarstwo rolne - również zaświadczenia terenowego organu administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego.
4) 15 (skreślony).
3. W razie złożenia podania za pośrednictwem, poczty lub osoby trzeciej załącza się ponadto:
1) dodatkową fotografię własnoręcznie podpisaną na odwrocie ze stwierdzeniem przez władze miejsca stałego pobytu lub miejscowego notariusza jej tożsamości oraz autentyczności podpisu,
2) wzór podpisu w trzech egzemplarzach.
4. Przepis ust. 1, z wyjątkiem pkt 3 i 4, oraz przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio przy ubieganiu się o paszport konsularny blankietowy.
4a. 16 Mężczyzna, który wyjechał z kraju w okresie od początku roku kalendarzowego, w którym kończy 18 rok życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 28 rok życia, i w tym okresie ubiega się o paszport konsularny książeczkowy, może otrzymać taki paszport po stwierdzeniu przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, na wniosek organu właściwego w sprawach paszportowych, uregulowania stosunku do obowiązku służby wojskowej.
5. Kierownik przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego wydającego paszport może zwolnić osobę ubiegającą się o paszport konsularny książeczkowy lub blankietowy od niektórych wymagań wymienionych w ust. 1-3, jeżeli obywatelstwo polskie tej osoby i jej tożsamość są niewątpliwe.
§  7.
1. Dziecko do lat 16 może być wpisane do paszportu konsularnego:
1) jednego z rodziców lub opiekuna albo
2) osoby, pod której pieczą odbywa podróż, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zgodzie obojga rodziców lub tego z nich, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska, albo o zgodzie opiekuna.
2. W razie wpisania dziecka do paszportu osób wymienionych w ust. 1 należy obok fotografii posiadacza paszportu umieścić fotografię dziecka.
3. Jeżeli o paszport konsularny książeczkowy ubiega się osoba niepełnoletnia, wydanie paszportu uzależnia się od złożenia pisemnego oświadczenia o zgodzie obojga rodziców lub tego z nich, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska, lub o zgodzie opiekuna dziecka na jego pozostanie za granicą.
§  8. 17 Posiadacze ważnych paszportów konsularnych książeczkowych, zamieszkali stale w Ludowej Republice Bułgarii, Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej, Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Socjalistycznej Republice Rumunii, Węgierskiej Republice Ludowej oraz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, są zwolnieni od obowiązku uzyskiwania klauzul na pobyt czasowy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie przekraczający 6 miesięcy.
§  8a. 18 Szef właściwego wojewódzkiego urzędu spraw wewnętrznych może przedłużyć ważność klauzuli, o której mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach (Dz. U. z 1967 r. Nr 17, poz. 81, z 1971 r. Nr 28, poz. 261, z 1983 r. Nr 66, poz. 298 i z 1984 r. Nr 31, poz. 172), zwanej dalej ustawą.
Rozdział  3

Wydawanie paszportów zbiorowych.

§  9.
1. Paszporty zbiorowe wydaje się na wniosek urzędów, instytucji państwowych oraz jednostek gospodarki uspołecznionej, jak również związków zawodowych oraz organizacji politycznych i społecznych po złożeniu:
1) listy uczestników grupy,
2) opinii właściwego organu naczelnego, któremu podlega składający wniosek, stwierdzającej celowość wyjazdu,
3) przyrzeczenia udzielenia wizy wydanego przez właściwe obce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny,
4) zezwolenia dewizowego Narodowego Banku Polskiego na zakup zagranicznych środków płatniczych niezbędnych na pokrycie kosztów utrzymania danej grupy za granicą, a w razie wymiany bezdewizowej - zaproszenia właściwej instytucji lub organizacji zawierającego zobowiązanie do pełnego pokrycia kosztów pobytu danej grupy za granicą,
5) dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7 dla każdego uczestnika grupy.
2. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 4 nie dotyczą wniosków o wydanie paszportów składanych przez jednostki mające rachunek specjalny na cele wyjazdów zagranicznych.
3. 19 Przepisy ust. 1 i 2 oraz § 10 ust. 1 i 5 i § 17 ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie wyjazdu grupy osób na podstawie paszportów indywidualnych, jeżeli mają być one wydane na wniosek urzędów lub instytucji wymienionych w ust. 1.
Rozdział  4

Wnoszenie podań i podejmowanie paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego oraz dokumentu podróży.

§  9a. 20  
1. Udział strony w postępowaniu w sprawach paszportowych polega na składaniu - stosownie do potrzeb - ustnych, a także pisemnych wyjaśnień oraz innych dokumentów, mających na celu ustalenie okoliczności istotnych dla wydania decyzji.
2. Organ właściwy w sprawach paszportowych udziela stronie informacji i wskazówek dotyczących jej praw i obowiązków w toczącym się postępowaniu.
§  10.
1. 21 Podania i wnioski o wydanie paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego lub dokumentu podróży składa się w wojewódzkim urzędzie spraw wewnętrznych właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu osoby zainteresowanej albo - w wypadkach wymienionych w § 1 ust. 4 - w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Biurze Paszportów).
2. Osoba ubiegająca się o paszport, wkładkę paszportową do dowodu osobistego lub dokument podróży składa podanie osobiście. Nie dotyczy to osób do lat 16 oraz osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.
3. Przy składaniu podania przedstawia się dokument stwierdzający tożsamość oraz dokument stwierdzający stosunek do służby wojskowej.
4. 22 Przy wyjazdach zbiorowych tożsamość uczestników grupy powinna być stwierdzona na podaniach przez wojewódzkie urzędy spraw wewnętrznych właściwe ze względu na miejsce pobytu stałego uczestników. Tożsamość uczestników grupy może być także stwierdzona przez jednostki mające rachunek specjalny na cele wyjazdów zagranicznych. Przy stwierdzaniu tożsamości stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 i 3.
5. Organ właściwy do przyjęcia podania (wniosku) może odmówić jego przyjęcia, jeżeli nie są do niego załączone wszystkie niezbędne dokumenty lub podanie-kwestionariusz jest wypełnione nieczytelnie.
§  11.
1. Paszport, wkładkę paszportową lub dokument podróży podejmuje się w miejscu złożenia podania (wniosku).
2. Przy podjęciu paszportu zbiorowego przedstawia się dowody osobiste uczestników grupy oraz dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
3. Paszport zbiorowy może być odebrany przez kierownika grupy lub przez osobę pisemnie do tego upoważnioną przez wnioskodawcę.
§  12.
1. Paszport konsularny podejmuje się z przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego osobiście.
2. Jeżeli paszport konsularny nie może być podjęty osobiście przez osobę ubiegającą się o jego wydanie, organ wydający paszport może wysłać go listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru pod wskazany przez tę osobę adres albo wydać go osobie trzeciej po przedstawieniu przez nią pisemnego upoważnienia z uwierzytelnionym podpisem osoby ubiegającej się o wydanie paszportu konsularnego.
Rozdział  5

Decyzje i odwołania.

§  13. 23 Można odstąpić od uzasadnienia faktycznego decyzji, jeżeli odmowa wydania paszportu następuje ze względu na bezpieczeństwo Państwa, obronność, ochronę tajemnicy państwowej albo możliwość narażenia gospodarki narodowej na znaczne straty lub spowodowania poważnych zakłóceń w jej funkcjonowaniu.
§  14. 24 Od decyzji odmownej wydanej przez szefa wojewódzkiego urzędu spraw wewnętrznych przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych.
§  15. W sprawach o wydanie paszportów w związku z wyjazdem zbiorowym odwołanie może być pozostawione bez rozpoznania, jeżeli termin wyjazdu danej grupy osób upływa przed terminem przewidzianym do rozpoznania odwołania.
Rozdział  6

Przepisy końcowe.

§  16. 25 Jeżeli wyjazd na podstawie paszportu lub dokumentu podróży nie nastąpił, posiadacz takiego dokumentu jest obowiązany w ciągu czternastu dni od dnia upływu jego ważności zwrócić go wojewódzkiemu urzędowi spraw wewnętrznych właściwemu ze względu na miejsce stałego pobytu posiadacza.
§  17. W razie unieważnienia paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego lub dokumentu podróży przed opuszczeniem kraju wniosek o zwrot kosztów biletu na przejazd za granicę oraz kosztów powrotu do miejsca zamieszkania w kraju składa się w miejscu wydania paszportu, wkładki paszportowej lub dokumentu podróży.
2. Zwrot kosztów biletu na przejazd za granicę obejmuje jedynie koszty nie podlegające zwrotowi z kasy biura podróży lub przedsiębiorstwa przewozowego. Zwrotu kosztów dokonuje się na podstawie zaświadczenia tego biura podróży lub przedsiębiorstwa przewozowego, w którym wpłata została uiszczona.
§  18. 26 W razie wyjazdu za granicę na koszt urzędu, instytucji państwowej, jednostki gospodarki uspołecznionej, związku zawodowego albo organizacji politycznej lub społecznej obowiązują w zakresie składania dokumentów w celu otrzymania paszportu lub wkładki paszportowej do dowodu osobistego oraz w zakresie wnoszenia podań, wydawania i podejmowania paszportu lub wkładki paszportowej do dowodu osobistego, jak też w zakresie opłaty paszportowej przepisy dotyczące paszportów urzędowych.
§  19. Jeżeli obywatel polski utracił lub znalazł za granicą paszport konsularny, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższe polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny.
§  20. Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące dowodów osobistych stosuje się odpowiednio do tymczasowych dowodów osobistych, a także do tymczasowych zaświadczeń tożsamości w okresie ich ważności, wydanych obywatelom polskim przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 14, poz. 85).
§  21. 27 W zakresie nie unormowanym w ustawie oraz w rozporządzeniu do postępowania w sprawach paszportowych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
§  22.
1. W rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 15 sierpnia 1967 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wkładek paszportowych do dowodów osobistych (Dz. U. Nr 36, poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wpisu do dowodu osobistego (tymczasowego dowodu osobistego) uprawniającego do wielokrotnego przekraczania granicy PRL (wzór nr 1)",

2) w załączniku wzór nr 1 zastępuje się następującym wzorem:

"Niniejszy dowód uprawnia do przekraczania granicy PRL i pobytu w państwach:

- Ludowa Republika Bułgarii,

- Czechosłowacka Republika Socjalistyczna,

- Niemiecka Republika Demokratyczna,

- Socjalistyczna Republika Rumunii,

- Węgierska Republika Ludowa,

- Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

.................... dn. ........ 19 ... r.

miejscowość

m.p.

.............

(podpis)"

2. Wkładki paszportowe do dowodu osobistego (tymczasowego dowodu osobistego) upoważniające do wielokrotnego przekraczania granicy tracą ważność:
1) z dniem 31 grudnia 1977 r., jeśli ich posiadacze w dniu tym przebywają w kraju,
2) z dniem powrotu do kraju ich posiadaczy po dniu 31 grudnia 1977 r.
§  23. Tracą moc:
1) rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 22 maja 1967 r. w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych (Dz. U. z 1967 r. Nr 21, poz. 97, z 1970 r. Nr 24, poz. 198 i z 1973 r. Nr 33, poz. 195) oraz
2) rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1968 r. w sprawie paszportów konsularnych (Dz. U. z 1968 r. Nr 41, poz. 291 i z 1972 r. Nr 3, poz. 17).
§  24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że przepis § 22 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1977 r.
1 Zdanie pierwsze zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
2 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
3 § 1 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
4 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
5 § 1 ust. 5 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
6 § 1 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
7 § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
8 § 2 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
9 § 2 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
10 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
11 § 3 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
12 § 3 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
13 § 6 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
14 § 6 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
15 § 6 ust. 2 pkt 4 skreślony przez § 1 pkt 5 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
16 § 6 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
17 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
18 § 8a dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
19 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
20 § 9a dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
21 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
22 § 10 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
23 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
24 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
25 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
26 § 18 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.
27 § 21 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1985 r. (Dz.U.85.43.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 1985 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1976.20.129

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasady i tryb postępowania oraz właściwość organów w sprawach paszportowych.
Data aktu: 21/05/1976
Data ogłoszenia: 27/05/1976
Data wejścia w życie: 27/05/1976, 01/01/1977