Poprawki do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami. Londyn.1954.05.12.

Dz.U.69.27.212
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 czerwca 1969 r.
w sprawie wejścia w życie poprawek do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XVI Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 28, poz. 135) weszły w życie dnia 18 maja 1967 r. poprawki do wyżej wymienionej konwencji oraz aneksów A i B, przyjęte w Londynie dnia 11 kwietnia 1962 r. na konferencji Umawiających się Rządów będących Stronami tej konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dokumencie dotyczącym przyjęcia tych poprawek zastrzegł, że nie przyjmuje nowego tekstu artykułu XIV konwencji o następującym brzmieniu:

"1. Niniejsza Konwencja pozostanie otwarta do podpisu przez trzy miesiące od daty dzisiejszej, a następnie pozostanie otwarta do przyjęcia.

2. Z zastrzeżeniem artykułu XV rządy państw będących członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek organizacji wyspecjalizowanej albo będących stronami Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości mogą się stać Stronami niniejszej konwencji przez:

a) podpisanie bez zastrzeżenia co do przyjęcia,

b) podpisanie z zastrzeżeniem przyjęcia, po którym nastąpi przyjęcie, lub

c) przyjęcie.

3. Przyjęcie powinno być dokonane przez złożenie dokumentu przyjęcia w Biurze, które powiadomi wszystkie Rządy, które już podpisały lub przyjęły niniejszą konwencję, o każdym podpisaniu i złożeniu dokumentu przyjęcia oraz o dacie takiego podpisania lub złożenia."

(Nowe teksty artykułów, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV, XVI i XVIII konwencji oraz aneksu A, jak również poprawki do aneksu B w załączeniu).

ZAŁĄCZNIK

POPRAWKI

do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami,

sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.

Przekład.

Następujący tekst stanowi poprawki do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami z 1954 r.:

1. Obecny tekst artykułu I Konwencji zastępuje się tekstem następującym:
Artykuł  I

(1) Dla celów niniejszej Konwencji następujące wyrażenia będą miały (o ile z tekstu nie wynika inaczej) znaczenie im niżej nadane, a mianowicie:

"Biuro" ma znaczenie podane w artykule XXI;

"Usuwanie" w odniesieniu do oleju lub mieszaniny oleistej oznacza każde usunięcie lub wyciek, w jakikolwiek sposób spowodowane;

"Ciężki olej napędowy" oznacza bunkrowy olej napędowy inny niż te destylaty, z których więcej aniżeli 50% objętościowo destyluje się przy temperaturze nie przekraczającej 340°C, przy sprawdzaniu metodą standardową A.S.T.M., D. 86/59;

"Mila" oznacza milę morską równą 6.080 stopom lub 1.852 metrom;

"Olej" oznacza ropę naftową, olej opałowy, ciężki olej napędowy i olej smarowy; "oleisty" - należy rozumieć odpowiednio;

"Mieszanina oleista" oznacza mieszaninę o zawartości 100 lub więcej cząstek oleju na 1.000.000 cząstek mieszaniny;

"Organizacja" oznacza Międzyrządową Morską Organizację Doradczą;

"Statek" oznacza każdy statek morski jakiegokolwiek rodzaju, włączając w to urządzenia pływające odbywające podróż morską przy pomocy własnego napędu lub holowane przez inny statek;

"Zbiornikowiec" oznacza statek, w którym większa część przestrzeni ładunkowej jest skonstruowana lub przystosowana do przewozu luzem ładunków płynnych i który w danym czasie nie przewozi ładunku innego niż olej w tej części przestrzeni ładunkowej.

(2) Dla celów niniejszej Konwencji terytoria Umawiającego się Rządu oznaczają terytorium kraju, w którym działa Rząd, oraz każde inne terytorium, za którego stosunki międzynarodowe jest on odpowiedzialny i na które Konwencja zostanie rozciągnięta w myśl artykułu XVIII.

2. Obecny tekst artykułu II Konwencji zastępuje się tekstem następującym:

Artykuł  II

(1) Niniejsza Konwencja ma zastosowanie do statków zarejestrowanych na którymkolwiek z terytoriów Umawiającego się Rządu i do statków nie zarejestrowanych, mających przynależność państwową Umawiającej się Strony, z wyjątkiem:

(a) zbiornikowców o pojemności poniżej 150 ton brutto i innych statków o pojemności poniżej 500 ton brutto, z tym że każdy Umawiający się Rząd podejmie konieczne kroki, o ile to jest rozsądne i praktycznie wykonalne, aby stosować wymagania Konwencji także do tych statków, uwzględniając ich wielkość, przeznaczenie i rodzaj paliwa używany do ich napędu;

(b) statków w danym czasie używanych w przemyśle wielorybniczym, gdy dokonują połowu wielorybów;

(c) statków w danym czasie uprawiających żeglugę na Wielkich Jeziorach Ameryki Północnej oraz na łączących je wodach i dopływach na wschodzie aż do dolnego wyjścia z St. Lambert Lock w Montrealu w prowincji Quebec w Kanadzie;

(d) okrętów marynarki wojennej i statków w danym czasie używanych jako jednostki pomocnicze marynarki wojennej.

(2) Każdy Umawiający się Rząd zobowiązuje się podjąć odpowiednie środki, zapewniające, by wymagania równorzędne do wymagań niniejszej Konwencji stosowane były, o ile to jest rozsądne i praktycznie wykonalne, do statków, o których mowa w punkcie (d) paragrafu (1) niniejszego artykułu.

3. Obecny tekst artykułu III Konwencji zastępuje się tekstem następującym:
Artykuł  III

Z zastrzeżeniem postanowień artykułów IV i V:

(a) zabronione jest usuwanie ze zbiornikowca, do którego ma zastosowanie niniejsza Konwencja, oleju lub mieszaniny oleistej w granicach którejkolwiek z zakazanych stref, o których jest mowa w aneksie A do Konwencji;

(b) usuwanie oleju lub mieszaniny oleistej ze statku, do którego ma zastosowanie niniejsza Konwencja, a innego niż zbiornikowiec, powinno odbywać się możliwie jak najdalej od lądu. W trzy lata po dacie, w której Konwencja wejdzie w życie dla określonego terytorium, punkt (a) niniejszego artykułu powinien mieć zastosowanie do statków innych niż zbiornikowce, które przynależą do tego terytorium zgodnie z paragrafem (1) artykułu II z tym wyjątkiem, że usuwanie oleju lub mieszaniny oleistej z takiego statku nie będzie zabronione, gdy statek podąża do portu nie wyposażonego w urządzenia, o jakich jest mowa w artykule VIII, służące innym statkom niż zbiornikowce;

(c) zabronione jest usuwanie oleju lub mieszaniny oleistej ze statku o pojemności 20.000 ton brutto lub więcej, do którego ma zastosowanie niniejsza Konwencja i dla którego umowa o budowę została zawarta pod datą, w której niniejsze postanowienie wchodzi w życie, lub po tej dacie. Jednakże, jeżeli zdaniem kapitana szczególne okoliczności powodują, że zatrzymanie oleju lub mieszaniny oleistej na statku nie jest ani rozsądne, ani praktycznie wykonalne, można je usunąć poza zakazanymi strefami, o których mowa w aneksie A do Konwencji. O przyczynach takiego usunięcia powinien być zawiadomiony Umawiający się Rząd terytorium, do którego przynależy statek, stosownie do paragrafu (1) artykułu II. Pełne dane dotyczące takich usunięć powinny być podawane Organizacji przez Umawiające się Rządy co najmniej co 12 miesięcy.

4. Obecny tekst artykułu IV Konwencji zastępuje się tekstem następującym:
Artykuł  IV

Artykułu III nie stosuje się do:

(a) usuwania ze statku oleju lub mieszaniny oleistej w celu zapewnienia bezpieczeństwa statku, zapobieżenia uszkodzeniu statku lub ładunku albo ratowania życia na morzu;

(b) wycieku oleju lub mieszaniny oleistej, powstałego wskutek uszkodzenia statku lub nieuniknionego przeciekania, jeśli wszystkie rozsądne środki ostrożności zostały podjęte po zajściu uszkodzenia lub wykryciu przeciekania w celu zapobieżenia wyciekowi lub jego zmniejszeniu do minimum;

(c) usuwania pozostałości powstającej z oczyszczania lub klarowania oleju opałowego lub oleju smarowego pod warunkiem, że takie usunięcie wykonywane jest możliwie jak najdalej od lądu.

5. Obecny tekst artykułu V Konwencji zastępuje się tekstem następującym:
Artykuł  V

Artykułu III nie stosuje się do usuwania z zenz statków:

(a) mieszaniny oleistej w okresie dwunastu miesięcy następujących po dacie, w której niniejsza Konwencja wejdzie w życie w stosunku do terytorium, do którego przynależy statek, zgodnie z paragrafem (1) artykułu II;

(b) mieszaniny oleistej nie zawierającej żadnego innego oleju niż olej smarowy, który przesączył się lub przeciekł z pomieszczeń maszynowych - po upływie takiego okresu.

6. Obecny tekst artykułu VI Konwencji zastępuje się tekstem następującym:
Artykuł  VI

(1) Jakiekolwiek naruszenie postanowień artykułu III i IX będzie wykroczeniem karanym według prawa terytorium, do którego przynależy statek zgodnie z paragrafem (1) artykułu II.

(2) Kary, które mogą być nakładane według prawa któregokolwiek z terytoriów Umawiającego się Rządu za bezprawne usuwanie ze statku oleju lub mieszaniny oleistej poza granicami morza terytorialnego danego terytorium, powinny być odpowiednio surowe dla odstraszenia od takiego bezprawnego usuwania i nie powinny być mniejsze od kar, które mogą być nakładane według prawa danego terytorium za takie same naruszenia w granicach morza terytorialnego.

(3) Każdy Umawiający się Rząd zawiadomi Organizację o karach nałożonych za każde naruszenie.

7. Obecny tekst artykułu VII Konwencji zastępuje się tekstem następującym:
Artykuł  VII

(1) W dwanaście miesięcy po dacie, w której niniejsza Konwencja wejdzie w życie, dla terytorium, do którego przynależy statek zgodnie z paragrafem (1) artykułu II, statek ten powinien być tak wyposażony, aby zapobiec, o ile to jest rozsądne i praktycznie wykonalne, wyciekowi oleju opałowego lub ciężkiego oleju napędowego do zenz, chyba że zostały przedsięwzięte skuteczne środki dla zapewnienia, aby olej z zenz nie był usuwany z naruszeniem Konwencji.

(2) O ile to możliwe, należy unikać przewożenia balastu wodnego w zbiornikach dla paliwa olejowego.

8. Obecny tekst artykułu VIII Konwencji zastępuje się tekstem następującym:
Artykuł  VIII

(1) Każdy Umawiający się Rząd podejmie wszelkie odpowiednie środki dla popierania wprowadzania następujących urządzeń:

(a) zgodnie z potrzebami statków korzystających z nich porty powinny być wyposażone w urządzenia odpowiednie do przyjmowania, bez powodowania niepotrzebnej zwłoki dla statków, takich pozostałości i mieszanin oleistych, jakie mogą pozostać do usunięcia ze statków innych niż zbiornikowce, jeżeli podstawowa masa wody została oddzielona od mieszaniny;

(b) olejowe punkty załadowania powinny być wyposażone w urządzenia odpowiednie do przyjmowania takich pozostałości i mieszanin oleistych, jakie mogą w podobnych wypadkach pozostać do usunięcia ze zbiornikowców;

(c) porty remontowe statków powinny być wyposażone w urządzenia odpowiednie do przyjmowania takich pozostałości i mieszanin oleistych, jakie mogą w podobnych wypadkach pozostać do usunięcia ze wszystkich statków wchodzących do portu w celu remontu.

(2) Każdy Umawiający się Rząd określi które porty i olejowe punkty załadowania na jego terytoriach są odpowiednie dla celów wymienionych w punktach (a), (b) i (c) paragrafu (1) niniejszego artykułu.

(3) Każdy Umawiający się Rząd zawiadomi Organizację, w celu przekazania zainteresowanemu Umawiającemu się Rządowi, o wszystkich wypadkach, w których uważa urządzenia przewidziane w paragrafie (1) niniejszego artykułu za nieodpowiednie.

9. Obecny tekst artykułu IX Konwencji zastępuje się tekstem następującym:
Artykuł  IX

(1) Jeżeli chodzi o statki, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, to każdy statek, który używa paliwa olejowego, i każdy zbiornikowiec powinien być zaopatrzony w książkę zapisów olejowych prowadzoną jako część oficjalnego dziennika okrętowego lub w innej formie, według wzoru określonego w aneksie B do Konwencji.

(2) W książce zapisów olejowych należy dokonywać wpisu w każdym wypadku, gdy na statku dokonuje się jednej z następujących czynności:

(a) balastowanie i wyładunek balastu ze zbiorników ładunkowych zbiornikowców;

(b) czyszczenie zbiorników ładunkowych zbiornikowców;

(c) osadzanie w zbiornikach osadowych i usuwanie wody ze zbiornikowców;

(d) usuwanie ze zbiornikowców pozostałości oleistych ze zbiorników osadowych lub z innych źródeł;

(e) balastowanie lub czyszczenie w czasie podróży zbiorników bunkru płynnego na innych statkach niż zbiornikowce;

(f) usunięcie z innych statków niż zbiornikowce pozostałości oleistych ze zbiorników bunkru płynnego lub z innych źródeł;

(g) przypadkowe i inne wyjątkowe usunięcia lub wycieki oleju ze zbiornikowców i statków innych niż zbiornikowce.

W razie takiego usuwania lub wycieku oleju lub mieszaniny oleistej, o których mowa w punkcie (c) artykułu III lub w artykule IV, należy wpisać do książki zapisów olejowych oświadczenie dotyczące okoliczności i przyczyny usunięcia lub wycieku.

(3) Każda czynność wymieniona w paragrafie (2) niniejszego artykułu będzie w całości bezzwłocznie zanotowana w książce zapisów olejowych, tak by wszystkie zapisy odnoszące się do tej czynności zostały w pełni dokonane. Każda stronica książki będzie podpisana przez oficera lub oficerów nadzorujących odnośne czynności, a jeżeli statek obsadzony jest załogą - przez kapitana statku. Zapisy w książce zapisów olejowych będą dokonywane w urzędowym języku terytorium, do którego przynależy statek, zgodnie z paragrafem (1) artykułu II, lub w języku angielskim albo francuskim.

(4) Książki zapisów olejowych będą przechowywane w miejscu łatwo dostępnym dla inspekcji w każdym właściwym czasie i z wyjątkiem statków holowanych nie obsadzonych załogą będą przechowywane na statku. Będą one zachowane przez okres 2 lat od dokonania ostatniego wpisu.

(5) Właściwe władze któregokolwiek z terytoriów Umawiającego się Rządu mogą badać na którymkolwiek statku, do którego ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w czasie jego pobytu w porcie na tym terytorium, książkę zapisów olejowych, którą statek obowiązany jest posiadać, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, i mogą sporządzać wierne odpisy każdego zapisu w tej książce oraz wymagać, aby kapitan statku poświadczył, że dany odpis jest wiernym odpisem takiego zapisu. Każdy odpis w ten sposób sporządzony, z którego wynika, że został poświadczony przez kapitana statku jako wierny odpis zapisu w książce zapisów olejowych statku, będzie dopuszczony w każdym postępowaniu sądowym jako dowód faktów ustalonych w zapisie. Każda czynność podejmowana przez właściwe władze w myśl niniejszego paragrafu będzie dokonana jak najszybciej i bez powodowania zwłoki dla statku.

10. Obecny tekst artykułu X Konwencji zastępuje się tekstem następującym:
Artykuł  X

(1) Każdy Umawiający się Rząd może dostarczyć Rządowi terytorium, do którego przynależy statek, zgodnie z paragrafem (1) artykułu II, pisemną informację wykazującą, że którekolwiek z postanowień niniejszej Konwencji naruszone zostało przez statek, niezależnie od tego, gdzie takie naruszenie mogło mieć miejsce. Jeżeli to jest praktycznie wykonalne, właściwe władze pierwszego z wymienionych Rządów zawiadomią o takim naruszeniu kapitana statku.

(2) Po otrzymaniu takiej informacji, poinformowany w ten sposób Rząd zbada sprawę i może domagać się, aby drugi Rząd dostarczył dalszych lub lepszych informacji o podanym naruszeniu. Jeżeli poinformowany w ten sposób Rząd uzna, że posiada dostateczne dowody w formie wymaganej przez jego prawo do wszczęcia przeciwko armatorowi lub kapitanowi statku postępowania w sprawie rzekomego naruszenia, to spowoduje on, aby takie postępowanie zostało wszczęte jak najszybciej, oraz powiadomi drugi Rząd i Organizację o wyniku takiego postępowania.

11. Obecny tekst artykułu XIV Konwencji zastępuje się tekstem następującym:
Artykuł  XIV

(1) Niniejsza Konwencja pozostanie otwarta do podpisu przez trzy miesiące, licząc od daty dzisiejszej, a następnie pozostanie otwarta do przyjęcia.

(2) Z zastrzeżeniem artykułu XV rządy państw będących członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek organizacji wyspecjalizowanej albo będących stronami Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości mogą się stać Stronami niniejszej Konwencji przez:

(a) podpisanie bez zastrzeżenia co do przyjęcia,

(b) podpisanie z zastrzeżeniem przyjęcia, po którym nastąpi przyjęcie, lub

(c) przyjęcie.

(3) Przyjęcie powinno być dokonane przez złożenie dokumentu przyjęcia w Biurze, które powiadomi wszystkie Rządy, które już podpisały lub przyjęły niniejszą Konwencję, o każdym podpisaniu i złożeniu dokumentu przyjęcia oraz o dacie takiego podpisania lub złożenia.

12. Obecny tekst artykułu XVI Konwencji zastępuje się tekstem następującym:
Artykuł  XVI

(1) (a) Niniejsza Konwencja może być zmieniona za jednomyślną zgodą Umawiających się Rządów.

(b) Na wniosek któregokolwiek Umawiającego się Rządu proponowana poprawka będzie zakomunikowana przez Organizację wszystkim Umawiającym się Rządom w celu rozpatrzenia i przyjęcia zgodnie z niniejszym paragrafem.

(2) (a) Poprawka do niniejszej Konwencji może być zaproponowana Organizacji w każdym czasie przez którykolwiek Umawiający się Rząd; jeżeli taka propozycja została przyjęta większością dwóch trzecich głosów Zgromadzenia Organizacji na zalecenie przyjęte większością dwóch trzecich głosów Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego Organizacji, poprawka ta będzie zakomunikowana przez Organizację wszystkim Umawiającym się Rządom w celu jej przyjęcia.

(b) Każde takie zalecenie Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego będzie zakomunikowane przez Organizację w celu rozpatrzenia wszystkim Umawiającym się Rządom co najmniej na sześć miesięcy przed rozpatrzeniem go przez Zgromadzenie.

(3) (a) Na żądanie jednej trzeciej Umawiających się Rządów zwołana zostanie w każdym czasie przez Organizację konferencja Rządów w celu rozpatrzenia poprawek do niniejszej konwencji, zaproponowanych przez którykolwiek Umawiający się Rząd.

(b) Każda poprawka przyjęta przez taką Konferencję większością dwóch trzecich Umawiających się Rządów będzie zakomunikowana przez Organizację wszystkim Umawiającym się Rządom w celu jej przyjęcia.

(4) Jakakolwiek poprawka zakomunikowana Umawiającym się Rządom w celu przyjęcia przez nie, zgodnie z paragrafem (2) lub (3) niniejszego artykułu, wejdzie w życie dla wszystkich Umawiających się Rządów w dwanaście miesięcy po dacie, w której poprawka została przyjęta przez dwie trzecie Umawiających się Rządów, z wyjątkiem tych Rządów, które przed wejściem w życie poprawki złożą deklarację, że jej nie przyjmują.

(5) Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów, w tym dwóch trzecich głosów Rządów reprezentowanych w Komitecie Bezpieczeństwa Morskiego, i pod warunkiem wyrażenia zgody przez dwie trzecie Umawiających się Rządów uczestników niniejszej Konwencji, albo konferencja zwołana w myśl paragrafu (3) niniejszego artykułu większością dwóch trzecich głosów, może w czasie przyjmowania poprawki postanowić, że ma ona tak istotny charakter, iż każdy Umawiający się Rząd, który złożył oświadczenie w myśl paragrafu (4) niniejszego artykułu i który nie przyjmie poprawki w okresie dwunastu miesięcy po wejściu poprawki w życie, przestanie być po upływie tego terminu stroną niniejszej Konwencji.

(6) Organizacja powiadomi wszystkie Umawiające się Rządy o wszelkich poprawkach, które wchodzą w życie w myśl niniejszego artykułu, oraz o dacie ich wejścia w życie.

(7) Każde przyjęcie lub deklaracja w myśl niniejszego artykułu powinny być dokonane w drodze pisemnego zawiadomienia Organizacji, która powiadomi wszystkie Umawiające się Rządy o otrzymaniu przyjęcia lub deklaracji.

13. Obecny tekst artykułu XVIII Konwencji zastępuje się tekstem następującym:
Artykuł  XVIII

(1) (a) Narody Zjednoczone, jeżeli sprawują władzę administracyjną na jakimś terytorium, lub którykolwiek Umawiający się Rząd odpowiedzialny za stosunki międzynarodowe jakiegoś terytorium, tak szybko, jak to tylko będzie możliwe, przekonsultują z danym terytorium rozciągnięcie niniejszej Konwencji na jego obszar i mogą w każdym czasie przez pisemną notyfikację skierowaną do Biura oświadczyć, że Konwencja rozciąga się na to terytorium.

(b) Niniejsza Konwencja zostanie rozciągnięta na terytorium określone w notyfikacji z dniem jej otrzymania lub z innym dniem, wymienionym w notyfikacji.

(2) (a) Narody Zjednoczone, jeżeli sprawują władzę administracyjną na jakimś terytorium, lub którykolwiek Umawiający się Rząd, który złożył deklarację w myśl paragrafu (1) niniejszego artykułu, może w każdym czasie po upływie okresu pięciu lat od daty, w której Konwencja została w ten sposób rozciągnięta na którekolwiek terytorium, oświadczyć w drodze pisemnej notyfikacji skierowanej do Biura, po naradzeniu się z takim terytorium, że Konwencja przestanie się rozciągać na takie terytorium wymienione w notyfikacji.

(b) Niniejsza Konwencja przestanie rozciągać się na terytorium wymienione w takiej notyfikacji po upływie jednego roku od daty otrzymania notyfikacji przez Biuro lub po upływie dłuższego okresu czasu określonego w notyfikacji.

(3) Biuro powinno powiadomić wszystkie Umawiające się Rządy o rozciągnięciu niniejszej Konwencji na jakiekolwiek terytorium w myśl paragrafu (1) niniejszego artykułu i o ustaniu każdego takiego rozciągnięcia w myśl postanowień paragrafu (2), podając w każdym wypadku datę, od której Konwencja została rozciągnięta lub od której rozciągać się przestanie.

14. Obecny tekst aneksu A do Konwencji zastępuje się tekstem następującym:

ANEKS A

Strefy zakazane

(1) Wszystkie obszary morskie w zasięgu 50 mil od najbliższego lądu są strefami zakazanymi. Dla celów niniejszego aneksu wyrażenie "od najbliższego lądu" oznacza "od linii podstawowej, od której ustala się morze terytorialne danego terytorium zgodnie z genewską Konwencją o morzu terytorialnym i strefie przyległej z 1958 roku".

(2) Następujące obszary morskie rozciągające się na więcej niż 50 mil od najbliższego lądu są także strefami zakazanymi:

(a) Ocean Spokojny

Strefa zachodniokanadyjska

Strefa zachodniokanadyjska rozciągać się będzie na odległość 100 mil od najbliższego lądu wzdłuż zachodniego brzegu Kanady.

(b) Ocean Północnoatlantycki, Morze Północne, Morze Bałtyckie

(i) Strefa atlantycka północno-zachodnia

Strefa atlantycka północno-zachodnia będzie obejmować obszary morskie w granicach linii poprowadzonej od 38o 47’ szerokości północnej, 73o 43’ długości zachodniej do 39o 58’ szerokości północnej, 68o 34’ długości zachodniej, stąd do 42o 05’ szerokości północnej, 64o 37’ długości zachodniej, stąd wzdłuż wschodniego brzegu Kanady w odległości 100 mil od najbliższego lądu.

(ii) Strefa islandzka

Strefa islandzka rozciągać się będzie na odległość 100 mil od najbliższego lądu wzdłuż brzegu Islandii.

(iii) Strefa norweska, Morza Północnego i Morza Bałtyckiego

Strefa norweska, Morza Północnego i Morza Bałtyckiego rozciągać się będzie na odległość 100 mil od najbliższego lądu wzdłuż brzegu Norwegii i będzie obejmować całość Morza Północnego oraz Morza Bałtyckiego wraz z zatokami.

(iv) Strefa atlantycka północno-wschodnia

Strefa atlantycka północno-wschodnia będzie obejmować obszary morskie w granicach linii poprowadzonej między następującymi pozycjami:

szerokość: długość:

62° północna 2° wschodnia;

64° północna 00°;

64° północna 10° zachodnia;

60° północna 14° zachodnia;

54° 30' północna 30° zachodnia;

53° północna 40° zachodnia;

44° 20' północna 40° zachodnia;

44° 20' północna 30° zachodnia;

46° północna 20° zachodnia,

stąd w kierunku Przylądka Finisterre do przecięcia z granicą 50-milową.

(v) Strefa hiszpańska

Strefa hiszpańska będzie obejmować obszary Oceanu Atlantyckiego w odległości 100 mil od najbliższego lądu wzdłuż brzegu Hiszpanii i będzie obowiązywać od daty wejścia w życie niniejszej Konwencji w stosunku do Hiszpanii.

(vi) Strefa portugalska

Strefa portugalska będzie obejmować obszar Oceanu Atlantyckiego w odległości 100 mil od najbliższego lądu wzdłuż brzegu Portugalii i będzie obowiązywać od daty wejścia w życie niniejszej Konwencji w stosunku do Portugalii.

(c) Morze Śródziemne i Morze Adriatyckie

Strefa śródziemnomorska i adriatycka

Strefa śródziemnomorska i adriatycka będzie obejmować obszary morskie w odległości 100 mil od najbliższego lądu wzdłuż brzegów każdego z terytoriów graniczących z Morzem Śródziemnym i Morzem Adriatyckim i będzie obowiązywać w stosunku do każdego z tych terytoriów od daty wejścia w życie niniejszej Konwencji w stosunku do danego terytorium.

(d) Morze Czarne i Morze Azowskie

Strefa Morza Czarnego i Morza Azowskiego

Strefa Morza Czarnego i Morza Azowskiego będzie obejmować obszary morskie w odległości 100 mil od najbliższego lądu wzdłuż brzegów każdego z terytoriów graniczących z Morzem Czarnym i z Morzem Azowskim i będzie obowiązywać w stosunku do każdego z tych terytoriów od daty wejścia w życie niniejszej Konwencji w stosunku do tego terytorium z zastrzeżeniem, że całe Morze Czarne i Morze Azowskie stanie się strefą zakazaną od daty, w której niniejsza Konwencja wejdzie w życie w stosunku do Rumunii i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

(e) Morze Czerwone

Strefa Morza Czerwonego

Strefa Morza Czerwonego będzie obejmować obszary morskie w odległości 100 mil od najbliższego lądu wzdłuż brzegów każdego z terytoriów graniczących z Morzem Czerwonym i będzie obowiązywać w stosunku do każdego z tych terytoriów od daty wejścia w życie niniejszej Konwencji w stosunku do danego terytorium.

(f) Zatoka Perska

(i) Strefa Kuwejtu

Strefa Kuwejtu będzie obejmować obszar morza w odległości 100 mil od najbliższego lądu wzdłuż brzegu Kuwejtu.

(ii) Strefa arabsko-saudyjska

Strefa arabsko-saudyjska będzie obejmować obszar morza w odległości 100 mil od najbliższego lądu wzdłuż brzegu Arabii Saudyjskiej i będzie obowiązywać od daty wejścia w życie niniejszej Konwencji w stosunku do Arabii Saudyjskiej.

(g) Morze Arabskie, Zatoka Bengalska i Ocean Indyjski

(i) Strefa Morza Arabskiego

Strefa Morza Arabskiego będzie obejmować obszary morskie w granicach linii poprowadzonej między następującymi pozycjami:

Szerokość: Długość:

23° 33' północna 68° 20' wschodnia,

23° 33' północna 67° 30' wschodnia;

22° północna 68° wschodnia,

20° północna 70° wschodnia;

18° 55' północna 72° wschodnia,

15° 40' północna 72° 42' wschodnia;

8° 30' północna 75° 48' wschodnia;

7° 10' północna 76° 50' wschodnia;

7° 10' północna 78° 14' wschodnia,

9° 06' północna 79° 32' wschodnia;

i będzie obowiązywać od daty wejścia w życie niniejszej Konwencji w stosunku do Indii.

(ii) Strefa Zatoki Bengalskiej

Strefa Zatoki Bengalskiej będzie obejmować obszary morskie pomiędzy najbliższym lądem i linią poprowadzoną między następującymi pozycjami:

Szerokość: Długość:

10° 15’ północna 80° 50’ wschodnia;

14° 30’ północna 81° 38’ wschodnia;

20° 20’ północna 88° 10’ wschodnia;

20° 20’ północna 89° wschodnia

i będzie obowiązywać od daty wejścia w życie niniejszej Konwencji w stosunku do Indii.

(iii) Strefa malgaska

Strefa malgaska będzie obejmować obszar morski w odległości 100 mil od najbliższego lądu wzdłuż brzegu Madagaskaru na zachód od południków biegnących przez Przylądek Ambre na północy i przez Przylądek Świętej Marii na południu i w odległości 150 mil od najbliższego lądu wzdłuż brzegu Madagaskaru na wschód od tych południków i będzie obowiązywać od daty wejścia w życie niniejszej Konwencji w stosunku do Madagaskaru.

(h) Australia

Strefa australijska

Strefa australijska będzie obejmować obszar morski w odległości 150 mil od najbliższego lądu wzdłuż brzegów Australii z wyjątkiem obszaru przy północnych i zachodnich brzegach kontynentu australijskiego pomiędzy punktem naprzeciwko Wyspy Czwartkowej i punktem na zachodnim brzegu pod 20o szerokości południowej.

(3) (a) Każdy Umawiający się Rząd może zaproponować:

(i) zmniejszenie każdej strefy wzdłuż brzegu któregokolwiek z jego terytoriów,

(ii) rozszerzenie każdej takiej strefy do maximum 100 mil od najbliższego lądu wzdłuż każdego takiego brzegu - przez złożenie w tym celu deklaracji.

Zmniejszenie lub rozszerzenie strefy wejdzie w życie po upływie okresu sześciu miesięcy po złożeniu deklaracji, chyba że którykolwiek z Umawiających się Rządów złoży deklarację, nie później niż na dwa miesiące przed upływem tego okresu, stwierdzającą, że może to spowodować wyniszczenie ptaków, wywrzeć ujemny wpływ na ryby i morskie organizmy, którymi się one żywią, lub że taka zmiana narusza jego interesy bądź ze względu na bliskość jego brzegów, bądź ze względu na to, że jego statki uprawiają żeglugę na tym obszarze, oraz że Rząd ten nie przyjmuje takiego zmniejszenia lub rozszerzenia.

(b) Każda deklaracja w myśl tego paragrafu powinna być dokonana w drodze pisemnej notyfikacji, skierowanej do Organizacji, która powiadomi wszystkie Umawiające się Rządy o otrzymaniu deklaracji.

4) Organizacja sporządzi komplet map wskazujących zasięg stref zakazanych, obowiązujących zgodnie z paragrafem (2) niniejszego aneksu, i będzie ogłaszać poprawki w miarę potrzeby.

15. Następujące poprawki należy wprowadzić do aneksu B do Konwencji:

1. Wszędzie w aneksie zastąpić wyrazy "Numery identyfikacyjne zbiornika (zbiorników)" przez "Numery identyfikacyjne zbiornika (zbiorników), którego zapis dotyczy".

2. We wzorze 1 (a) zastąpić wyrazy "Miejsce lub pozycja statku" przez "Miejsce lub pozycja statku w czasie usuwania".

3. We wzorze I (d) i we wzorze II (a) i (b) zastąpić wyrazy "Miejsce lub pozycja statku" przez "Miejsce lub pozycja statku w czasie usuwania".

4. We wzorze I (c) dodać nowy 17 wiersz, jak niżej:

"17. Przybliżona ilość usuniętej wody" i zmienić numerację wierszy w (d) 18-20.

5. Skreślić wyrazy "ze statku" w nagłówkach wzorów I (d) i II (b).

6. We wzorze III zastąpić wyrazy "Miejsce lub pozycja statku" przez "Miejsce lub pozycja statku w czasie wydarzenia".

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1969.27.212

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Poprawki do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami. Londyn.1954.05.12.
Data aktu: 25/06/1969
Data ogłoszenia: 29/09/1969
Data wejścia w życie: 18/05/1967