Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Dz.U.75.32.170
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 października 1975 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o zasadach tworzenia i podziału zakładowego funduszu nagród oraz zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego (Dz. U. Nr 27, poz. 150) w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego (Dz. U. Nr 43, poz. 261) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. 1. Pracownikom zatrudnionym pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego, przedsiębiorstwach robót górniczych przemysłu węglowego, w kopalniach rud metali nieżelaznych, przedsiębiorstwach budowy kopalń rud metali nieżelaznych, w kopalniach surowców mineralnych oraz pracownikom, którzy podjęli pracę w Hucie "Katowice" w latach 1974-1975 lub podejmą ją w tej hucie do 1977 r. - mogą być przyznawane pożyczki na wkład mieszkaniowy lub jego uzupełnienie w wysokości pełnego wkładu.

2. Spłata pożyczki na wkład mieszkaniowy lub jego uzupełnienie, na uzupełnienie wkładu budowlanego do spółdzielni budowlano-mieszkaniowej oraz na uzupełnienie wkładu własnego przy budowie domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu mieszkalnym, udzielonej pracownikom, o których mowa w ust. 1, może być zawieszona na okres do lat 10 pod warunkiem przepracowania tego okresu w zakładzie pracy, który udzielił pożyczki.

3. Pożyczki, o których mowa w ust. 2, ulegają umorzeniu - w 40% po przepracowaniu nieprzerwanie 5 lat, a w pełnej wysokości po przepracowaniu 10 lat oraz w razie przejścia pracownika na rentę inwalidzką lub w razie zgonu pracownika.

4. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 2, nie spłacona i nie umorzona pożyczka udzielona z zakładowego funduszu mieszkaniowego podlega natychmiastowej spłacie."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020