Protokół zmieniający artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. Paryż.1966.11.11.

Dz.U.68.42.293
PROTOKÓŁ
sporządzony w Paryżu dnia 11 listopada 1966 r.,
zmieniający artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
Przekład.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 16 listopada 1966 r. sporządzony został w Paryżu Protokół zmieniający artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 roku.

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem Rada Państwa uznała go i uznaje za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że wymieniony Protokół jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 8 czerwca 1968 roku.

ZAŁĄCZNIK

PROTOKÓŁ

sporządzony w Paryżu dnia 11 listopada 1966 r.

zmieniający artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.

Przekład.

PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY ARTYKUŁ IV KONWENCJI O WYSTAWACH MIĘDZYNARODOWYCH

PODPISANEJ W PARYŻU DNIA 22 LISTOPADA 1928 R.

Rządy-Strony niniejszego Protokołu,

biorąc pod uwagę, że najkrótszy okres dzielący dwie wystawy powszechne, jaki jest określony w Konwencji z dnia 22 listopada 1928 r. o wystawach międzynarodowych, zmienionej Protokołem z dnia 10 maja 1948 r. (zwanej dalej Konwencją), został uznany za zbyt krótki zważywszy na wysokie koszty i złożone przygotowania techniczne związane z udziałem w takich wystawach,

pragnąc zmniejszyć w możliwie najkrótszym terminie częstość wystaw powszechnych przewidzianych przez Konwencję,

zgodziły się na następujące postanowienia:

Artykuł  1

Artykuł 4 Konwencji zostaje uchylony i zastąpiony przez nowy artykuł 4 o następującej treści:

Częstość wystaw.

Częstość wystaw przewidzianych przez niniejszą Konwencję regulują następujące zasady:

1) Wystawy powszechne dzielą się na dwie kategorie:

pierwsza kategoria - wystawy powszechne, które nakładają na zaproszone kraje obowiązek budowy własnych pawilonów narodowych;

druga kategoria - wystawy powszechne, na których zaproszone kraje nie są uprawnione do budowy własnych pawilonów narodowych.

2) W ciągu piętnastu lat może być urządzona w tym samym kraju tylko jedna wystawa powszechna pierwszej kategorii; przerwa dziesięcioletnia powinna dzielić dwie wystawy powszechne jednej lub drugiej kategorii.
3) Jeśli chodzi o wystawy powszechne organizowane w różnych krajach, przerwa dzieląca te wystawy wynosi:
a) sześć lat dla wystaw powszechnych pierwszej kategorii;
b) cztery lata dla wystaw powszechnych drugiej kategorii tego samego rodzaju;
c) dwa lata dla wystaw powszechnych drugiej kategorii, ale różnego rodzaju;
d) dwa lata dla wystaw powszechnych pierwszej i drugiej kategorii.
4) Terminy przewidziane w powyższych ustępach stosuje się do wszelkich wystaw powszechnych, bez względu na to, czy wystawy są organizowane przez rządy, które są lub nie są Stronami Konwencji.
5) Wystawy specjalne tego samego rodzaju nie mogą być jednocześnie urządzane na terytorium kilku Układających się krajów. Okres pięcioletni jest obowiązkowy dla powtórzenia wystaw w tym samym kraju. Jednakże Międzynarodowe Biuro Wystaw może w wyjątkowych wypadkach skrócić ten okres, nie więcej jednak niż do lat trzech, o ile będzie uważało, że uzasadnia to szybki rozwój tej lub innej gałęzi wytwórczości. Takie samo skrócenie okresu czasu może mieć zastosowanie do wystaw, które dotychczas odbywają się w niektórych krajach tradycyjnie w okresie krótszym od pięcioletniego.
6) Wystawy specjalne różnego rodzaju nie mogą odbywać się w tym samym kraju przed upływem trzymiesięcznej przerwy między nimi.
7) Bieg terminów określonych w niniejszym artykule rozpoczyna się z dniem efektywnego otwarcia wystawy.
Artykuł 2
1) Niniejszy Protokół będzie otwarty do podpisu dla Rządów-Stron Konwencji w Paryżu od dnia 1 stycznia 1966 r. do dnia 31 grudnia 1966 r. włącznie. Rządy te mogą stać się Stronami niniejszego Protokołu przez:
a) podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia;
b) notyfikowanie, po podpisaniu, Rządowi depozytariuszowi o dopełnieniu formalności przewidzianych przez ich konstytucje;
c) przystąpienie do niego po dniu 31 grudnia 1966 r.
2) Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia będą składane w archiwach Rządu Republiki Francuskiej.
Artykuł  3

Niniejszy Protokół wejdzie w życie w dniu, w którym dwadzieścia Rządów stanie się jego Stronami na warunkach przewidzianych w artykule 2.

Artykuł  4
1) Począwszy od dnia 30 czerwca 1966 r., nawet gdyby niniejszy Protokół nie wszedł w życie do tego czasu, każdy Rząd, który podpisał niniejszy Protokół lub przystąpił do niego, będzie mógł powiadomić Międzynarodowe Biuro Wystaw, że nie weźmie udziału w żadnej wystawie powszechnej, której zarejestrowanie zostało uniemożliwione przez wejście w życie niniejszego Protokołu.
2) Biuro poinformuje wszystkie Rządy-Strony Konwencji o każdej notyfikacji dokonanej na podstawie powyższego postanowienia i udostępni każdemu rządowi na jego życzenie, bez względu na to, czy jest on lub nie jest Stroną Konwencji, jak również na czyjekolwiek życzenie, listę państw, które dokonały takiej notyfikacji.
Artykuł 5

Po wejściu w życie niniejszego Protokołu każde nowe przystąpienie do Konwencji nakłada obowiązek przystąpienia do tego Protokołu.

Artykuł  6

Postanowienia niniejszego Protokołu nie mają zastosowania do zarejestrowania wystawy, co do której wniosek o jej zarejestrowanie został przyjęty przez Biuro przed posiedzeniem Rady Administracyjnej w dniu 17 listopada 1965 r.

Artykuł 7
1) Rząd Republiki Francuskiej powiadomi wszystkie Rządy, które są Stronami Konwencji, o każdym podpisaniu, ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu tego Protokołu, jak również o każdym przystąpieniu do niego oraz o dacie jego wejścia w życie.
2) Niniejszy Protokół zostanie złożony w archiwach Rządu Republiki Francuskiej, który prześle każdemu Rządowi sygnatariuszowi jego uwierzytelniony odpis.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie w tym celu upełnomocnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszy Protokół.

Sporządzono w Paryżu, dnia 16 listopada 1966 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1968.42.293

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Protokół zmieniający artykuł IV Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. Paryż.1966.11.11.
Data aktu: 11/11/1966
Data ogłoszenia: 19/11/1968
Data wejścia w życie: 10/11/1967