Zwolnienie od podatku dochodowego osób w wieku starczym oraz inwalidów wykonujących usługi.

Dz.U.64.13.76
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 marca 1964 r.
w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego osób w wieku starczym oraz inwalidów wykonujących usługi.
Na podstawie art. 11 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 26 i z 1958 r. Nr 45, poz. 223) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zwalnia się od podatku dochodowego przychody osób, które ukończyły: kobiety 60 lat, a mężczyźni 65 lat życia bądź zostały zaliczone do I lub II grupy inwalidów, jeżeli osoby te wykonują:
1) w zakresie rzemiosła - świadczenia usług dla ludności lub usług dla rolnictwa,
2) inne świadczenia usług dla ludności, polegające na naprawie lub konserwacji przedmiotów gospodarstwa domowego lub przedmiotów osobistego użytku, praniu bielizny, pomocy domowej oraz ważeniu osób.
2. Jeżeli osoby określone w ust. 1 opłacają podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu lub w formie opłaty za kartę podatkową, zwolnienie obejmuje 50% kwoty ryczałtu bądź opłaty za kartę podatkową. W tych przypadkach nie stosuje się przepisów o ulgach z tytułu starczego wieku oraz z tytułu inwalidztwa, przewidzianych w przepisach o poborze podatków obrotowego i dochodowego w formie ryczałtu oraz w formie opłaty za kartę podatkową.
3. Zwolnienie stosuje się, jeżeli osoby określone w ust. 1:
1) zgłosiły obowiązek podatkowy, osiągają obrót roczny nie przekraczający 40.000 zł i w związku z wykonywanymi świadczeniami nie zatrudniają pracowników ani członków rodziny, ani też nie korzystają z usług chałupników,
2) nie posiadają, poza wymienionymi w ust. 1, innych źródeł przychodów, podlegających opodatkowaniu podatkiem obrotowym; zastrzeżenie to dotyczy również członków rodziny, których dochody z mocy przepisów o podatku dochodowym podlegają łącznemu opodatkowaniu z dochodem tych osób.
4. W zakresie rzemiosła uważa się za spełniony warunek wykonywania usług określonych w ust. 1 pkt 1, jeżeli obrót z wykonywania tych usług wynosi w miejscowościach do 10.000 mieszkańców - co najmniej 50%, a w pozostałych miejscowościach - co najmniej 60% ogólnego obrotu.
5. Nie stanowi przeszkody w stosowaniu przepisów rozporządzenia:
1) zatrudnienie w zakładzie rzemieślniczym na podstawie pisemnej umowy o naukę, zarejestrowanej w izbie rzemieślniczej, jednego ucznia, jak również osiągnięcie w związku z tym zatrudnieniem wyższego obrotu od określonego w ust. 3 pkt 1, nie więcej jednak niż o 10.000 zł rocznie,
2) pomoc małżonka, w razie gdy usługi wykonywane są przez osobę zaliczoną do I lub II grupy inwalidów.
§  2.
1. W celu uzyskania zwolnienia od podatku osoby odpowiadające warunkom określonym w § 1 obowiązane są złożyć wniosek o zwolnienie do organu finansowego właściwego dla wymiaru podatku dochodowego, a jeżeli opłacają podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu lub w formie opłaty za kartę podatkową - do organu finansowego właściwego dla wymiaru ryczałtu bądź opłaty za kartę podatkową.
2. Zwolnienie stosuje się począwszy od miesiąca następującego po złożeniu wniosku.
§  3.
1. Osoba zwolniona od podatku na podstawie niniejszego rozporządzenia jest obowiązana zawiadomić właściwy organ finansowy (§ 2 ust. 1) o utracie warunków do zwolnienia, określonych w § 1. Zawiadomienie należy złożyć na piśmie w terminie siedmiu dni od utraty warunków do zwolnienia.
2. Osoba, która zgłosi organowi finansowemu w terminie określonym w ust. 1 utratę warunków do zwolnienia, zostanie opodatkowana od początku miesiąca następującego po utracie warunków, z wyjątkiem przypadku przekroczenia granicy obrotu, określonej w § 1 ust. 3 pkt 1 lub w § 1 ust. 5 pkt 1; w tym przypadku zostanie ona opodatkowana za cały rok podatkowy.
3. Osoba, która wprowadzi organ finansowy w błąd co do warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku, bądź która utraci te warunki i nie dopełni obowiązków przewidzianych w ust. 1, zostanie opodatkowana za cały rok, w którym nastąpiła utrata warunków do zwolnienia, niezależnie od pociągnięcia jej do odpowiedzialności w myśl przepisów ustawy karnej skarbowej.
§  4. Osoba zwolniona od podatku na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia nie może powoływać się na to zwolnienie dla uzyskania zwolnienia, ulgi lub świadczenia w jakiejkolwiek innej dziedzinie.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020