Obliczanie podstawy wymiaru kolejowej renty dla pracowników kolejowych i ich rodzin.

Dz.U.57.54.268
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 2 października 1957 r.
w sprawie obliczania podstawy wymiaru kolejowej renty dla pracowników kolejowych i ich rodzin.
Na podstawie art. 10 ust. 5 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1956 r. Nr 43, poz. 200) oraz art. 41 ust. 2 dekretu z dnia 19 stycznia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 8, poz. 27 i Nr 35 poz. 150) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Podstawę wymiaru kolejowej renty dla pracownika kolejowego stanowi osiągnięty w zatrudnieniu na kolei przeciętny miesięczny zarobek określony w art. 10 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1956 r. Nr 43, poz. 200) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 listopada 1956 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru renty (Dz. U. Nr 59, poz. 280) z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia.
2. Podstawę wymiaru kolejowej renty dla pracowników, którzy przeszli do zatrudnienia wymienionego w art. 6 dekretu z dnia 19 stycznia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 8, poz. 27 i Nr 35, poz. 150), stanowi zarobek osiągnięty w tym zatrudnieniu lub w zatrudnieniu na kolei ustalony zgodnie z przepisami powołanymi w ust. 1.
3. Przy równoczesnym zatrudnieniu w kilku zakładach pracy przyjmuje się za podstawę wymiaru kolejowej renty tylko zarobki osiągnięte w zatrudnieniu na kolei.
§  2.
1. Podstawę wymiaru kolejowej renty rodzinnej po pracowniku stanowią jego zarobki ustalone na zasadach podanych w § 1.
2. Podstawę wymiaru kolejowej renty rodzinnej po renciście, który pobierał rentę z kolei przyznaną na podstawie przepisów obowiązujących po dniu 31 grudnia 1954 r., stanowią zarobki, od których obliczona została renta zmarłego.
3. Podstawę wymiaru kolejowej renty rodzinnej po emerycie (renciście), który pobierał z kolei rentę na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1955 r., stanowią jego zarobki ustalone na zasadach podanych w ust. 1. Jeżeli osoba ubiegająca się o rentę rodzinną nie udowodni przy złożeniu wniosku o rentę zarobków zmarłego z okresu zatrudnienia, przyjmuje się za podstawę wymiaru:
1) po emerycie, który pobierał zaopatrzenie emerytalne obliczone od grupy uposażenia - uposażenie zasadnicze według właściwej grupy w wysokości obowiązującej w dniu 4 stycznia 1953 r.;
2) po emerycie, który pobierał zaopatrzenie emerytalne obliczone od uposażenia na określonym stanowisku - kwotę uposażenia zasadniczego właściwą dla danego stanowiska w dniu 31 grudnia 1954 r.;
3) po emerycie, który pobierał zaopatrzenie emerytalne obliczone od innych stawek uposażenia zasadniczego - uposażenie zasadnicze według właściwej stawki danego systemu płacy w wysokości obowiązującej w dniu 31 grudnia 1954 r.
4. Do podstawy wymiaru ustalonej na zasadach podanych w ust. 3 wlicza się również wartość świadczeń w naturze, jakie przysługiwały emerytowi przed zwolnieniem ze służby kolejowej.
§  3. Jeżeli z tytułu renty przysługuje świadczenie w naturze tego samego rodzaju, jakie przysługiwało w czasie zatrudnienia pracownika, do podstawy wymiaru renty wlicza się tylko wartość różnicy tych świadczeń.
§  4. Podstawa wymiaru renty nie może wynosić mniej niż 500 zł.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1956 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020