Okresy polowań na zwierzęta łowne.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 14 maja 1965 r.
w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, poz. 226) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się następujące okresy polowań na zwierzęta łowne:
1)
na jelenie gatunku jeleń europejski:
a)
na jelenie-byki i cielęta - okres od 21 sierpnia do 20 lutego,
b)
na jelenie-łanie - okres od 1 września do 31 stycznia;
2)
na jelenie-byki i łanie gatunku sika - okres od 1 października do 31 grudnia;
3)
na daniele-byki, łanie i cielęta - okres od 1 października do 31 stycznia;
4)
na sarny-kozły - okres od 21 maja do 20 października, na sarny-kozy i koźlęta - okres od 1 października do 10 lutego;
5)
na dziki:
a)
na gruntach rolnych i terenach leśnych o powierzchni do 200 ha, włączonych do obwodów łowieckich:

na dziki-odyńce, przelatki i warchlaki - okres od 1 maja do 31 stycznia,

na dziki-lochy - okres od 1 sierpnia do 31 stycznia,

b)
na pozostałych terenach obwodów łowieckich - okres od 1 sierpnia do 31 stycznia;
6)
na rysie - okres od 1 listopada do 31 marca;
7)
na lisy - cały rok;
8)
na borsuki - okres od 1 września do 31 grudnia, z tym że na terenach zaliczonych do zwierzyńców otwartych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowli zwierzyny przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej, w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka wolno polować przez cały rok;
9)
na jenoty - cały rok;
10)
na kuny leśne (tumaki) - okres od 1 października do 20 lutego, z tym że na terenach zaliczonych do zwierzyńców otwartych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca i 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowli zwierzyny przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej oraz w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka wolno polować przez cały rok;
11)
na tchórze - cały rok;
12)
na zające szaraki - okres od 1 listopada do 10 stycznia;
13)
na króliki - okres od 1 listopada do 10 stycznia;
14)
na głuszce-koguty - okres od 1 kwietnia do 20 maja;
15)
na cietrzewie-koguty - okres od 1 kwietnia do 20 maja;
16)
na jarząbki - okres od 21 sierpnia do 10 lutego;
17)
na bażanty-koguty - okres od 1 października do 20 lutego;
18)
na kuropatwy - okres od 21 września do 20 października;
19)
na przepiórki - okres od 21 września do odlotu;
20)
na czaple siwe - okres od 1 lipca do 31 marca, a na terenie wód zamkniętych przez cały rok;
21)
na słonki - okres od 11 sierpnia do 31 maja;
22)
na dubelty, kszyki, bekasiki i derkacze - okres od 21 sierpnia do odlotu;
23)
na bataliony - okres od 1 maja do 31 maja;
24)
na łyski - cały rok;
25)
na dzikie gęsi - okres od 11 sierpnia do 20 maja;
26)
na dzikie kaczki - okres od 21 sierpnia do 30 listopada, na dzikie kaczory - okres od 1 kwietnia do 20 maja i od 21 sierpnia do 30 listopada;
27)
na grzywacze - okres od 11 sierpnia do odlotu;
28)
na kwiczoły i paszkoty - okres od 11 listopada do 31 stycznia.
2.
Zwierzęta łowne nie wymienione w ust. 1 podlegają całorocznej ochronie.
§  2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych po zasięgnięciu opinii lub na wniosek właściwego okręgowego zarządu lasów państwowych i wojewódzkiej rady łowieckiej mogą w szczególnie uzasadnionych wypadkach w drodze uchwały ogłoszonej w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej skracać ustalone okresy polowań na poszczególne gatunki zwierząt łownych.
§  3.
Właściwy do spraw rolnictwa i leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej w porozumieniu z okręgowym zarządem lasów państwowych oraz wojewódzką radą łowiecką ustali obwody łowieckie, w których mają ostoję głuszce, cietrzewie i jarząbki. Wykazy tych obwodów należy ogłosić w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej.
§  4.
Jeżeli koniec okresu, w którym wolno polować, przypada na dzień poprzedzający dzień lub dnie ustawowo uznane za wolne od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem uznanym za wolny od pracy. Jeżeli zaś początek okresu, w którym wolno polować, przypada na dzień następny po dniu lub dniach ustawowo uznanych za wolne od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia ustawowo uznanego za wolny od pracy przed ustalonym terminem rozpoczęcia polowania.
§  5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 października 1961 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 50, poz. 278).
§  6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1965.22.140

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Okresy polowań na zwierzęta łowne.
Data aktu: 14/05/1965
Data ogłoszenia: 10/06/1965
Data wejścia w życie: 10/06/1965